Nezaradený subjekt

Pure Energy Slovakia, s. r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 27. Apríl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Rastislav Danišek
Adresa:
Zuby 3 Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vester PhD.
Adresa:
Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vester PhD.
Adresa:
Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. December 2018
Záznam do:
23. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. December 2019
Záznam do:
23. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Danišek
Adresa:
Zuby 3 Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. December 2018
Záznam do:
23. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. December 2018
Záznam do:
30. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vester PhD.
Adresa:
Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Október 2018
Záznam do:
11. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Október 2018
Záznam do:
11. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Danišek
Adresa:
Zuby 3 Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Október 2018
Záznam do:
11. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Danišek
Adresa:
Zuby 3 Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Apríl 2017
Záznam do:
8. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Október 2017
Záznam do:
8. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vester PhD.
Adresa:
Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Apríl 2017
Záznam do:
8. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Apríl 2017
Záznam do:
26. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Adresa:
Malý trh 2/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Adresa:
Malý trh 2/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Adresa:
Malý trh A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Adresa:
Grösslingova 62 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 30.12.2019 do: 23.02.2021

StiahniZáznam platný od: 11.12.2018 do: 30.12.2019

StiahniZáznam platný od: 8.10.2018 do: 11.12.2018

StiahniZáznam platný od: 10.04.2018 do: 8.10.2018

StiahniZáznam platný od: 26.10.2017 do: 10.04.2018

StiahniZáznam platný od: 27.04.2017 do: 26.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Malý trh 2/ A, Bratislava — mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/B

Verifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária GMH, s.t.o. v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej aj
„Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 05.04.2017 so spoločnosťou Pure Enetgy Slovakia, s. r. o., so sídlom
Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 36 813 885, zapísanou v Obchodom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 47259/B, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len
„Partner verejného sektora“ alebo „Pure Energy Slovakia, s. r. o.“) Dohodu o plnení povinnosti
oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon.
o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 3 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo
overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Pattnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľskú listinu, zoznam
spoločníkov Partnera verejného sektora, čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora a nasledujúce
údaje:

a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,

b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partner
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,

c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alcbo právnickú osobu,

dý kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

e) čije tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať
štatutárny orgán, madiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného
sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, tj. napr. podľa osobitnej dohody
vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

ff či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech.
z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

2, Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba ovetla ich porovnaním
s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.otst.sk, so zakladateľskou
listinou, čestným vyhlásením Partnera vetejného sektora ako i so zoznamom spoločníkov Partnera
verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Pure
Energy Slovakia, s. r. o., so sídlom Malý trh 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 36 813 885, zapísaná
v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sto, Vložka číslo: 47259/B,

b) v mene Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ samostatne. Konateľom Partnera
verejného sektora je:

- Ing. Jatoslav Lindák, s bydliskom Pri strelnici 16649/1, Bratislava — mestská časť Ružinov,
PSČ: 821 04, s dátumom narodenia: 05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 20.09.2018, ktorého
údaje si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade
totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil,
c)

d)

podľa predloženého zoznamu spoločníkov, zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora
a čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, je jediným spoločníkom Partnera verejného
sektora spoločnosť Pure Hnergy,a. s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 44 119
569 (ďalej „Pure Energy, a. s.“) ktorá má priamy podiel na základnom imanía hlasovacích právach.
v Partnerovi verejného sektora vo výške 100 %.

konateľov Partnera verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov,
a teda spoločnosť Pure Enctgy, a. s. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozomú radu.
podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba
uvedená v písm. 9 ad) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná
osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2. nemá právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Pure Energy, a. s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) — ©,
stanovy a čestné vyhlásenie spoločnosti Pure Energy, a. s. Údaje získané od spoločnosti Pure Energy,
a. s. si následne Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri
dostupnom na stránke www.orsr.sk a s údajmi uvedenými v stanovách a čestnom vyhlásení spoločnosti
Pure Enctgy, a. s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a)

b)

spoločnosť Pute Energy, a. s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pure Enetgy, a. s., so

sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 44119 569, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4457/B,

v mene spoločnosti Pure Energy, a. s. je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne,

Predsedom predstavenstva spoločnosti Puto Energy, a. s. je:

- Jo Lindák, s bydliskom Pd strelnici 16649/1, Bratislava — mestská časť Ružinov,
PSČ: 821 04, s dátumom narodenia: 05.04.1987, ktorého údaje si Oprávnená osoba overila ich.
potovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil,

Podľa Partnerom verejného sektora predloženého Oznámenia o zmene akcionátskej Štruktúry a

čestného vyhlásenia spoločnosti Pure Energy, a. s. došlo dňa 21.12.2020 k zmene jediného

akcionára spoločnosti Pure Energy, a. s. Jediným akcionárom spoločnosti Pure Enetgy, a. s. sa stala
spoločnosť PROTERRACO PROPERTY HOLDING LIMITED so sídlom Gkropious, 47, TRA.

COURT, Ž2nd floor, Flat/Office 203, 3076, Limassol, Cyprus zapísaná v Oddelení registra

spoločností a likvidátora Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky pod

identifikačným číslom HE 226697, ktorá nadobudla 100% akcií spoločnosti Pute Energy, a. s. od
predošlého jediného akcionára spoločnosti Pure Energy, a. s., spoločnosti Transpiguc Enterprises

LID so sídlom KEMP HOUSE, 152-160 CĽTY ROAD, LONDÝN, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA EC1V 2NX, zapísanej v registri spoločností

Anglicka a Walesu s registračným číslom 5930466.

A. Oprávnená osoba si od spoločnosti PROTERRACO PROPERTY HOLDING
LIMITED vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) — ©), výpis z úradného registra alebo
inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť PROTERRACO PROPERTY HOLDING
LIMITED zapísaná, dokumenty z ktorých vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti
PROTERRACO PROPERTY HOLDING LIMITED. Údaje získané od spoločnosti
PROTERRACO PROPERTY HOLDING LIMITED si následne Oprávnená osoba
ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností
a likvidátora Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky a týmto
postupom si Oprávnená osoba overila, že:

1) spoločnosť PROTERRACO PROPERTY HOLDING LIMITED je obchodnou
spoločnosťou s obchodným menom PROTERRACO PROPERTY HOLDING
LIMITED so sídlom Gkropious, 47, TRA COURT, 2nd floor, Flat/Office 203,
3076, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva energetiky, obchodu apriemyslu Cyperskej republiky pod
identifikačným číslom HE 226697,

23 v mene spoločnosti PROTERRACO PROPERTY HOLDING LIMITED koná
tiaditeľ, a to:

- Michalakis Toannou, Domnitsas Lanitou Kavounidou, 85A, 3116, Limassol,
Cyprus, s dátumom narodenia: 15.11.1961. Oprávnená osoba ovetla údaje
uvedené z predloženého dokladu totožnosti.
3) skutočným spoločníkom spoločnosti PROTERRACO PROPERTY HOLDING
LIMITED je:

- Mgr. Ľuboš Baník, s bydliskom Jablonové 84, PSČ: 900 54, s dátumom
narodenia 02.12.1970, ktorý má podiel na základom imaní ako i hlasovacích
právach v spoločnosti PROTERRÁCO PROPERTY HOLDING LIMITED
vo výške 100%.

dý Podľa Partnerom verejného sektora predloženého Oznámenia o zmene akcionárskej štruktúry a.
čestného vyhlásenia spoločnosti Pute Enetgy, a. s. je aktuálne jediným akcionárom spoločnosti Pure

IR a. s. spoločnosť Pro Partners Holding, a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811

08, IČO: 47 257 521, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,

Vložka číslo: 6132/B (ďalej „Pro Partners Holding, a.s.“), ktorá dňa 29.12.2020 nadobudla do

svojho vlastníctva všetky akcie spoločnosti Pure Enctgy, a. s. od spoločnosti PROTERRAÁCO

PROPERTY HOLDING LIMITED, a ktorá tak má priamy podiel na základnom imaní

a hlasovacích právach v spoločnosti Pute Enetgy, a. s. vo výške 100%.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) —
3, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť Pro Partners Holding,
a.s. zapísaná, čestné vyhlásenie spoločnosti Pro Partners Holding, a.s a aktuálne úplne znenie stanov
spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. Údaje získané od spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. si
následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými na stránke www.orsr.sk,
s čestným vyhlásením spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. ako iaktuálnym úplným znením stanov
spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovedla, že:

a) spoločnosť Pro Partners Hol a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro Pattnets

Holding, a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 47 257 521, zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6132/B,

b) v mene spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. je oprávnený konať každý člen predstavenstva
samostatne. Za spoločnosť Pro Partners Holding, a.s. podpisujú členovia predstavenstva tak, že

k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti Pro Partners Holding, a.s., menu,

priezvisku a označeniu funkcie pripojí podpisujúci člen predstavenstva svoj podpis. Členmi

predstavenstva spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. sú:
1) Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok, PSČ: 902 01, s dátumom narodenia
08.01.1977, s dňom vzniku funkcie: 30.03.2020,
2) Petr Matovič, Dlhé diely 1 578/2, Bratislava — Karlova Ves, PSČ: 841 04, s dátumom
narodenia: 07.11.1960, s dňom vzniku funkcie: 30.03.2020,
3) Ing. Vanda Vránska, K lomu 7485/5, Bratislava — Staré Mesto, PSČ: 811 04, s dátumom
narodenia: 10.09.1967, s dňom vzniku funkcie 30.03.2020.

