Priame rokovacie konanie

Rozšírenie funkcionality aplikačného programu - Evidencia zmlúv a objednávok I. a II. etapa


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Vyhlásené:
27. Február 2017
Vestník:
41/2017
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
47 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
SOFTIP, a. s.
IČO:
36785512

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

ŠOP SR je používateľom APV SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP PROFIT HUMAN RESOURCES PLUS (ďalej len APV), ktorého dodávateľom je spoločnosť Softip, a.s.,Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava. Spoločnosť Softip, a. s., ktorá poskytla ŠOP SR, na základe platnej Zmluvy o implementácii aplikačného programového vybavenia a o poskytnutí oprávnení na jeho použite (vrátane Licenčného oprávnenia k aplikačnému programovému vybaveniu) oprávnenie používať toto APV, sa zaviazala udržiavať APV po dobu jeho životnosti a zabezpečiť jeho prirodzený rozvoj. Spoločnosť Softip, a.s. si zmluvne vyhradila, že žiadna časť APV nesmie byť vo vzťahu k tretím osobám rozširovaná, prenášaná, kopírovaná, modifikovaná, ani prispôsobovaná. Spoločnosť Softip, a.s., má podľa § 3 a podľa § 16 a nasl. Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov k dodanému APV autorské práva (uvedené aplikačné programového vybavenie je pôvodné autorské dielo spoločnosti Softip).

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×