Priame rokovacie konanie

Zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Environmentálny fond
Vyhlásené:
22. Október 2019
Vestník:
213/2019
Predpoklad uzatvorenia v:
1. November 2019
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
209 760,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
Lazar Consulting, s. r. o.
IČO:
35740175

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

V danom prípade je preukázané splnenie podmienky v zmysle § 81 písm. b) bod 3, t. j. že ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ má za to, že po ukončení Servisnej zmluvy č. 1/2015 a z dôvodu nevyhnutnej potreby pokračovania v poskytovaní služieb z nej vyplývajúcich je potrebné použiť priame rokovacie konanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a vyzvať vybraného záujemcu na rokovanie o podmienkach novej zmluvy, nakoľko je splnená najmenej jedna z podmienok uvedených v § 81 písm. b), konkrétne podmienka pod bodom 3 predmetného ustanovenia.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×