Priame rokovacie konanie

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - zmena technického riešenia PDS


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Vyhlásené:
21. Jún 2016
Vestník:
118/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
25 300,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
HYDROCONSULTING s r.o.
IČO:
35684348

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

Predmetom zmluvy v zadávanej zákazke za splnenia podmienky použitia ust. § 81 písm. b) bod 1. ZVO je vypracovanie doplňujúcej projektovej dokumentácie stavby Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, kde ide o dopracovanie niektorých častí PDS do úrovne realizačných projektov, čo je podmienkou pre zabezpečenie stanovísk orgánov štátnej správy, niektorých súkromných subjektov a správcov dotknutých sietí. Zákazka na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorej výsledkom bola uzavretá Zmluva o dielo č. 304/2014 BB zo dňa 18.03.2014, bola zadávaná zverejneným oznámením o dobrovoľnej transparentnosti Ex Ante, pod značkou: 19324 DES zo dňa 04.12.2013, vo Vestníku VO č. 237/2013. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku č. 69/2014 dňa 08.04.2014, pod značkou 5090 VRS, kde bola zverejnená informácia o uzavretí zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom HYDROCONSULTING s.r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×