Priame rokovacie konanie

Levice, oprava zábradlia na toku Perec r.km 41,230 - 43,790


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Vyhlásené:
14. Január 2019
Vestník:
9/2019
Predpoklad uzatvorenia v:
14. Január 2019
Typ:
Práce
Odhadovaná suma:
2 100 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
REA- S s.r.o.
IČO:
36059099
Názov:
FERRMONT, spol. s r.o.
IČO:
31619916
Názov:
ELLI SLOVAKIA s.r.o.
IČO:
45980357

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 116 písm. c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 113 a 114 alebo

Vysvetlenie:

Stav zábradlia na vodnom toku Perec v intraviláne mesta Levice nebol vyhodnotený ako bezpečný, kým nebudú vykonané nápravné opatrenia, t. j. výmena zábradlia v dĺžke približne 4 536 m. Na nevyhnutnú opravu zábradlia na toku Perec mesto Levice opakovane upozorňuje SVP š. p., OZ Banská Bystrica ako správcu vodného toku Perec. Vzhľadom na skutočnosti a zodpovednosť pristúpil správca toku k nezávislému posúdeniu stavu zábradlia a požiadal Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline o vypracovanie znaleckého posudku v predmetnej veci. Dňa 26.11.2018 bol Odštepnému závodu Banská Bystrica doručený Znalecký posudok č. 244/2018 zo dňa 23.11.2018, vypracovaný dvomi znalcami Ústavu súdneho inžinierstva ŽU v Žiline (ďalej len ako "Posudok"). Doplnenie odôvodnenia uvádzame v bode VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×