Priame rokovacie konanie

VS Hriňová - výmena vodárenských potrubí


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Vyhlásené:
10. Apríl 2018
Vestník:
70/2018
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Práce
Odhadovaná suma:
748 263,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
REVELS s.r.o.
IČO:
36746746

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 116 písm. c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 113 a 114 alebo

Vysvetlenie:

Zo záverov kontrolnej diagnostiky potrubných systémov vyplynulo, že korozívny úbytok na vodárenských potrubiach má stúpajúcu tendenciu. V roku 2018 bol korozívny úbytok na potrubiach nameraný v strojovni vtokových uzáverov v priemere 37 %, v komunikačnej chodbe v priemere 32 %. Na základe týchto zistení bolo vo vyjadrení Vodohospodárskej výstavby, š.p., Bratislava, že ďalšie bezpečné prevádzkovanie celej vodnej stavby a schopnosti plniť účel vodnej stavby sa odporúča urýchlená výmenu odborných potrubí v strojovni, výmena vodárenského potrubia v komunikačnej chodbe a dobudovanie provizórneho hradenia. Vzhľadom na vykonaný technicko-bezpečnostný dohľad nemožno mať akékoľvek pochybnosti, že riziko mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe skutočne existuje, resp. jeho vznik je reálny v ktoromkoľvek časovom okamihu. Jedná sa o mimoriadnu udalosť v zmysle ustanovení zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Pokračovanie v bode VI.3 tohto oznámenia.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×