Nezaradený subjekt

PEVA s.r.o.

Košice - mestská časť Krásna

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Traťová , Košice - mestská časť Krásna

Záznam platný od: 1. August 2017

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Traťová 1/A, Košice

Záznam platný od: 1. Február 2017

Záznam platný do: 1. August 2017


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Varga
Adresa:
Pasienková 13 Košice - mestská časť Krásna 04018
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Varga
Adresa:
Pasienková 13 Košice - mestská časť Krásna 04018
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Január 2018
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vančo
Adresa:
Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. December 2017
Záznam do:
25. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Varga
Adresa:
Pasienková 13 Košice - mestská časť Krásna 04018
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
25. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Varga
Adresa:
Pasienková 13/1282 Košice 04018
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marián Macko s.r.o.
Adresa:
Čsl. armády 6 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 13.07.2018 do: 13.02.2020

StiahniZáznam platný od: 25.01.2018 do: 13.07.2018

StiahniZáznam platný od: 14.12.2017 do: 25.01.2018

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 14.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
v súlade so Zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

(ďalej aj "Zákon“)

1. Oprávnená osoba, ktorá vyhotovila tento Verifikačný dokument:

Obchodné meno: Advokátska kancelária JUDr. Marián Macko s.r.o.

Sídlo: Čsl. armády 1180/6, 040 01 Košice

1ČO: 47 236 949

zapísaná v: Obchodný register Okresný súd Košice I., oddiel: Sro, Vložka: 28911/V
štatutárny orgán: JUDr. Marián Macko, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba"

2. Partner verejného sektora

Obchodné meno: PEVA s.r.o.

Sídlo: Traťová 1/A, 040 18 Košice, IČO: 36576719

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka: 14618/V
konajúca osobou Petra Vargu, konateľa

ďalej len „Partner vs"Obchodná spoločnosť PEVA s.r.o. /Partner VS je právnickou osobou zapísanou v Registri partnerov
verejného sektora ( ďalej „Register“ ) podľa Zákona.

Podľa 8 9 ods. 1 Zákona platí, že ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa
konečného užívateľa výhod ( ďalej primerane aj „KÚV“), partner verejného sektora je povinný bezodkladne
informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to
registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný
dokument.

Oprávnená osoba je povinná overovať identifikáciu KÚV k 31. decembru kalendárneho roka podľa 8
11 ods. 2 písm. c) Zákona, ak odsek $ 11 ods. 8 Zákona neustanovuje inak. Podľa 8 11 ods. 8 Zákona ak
oprávnená osoba pri overovaní identifikácie KÚV podľa 8 11 odseku 2 písm. c) zistí, že došlo k zmene KÚV,
postupuje podľa 8 9 Zákona: inak bezodkladne a pri overovaní identifikácie KÚV podľa odseku 2 písm. c)
do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka zašle registrujúcemu orgánu oznámenie o overení
identifikácie KÚV. Na oznámenie o overení identifikácie KÚV sa ustanovenie 8 5 ods. 2 Zákona vzťahuje
rovnako. Zápis zmeny údajov o KÚV v období od 1. januára do 28. februára kalendárneho roka nahrádza
povinnosť zaslať registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie KÚV podľa odseku $ 11 ods. 2
písm. c) Zákona.

Splnenie tejto zákonnej povinnosti overenia identifikácie KÚV k 31.12.2019 ( ďalej primerane aj
„identifikácia") sa v spojitosti so zmenou adresy trvalého bydliska KÚV Petra Vargu preukazuje týmto
Verifikačným dokumentom ( ďalej aj „Dokumenť" ). Pri overovaní identifikácie KÚV bola Oprávnenou
osobou zistená zmena adresy Petra Vargu na Edisonova 1749/42, 040 18 Košice - mestská časť Krásna.
Táto zmena ešte nie je premietnutá v obchodnom registri Okresného súdu Košice I a má byť vykonaná.

Úkon sa vykonáva v spojitosti s ustanoveniami 8 6 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej aj „zákon č.
297/2008 Z.z.“). Na účely tohto Dokumentu sa pojmom použitým a osobitne nedefinovaným v tomto
Dokumente primerane prikladá význam vyplývajúci im zo Zákona a zákona č. 297/2008 Z.z.

čl. 1.
Odôvodenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba vykonala úkony podľa
8 11 Zákona

a) Podklady

Za účelom vykonania zákonom požadovaných úkonov Oprávnenou osobou, najmä podľa 8 9, 8 11 ods. 5 a
6 Zákona zabezpečila Oprávnená osoba nasledovné východiskové podklady, údaje a informácie:
- “doklad totožnosti KÚV, spoločníka a konateľa Partnera VS, vrátane osobného overenia ich
totožnosti a dokladu,

- výpis z obchodného registra Partnera VS,

- > znenie zakladateľskej listiny / spoločenskej zmluvy Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Partnera VS,

- čestné vyhlásenie spoločníka Partnera VS v pozícii KÚV a konateľa Partnera VS,

- informácie a podklady vyžiadané Oprávnenou osobou od Partnera VS, jeho spoločníka, konateľa
a KÚV,

- osobné stretnutie,

b) Posúdenie

Z poskytnutých a zabezpečených informácií, dokladov a podkladov boli Oprávnenou osobou zistené
nasledujúce skutočnosti:

1A

Partner VS je založený na základe Zakladateľskej listiny a vznikol 27.11.2003, Zapísané základné
imanie Partnera VS činí 33.195,-EUR a je splatené v celom rozsahu podľa zverejnených údajov.
Základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka uvedeného v čl. II. písm. a)
Dokumentu.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou ( najmä výpis z obchodného registra,

spoločenská/ zakladateľská listina Partnera VS a vyššie uvedené čestné vyhlásenia ) je spoločníkom

Partnera VS jediná (1) fyzická osoba uvedená v či. II písm. a) Dokumentu. Podľa uvedených zistení:

- vklad jediného spoločníka na základnom imaní Partnera VS je 33.195,-EUR , je splatený v celom
rozsahu a spoločníkom ani treťou osobou nebol prevzatý záväzok na nový vklad,

- podľa $ 132 ods. 1 Obchodného zákonníka ( ďalej aj „ObchZ“) platí, že ak má spoločnosť jediného
spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného
spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí
ho podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak ide o rozhodnutie podľa £ 125 ods. 1 písm. e),
f), |) a ods. 2 ObchZ pravosť podpisu jediného spoločníka na tomto rozhodnutí musí byť úradne
osvedčená:

- kurčeniu % podielu spoločníka na hlasovacích právach v Partnerovi a na jeho imaní: s
prihliadnutím na to, že ide o Partnera VS s jediným spoločníkom, jediný spoločník Partnera VS má v
súlade s ustanoveniami ObchZ pri hlasovaní na valnom zhromaždení 100 % podiel na
hlasovacích právach a na základnom imaní?