Údaje o členoch predstavenstva spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. si Oprávnená osoba ovetila

ich porovnaním s údajmi uvedenými vich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe

predložili,
c) podľa Partnerom verejného sektora predloženého Oznámenia o zmene akcionátskej štruktúry ako
aj zčestného vyhlásenia spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vyplýva, že akcionármi

s nasledovným podielom na spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. sú:

- > spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva Rotsidi,
19,3100, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva
energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE 149424
(ďalej „spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED“), ktorá má
priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %,
a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.,

- zvyšný podiel na základnom imaní v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 0,57 %
a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. je rozdelený
medzi ostatných drobných akcionárov.

Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala
údaje podľa bodu 1. písm. a) — c), výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je
spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého
vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED,
čestné vyhlásenie spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED a zakladateľský
dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje získané od

3
spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne Oprávnená osoba

overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z tegistra spoločností a likvidátora

Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky, čestnom vyhlásení spoločnosti PRO

PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMTIED azakladateľskom dokumente s názvom:

„MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a týmto postupom si Oprávnená osoba

ovetila, že:

a) spoločnosť PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnou spoločnosťou
s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva
Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE
149424,

b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú riaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne a to
- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok, PSČ: 902 01, s dátumom narodenia:

08.01.1977, Ing. Tomáš Zedníček Oprávnenej osobe predložil svoj doklad totožnosti,
z ktorého boli získané údaje vrátane jeho podoby overené.

- "Tassos Menelaou, Savva Rotsidi, 19, Agios Nikolaos, 3100, Limassol, Cyprus, s dátumom
narodenia: 30.04.1957, "Tassos Menelaou Oprávnenej osobe preložil svoj doklad totožnosti,
z ktorého boli získané údaje vrátane jeho podoby overené.

c) Akdonármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968, ktorý
má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMTTED vo výške 60,2 %,

- Ing. Róbert Bartek, Trinásta 13231/29, Bratislava Nové Mesto 831 01,s dátumom narodenia:
02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,

- Ing, Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo
výške 7,1%,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti,

ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá

jej doklad totožnosti predložia s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpila k overeniu získaných údajov o akdonároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS

(CYPRUS) LIMITED.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa
výhod uvedenú v $ 6 ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon
9 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je akcionárom
spoločnosti PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED je akcionátom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43% — pričom
spoločnosť Pro Partners Holding, a.s. je akcionárom spoločnosti Pure Energy, a. s. s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a. s. vo výške 100 %, pričom
spoločnosť Pure Enetgy, a. s. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pute Energy, a. s. vo výške 100 %, a teda Ing.
Rastislav Danišek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške /(60,2/100) x (99,43/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 59,86 %,

4
11.

a spíňa kritériá $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
Ing. Róbert Bartek, Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s dátumom narodenia:
02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMTTIED
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške
99,43 %, pričom spoločnosť Pro Partners Holding, a.s. je akcionárom spoločnosti Pure Energy, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a. s. vo výške
100 %, pričom spoločnosť Pure Enctgy, a. s. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a. s. vo výške 100 %:
a teda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
Partnera verejného sektora vo výške /(32,7/100) x (99,43/100) x (100/100) x (100/100)/ x 100 —
32,51 %, a splňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
Ing, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, s
dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Pattnets Holding, a.s
vo výške 99,43 %, pričom spoločnosť Pro Partners Holding, a.s. je akcionárom spoločnosti Pute
Energy, a. s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy,
a. s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Energy, a. s. je spoločníkom Partnera verejného sektora
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a. s. vo výške
100 %, ateda Ing. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(7,1/100) x (99,43/100) x (100/100)
x (100/100)/ x 100 — 7,06 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný
za konečného užívateľa výhod, avšak spoločne s pánom Ing. Rastislavom Danišekom a pánom Ing.
Róbertom Bartekom splňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 Zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a preto ho treba považovať za konečného užívateľa
výhod.
nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1. až 3. tohto článku II. verifikačného
dokumentu, ktorá:
a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
b) má právo vymenovať Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán.
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,
c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
dý má právo na hospodátsky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,
€) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 4. článku II. verifikačného dokumentu.

Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968, štátna príslušnosť:
slovenská

Ing. Róbert Bartek, Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, dátum narodenia: 02.09.1975,
štátna príslušnosť: slovenská

Ing, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, dátum
narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská
IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Iúg, Jatoslav Lindák, s bydliskom Pd strelnici 16649/1, Bratislava — mestská časť Ružinov, PSČ: 821
04, s dátumom narodenia: 05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 20.09.2018 - konateľ

Konanie menom Partnera verejného sektora :
- ZaPartnem verejného sektora koná a podpisuje konateľ samostatne.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraPure Energy Slovakia, s.r. o.100% | Pure Energy, a. s.1ČO: 44.119 569

Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08

Pure Energy, a. 6.

100% Pro Partners Holding, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08
1ČO: 47 257 521Pro Partners Holding, a.s.99,43%

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Savva Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus,
identifikačné číslo: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED60,2%

Ing. Rastislav Danišek
Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.196832,7%

Ing. Róbert Bartek
Tinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s dátumom
narodenia: 02.09.197571%

Ing. Miroslav Vester, PhD.
Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965VI. Zoznam verejných funkcionárov

- Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera

verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Advokátska kancelária GMH, s..o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené

vtomto veríikačnom dokumente

zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila

v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

Pattnet verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 5 Zákona.

V Bratislave, dňa 18.02.2021

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Mgr. Martin Hrbáň, konateľ a advokát


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Malý trh 2/ A, Bratislava — mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/B

Verifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária GMH, s.t.o. v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej aj
„Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 05.04.2017 so spoločnosťou Pure Enetgy Slovakia, s. r. o., so sídlom
Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 36 813 885, zapísanou v Obchodom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 47259/B, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len
„Partner verejného sektora“ alebo „Pure Energy Slovakia, s. r. o.“) Dohodu o plnení povinnosti
oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon.
o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 3 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo
overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Pattnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľskú listinu, zoznam
spoločníkov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:

a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,

b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partner
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,

c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alcbo právnickú osobu,

dý kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

e) čije tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať
štatutárny orgán, tadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného
sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, tj. napr. podľa osobitnej dohody
vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

ff či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech.
z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

2, Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba ovetla ich porovnaním
s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.otst.sk, so zakladateľskou
listinou, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená
osoba ovetila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Pure
Enctgy Slovakia, s. r. o., so sídlom Malý trh 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 36 813 885, zapísaná
v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sto, Vložka číslo: 47259/B,

b) v mene Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ. Konateľom Partnera verejného
sektora je:

- Ing. Jatoslav Lindák, s bydliskom Pri strelnici 16649/1, Bratislava — mestská časť Ružinov,
PSČ: 821 03, s dátumom narodenia: 05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 20.09.2018, ktorého
údaje si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade
totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil,
c) podľa predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, je
jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pure Energy, a.s., so sídlom Malý trh.
2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 44 119 569 (ďalej „Pure Energy, a.s.“) ktorá má priamy podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 100 %.

dý konateľov Partnem verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov,
a teda spoločnosť Pure Enetgy, a.s. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nic je tu iná osoba ako osoba
uvedená v písm. 9 ad) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná
osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2. nemá právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Pute Energy, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) — ©,

stanovy a zoznam akcionárov spoločnosti Pure Energy, a.s.. Údaje získané od spoločnosti Pure Enetgy,

a.s. si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri

dostupnom na stránke www.orsr.sk a s údajmi uvedenými vstanovách a zozname akcionárov

spoločnosti Pure Energy, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovedla, že:

a) spoločnosť Pure Energy, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pure Enctgy, a.s., So
sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 44119 569, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4457/B,

b) v mene spoločnosti Pute Enetgy, a.s. je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne.
Predsedom predstavenstva spoločnosti Pure Enetgy, a.s. je:

- Ing. Jaroslav Lindák, s bydliskom Pri strelnici 16649/1, Bratislava — mestská časť Ružinov,
PSČ: 821 03, s dátumom narodenia: 05.04.1987, ktorého údaje si Oprávnená osoba overdla ich
potovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil,

c) podľa predloženého zoznamu akcionárov je jediným akcionárom spoločnosti Pure Enetgy, a.s.
spoločnosť Transpiguc Enterprises LID so sídlom KEMP HOUSE, 152-160 CITY ROAD,
LONDÝN, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA EC1V
2NX, zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Walesu s registračným číslom: 5930466 (ďalej
» Transpigue Enterprises LTD“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach v spoločnosti Pure Enetgy, a.s. vo výške 100 %.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Transpiguc Enterprises LID vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm.

a) — 9, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť Transpiguc

Enterprises ĽID zapísaná, dokument z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti Transpiguc

Enterprises ĽID a zakladateľský dokument spoločnosti Transpiguc Enterprises ID. Údaje získané

od spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním

s údajmi uvedenými vo výpise z Registra spoločností Anglicka a Walesu, v dokumente s názvom:

sDerlaratiom about beneficial asner“ a z dokumentu s názvom: „Der/aration af trusť“, ktoré oprávnenej osobe

predložila spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť Transpiguc Enterprises LTD je spoločnosť s obchodným menom Transpigue
Enterprises ĽID so sídlom KEMP HOUSE, 152-160 CITY ROAD, LONDÝN, SPOJENÉ
KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA EC1V 2NX, zapísaná v Registri
spoločností Anglicka a Walesu s registračným číslom: 5930466,

b) v mene spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID je oprávnený konať riaditeľ, páni Andrea
Vasiľová, KEMP HOUSE, 152-160 CITY ROAD, LONDÝN, SPOJENÉ ZOVSTVO
VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA ECIV 2NX, s dátumom narodenia: máj 1976,

c) podľa predloženej dokumentácie a to podľa „declaration about beneficial owneť“ a „Decaration.
of Trust“ je skutočným vlastníkom všetkých akcií spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID
spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva Rotsidi, 19,
3100, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva
energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom
HE 149424 (ďalej „PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED“), ktorá má priamy
podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Transpiguc Enterprises LID vo

výške 100 %.
Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala
údaje podľa bodu 1. písm. a) — c), výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je

spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMTTED zapísaná, dokument z ktorého
vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

2
a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje

získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne Oprávnená

osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností a likvidátora

Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky a zakladateľskom

dokumente s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a týmto postupom

si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnom spoločnosťou
s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva
Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod
identifikačným číslom HE 149424,

b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú riaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne a to
- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom natodenia: 08.01.1977,

Ing. Tomáš Zedníček Oprávnenej osobe predložil svoj doklad totožnosti, z ktorého boli
získané údaje vrátane jcho podoby ovetené.

- Elena Menelaou Hadjivassiliou, Savva Rotsidi 19, Limassol, 3100, Cyprus, s dátumom
narodenia: 18.05.1984, Údaje Eleny Menclaou Hadjivassiliou boli overené z predloženého
dokladu totožnosti.

c) Akdonármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968, ktorý
má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Ing. Róbert Bartek, Trinásta 13231/29, Bratislava Nové Mesto 831 01,s dátumom narodenia:
02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,

- Ing, Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo
výške 7,1%,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti,

ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá

jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpila k overeniu získaných údajov o akdonároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS

(CYPRUS) LIMITED.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa
výhod uvedenú v $ 6 ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon
9 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. lng. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je akcionárom
spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID vo výške 100 %, pričom
spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽTD je akcionárom spoločnosti Pute Energy, a.s. s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %,
pričom spoločnosť Pure Enctgy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pute Enetgy, a.s. vo výške 100 %: a teda Ing.
Rastislav Danišek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške /(60,2/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 60,2 %,

3
11.

a spíňa kritériá $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
Ing. Róbert Bartek, Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s dátumom narodenia:
02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMTTIED
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpigue Enterprises LID
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises
ĽTD vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpigue Enterprises ĽID je akcionárom spoločnosti Pure
Enetgy, a.s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy,
a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Enctgy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Enetgy, a.s. vo výške
100 %, ateda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške /(32,7/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)/ x
100 — 32,7 %, a spíňa kritériá $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, Z a4 Zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného
užívateľa výhod.
Ing, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, s
dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMĽTED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Hnterprises
LTD spramym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc
Entetprises ĽTD vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽTD je akcionárom
spoločnosti Pure Energy, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach.
spoločnosti Pute Enetgy, a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Enetgy, a.s. je spoločníkom
Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
Pure Energy, a.s. vo výške 100 %: a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(7,1/100) x
(100/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 7,1 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod, avšak spoločne s pánom Ing. Rastislavom
Danišekom a pánom Ing. Róbertom Bartekom splňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 Zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a preto ho treba považovať za
konečného užívateľa výhod.
nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1. až 3. tohto článku II. verifikačného
dokumentu, ktorá:
a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
b) má právo vymenovať Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán.
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,
c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
dý má právo na hospodátsky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,
€) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 4. článku II. vedfikačného dokumentu.

Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968, štátna príslušnosť:
slovenská

Ing. Róbert Bartek, Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, dátum narodenia: 02.09.1975,
štátna príslušnosť: slovenská

Ing, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, dátum
narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská
IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Iňg, Jaroslav Lindák, s bydliskom Pá strelnici 16649/1, Bratislava — mestská časť Ružinov, PSČ: 821
03, s dátumnom narodenia: 05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 20.09.2018 - konateľ

Konanie menom Partnera verejného sektora :
- ZaPartnem verejného sektora koná a podpisuje konateľ samostatne.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraPure Energy Slovakia, s. r. o.

100% | Pure Energy, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08
1ČO: 44 119 569
Pure Energy, a.s.
100% Transpigue Enterprises LTD
KEMP HOUSE, 152-160 CľIIY ROAD, LONDÝN, SPOJENÉ

KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA EC1V 2NX.
registračné číslo: 05930466Transpigue Enterprises LTD100%

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Savva Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus,
identifikačné číslo: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

60,2% | Ing. Rastislav Danišek
Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968
32,7% | Ing. Róbert Bartek
Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s dátumom
narodenia: 02.09.1975
71% | Ing. Miroslav Vester, PhD.Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965VI. Zoznam verejných funkcionárov

- Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nic je podľa vyhlásenia Partnera
verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Advokátska kancelária GMH, s..o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené
vtomto veríikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila
v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

Pattnet verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 5 Zákona.

V Bratislave, dňa 19.12.2019

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Mgr. Martin Hrbáň, konateľ a advokát


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Malý trh 2/ A, Bratislava — Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/BVerifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby
(ďalej aj „Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 05.04.2017 so spoločnosť ou Pure Energy Slovakia, s. r. o., so
sídlom Malý teh 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 36 813 885, zapísanou v Obchodom registri Okresného
súdu Bratislava 1, Oddiel: Sto, Vložka číslo: 47259/B, v právnom postavení partnera verejného sektora
(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Pure Energy Slovakia, s. r. o.“) Dohodu o plnení
povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len
„zákon o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa 8 11 ods. 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo
overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Pattnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľskú listinu, zoznam
spoločníkov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:

a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,

b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partner
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,

c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,

dý kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

e) čije tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného
sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, tj. napr. podľa osobitnej dohody
vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

ff či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech.
z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške,

2, Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba ovetla ich porovnaním
s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.otst.sk, so zakladateľskou
listinou, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená
osoba ovetila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Pure
Energy Slovakia, s. r. o., so sídlom Malý trh 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 36 813 885, zapísaná
v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sto, Vložka číslo: 47259/B,

b) v mene Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ. Konateľom Partnera verejného
sektora je:

- ng. Jaroslav Lindák, s bydliskom Pri strelnici 16649/1, Bratislava — mestská časť Ružinov,
PSČ: 821 03, s dátumom narodenia: 05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 20.09.2018, ktorého
údaje si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade
totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.

c) podľa predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, je
jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pure Energy, a.s., so sídlom Malý trh
2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 44 119 569 (ďalej „Pure Energy, a.s.“) ktorá má priamy podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 100 %.
dý konateľov Partner verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov,
a teda spoločnosť Pure Enetgy, a.s. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nic je tu iná osoba ako osoba
uvedená v písm. 9 ad) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partner verejného sektora, a iná
osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2. nemá právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Pute Energy, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) — ©,

stanovy a zoznam akcionárov spoločnosti Pure Energy, a.s.. Údaje získané od spoločnosti Pure Energy,

a.s. si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri

dostupnom na stránke www.orsr.sk a s údajmi uvedenými vstanovách a zozname akcionárov

spoločnosti Pure Energy, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovedla, že:

a) spoločnosť Pure Enetgy, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pure Energy, a.s., So
sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 44119 569, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4457/B,

b) v mene spoločnosti Pute Energy, a.s. je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne.
Predsedom predstavenstva spoločnosti Pure Energy, a.s. je:

- Ing. Jaroslav Lindák, s bydliskom Pri strelnici 16649/1, Bratislava — mestská časť Ružinov,
PSČ: 821 03, s dátumom narodenia: 05.04.1987, ktorého údaje si Oprávnená osoba overdla ich
potovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.

c) podľa predloženého zoznamu akcionárov je jediným akcionárom spoločnosti Pute Energy, a.s.
spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID so sídlom Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH,
Spojené kráľovstvo Vďkej Bátánie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka
a Walesu s registračným číslom: 5930466 (ďalej „Transpigue Enterprises LTD“), ktorá má
priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške
100%.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Transpiguc Enterprises LTD vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm.

a) — 9, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť Transpiguc

Entetprises ĽID zapísaná, dokument z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti Transpiguc

Enterprises ĽID a zakladateľský dokument spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽTD. Údaje získané

od spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním

s údajmi uvedenými vo výpise z Registra spoločností Anglicka a Walesu, v dokumente s názvom:

nDerlaratiom about beneficial osner“ a z dokumentu s názvom: „Der/aration af trusť“, ktoré oprávnenej osobe

predložila spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je spoločnosť s obchodným menom Transpiguc
Entetptises ĽID so sídlom Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Walesu s registračným
číslom: 5930466,

b) v mene spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID je oprávnený konať riaditeľ, pán Ruaiti Laughlin.
— Mecann, Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Bitánie
a Severného Írska, s dátumom narodenia: január 1981,

c) podľa predloženého výpisu z Registra spoločností Anglicka a Walesu je ako akcionár zapísaná.
spoločnosť ATC NOMINEES (UK) LIMITED so sídlom Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V
0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností
Anglicka a Walesu s registračným číslom: 6086219, ktorá však má podľa ostatnej dokumentácie len
postavenie správcu (držiteľa),

dý podľa predloženej dokumentácie a to podľa „declaration about beneficial owner“ z 14.02.2014 a
„Dedaration of Trust“ z 25.08.2010 je skutočným vlastníkom všetkých akcií spoločnosti
"Transpigue Enterprises ĽID spoločnosť PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
so sídlom Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností
a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod
identifikačným číslom HE 149424 (ďalej „PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti
"Transpiguc Enterprises LID vo výške 100 %.

Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala

údaje podľa bodu 1. písm. a) — c), výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je

spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého

2
vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje
získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne Oprávnená
osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností a likvidátora.
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky a zakladateľskom dokumente
S názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a týmto postupom si Oprávnená.
osoba ovetila, že:

a) spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnom spoločnosťou

s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damonos

40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva

obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE

149424,

b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú riaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne a to

- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom natodenia: 08.01.1977,
Ing. Tomáš Zedníček Oprávnené osobe predložil svoj doklad totožnosti, z ktorého boli
získané údaje vrátane jcho podoby ovetené.

- Elena Menelaou Hadjivassiliou, Savva Rotsidi 19, Limassol, 3100, Cyprus, s dátumom
narodenia: 18.05.1984, Údaje Eleny Mendlaou Hadjivassiliou boli overené z predloženého
dokladu totožnosti.

c) Akdonármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- Ing Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968, ktorý
má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach.
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,

- Ing, Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo
výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež ovetla ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti,

ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne prevetila podobu osoby, ktorá

jej doklad totožnosti predložia s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpila k overeniu získaných údajov o akdonároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS

(CYPRUS) LIMITED.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa
výhod uvedenú v $ 6 ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon
9 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. lng. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je akcionárom
spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID vo výške 100 %, pričom
spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽTD je akcionárom spoločnosti Pute Enetgy, a.s. s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %,
pričom spoločnosť Pure Enetgy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pute Enetgy, a.s. vo výške 100 %: a teda Ing.
Rastislav Danišek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera

3
11.

verejného sektora vo výške /(60,2/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 60,2 %,
a spíňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staté Mesto 811 08, s dátumom narodenia:
02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMTIED
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpigue Enterprises LID
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises
ĽID vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpigue Enterprises ĽTD je akcionárom spoločnosti Pute
Enetgy, a.s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy,
a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Enetgy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Enetgy, a.s. vo výške
100 %, ateda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške /(32,7/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)/ x
100 — 32,7 %, a spíňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, Z a4 Zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného
užívateľa výhod.
Ing, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, s
dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpigue Faterprises
LTD spramym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc
Entetprises ĽTD vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je akcionárom
spoločnosti Pure Energy, a.s. s pdamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach.
spoločnosti Pute Enetgy, a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pute Enetgy, a.s. je spoločníkom
Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
Pure Enetgy, a.s. vo výške 100 %: a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(7,1/100) x
(100/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 7,1 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby
moholbyť považovaný za konečného užívateľa výhod, , avšak spoločne s pánom Ing. Rastislavom
Danišekom a pánom Ing. Róbertom Bartekom splňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 Zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a preto ho treba považovať za
konečného užívateľa výhod.
nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1. až 3. tohto článku II. verifikačného
dokumentu, ktorá:
a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
b) má právo vymenovať štatutátny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,
c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
dý má právo na hospodátsky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,
€) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 4. článku II. verifikačného dokumentu.

Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968, štátna príslušnosť:
slovenská

Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, dátum narodenia:
02.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská

Ing, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, dátum
narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská
IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Iňg, Jatoslav Lindák, s bydliskom Pd strelnici 16649/1, Bratislava — mestská časť Ružinov, PSČ: 821
03, s dátumom narodenia: 05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 20.09.2018 - konateľ

Konanie menom Partnera verejného sektora :
- ZaPartnem verejného sektora koná a podpisuje konateľ samostatne.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraPure Energy Slovakia, 5. r. o.100%Pure Energy, a.s. .
Malý trh 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08

1ČO: 44.119 569

Pure Enerpy, a.s.

100%

Transpigue Enterprises LTD

Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska

registračné číslo: 05930466Transpiguc Enterprises LTD100%

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus,
identifikačné číslo: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

60,2% | Ing. Rastislav Danišek
Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968
32,7% | Ing. Róbert Bartek
Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.1975
71% | Ing. Miroslav Vester, PhD.Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965VI. Zoznam verejných funkcionárov

- > Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nic je podľa vyhlásenia Partnera
verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti
uvedené v tomto vetifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená
osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

Pattnet verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 4 Zákona.

V Bratislave, dňa 7.12.2018

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Malý trh 2/ A, Bratislava — Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/BVerifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby
(ďalej aj „Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 05.04.2017 so spoločnosť ou Pure Energy Slovakia, s. r. o., so
sídlom Malý tch 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 36 813 885, zapísanou v Obchodom registri Okresného
súdu Bratislava 1, Oddiel: Sto, Vložka číslo: 47259/B, v právnom postavení partnera verejného sektora
(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Pure Energy Slovakia, s. r. o.“) Dohodu o plnení
povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len
„zákon o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa 8 11 ods. 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo
overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Pattnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľskú listinu, zoznam
spoločníkov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:

a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,

b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partner
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,

c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,

dý kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

e) čije tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného
sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, tj. napr. podľa osobitnej dohody
vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

ff či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške,

2, Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba ovetla ich porovnaním
s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.otst.sk, so zakladateľskou
listinou, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená
osoba ovetila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Pure
Energy Slovakia, s. r. 0., so sídlom Malý trh 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 36 813 885, zapísaná
v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sto, Vložka číslo: 47259/B,

b) v mene Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ. Konateľom Partnera verejného
sektora je:

- Ing. Jaroslav Lindák, s bydliskom Chlumeckého 3150/15, Bratislava — mestská časť Ružinov,
PSČ: 821 03, s dátumom narodenia: 05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 20.09.2018, ktorého
údaje si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade
totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.

c) podľa predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, je
jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pure Energy, a.s., so sídlom Malý trh
2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 44 119 569 (ďalej „Pure Energy, a.s.“) ktorá má priamy podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 100 %.
dý konateľov Partner verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov,
a teda spoločnosť Pure Enetgy, a.s. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba
uvedená v písm. 9 ad) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partner verejného sektora, a iná
osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2. nemá právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Pute Energy, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) — ©,

stanovy a zoznam akcionárov spoločnosti Pure Energy, a.s.. Údaje získané od spoločnosti Pure Enetgy,

a.s. si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri

dostupnom na stránke www.otsr.sk a s údajmi uvedenými vstanovách a zozname akcionárov

spoločnosti Pure Energy, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovedla, že:

a) spoločnosť Pure Enetgy, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pure Energy, a.s., So
sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 44119 569, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4457/B,

b) v mene spoločnosti Pute Energy, a.s. je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne.
Predsedom predstavenstva spoločnosti Pure Energy, a.s. je:

- Ing. Jaroslav Lindák, s bydliskom Chlumeckého 3150/15, Bratislava — mestská časť Ružinov,
PSČ: 821 03, s dátumom narodenia: 05.04.1987, ktorého údaje si Oprávnená osoba overila ich
potovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.

c) podľa predloženého zoznamu akcionárov je jediným akcionárom spoločnosti Pute Energy, a.s.
spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID so sídlom Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH,
Spojené kráľovstvo Vďľkej Bátánie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka
a Walesu s registračným číslom: 5930466 (ďalej „Transpigue Enterprises LTD“), ktorá má
priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške
100%.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Transpiguc Enterprises LID vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm.

a) — d, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť Transpiguc

Entetprises ĽID zapísaná, dokument z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti Transpiguc

Enterprises ĽID a zakladateľský dokument spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID. Údaje získané

od spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID si následne Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním

s údajmi uvedenými vo výpise z Registra spoločností Anglicka a Walesu, v dokumente s názvom:

sDerlaratiom about beneficial asner“ a z dokumentu s názvom: „Der/aration af trusť“, ktoré oprávnenej osobe

predložila spoločnosť Transpiguc Entetprises ĽTD a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je spoločnosť s obchodným menom Transpiguc
Entetptises ĽID so sídlom Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Walesu s registračným
číslom: 5930466,

b) v mene spoločnosti Transpiguc Enterprises LID je oprávnený konať tiaditeľ, pán Ruaiti Laughlin.
— Mecann, Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Bitánie
a Severného Írska, s dátumom narodenia: január 1981,

c) podľa predloženého výpisu z Registra spoločností Anglicka a Walesu je ako akcionár zapísaná.
spoločnosť ATC NOMINEES (UK) LIMITED so sídlom Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V
0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností
Anglicka a Walesu s registračným číslom: 6086219, ktorá však má podľa ostatnej dokumentácie len
postavenie správcu (držiteľa),

dý podľa predloženej dokumentácie a to podľa „declaration about beneficial owner“ z 14.02.2014 a
„Dedaration of Trust“ z 25.08.2010 je skutočným vlastníkom všetkých akcií spoločnosti
"Transpigue Enterprises ĽID spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
so sídlom Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností
a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod
identifikačným číslom HE 149424 (ďalej „PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti
"Transpiguc Enterprises LID vo výške 100 %.

Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala

údaje podľa bodu 1. písm. a) — 3, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je

spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého

2
vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje
získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne Oprávnená
osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností a likvidátora.
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky a zakladateľskom dokumente
S názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a týmto postupom si Oprávnená.
osoba ovetila, že:

a) spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnom spoločnosťou

s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damonos

40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva

obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE

149424,

b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú riaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne a to

- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom natodenia: 08.01.1977,
Ing. Tomáš Zedníček Oprávnené osobe predložil svoj doklad totožnosti, z ktorého boli
získané údaje vrátane jcho podoby ovetené.

- Elena Menelaou Hadiivassiliou, Savva Rotsidi 19, Limassol, 3100, Cyprus, s dátumom
narodenia: 18.05.1984, Údaje Eleny Mendlaou Hadjivassiliou boli overené z predloženého
dokladu totožnosti.

c) Akdonármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- Ing Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968, ktorý
má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach.
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,

- ng, Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo
výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti,

ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá

jej doklad totožnosti predložia s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpila k overeniu získaných údajov o akdonároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS

(CYPRUS) LIMITED.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa
výhod uvedenú v $ 6 ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon
9 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. lng. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je akcionárom
spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID vo výške 100 %, pričom
spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽTD je akcionárom spoločnosti Pute Enetgy, a.s. s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Enetgy, a.s. vo výške 100 %,
pričom spoločnosť Pure Enetgy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pute Enetgy, a.s. vo výške 100 % a teda Ing.
Rastislav Danišek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera

3
11.

verejného sektora vo výške /(60,2/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 60,2 %,
a spíňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staté Mesto 811 08, s dátumom narodenia:
02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Enterprises LID
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises
ĽID vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je akcionátom spoločnosti Pure
Enetgy, a.s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy,
a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Energy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Enetgy, a.s. vo výške
100 %, ateda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške /(32,7/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)/ x
100 — 32,7 %, a spíňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, Z a4 Zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného
užívateľa výhod.
Ing, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, s
dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpigue Eaterprises
LTD spramym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc
Entetprises ĽTD vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je akcionárom
spoločnosti Pure Energy, a.s. s pdamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pute Energy, a.s. je spoločníkom
Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
Pure Enetgy, a.s. vo výške 100 %, a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(7,1/100) x
(100/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 7,1 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby
moholbyť považovaný za konečného užívateľa výhod, , avšak spoločne s pánom Ing. Rastislavom
Danišekom a pánom Ing. Róbertom Bartekom splňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 Zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a preto ho treba považovať za
konečného užívateľa výhod.
nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1. až 3. tohto článku II. verifikačného
dokumentu, ktorá:
a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán.
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,
c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
dý má právo na hospodátsky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,
€) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 4. článku II. verifikačného dokumentu.

Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum natodenia: 28.08.1968, štátna príslušnosť:
slovenská

Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, dátum narodenia:
02.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská

Ing, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, dátum
narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská
IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Ing. Jaroslav Lindák, s bydliskom Chlumeckého 3150/15, Bratislava — mestská časť Ružinov, PSČ: 821
03, s dátumnom narodenia: 05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 20.09.2018 - konateľ

Konanie menom Partnera verejného sektora :
- ZaPartnem verejného sektora koná a podpisuje konateľ samostatne.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraPure Energy Slovakia, 5. r. o.100%Pure Energy, a.s. .
Malý trh 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08

1ČO: 44.119 569

Pure Enerpy, a.s.

100%

Transpigue Enterprises LTD

Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska

registračné číslo: 05930466Transpiguc Enterprises LTD100%

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus,
identifikačné číslo: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

60,2% | Ing. Rastislav Danišek
Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968
32,7% | Ing. Róbert Bartek
Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.1975
71% | Ing. Miroslav Vester, PhD.Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965VI. Zoznam verejných funkcionárov

- Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nic je podľa vyhlásenia Partnera
verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti
uvedené v tomto vetifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená
osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

Pattnet verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 4 Zákona.

V Bratislave, dňa 05.10.2018

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Malý trh 2/ A, Bratislava — Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/BVerifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby
(ďalej aj „Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 05.04.2017 so spoločnosť ou Pure Energy Slovakia, s. r. o., so
sídlom Malý tch 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 36 813 885, zapísanou v Obchodom registri Okresného
súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 47259/B, v právnom postavení partnera verejného sektora
(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Pure Energy Slovakia, s. r. o.“) Dohodu o plnení
povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len
„zákon o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo
overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Pattnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľskú listinu, zoznam
spoločníkov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:

a)

b)

c)
d)

e)

9

identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,

meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partner
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,

rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alcbo právnickú osobu,

kto má právo vymenovať Štatutárny orgán, ladiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať
štatutárny orgán, radiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného
sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, tj. napr. podľa osobitnej dohody
vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

či má nejaká osoba oktem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

2, Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba ovetla ich porovnaním
s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.otst.sk, so zakladateľskou
listinou, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená
osoba ovetila, že:

a)

b)

Partnet verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Pute
Energy Slovakia, s. r. 0., so sídlom Malý trh 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 36 813 885, zapísaná
v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sto, Vložka číslo: 47259/B,

v mene Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ. Konateľom Partnera verejného

sektora je:

- ng. Peter Kalás, Sevetovcov 1379/16, Bratislava — Rusovce 851 10, s dátumom natodenia:
01.09.1975, s dňom vzniku funkcie: 02.06.2009, ktorého údaje si Oprávnená osoba ovetila ich.
potovnaním s údajmi uvedenými v jcho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.

podľa predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, je

jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pure Energy, a.s., so sídlom Malý trh

2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 44 119 569 (ďalej „Pure Energy, a.s.“) ktorá má priamy podiel

na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 100 %.
dý konateľov Partnem verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov,
a teda spoločnosť Pure Enetgy, a.s. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba
uvedená v písm. 9 ad) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná
osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2. nemá právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Pute Energy, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) — ©,

stanovy a zoznam akcionárov spoločnosti Pure Energy, a.s.. Údaje získané od spoločnosti Pure Enctgy,

a.s. si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri

dostupnom na stránke www.otsr.sk a s údajmi uvedenými vstanovách a zozname akcionárov

spoločnosti Pure Energy, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovedla, že:

a) spoločnosť Pure Energy, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pure Enctgy, a.s., So
sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 44119 569, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4457/B,

b) v mene spoločnosti Pute Energy, a.s. je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne.
Predsedom predstavenstva spoločnosti Pure Enetgy, a.s. je:

- ng. Peter Kalás, Sevetovcov 1379/16, Bratislava — Rusovce 851 10, s dátumom narodenia:
01.09.1975, ktorého údaje si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými
v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil,

c) podľa predloženého zoznamu akcionárov je jediným akcionárom spoločnosti Pure Enetgy, a.s.
spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID so sídlom Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH,
Spojené kráľovstvo Veľkej Bátánie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka
a Walesu s registračným číslom: 5930466 (ďalej „Transpigue Enterprises LTD“), ktorá má
priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Pure Enctgy, a.s. vo výške
100%.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Transpiguc Enterprises LID vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm.

a) — 9, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť Transpiguc

Entetprises ĽID zapísaná, dokument z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti Transpiguc

Enterprises ĽID a zakladateľský dokument spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID. Údaje získané

od spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID si následne Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním

s údajmi uvedenými vo výpise z Registra spoločností Anglicka a Walesu, v dokumente s názvom:

sDerlaratiom about beneficial osner“ a z dokumentu s názvom: „Der/aration af trusť“, ktoré oprávnenej osobe

predložila spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetla, že:

a) spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je spoločnosť s obchodným menom Transpiguc
Enterprises ĽID so sídlom Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Walesu s registračným
číslom: 5930466,

b) v mene spoločnosti Transpiguc Enterprises LID je oprávnený konať tiaditeľ, pán Ruaiti Laughlin.
— Mecann, Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Bitánie
a Severného Írska, s dátumom narodenia: január 1981,

c) podľa predloženého výpisu z Registra spoločností Anglicka a Walesu je ako akcionár zapísaná.
spoločnosť ATC NOMINEES (UK) LIMITED so sídlom Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V
0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností
Anglicka a Walesu s registračným číslom: 6086219, ktorá však má podľa ostatnej dokumentácie len
postavenie správcu (držiteľa),

dý podľa predloženej dokumentácie a to podľa „declaration about beneficial owner“ z 14.02.2014 a
„Dedaration of Trust“ z 25.08.2010 je skutočným vlastníkom všetkých akcií spoločnosti
"Transpigue Enterprises ĽID spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
so sídlom Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností
a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod
identifikačným číslom HE 149424 (ďalej „PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti
"Transpiguc Enterprises LID vo výške 100 %.

Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala

údaje podľa bodu 1. písm. a) — 3, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je

spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého

2
vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje
získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne Oprávnená
osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností a likvidátora.
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky a zakladateľskom dokumente
S názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a týmto postupom si Oprávnená.
osoba ovetila, že:

a) spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnom spoločnosťou

s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damonos

40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva

obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE

149424,

b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú riaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne a to

- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom natodenia: 08.01.1977,
Ing. Tomáš Zedníček Oprávnenej osobe predložil svoj doklad totožnosti, z ktorého boli
získané údaje vrátane jcho podoby ovetené.

- Elena Menelaou Hadjivassiliou, Savva Rotsidi 19, Limassol, 3100, Cyprus, s dátumom
narodenia: 18.05.1984, Údaje Eleny Menclaou Hadjivassiliou boli overené z predloženého
dokladu totožnosti.

c) Akdonármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- Ing Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968, ktorý
má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach.
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,

- Ing, Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo
výške 7,1%,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti,

ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá

jej doklad totožnosti predložia s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpila k overeniu získaných údajov o akdonároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS

(CYPRUS) LIMITED.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa
výhod uvedenú v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon
9 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. lng. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je akcionárom
spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID vo výške 100 %, pričom
spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽTD je akcionárom spoločnosti Pute Enctgy, a.s. s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %,
pričom spoločnosť Pure Enctgy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pute Energy, a.s. vo výške 100 % a teda Ing.
Rastislav Danišek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera

3
11.

verejného sektora vo výške /(60,2/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 60,2 %,
a spíňa kritériá $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staté Mesto 811 08, s dátumom narodenia:
02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Eaterprises LID
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises
ĽID vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je akcionátom spoločnosti Pure
Enetgy, a.s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy,
a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Energy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Enetgy, a.s. vo výške
100 %, ateda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške /(32,7/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)/ x
100 — 32,7 %, a spíňa kritériá $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, Z a4 Zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného
užívateľa výhod.
Ing, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, s
dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpigue Faterptises
LTD spramym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc
Entetprises ĽTD vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je akcionárom
spoločnosti Pure Energy, a.s. s pdamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach.
spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pute Energy, a.s. je spoločníkom
Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
Pure Energy, a.s. vo výške 100 %, a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(7,1/100) x
(100/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 7,1 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby
moholbyť považovaný za konečného užívateľa výhod, , avšak spoločne s pánom Ing. Rastislavom
Danišekom a pánom Ing. Róbertom Bartekom splňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 Zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a preto ho treba považovať za
konečného užívateľa výhod.
nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1. až 3. tohto článku II. verifikačného
dokumentu, ktorá:
a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán.
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,
c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
dý má právo na hospodátsky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,
€) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 4. článku II. verifikačného dokumentu.

Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum natodenia: 28.08.1968, štátna príslušnosť:
slovenská

Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, dátum narodenia:
02.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská

Ing, Miroslav Vester, PID., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, dátum
narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská
IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Ing. Peter Kalás, Scverovcov

1379/16, Bratislava — Rusovce 851 10, s dátumom narodenia: 01,09,1975,

s dňom vzniku funkcie: 02.06.2009 - konateľ

Konanie menom Partnera verejného sektora :
- ZaPartnem verejného sektora koná a podpisuje konateľ samostatne.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraPure Energy Slovakia, 5. r. o.100% | Pure Energy, a.s.

1ČO: 44.119 569Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08

Pure Energy, a.s.

100% Transpigue Enterprises LTD

Gracechutch St. 52-34, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska

registračné číslo: 05930466Transpiguc Enterprises LTD100%

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus,
identifikačné číslo: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED60,2%

Ing. Rastislav Danišek
Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.196832,7%

Ing. Róbert Bartek
Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.197511%

Ing. Miroslav Vester, PhD.
Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965VI. Zoznam verejných funkcionárov

- Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera

verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti
uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená
osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

Pattnet verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 4 Zákona.

V Bratislave, dňa 06.04.2018

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Malý trh 2/ A, Bratislava — Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/BVerifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby
(ďalej aj „Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 05.04.2017 so spoločnosť ou Pure Energy Slovakia, s. r. o., so
sídlom Malý tch 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 36 813 885, zapísanou v Obchodom registri Okresného
súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 47259/B, v právnom postavení partnera verejného sektora
(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Pure Energy Slovakia, s. r. o.“) Dohodu o plnení
povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len
„zákon o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo
overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Pattnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľskú listinu, zoznam
spoločníkov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:

a)

b)

c)
d)

e)

9

identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,

meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partner
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,

rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alcbo právnickú osobu,

kto má právo vymenovať Štatutárny orgán, ladiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať
štatutárny orgán, radiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného
sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, tj. napr. podľa osobitnej dohody
vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

či má nejaká osoba oktem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

2, Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba ovetla ich porovnaním
s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.otst.sk, so zakladateľskou
listinou, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená
osoba ovetila, že:

a)

b)

Partnet verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Pute
Energy Slovakia, s. r. 0., so sídlom Malý trh 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 36 813 885, zapísaná
v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sto, Vložka číslo: 47259/B,

v mene Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ. Konateľom Partnera verejného

sektora je:

- ng. Peter Kalás, Sevetovcov 1379/16, Bratislava — Rusovce 851 10, s dátumom natodenia:
01.09.1975, s dňom vzniku funkcie: 02.06.2009, ktorého údaje si Oprávnená osoba ovetila ich.
potovnaním s údajmi uvedenými v jcho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.

podľa predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, je

jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pure Energy, a.s., so sídlom Malý trh

2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 44 119 569 (ďalej „Pure Energy, a.s.“) ktorá má priamy podiel

na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 100 %.
dý konateľov Partnem verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov,
a teda spoločnosť Pure Enetgy, a.s. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba
uvedená v písm. 9 ad) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná
osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2. nemá právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Pute Energy, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) — ©,

stanovy a zoznam akcionárov spoločnosti Pure Energy, a.s.. Údaje získané od spoločnosti Pure Enctgy,

a.s. si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri

dostupnom na stránke www.otsr.sk a s údajmi uvedenými vstanovách a zozname akcionárov

spoločnosti Pure Energy, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovedla, že:

a) spoločnosť Pure Energy, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pure Enctgy, a.s., So
sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 44119 569, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4457/B,

b) v mene spoločnosti Pute Energy, a.s. je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne.
Predsedom predstavenstva spoločnosti Pure Enetgy, a.s. je:

- ng. Peter Kalás, Sevetovcov 1379/16, Bratislava — Rusovce 851 10, s dátumom narodenia:
01.09.1975, ktorého údaje si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými
v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil,

c) podľa predloženého zoznamu akcionárov je jediným akcionárom spoločnosti Pure Enetgy, a.s.
spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID so sídlom Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH,
Spojené kráľovstvo Veľkej Bátánie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka
a Walesu s registračným číslom: 5930466 (ďalej „Transpigue Enterprises LTD“), ktorá má
priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Pure Enctgy, a.s. vo výške
100%.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Transpiguc Enterprises LID vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm.

a) — 9, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť Transpiguc

Entetprises ĽID zapísaná, dokument z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti Transpiguc

Enterprises ĽID a zakladateľský dokument spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID. Údaje získané

od spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID si následne Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním

s údajmi uvedenými vo výpise z Registra spoločností Anglicka a Walesu, v dokumente s názvom:

sDerlaratiom about beneficial osner“ a z dokumentu s názvom: „Der/aration af trusť“, ktoré oprávnenej osobe

predložila spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetla, že:

a) spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je spoločnosť s obchodným menom Transpiguc
Enterprises ĽID so sídlom Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Walesu s registračným
číslom: 5930466,

b) v mene spoločnosti Transpiguc Enterprises LID je oprávnený konať tiaditeľ, pán Ruaiti Laughlin.
— Mecann, Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Bitánie
a Severného Írska, s dátumom narodenia: január 1981,

c) podľa predloženého výpisu z Registra spoločností Anglicka a Walesu je ako akcionár zapísaná.
spoločnosť ATC NOMINEES (UK) LIMITED so sídlom Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V
0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností
Anglicka a Walesu s registračným číslom: 6086219, ktorá však má podľa ostatnej dokumentácie len
postavenie správcu (držiteľa),

dý podľa predloženej dokumentácie a to podľa „declaration about beneficial owner“ z 14.02.2014 a
„Dedaration of Trust“ z 25.08.2010 je skutočným vlastníkom všetkých akcií spoločnosti
"Transpigue Enterprises ĽID spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
so sídlom Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností
a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod
identifikačným číslom HE 149424 (ďalej „PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti
"Transpiguc Enterprises LID vo výške 100 %.

Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala

údaje podľa bodu 1. písm. a) — 3, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je

spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého

2
vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje
získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne Oprávnená
osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností a likvidátora.
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky a zakladateľskom dokumente
S názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a týmto postupom si Oprávnená.
osoba ovetila, že:

a) spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnom spoločnosťou

s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damonos

40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva

obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE

149424,

b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú riaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne a to

- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom natodenia: 08.01.1977,
Ing. Tomáš Zedníček Oprávnenej osobe predložil svoj doklad totožnosti, z ktorého boli
získané údaje vrátane jcho podoby ovetené.

- "Tassos Menelaou, Damonos 40, Limassol, Cyprus, s dátumom narodenia: 30.04.1957, Údaje
"Tassoasa Menelaou boli overené z predloženého dokladu totožnosti.

c) Akdonármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- Ing Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968, ktorý
má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach.
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,

- Ing, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo
výške 7,1%,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti,

ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne prevetila podobu osoby, ktorá

jej doklad totožnosti predložia s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpila k overeniu získaných údajov o akdonároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS

(CYPRUS) LIMITED.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod

Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa

výhod uvedenú v $ 6 ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon
9 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1.

Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je akcionárom
spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID vo výške 100 %, pričom
spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽTD je akcionárom spoločnosti Pute Enctgy, a.s. s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %,
pričom spoločnosť Pure Enctgy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pute Energy, a.s. vo výške 100 % a teda Ing.
Rastislav Danišek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške /(60,2/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 60,2 %,

3
11.

a spíňa kritériá $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staté Mesto 811 08, s dátumom narodenia:
02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpigue Enterprises LID
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises
ĽTID vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je akcionátom spoločnosti Pure
Enetgy, a.s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy,
a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Energy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Enetgy, a.s. vo výške
100 %, ateda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške /(32,7/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)/ x
100 — 32,7 %, a spíňa kritériá $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, Z a4 Zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného
užívateľa výhod.
Ing, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, s
dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpigue Faterptises
LTD spramym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc
Entetprises ĽTD vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je akcionárom
spoločnosti Pure Energy, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pute Energy, a.s. je spoločníkom
Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
Pure Energy, a.s. vo výške 100 %, a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(7,1/100) x
(100/100) x (100/100) x (100/100)/ x 100 — 7,1 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby
moholbyť považovaný za konečného užívateľa výhod, , avšak spoločne s pánom Ing. Rastislavom
Danišekom a pánom Ing. Róbertom Bartekom splňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 Zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a preto ho treba považovať za
konečného užívateľa výhod.
nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1. až 3. tohto článku II. verifikačného
dokumentu, ktorá:
a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% mna hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
b) má právo vymenovať Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán.
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,
c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
dý má právo na hospodátsky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,
€) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 4. článku II. vedfikačného dokumentu.

Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum natodenia: 28.08.1968, štátna príslušnosť:
slovenská

Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, dátum narodenia:
02.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská

Ing, Miroslav Vester, PID., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, dátum
narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská
IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Ing. Peter Kalás, Scverovcov

1379/16, Bratislava — Rusovce 851 10, s dátumom narodenia: 01,09,1975,

s dňom vzniku funkcie: 02.06.2009 - konateľ

Konanie menom Partnera verejného sektora :
- ZaPartnem verejného sektora koná a podpisuje konateľ samostatne.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraPure Energy Slovakia, s. r. o.100% | Pure Energy, a.s.1ČO: 44.119 569

Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08

Pure Energy, a.s.

tegistračni

100% Transpigue Enterprises LTD
Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Irska

é číslo: 05930466Transpiguc Enterprises LTD100%

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus,
identifikačné číslo: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED60,2%

Ing. Rastislav Danišek
Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.196832,7%

Ing. Róbert Bartek
Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.197511%

Ing. Miroslav Vester, PhD.
Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965VI. Zoznam verejných funkcionárov

- Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nic je podľa vyhlásenia Partnera

verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti
uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená
osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

Pattnet verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 4 Zákona.

V Bratislave, dňa 24.10.2017

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, 8.1.0.
Grôsslingova 2503/62, Bratislava, PSČ: 811 09,IČO: 47:22 961zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/B

Vetrifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby
(ďalej aj „Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 05.04.2017 so spoločnosťou Pute Energy Slovakia, s. r. 0., so
sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 36 813 885, zapísanou v Obchodom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 47259/B, v právnom postavení paťtnera
verejného sektora (ďalej len „Pattner verejného sektora“ alebo „Pure Energy Slovakia, s. r. 0.“
Dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri patinerov
verejného sektora (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

1. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 4 zákona o registri
pattnerov vetejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod
alebo overita identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba prí identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Partnera verejného sektota na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľskú listinu, zoznam
spoločníkov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:

a)

b)

B)
d

e)

)

identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej útadnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný,
číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

teto, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,

rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,

kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
vPartnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného
sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, tj. napr. podľa osobitnej dohody
vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním
s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, so zakladateľskou
listinou, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom. si Oprávnená
osoba overila, že:

a)

b)

Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Pure
Energy Slovakia, s. r, 0., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, 7ČO: 36 813 885,
zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41259/B,

« mene Partnera verejného sektora koná a podpísuje konateľ. Konateľom Partnera verejného

sektora je:

- Ing. Peter Kalás, Ševerovcov 1379/16, Bratislava — Rusovce 851 10, s dátumom narodenia:
01.09.1975, s rodným číslom 750901/7516, s dňom vzniku funkcie: 02.06.2009, ktorého údaje
si Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho dôklade totožnosti,
ktorý Oprávnenej osobe predložil.


c) podľa predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, je

jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pure Ľnergy, a.s., so sídlom Malý

trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 44 119 569 (ďalej „Pute Enctgy, a.s.“) ktorá má priamy
podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 100 %

d) konateľov Partnera verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov,
a teda spoločnosť Pure Energy, a.s.. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba
uvedená v pístn. ©) a d) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná
osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2. nemá právo ia hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Pute Energy, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) — A,

stanovy a zoznam akcionárov spoločnosti Pure Energy, a.s. Údaje získané od spoločnosti Pure