- s prihliadnutím na fo, že ide o Partnera VS s jediným spoločníkom ustanoveniami ObchZ
uznášaniaschopnosť na valnom zhromaždení Partnera VS vyžaduje účasť jediného spoločníka,

- s prihliadnutím na to, že ide o Partnera VS s jediným spoločníkom, prijímanie rozhodnutí na valnom
zhromaždení Partnera sa riadi úpravou podľa ustanovení Obchodného zákonníka ( 8 125, 6127a 8
132 Obchodného zákonníka ), t.j. na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje súhlas jediného spoločníka
Partnera VS:

- s prihliadnutím na to, že ide o Partnera VS s jediným spoločníkom, má jediný spoločník Partnera
VS právo samostatne vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi VS:

- k % určeniu práva spoločníkov na hospodársky prospech z podnikania Partnera VS a z
inej jeho činnosti: právo spoločníkov na zisk a na hospodársky prospech z podnikania Partnera
VS vychádza z úpravy podľa ObchZ, veľkosť podielu spoločníka na zisku Partnera VS sa takto
určuje podľa pomeru splateného vkladu spoločníka na základnom imaní Partnera VS s tým, že
jediný spoločník má takto 100% podie! na hospodársky prospech z podnikania Partnera VS
a z inej jeho činnosti: podľa vyhlásenia Partnera VS iné osoby nemajú právo na podiel na zisku
Partnera VS zakladajúcom im postavenie KÚV,

- spoločník Partnera VS identifikovaný podľa preskúmanej dokumentácie zodpovedá zoznamu
spoločníkov vedeným Partnerom VS a zodpovedá aj zoznamu KÚV, ktorí sú uvedení nižšie:

- Partner VS má jediného konateľa, konajúceho samostatne, ktorý je súčasne jeho spoločníkom a je
uvedený nižšie ako KÚV: u Partnera VS aktuálne nie je zriadená funkcia prokuristu ani orgán
dozornej rady,

- > totožnosť KÚV uvedeného v či. II. ods. c) bola zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u
Oprávnenej osoby, a to na základe ním predloženého dokladu totožnosti - občianskeho preukazu
vrátane overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä spoločenská/ zakladateľská
listina a uvedené čestné vyhlásenia a rozhodnutia jediného spoločníka ) má spoločník Partnera VS
priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi VS a na jeho základnom
imaní. Z čestných vyhlásení spoločníka, konateľa a KÚV Partnera VS nevyplýva odlišnosť čo do iného
určenia podielu spoločníkov na hlasovacích právach alebo čo do identifikácie iných osôb oprávnených
vykonávať hlasovacie práva spoločníka Partnera VS.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou ( najmä spoločenská/zakladateľská
listina a uvedené čestné vyhlásenia ) má spoločník Partnera VS, pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia Partnera VS právo samostatne vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi VS ani akéhokoľvek
ich člena. Konateľ Partnera VS nie je oprávnený samostatne vymenovať iný orgán ( napr. prokuristu ).

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou ( najmä aktuálna zakladateľská
listina/spoločenská zmluva, výpis z obchodného registra, uvedené čestné vyhlásenia ) má spoločník
Partnera VS právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera VS, t.j.
z podielu na zisku Partnera VS určeného na rozdelenie pre spoločníkov pri splnení podmienok určených
spoločenskou zmluvou/zakladateľskou listinou Partnera VS a určených ustanoveniami Obchodného
zákonníka. Uvedené vyplýva z preskúmaného znenia spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny
Partnera VS a z ustanovení Obchodného zákonníka upravujúcich rozdelenie získu, nárok spoločníka na
podiel na zisku a schvaľovanie hospodárskeho výsledku Partnera VS. Z čestného vyhlásenia spoločníka,
konateľa a KÚV Partnera VS nevyplýva odlišnosť čo do iného určenia % podielu spoločníkov Partnera VS
na podnikaní Partnera VS ani odlišnosť ohľadne iných osôb oprávnených podieľať sa na zisku a na
hospodárskom prospechu z podnikania Partnera VS.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou ( najmä výpis z obchodného registra,
uvedené čestné vyhlásenia, zoznam spoločníkov ), vlastnícka štruktúra uvedená v bode II. písm. a)
Dokumentu zodpovedná skutočnému stavu a okrem uvedených spoločníkov/KÚV žiadna tretia osoba
priamo ani nepriamo neovláda Partnera VS ani nemá hospodársky prospech z činnosti Partnera VS
alebo jeho spoločníkov.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou ( najmä uvedených čestných
vyhlásení ), spoločník nevykonal a ani neexistuje taký úkon, na základe ktorého by tretia osoba
vykonávala alebo mohla vykonávať práva spoločníka Partnera VS alebo mohla zvoliť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi VS alebo sa podieľať
na hospodárskom prospechu z činnosti Partnera VS, najmä:

- > spoločník nepreviedol svoj obchodný podiel ani jeho časť na tretiu osobu ani ho nerozdelil,

- spoločník založil svoj obchodný podiel len vprospech UniCredit Bank vzmysle výpisu
z obchodného registra Partnera, avšak výkon záložného práva k jeho obchodnému podielu
vedený nie je a teda záložný veriteľ nevykonáva práva spoločníka,

- > spoločník neuzatvoril Zmluvu o tichom spoločenstve s treťou osobou,

- > spoločník nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu ani neuzatvoril dohodu o výkone
hlasovacích práv spoločníka alebo inú dôsledkami obdobnú dohodu,

- > spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- > spoločník sa aktuálne nepodieľal na zvolení iných riadiacich a kontrolných orgánov a iných osôb
oprávnených konať za Partnera VS s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v tomto Dokumente,

- > spoločník nesplnomocnil tretiu osobu zastupovaním svojej osoby pri výkone práv spoločníka,

- “u spoločníka nie sú dané dôvody, na základe ktorých nemôže vykonávať hlasovacie práva
spoločníka,

- > spoločník sa nepodieľal na hlasovaní o zvýšení alebo znížení základného imania Partnera VS ani
realizácii iného úkonu, ktorého/ých výsledkom by ma! byť zápis iných údajov než sú uvedené
pri Partnerovi VS v obchodnom registri,

- ohľadne Partnera VS spoločník nekoná spoločne s inou osobou v zhode ani iným spoločným
10

11.

postupom s takou osobou,
- spoločník nemá vedomosť o inej fyzickej osobe, ktorá by sa mohla považovať za KÚV podľa
Zákona a zákona č. 297/2008 Z.z.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou ( najmä výpis z obchodného registra,
spoločenská zmluva/zakladateľská listina, rozhodnutia jediného spoločníka a uvedené čestné
vyhlásenia) má Partner VS jediného konateľa uvedeného v či. 11. písm. b) Dokumentu. Podľa týchto
podkladov Partner VS ani konateľ nevykonal a neexistuje úkon, na základe ktorého by tretia osoba
vykonávala alebo mohla vykonávať práva Partnera VS, konateľa, prokuristu, člena dozorného orgánu
alebo sa podieľať na hospodárskom prospechu z činnosti Partnera VS, najmä:

- Partner VS ani jeho konateľ konajúci za Partnera VS aktuálne neustanovi! do funkcie prokuristu,
iný riadiaci alebo kontrolný orgán alebo jeho člena,

- Partner VS ani jeho konateľ konajúci za Partnera VS neuzatvoril Zmluvu o tichom spoločenstve
s treťou osobou,

- ohľadne Partnera VS sa nevedie výkon záložného práva k jeho majetku,

- Partner VS ani jeho konateľ Partnera VS konaním v mene Spoločnosti nesplnomocnil tretiu
osobu na zastupovanie Partnera VS,

- konateľ nemá titulom svojej funkcie a ani iná osoba ( okrem spoločníka) nemá právo na podiel
na zisku Partnera VS v rozsahu zakladajúcom postavenie KÚV,

- konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- Partnerovi VS ani konateľovi neboli predložené dokumenty, ktoré by odôvodňovali existenciu
iných údajov a skutočností ako sú ohľadne Partnera VS zapísané v obchodnom registri,
predložených dokladoch a vykonaných vyhláseniach ohľadne Partnera VS, zapísaných
spoločníkov, konateľov, základného imania Partnera VS, spôsobu konania menom Partnera VS,
počtu hlasov spoločníkov alebo odôvodňovali právo tretej osoby podieľať sa na zisku alebo
hospodárskom prospechu z činnosti Partnera VS na hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera
VS, resp. jeho spoločníkov,

- konateľ nemá vedomosť o inej fyzickej osobe, ktorá by sa mohla považovať za KÚV podľa
Zákona a zákona č. 297/2008 Z.z.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou ( najmä výpis z obchodného registra,
uvedené čestné vyhlásenia, spoločenská zmluva/zakladateľská listina) riadiaca štruktúra Partnera
uvedená v čl. II. písm. b) Dokumentu zodpovedá skutočnému stavu a okrem v Dokumente uvedeného
KÚV, žiadna tretia osoba priamo ani nepriamo neovláda alebo nekontroluje Partnera VS ani nemá
hospodársky prospech z činnosti Partnera VS alebo jeho spoločníkov,

„Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou ( najmä výpis z obchodného registra,

spoločenská zmluva/zakladateľská listina, Čestné vyhlásenie ) sa s výnimkou existujúceho jediného
spoločníka Partnera VS nepreukázala Iná fyzická osoba ovládajúca Partnera VS inak, ako je uvedené
vyššie.

Oprávnená osoba sa oboznámila so znením uvedených dokumentov, informácií poskytnutých zo strany
Partnera VS, jeho spoločníka, konateľa a KÚV a na základe zistených a poskytnutých informácií a
dokladov Oprávnená osoba identifikovala:

- > vlastnícku štruktúru Partnera VS uvedenú v čl. II. písm. a) tohto Dokumentu,
- > riadiacu štruktúru Partnera VS uvedenú v čl. II. písm. b) tohto Dokumentu,

- konečných užívateľov výhod Partnera VS v čl. II. písm. c) tohto Dokumentu.
Či. 11.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS uvedená Oprávnenou osobou

a) Vlastnícka štruktúra Partnera VS

Ep „Spoloč z
Peter Varga |
11.02.1981 na ]
Í "Edisonova 1749/42, 040 18 Košice - mestská časť Krásna, Slovenská |

„Frvale bytom na nn - : — republika > m |
"Štátna príslušnosť: —. i namna — „Slovenská republika 0...

"Základné imanie Partnera VS v i
NS m Ra Z. LIB, EU. n— na
| Splatený vklad spoločníka na i
| základnom imaní v €: . i mn nn ZB AI SE ná
f

Obchodný podiel/podiel v % pri |

hlasovaní / na hosp. prospechu: m m...“ 100% m — !

1

| verejný funkcionár vykonávajúci ! i

[funkciu v Slovenskej republike | “ nie. n——Tďrďaí

b) Riadiaca štruktúra Partnera VSNajvyšším orgánom Partnera VS je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom Partnera VS a osobami
vykonávajúcimi jeho obchodné vedenie je konateľ Partnera VS. Tento predstavujú vrcholný orgán riadiacej
štruktúry Partnera VS. Za Partnera VS koná a podpisuje konateľ samostatne v zmysle zverejneného
spôsobu konania menom Partnera VS. Konateľom je nasledovná osoba:a z Konateľ.11.02.1981

Edisonova 1749/42, 040 18 Košice - mestská časť Kr:

na republika
Slovenská republika >„Trvale bytom:
„Štát átna príslušnosť: . i
| verejný funkcionár vykonávajúci |ifunkciu v Slovenskej republike | . I nie, —. - ý
i Spôsob konania menom Í samostatne

| spoločnosti: „ne Ň m“ m——O— —

c) Koneční užívatelia výhod Partnera VS

Na základe uvedeného, Zákona a zákona č. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba identifikovala
( overila ) nasledovného jediného konečného užívateľa výhod Partnera VS:.„ Konečný užívateľ výhod |[Meno a priezvisko: i . m Peter Varga... n———“ r.
"Dátum narodenia: 11.02.1981

A Edisonova 1749/42, 04018 Košice - mestská časť Krásna, Slovenská — |
[Trvale bytom: na“. i n—X—— m. Kepublika

| Štátna príslušnosť: n— Slovenská republika — |...

verejný funkcionár
| vykonávajúci funkciu v
1 Slovenskej republike m : nie. . o a
ČI. III.
Údaje uvedené Oprávnenou osobou podľa 8 4 ods. 4 písm. f) Zákona, ak o nich má alebo mohla
mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie.