Energy, a.s. sí následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom

registri dostupnom na stránke www.orsr.sk a s údajmi uvedenými v stanovách a zozname akcionárov

spoločnosti Pure Energy, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť Pure Hnergy, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pure Enetgy, a.s., so
sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 44119 569, zapísaná v Obchodnom. registri
Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4457/B,

b) v mene spoločnosti Pure Energy, a.s. je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne.
Predsedom predstavenstva spoločnosti Pure Enetgy, a.s. je:

- Ing. Peter Kalás, Severovcov 1379/16, Bratislava — Rusovce 851 10, s dátumom narodenia:
01.09.1975, s rodným číslom 750901/7516, ktorého údaje si Oprávnená osoba overila ích
porovnaním s údajmi uvedenými vjeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe
predložil.

c) podľa predloženého zoznamu akcionárov je jediným akcionárom spoločnosti Pure Energy, a.s.
spoločnosť Transpigue Enterprises LTD so sídlom Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V OETI,
Spojené kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka
a Walesu s registračným číslom: 5930466 (ďalej „Transpigue Enterprises ĽTD“), ktoťá má
priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške
100 %.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Transpigue Enterprises LTD vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm.

aj — ©), výpis z úradného registra "alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť Transpigue

Enterprises LID zapísaná, dolaiment z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti Transpidue

Enterprises LID a zakladateľský dokument spoločnosti Transpigue Enterprises LTD. Údaje získané

od spoločnosti Transpigue Enterprises ĽTD si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním

s údajmi uvedenými vo výpise z Regíslra spoločností Anglicka a Walesu, v. dokumente s názvom:

„Declarašion about benefitial owner“ a z dokumentu s názvom: „Dedaration of tuf“, ktoré oprávnenej

osobe predložila spoločnosť Transpigue Enterprises LTD a týmto postupom si Oprávnená osoba

overila, že:

a) spoločnosť Transpígue Enterprises LID je spoločnosť s obchodným menom Transpigue
Enterprises LTD so sídlom Gracechutch St. 32-54, Londýn HC3V 0EH, Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie aSeverného Írska, zapísaná v Registi spoločností Anglicka a Walesu
s registračným číslom: 5930466,

b) v mene spoločnosti Transpigne Enterprises I.TD je oprávnený konať riaditeľ, pán Ruaíri
Laughlin — Mecann, Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného Írska, s dátumom narodenia: január 1981,

c) podľa predloženého výpisu z Registra spoločností Anglicka a Walesu je ako akcionár zapísaná
spoločnosť ATC NOMINEES (UK) LIMITED so sídlom Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V
0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností
Anglicka a Walesu s registračným číslom: 6086219, ktorá však má podľa ostatnej dokumentácie
len postavenie správcu (držiteľa),

d) podľa predloženej dokumentácie a to podľa „declaration about beneficial owner“ z 14.02.2014 a
»„Declaration of Trust“ z 25.08.2010 je skutočným vlastníkom. všetkých akcií spoločnosti
Transpigne Enterprises LTD spoločnosť PRO PARTNERS HOLDING$ (CYPRUS) LIMITED
so sídlom Datmonos 40, limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností
a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod

2
identifikačným číslom HE 149424 (ďalej „PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)

LIMITED“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločností

"Transpigue Enterprises LD vo výške 100 %.

Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala

údaje podľa bodu 1. písm. a) — c), výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je

spoločnosť PRO PÄRTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého
vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO. PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMUED. Údaje

získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne

Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností

a likvidátora Ministerstva obchodu, "priemyslu acestovného ruchu Cyperskej republiky

a zakladaťeľskom dokumente s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a

týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
a) spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnom spoločnosťou
s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom
Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstvá obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným
číslom HE 149424,
b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú riaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne a to
- „Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája. 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom narodenia: 08.01.1977, s
rodným číslom: T10108/6195, Ing. Tomáš Zedníček Oprávnenej osobe predložil svoj doklad
totožnosti, z ktorého boli získané údaje vrátane jeho podoby overené.

- Tassos Menelaou, Damonos 40, Ľímassol, Cyprus, s dátumom narodenia: 30.04.1957. Údaje
Tassoasa Menelaou boli overené z predloženého dokladu totožnosti.

c) Akcionátmi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- log, Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968,
ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Tog, Róbert Bartek, Dobrovského 2119/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
natodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,

- Ing, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
vo výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ích dokladoch totožnosti,

ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne prevetila podobu osoby,

ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpila kovereniu" získaných údajov o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS

HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED.

1I. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod

Partnera verejného sektora:Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného

užívateľa výhod uvedenú v $ 6a ods. 1 písim. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pted financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba
zistila, že:

1

lng. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je
akcionátom spoločností PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITÉD s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)

3
LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpigue Enterprises. LID s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiaue Enterprises LID vo výške 100, %,
pričom "spoločnosť Transpigue Enterprises LYD je akcionátom spoločnosti Pure Enetgy, a.s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích. právach spoločností Pute Energy, a.s. vo
výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Energy, a.s. je. spoločníkom Partnera verejného sektora
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích. právach spoločnosti Pure Energy, a.s. vo
výške 100 %: a teda lng. Rastislav Danišek. má nepriamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(60,2/100) x (100/100) x (100/100)
x (100/100) / x 100 > 60,2 %, a spíňa kritériá $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a4 Zákona
o ochrane pred tegalizáciou príjmov z trestnej činnosti pte to, aby mohol byť považovaný za
konečného užívateľa výhod.
Ing, Róbert Bartek, Dobrovského 2119/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom narodenia:
02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
s priatným podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločností Transpigue Enterprises ÚTD
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpigue Enterprises
LID vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpigue Enterprises LD je akcionárom spoločnosti
Pure Enetgy, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure
Energy, a.s, vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Enetgy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného
sektora s priarmym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a.s.
vo výške 100 %: a teda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach Partneta verejného sektora vo výške /(32,7/100) x (100/100) x (100/100)
x (100/100)/ x 100 — 32,7 %, a spíňa kritériá $ Ga ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a4 Zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za
konečného užívateľa výhod.
Ing. Miroslav Vester, PKD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, s
dátumom narodenia: 24. 04. 1965 je akcionátom spoločnosti PRO PÄRTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMTTED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpigue Eaterprises
LTD s priamym podielom na základnom imaní. a hlasovacích právach spoločnosti Transpigue
Enterprises ĽTD vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpigue Enterprises LTD je akcionárom
spoločnosti Pure Energy, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Energy, a.s. je spoločníkom
Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti Pure Energy, a.s. vo e 100 %: a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy
podiel na záktadnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške
11,/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)/ x 100 — 7,1 %, a sám nespíňa žiadne kritérium
pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod, , avšak spoločne s pánom.
Ing. Rastislavom Danišekom a pánom Ing. Róbertom Bartekom splňa kritériá $ 6a ods. 1 písm. a)
bod 1, 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej Činnosti, a preto ho treba
považovať za konečného užívateľa výhod.
nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1. až 3. tohto článku II. verifikačného
dokumentu, ktorá:
a) má priamy alebo nepriamy podiel aleho ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
c) ktorá skutočne ovláda Pattneta verejného sektora,
d) má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,
e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov nvedených v písm. b)-d) tohto bodu 4, článku TI. verifikačného dokumentu.
III. Koneční užívatelia výhod

- ng. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svä

príslušnosť: slovenská

Partnera verejného sektora :

ý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968, štátna

- Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2119/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, dátum narodenia:
02.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská

- Ing, Miroslav Vester, PhD,

Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, dátum

narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora :

- Ing. Peter Kalás, Severovcov 1379/16, Bratislava — Rusovce 851 10, s dátumom narodenia:
01.09.1975, s rodným číslom 750901/7516, s dňom vzniku funkcie: 02.06.2009 - konateľ

Konanie menom Partnera verejného sektora :
- ZaPartnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ samostatne.

V, Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora :| Pure Energy Slovakia, s. r. 0.100% | Pure Energy, a.s.

1ČO: 44 119 569

Malý trh 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08

Pute Energy, a.s.

registračné

100% Transpigue Enterprises LTD
Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a
Severného ltska

é číslo: 05930466

Transpigue Enterprises LFD100%PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Datmonos 40, Limassol 3100, Cyprus,
identifikačné číslo: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED60,2%

Ing. Rastislav Danišek
Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.196832,7%

Ing. Róbert Bartek
Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staté Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.1975

71%

Ing. Miroslav Vester, PhD.
Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátutnom narodenia: 24.04.1965

VI: Zoznam verejných funkcionátov:

- „Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia
Pattňera vetejného sektora žiadny verejný funkcionár.


Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.ro. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodi

Ipovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako
oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona a registri tnerov vetejného sektora.
Pi
"Hrbáňová, s.r.o.
Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×