Oprávnená osoba podľa 8 4 ods. 4 písm. f) Zákona a na základe príslušných podkladov preskúmaných
Oprávnenou osobou uvádza, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS nie sú
verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

ČI. IV.
Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa $4 0ds. 5
Zákona zo strany Oprávnenej osoby

Partner VS nie je partnerom verejného sektora podľa S 4 ods. 5 Zákona. Z tohto dôvodu nie je nutné

preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do Registra sú splnené.

čl. v.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

Oprávnená osoba v súlade s 8 11 ods. 6 písm. e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto
Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému stavu.Advokátska kancelária JUDr. Marián Macko s.r.o.
konajúca osobou JUDr. Mariána Macka, konateľa a advokáta

Advokátska osoba
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
v súlade s 8 11 ods, 5 zákona č. 315/2016 Z.z. 0 registri partnerov verejného sektora
(ďalej aj "Zákon")

1. Oprávnená osoba, ktorá vyhotovila tento Verifikačný dokument:
Obchodné meno: Advokátska kancelária JUDr. Marián Macko s.r.o.
Sídlo: Čsl. armády 1180/6, 040 01 Košice
IČO: 47 236 949
zapísaná v: Obchodný register Okresný súd Košice I., oddiel: Sro, Vložka: 28911/V
štatutárny orgán: JUDr. Marián Macko, konateľ
ďalej len „Oprávnená osoba"

2. Partner verejného sektora

Obchodné meno: PEVA s.r.o.
Sídlo: Traťová 1/A, 040 18 Košice, IČO: 36576719
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka: 14618/V

e-mail: vargaGpeva.sk
konajúca osobou Petra Vargu, konateľa
ďalej len „Partner VS"

Podľa Zákona podáva oprávnená osoba do Registra partnerov verejného sektora ( ďalej aj
„Register“ ) návrh na zápis údajov a ich zmeny. O partnerovi verejného sektora — právnickej osobe
sú do Registra zapisované údaje v rozsahu podľa S 4 ods. 3 Zákona, vrátane zoznamu konečných
užívateľov výhod ( ďalej primerane aj „KÚV“) a údajov oprávnenej osoby. Ak sa návrh na zápis týka
konečného užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je verifikačný dokument.

Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do
Registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod v prípadoch podľa Zákona
( ďalej primerane „identifikácia“ ), vrátane prípadu zmeny oprávnenej osoby. Preukázanie identifikácie
Partnerom VS sa preukazuje týmto Verifikačným dokumentom ( ďalej aj „Dokument“ ). Identifikácia KÚV
sa vykonáva v spojitosti s ustanoveniami 4 11 ods. 2 písm. b) Zákona a $ 6 písm. a) zákona č.
297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním
terorizmu (ďalej aj „zákon č. 297/2008 Z.z.“). Na účely tohto Dokumentu sa pojmom použitým a
osobitne nedefinovaným v tomto Dokumente primerane príkladá význam vyplývajúci im zo Zákona a
zákona č. 297/2008 Z.z.

čl. 1.
Odôvodenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba vykonala úkony podľa 8 11 ods. 4
a 5 Zákona

a) Podklady

Za účelom vykonania Zákonom požadovaných úkonov Oprávnenou osobou, najmä podľa 8 11 ods. 4a 8
11 ods. 5 Zákona, zabezpečila Oprávnená osoba najmä nasledovné východiskové podklady, údaje a
informácie:

- výpis z obchodného registra Partnera VS,

- znenie zakladateľskej listiny / spoločenskej zmluvy Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Partnera VS,

- čestné vyhlásenie spoločníka Partnera VS v pozícii KÚV a konateľa Partnera VS,

- informácie a podklady vyžiadané Oprávnenou osobou od Partnera VS, jeho spoločníka, konateľa

a KÚV:
- doklad totožnosti spoločníka a konateľa Partnera VS a osobné stretnutie.

b) Posúdenie

Z poskytnutých a zabezpečených informácií, dokladov a podkladov boli Oprávnenou osobou zistené
nasledujúce skutočnosti:

ú
Partner VS je založený na základe Zakladateľskej listiny a vznikol 27.11.2003, Zapísané základné
imanie Partnera VS činí 33.195,-EUR a je splatené vcelom rozsahu podľa zverejnených údajov.
Základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka uvedeného v čl. II. písm. a)
Dokumentu.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou ( najmä výpis z obchodného registra,

spoločenská/zakladateľská listina Partnera VS a vyššie uvedené čestné vyhlásenia ) je spoločníkom

Partnera VS jediná (1) fyzická osoba uvedená v či. II písm. a) Dokumentu. Podľa uvedených zistení:

- vklad jediného spoločníka na základnom imaní Partnera VS je 33.195,-EUR , je splatený v celom
rozsahu a spoločníkom ani treťou osobou nebol prevzatý záväzok na nový vklad,

- podľa $ 132 ods. 1 Obchodného zákonníka ( ďalej aj „ObchZ“) platí, že ak má spoločnosť jediného
spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného
spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí
ho podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak ide o rozhodnutie podľa 8 125 ods. 1 písm. e),
f), i), ) a ods. 2 ObchZ pravosť podpisu jediného spoločníka na tomto rozhodnutí musí byť úradne
osvedčená:

- k určeniu % podielu spoločníka na hlasovacích právach v Partnerovi a na jeho imaní:
s príhliadnutím na to, že ide o Partnera VS s jediným spoločníkom, jediný spoločník Partnera VS má
v súlade s ustanoveniami ObchZ pri hlasovaní na valnom zhromaždení 100 % podiel na
hlasovacích právach a na základnom imaní?

- s prihliadnutím na to, že ide o Partnera VS s jediným spoločníkom ustanoveniami ObchZ
uznášaniaschopnosť na valnom zhromaždení Partnera VS vyžaduje účasť jediného spoločníka a
prijímanie rozhodnutí na valnom zhromaždení Partnera sa riadi úpravou podľa ustanovení
Obchodného zákonníka ( 8 125, 8 127 a 8 132 Obchodného zákonníka ), t.j. na prijatie rozhodnutia
sa vyžaduje súhlas jediného spoločníka Partnera VS,

- s prihliadnutím na to, že ide o Partnera VS s jediným spoločníkom, má jediný spoločník Partnera
VS právo samostatne vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi VS:

- k % určeniu práva spoločníkov na hospodársky prospech z podnikania Partnera VS a z
inej jeho činnosti: právo spoločníkov na zisk a na hospodársky prospech z podnikania Partnera
VS vychádza z úpravy podľa ObchZ, veľkosť podielu spoločníka na zisku Partnera VS sa takto
určuje podľa pomeru splateného vkladu spoločníka na základnom imaní Partnera VS s tým, že
jediný spoločník má takto 100% podiel na hospodársky prospech z podnikania Partnera VS
a z inej jeho činností: podľa vyhlásenia Partnera VS iné osoby nemajú právo na podiel na zisku
Partnera VS zakladajúcom im postavenie KÚV,

- “okruh spoločníkov Partnera VS identifikovaný podľa preskúmanej dokumentácie a zodpovedá
zoznamu spoločníkov vedeným Partnerom VS a zodpovedá aj zoznamu KÚV, ktorí sú uvedení
nižšie,

- Partner VS má jediného konateľa, konajúceho samostatne, ktorý je súčasne jeho spoločníkom a je
uvedený nižšie ako KÚV: u Partnera VS aktuálne nie je zriadená funkcia prokuristu ani orgán
dozornej rady,

- totožnosť KÚV uvedeného v čl. II. ods. c) bola zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti, a to
na základe ním predloženého dokladu totožnosti - občianskeho preukazu vrátane overenia podoby
osoby s podobou v jej doklade totožnosti,Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä spoločenská/zakladateľská
listina a uvedené čestné vyhlásenia a rozhodnutia jediného spoločníka ) má spoločník Partnera VS
priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi VS a na jeho základnom
imaní. Z čestných vyhlásení spoločníka, konateľa a KÚV Partnera VS nevyplýva odlišnosť čo do iného
určenia podielu spoločníkov na hlasovacích právach alebo čo do identifikácie iných osôb oprávnených
vykonávať hlasovacie práva spoločníka Partnera VS.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou ( najmä spoločenská/zakladateľská
listina a uvedené čestné vyhlásenia ) má spoločník Partnera VS pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia Partnera VS právo samostatne vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi VS a akéhokoľvek
ich člena.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou ( najmä aktuálna zakladateľská
listina/spoločenská zmluva, výpis z obchodného registra, uvedené čestné vyhlásenia ) má spoločník
Partnera VS právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera VS, t.j.
z podielu na zisku Partnera VS určeného na rozdelenie pre spoločníkov pri splnení podrnienok určených
spoločenskou zmluvou/zakladateľskou listinou Partnera VS a určených ustanoveniami Obchodného
zákonníka. Uvedené vyplýva z preskúmaného znenia spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny
Partnera VS a z ustanovení Obchodného zákonníka upravujúcich rozdelenie zisku, nárok spoločníka na
podiel na zisku a schvaľovanie hospodárskeho výsledku Partnera VS. Z čestného vyhlásenia spoločníka,
konateľa a KÚV Partnera VS nevyplýva odlišnosť čo do iného určenia % podielu spoločníkov Partnera VS
na podnikaní Partnera VS ani odlišnosť ohľadne iných osôb oprávnených podieľať sa na zisku ana
hospodárskom prospechu z podnikania Partnera VS.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou ( najmä výpis z obchodného registra,
uvedené čestné vyhlásenia, zoznam spoločníkov ), vlastnícka štruktúra uvedená v bode II. písm. a)
Dokumentu zodpovedná skutočnému stavu a okrem uvedených spoločníkov/KÚV žiadna tretia osoba
priamo ani nepriamo neovláda Partnera VS ani nemá hospodársky prospech z činnosti Partnera VS
alebo jeho spoločníkov.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou ( najmä uvedených čestných
vyhlásení ), spoločník nevykonal úkon, na základe ktorého by tretia osoba vykonávala práva
spoločníka Partnera VS alebo mohla zvoliť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi VS alebo sa podieľať na hospodárskom prospechu z činnosti
Partnera VS, najmä:

- > spoločník nepreviedol svoj obchodný podiel ani jeho časť na tretiu osobu ani ho nerozdelil,

- spoločník založil svoj obchodný podiel len v prospech UniCredit Bank vzmysle výpisu
z obchodného registra Partnera, avšak výkon záložného práva k jeho obchodnému podielu
vedený nie je a teda záložný veriteľ nevykonáva práva spoločníka,

- > spoločník neuzatvoril Zmluvu o tichom spoločenstve s treťou osobou,

- > spoločník nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu ani neuzatvoril dohodu o výkone
hlasovacích práv spoločníka alebo inú dôsledkami obdobnú dohodu,

- spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- > spoločník sa aktuálne nepodieľal na zvolení iných riadiacich a kontrolných orgánov a iných osôb
oprávnených konať za Partnera VS s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v tomto Dokumente,

- > spoločník nesplnomocnil tretiu osobu zastupovaním svojej osoby pri výkone práv spoločníka,

- u spoločníka nie sú dané dôvody, na základe ktorých nemôže vykonávať hlasovacie práva
spoločníka,

- > spoločník sa nepodieľal na hlasovaní o zvýšení alebo znížení základného imania Partnera VS ani
realizácii iného úkonu, ktorého/ých výsledkom by mal byť zápis iných údajov než sú uvedené
pri Partnerovi VS v obchodnom registri,

- “ohľadne Partnera VS spoločník nekoná spoločne s inou osobou v zhode ani iným spoločným
postupom s takou osobou,

- spoločník nemá vedomosť o inej fyzickej osobe, ktorá by sa mohla považovať za KÚV podľa
Zákona a zákona č. 297/2008 Z.z.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou ( najmä výpis z obchodného registra,
spoločenská zmluva/zakladateľská listina, rozhodnutia jediného spoločníka a uvedené čestné
vyhlásenia), má Partner VS jediného konateľa uvedeného v čl. II. písm. b) Dokumentu. Podľa týchto
podkladov Partner VS ani konateľ nevykonal a neexistuje úkon, na základe ktorého by tretia osoba
vykonávala alebo mohla vykonávať práva Partnera VS, konateľa, prokuristu, člena dozorného orgánu
alebo sa podieľať na hospodárskom prospechu z činnosti Partnera VS, najmä:

- Partner VS ani jeho konateľ konajúci za Partnera VS aktuálne neustanovi! do funkcie prokuristu,

iný riadiaci alebo kontrolný orgán alebo jeho člena,
9.

10.

1+1.

- Partner VS ani jeho konateľ konajúci za Partnera VS neuzatvoril Zmluvu o tichom spoločenstve
s treťou osobou,

- ohľadne Partnera VS sa nevedie výkon záložného práva k jeho majetku,

- Partner VS ani jeho konateľ Partnera VS konaním v mene Spoločnosti nesplnomocnil tretiu
osobu na zastupovanie Partnera VS,

- konateľ nemá titulom svojej funkcie a ani iná osoba ( okrem spoločníka) právo na podiel na
zisku Partnera VS v rozsahu zakladajúcom postavenie KÚV,

- > konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- Partnerovi VS ani konateľovi neboli predložené dokumenty, ktoré by odôvodňovali existenciu
iných údajov a skutočností než sú ohľadne Partnera VS zapísané vobchodnom registri,
predložených dokladoch avykonaných vyhláseniach ohľadne Partnera VS, zapísaných
spoločníkov, konateľov, základného imania Partnera VS, spôsobu konania menom Partnera VS,
počtu hlasov spoločníkov alebo odôvodňovali právo tretej osoby podieľať sa na zisku alebo
hospodárskom prospechu z činnosti Partnera VS na hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera
VS, resp. jeho spoločníkov,

- konateľ nemá vedomosť o inej fyzickej osobe, ktorá by sa mohla považovať za KÚV podľa
Zákona a zákona č. 297/2008 Z.z.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou ( najmä výpis z obchodného registra,
uvedené čestné vyhlásenia, spoločenská zmluva/zakladateľská listina) riadiaca štruktúra Partnera VS
uvedená v čl. TI. písm. b) Dokumentu zodpovedá skutočnému stavu a okrem v Dakumente uvedeného
KÚV, žiadna tretia osoba priamo ani nepriamo neovláda alebo nekontroluje Partnera VS ani nemá
hospodársky prospech z činnosti Partnera VS alebo jeho spoločníkov.

Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou ( najmä výpis z obchodného registra,
spoločenská zmluva/zakladateľská listina, čestné vyhlásenie ) sa s výnimkou existujúceho jediného
spoločníka Partnera VS nepreukázala iná fyzická osoba ovládajúca Partnera VS inak, ako je uvedené
vyššie.

Oprávnená osoba sa oboznámila so znením uvedených dokumentov, informácií poskytnutých zo strany
Partnera VS, jeho spoločníka, konateľa a KÚV a na základe zistených a poskytnutých informácií a
dokladov Oprávnená osoba identifikovala:

- vlastnícku štruktúru Partnera VS uvedenú v čl. 11. písm. a) tohto Dokumentu,
- riadiacu štruktúru Partnera VS uvedenú v či. II. písm. b) tohto Dokumentu,

- konečných užívateľov výhod Partnera VS v čl. II. písm. c) tohto Dokumentu.
ČI. II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS uvedená Oprávnenou osobou

a) Vlastnícka štruktúra Partnera VSSpoločník
Meno a priezvisko: Peter Varga
Dátum narodenia: 11.02.1981Trvale bytom

Pasienková 13/1282, 040 18 Košice, Slovenská republikaŠtátna príslušnosť:

Slovenská republikaZákladné imanie Partnera VS v € 33.195,-Eur
Splatený vklad spoločníka na

základnom imaní v €: 33.195,-Eur.
Obchodný podiel/podiel v % prí

hlasovaní / na hosp. prospechu: 100%
verejný funkcionár vykonávajúci

funkciu v Slovenskej republike nieb) Riadiaca štruktúra Partnera VSNajvyšším orgánom Partnera VS je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom Partnera VS a osobami
vykonávajúcimi jeho obchodné vedenie je konateľ Partnera VS, Tento predstavujú vrchoiný orgán riadiacej
štruktúry Partnera VS. Za Partnera VS koná a podpisuje konateľ samostatne v zmysle zverejneného
spôsobu konania menom Partnera VS. Konateľom je nasledovná osoba:S s Konateľ
Meno a priezvisko: Peter Varga
Dátum narodenia: 11.02.1981Trvale bytom:

Pasienková 13/1282, 040 13 Košice, Slovenská republikaŠtátna príslušnosť:

Slovenská republikaverejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike

nie,Spôsob konania menomspoločnosti:samostatnec) Konečnií užívatelia výhod Partnera VS

Na základe uvedeného, Zákona a zákona č.

297/2008 Z.z. Oprávnená osoba identifikovala

nasledovného jediného konečného užívateľa výhod Partnera VS:Konečný užívateľ výhodMeno a priezvisko:

Peter VargaDátum narodenia:

11.02.1981Trvale bytom:

Pasienková 13/1232, 040 18 Košice, Slovenská republikaŠtátna príslušnosť:

Slovenská republikaverejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v
Slovenskej republike

nie
ČI. III.
Údaje uvedené Oprávnenou osobou podľa S 4 ods. 3 písm. f) Zákona, ak o nich má alebo mohla
mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie.

Oprávnená osoba podľa 5 4 ods. 3 písm. f) Zákona a na základe príslušných podkladov preskúmaných
Oprávnenou osobou uvádza, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS nie sú
verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Či. IV.
Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa S 4 ods. 4
Zákona zo strany Oprávnenej osoby

Partner VS nie je partnerom verejného sektora podľa S 4 ods. 4 Zákona. Z tohto dôvodu nie je nutné
preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do Registra sú splnené.

ČI. V.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

Oprávnená osoba v súlade s 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto
Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému stavu.

Košice, dňa 04.07.2018


Advokátska kancelária
5JBr. N.srián Macko s.ro.
Úsl. armády 6, 040 04 Košice

235 949 DIČ: 2023411808právnená osoba
Advokátska kancelária JUDr. Marián Macko s.r.o.
konajúca osobou JUDr. Mariána Macka, konateľa a advokáta
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 5 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS")

Oprávnená osoba

Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. 0.

5o sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

10: 36 862711

DIČ: 2022800845

1Č DPH: 5K2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,

Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: PEVA s.r.o.

so sidlom: Traťová 1/A, Košice 040 18

1čo: 36 576 719

DIČ: 2021786107

IČ DPH: 5K2021786107

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1, Oddiel: Sro,

Vložka č.: 14618/V

zastúpený: Peter Varga, konateľ

Ing. Štefan Tóbis, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. PEVA s.r.o.“)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 4 ZoRPVS aka konečný užívateľ
výhod podľa ust. 5 6a ods. 1 písm. a) zákona Č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene 3 doplneni
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane") identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Peter Várda,

Trvalo bytom: Pasienková 13/1282, Košice 040 18

Narodený: 11.02.1981

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod")

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 5 6a ods. 1 písm. a)
zákona 9 ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená
vyplýva, Že:

Konečný užívateľ výhod (i) ako spoločník v Partnerovi s podielom na základnom imaní
Partnera vo výške 100% má priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na
základnom imaní Partnera vo výške 100% a má právo na hospodársky prospech z
podnikania Partnera vo výške 100%,
1.

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bala zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predloženého dokladu
totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti")
ato

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou
v Dokladoch totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina spol. PEVA s.r.o.,

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. PEVÁ s.r.o.

c) Čestné vyhlásenie spol. PEVA s.r.o., jej konateľov a jej spoločníkov, v ktorom
vyhlasujú, že im s výnimkou Petra Vargu, trvalo bytom Pasienková 13/1282,
Košice 040 18, dátum narodenia 11.02.1981, štátna príslušnosť: SR nie je
známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. PEVA s.r.o. alebo na jej základnom
imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. PEVA
s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. PEVA s.r.o. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. ©),

- “by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. PEVA s.r.o. alebo z inej jej činnosti,

- sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

d) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a) vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. PÉVA s.r.o. je Peter Varga, trvalo
bytom Pasienková 13/1282, Košice 040 18, dátum narodenia 11.02.1981,
štátna príslušnosť: SR,

b) nie je členom vlastnickej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokurné ňtov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru

Partnera tvoria konatelia spol. PEVA s.r.a., uvedení ni

a) Peter Varga, trvalo bytom Pasienková 13/1282, Košice 040 18, dátum
narodenia 11.02.1981, štátna príslušnosť: SRV mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v
písomnej forme konateľ pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.

Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Myhlásenia Oprávnenej osoby
1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alébo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 5 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. S 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. £
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 23.1.2018SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno:
So sídlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:
Zapísaná v:

Zastúpená:

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

36 862 711

2022800846

SK2022800846

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno:
so sídlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:
zapísaný v:

zastúpený:

PEVA s.r.o.

Traťová 1/A, Košice 040 18

36576 719

2021786107

5kK2021786107

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 14618/V

Peter Varga, konateľ

Ing. Stefan Tóbis, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. PEVA s.r.o.“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ
výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Peter Varga,

Trvalo bytom: Pasienková 13/1282, Košice 040 18

Narodený: 11.02.1981

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1“)

Meno, priezvisko, titul: Peter Vančo

Trvalo bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto
Narodený: 17.01.1981

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2“ a spolu s Konečným užívateľom výhod 2 ďalej
„Koneční užívatelia výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 6a ods. 1 písm. a)
zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená

vyplýva, že:
Konečný užívateľ výhod 1 (i) ako akcionár v Partnerovi s podielom na základnom imaní
Partnera vo výške 33,33% má priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na
základnom imaní Partnera vo výške 33,33% a má právo na hospodársky prospech z
podnikania Partnera vo výške 33,33%,

Konečný užívateľ výhod 2 (i) ako jediný akcionár/spoločník (shareholder) — v spol.
TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C.
2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky,
obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho
zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol, „TinselEnterpriseslimited“) s podielom na
základnom imaní spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100% ovláda a kontroluje spol.
TinselEnterprisesLimited, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia
a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov spol. TinselEnterprisesLimited, (ii)
prostredníctvom spol. TinselEnterprisesLimited, ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a.
s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodriom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R
(ďalej len „ESIN group, a.s.“) s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a.s. vo
výške 50% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a.s. ana
základnom imaní spol. ESIN group, a.s. vo výške 50% a má právo na hospodársky
prospech z podnikania spol. ESIN group, a.s. vo výške 50%, (iii) prostredníctvom spol.
ESIN group, a.s., ktorá je jediným spoločníkom Partnera, s podielom na základnom imaní
Partnera vo výške 100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na
základnom imaní Partnera vo výške 33,335% a má právo na hospodársky prospech z
podnikania Partnera vo výške 33,335%.

Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predloženého dokladu
totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)
a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch
uvedených vbode 3 tohto článku aich overením s údajmi Konečných
užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod sich podobou
v Dokladoch totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina spol. PEVA s.r.o., Spoločenská zmluva spol. ESIN group,
a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), ktorá je spoločníkom spol.
PEVA s.r.o., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s., Stanovy spol. ESIN
group, a. s.

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. PEVA s.r.o. a spol. ESIN group, a. s.

c) Čestné vyhlásenie spol. PEVA s.r.o., jej konateľov a jej spoločníkov, spol. ESIN
group, a. s. ajej akcionárov, spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom
Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s
registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu,
priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho
zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterpriseslimited“) a
jej jediného spoločníka/akcionára (shareholdera), v ktorom vyhlasujú, že im s
výnimkou Petra Vargu, trvalo bytom Pasienková 13/1282, Košice 040 18,
dátum narodenia 11.02.1981, štátna príslušnosť: SR a pána Petra Vanča, trvale
bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodeným dňa
17.01.1981 nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. PEVA s.r.o. alebo na jej základnom
imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. PEVA
s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,
d) Čestné

by ovládala spol. PEVA s.r.o. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),
by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. PEVA s.r.o. alebo z inej jej činnosti,
sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

vyhlásenie Ivany Tollarovičovej ako riaditeľky spol.

TinselEnterpriseslimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia,
Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol.
„TinselEnterprisesLimitedď“), ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a. s.,
v ktorom vyhlasila, že spol. TinselEnterprisesLimited:

je spoločnosťou riadne zapísanou v: Oddelení zápisov Ministerstvom
energetiky, Obchodu, priemyslu aturistického ruchuna Cypre,
oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapsovateľa a správcu
Nikózia:

má sídlo na adrese: Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia,
P.C, 2101, Cyprus,

má registračné číslo:HE153960

koná prostredníctvom: Ivany Tollarovičovej, riaditeľky,

jej jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) je: Peter Vančo,
trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto,
narodený dňa 17.01.1981,

e) Občiansky preukaz Konečných užívateľov výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu:

a) vlastníkom 33,33% obchodného podielu v spol. PEVA s.r.o. je Peter Varga,

trvalo

bytom Pasienková 13/1282, Košice 040 18, dátum narodenia

11.02.1981, štátna príslušnosť: SR,

b) vlastníkom 66,67% obchodného podielu v spol. PEVA s.r.o. je spol. ESIN group,
a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa,

Vložka

č.: 10634/R,

c) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

pán Róbert Kukučka, trvale bytom Šebešťanová 253, 017 04
Považská Bystrica, narodený 3.10.1957, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%

pán JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653,
059 60 Vysoké Tatry, narodený dňa: 5.1.1982, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%:

pán Ing. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebešťanová 48, 017 04
Považská Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. FSIN
group, a.s. vo výške 10%:

pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646,
059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a.s. vo výške 10%:

pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%:

(vi) spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office
301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom:
HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu,
priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a
oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, ktorá je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 50%

d) jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) spol. TinselEnterprisesLimited
je: Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré
mesto, narodený dňa 17.01.1981, ktorému patrí podiel na základnom imaní
v spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100%

€) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria konatelia spol. PEVA s.r.o., uvedení nižšie:

a) Peter Varga, trvalo bytom Pasienková 13/1282, Košice 040 18, dátum
narodenia 11.02.1981, štátna príslušnosť: SR

b) Ing. Jozef Jágrik, trvalo bytom Šebešťanová 48, Považská Bystrica 017 01,
narodený: 09.01.1984, štátna príslušnosť: SR.

c) 1ng. Štefan Tóbis, trvalo bytom Čučma 167, Čučma 048 01, dátum narodenia

23.04.1986, štátna príslušnosť: SR

V mene spol. PEVA s.r.o. konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k
napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja
svoje vlastnoručné podpisy, pričom jedným z konateľov musí byť vždy Peter Varga.

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. S 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní šetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. S
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 13.12.2017JUDr. David Soukeník
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 5 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné mená: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sidlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

1ČO: 36 862 711

DIČ: 2022800846

IČ DPH: SK2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,

Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: PEVA s.r.o.

so sídlom: Traťová 1/A, Košice 040 18

1čo 36 576 715

DIČ: 2021786107

IČ DPH: 5K2021786107

zapisaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1, Oddiel: Sro,

Vložka č.: 14618/V

zastúpený: Peter Varga, konateľ

Ing. Štefan Tóbis, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. PEVA s.r.o.“)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli za

strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ
výhod podľa ust. S 6a ods. 1, písm. a), bod 1,2,4 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákanov (ďalej len „zákon o ochrane") identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Peter Varga,

Trvalo bytom: Pasienková 13/1282, Košice 040 18

Narodený: 11.02.1981

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Totažnasť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 03.07.2017, na základe predloženého
dokladu totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad
totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Dokláde totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou
v Doklade totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
1.

a)

d)

Zakladateľská listina spol. PEVA s.r.o., Spoločenská zmluva spol. ESIN group,
a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčin, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. 5.), ktorá je spoločníkom spol.
PEVA s.r.o., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s., Stanovy spol. ESIN
group, a. s.

Úplný výpis z obchodného registra spol. PEVA s.r.o. a spol. ESIN group, a. s.
Čestné vyhlásenie spol. PEVA s.r.o., jej konateľov a jej spoločníkov a členov
predstavenstva a akcionárov spol. ESIN group, a. s „ v ktorom vyhlasujú, že im
s výnimkou Petra Vargu, trválo bytom Pasienková 13/1282, Košice 040 18,
dátum narodenia 11.02.1981, štátna príslušnosť: SR nie je známa Žiadna
fyzická osoba, ktorá:

"by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. PEVA s.r.o. alebo na jej základnom
imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať Štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. PEVA
s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,

< oby ovládala spol. PEVA s.r.o. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. PEVÁ s.r.o. alebo z inej jej činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

- je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnásti štatutárneho
orgánu spol. PEVA s.r.o.,

Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu:

a)

b)

c)

d)

vlastníkom 33,33% obchodného podielu v spol. PEVA s.r.
trvalo bytom Pasienková 13/1282, Košice 040 18,
11.02.1981, štátna príslušnosť: SR,

vlastníkom 66,67% obchodného podielu v spol. PEVA s.r.o. je spol. ESIN group,
a. 5., so sidlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 10634/R,

akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú pán Rábert Kukučka, trvale bytom
Šebešťanová 253, 017 04 Poväžská Bystrica, dátum narodenia 3.10.1957, pán
JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653, 059 60 Vysoké
Tatry, dátum narodenia 5.1.1982, pán Ing. Jozef Jág trvale bytom
Šebešťanová 48, 017 04 Považská Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984, pán
Ing. Tomáš. Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké
Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom
Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorí vlastnia
každý zhodne po 20% na obchodnom imaní a hlasovacích právach spol. ESIN
9rouP, A.S.

nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

je Peter Varga,
dátum — narodenia

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria konatelia spol. PEVA s.r.o., uvedení nižšie:

a)

Peter Varga, trvalo bytom Pasienková 13/1282, Košice 040 18, dátum
narodenia 11.02.1981, štátna príslušnosť: SR
b) Ing. Jozef Jágrik, trvala bytom Šebešťanová 43, Považská Bystrica 017 01,
narodený: 09.01.1984, štátna príslušnosť: SR.

c) Ing. Štefan Tábis, trvalo bytom Čučma 167, Čučma 048 01, dátum narodenia
23.04.1986, štátna príslušnosť: SR

V mene spol. PEVA s.r.o. konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k
napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja
svoje vlastnoručné podpisy, pričom jedným z konateľov musí byť vždy Peter Varga.

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 5 4 ods. 4
ZORPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 5 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

Z. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokurnente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 03.07.2017

EE
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.

JUDr. David Soukeník
konateľ

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×