Nezaradený subjekt

AQUA ENERGY GYŇOV, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Ružinov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Bancíkovej 1/A, Bratislava - mestská časť Ružinov

Záznam platný od: 16. September 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Bancíkovej 1A, Bratislava - mestská časť Ružinov

Záznam platný od: 5. Jún 2017

Záznam platný do: 16. September 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Marec 2019
Záznam do:
16. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Marec 2019
Záznam do:
16. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vančo
Adresa:
Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. December 2018
Záznam do:
1. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Vojtková
Adresa:
Stromová 48 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Jún 2017
Záznam do:
11. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 1.03.2019 do: 16.09.2020

StiahniZáznam platný od: 11.12.2018 do: 1.03.2019

StiahniZáznam platný od: 5.06.2017 do: 11.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v zmysle ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o RPVS“)

1. AGUA ENERGY GYŇOV, s.r.o.

sídlo: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava

IČO: 36 671 380

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 105448/B
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného
sektora“)a

11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava

IČO: 36 862 711

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B

konajúca: JUDr. Igor Vranka, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len "Oprávnená osoba“)Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera
verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené
(zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu), boli
v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade sust. 8 11 ods. 5
Zákona o RPYS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o AML“) identifikované
nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.

Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké
Tatry

Narodený: 24.05.1983

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod I.“)


Verifikačný dokument strana 2
Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.
Trvalo bytom: Vlčia Dolina 958/9, 049 25 Dobšiná
Narodený: 09.04.1984
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

1.2

2.1

funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod II.“)

(spolu ďalej len „Koneční užívatelia výhod“)

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod
zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady,
ktoré jej boli následne predložené:

a) Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora,

b) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného
sektora,

c) Spoločenská zmluva spoločnosti ACELINE s. r. o.,

d) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť ACELINE s.
r.o.,

e) Spoločenská zmluva spoločnosti ELIANNA s. r. o.,

f) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť ELIANNA s.
r.o.,

g) Spoločenská zmluva spoločnosti BEK Haniska, s.r.o.,

h) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť BEK
Haniska, s.r.o.,

i) doklad totožnosti Ing. Tomáša Kukučku,

j) doklad totožnosti Ing. Vlastimila Majerčáka.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu
(ďalej len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné
skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 1.226.639,- EUR (rozsah splatenia 1.226.639,-
EUR),

b) Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, a to:

- spoločnosť ACELINE s. r. o., ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 615.000,- EUR (50,14 % podiel na základnom imaní
Partnera verejného sektora),

- spoločnosť ELIANNA s. r. o., ktorá ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 611.639,- EUR (49,86 % podiel na základnom imaní
Partnera verejného sektora),

c) zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že:


Verifikačný dokument strana 3- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle Ad. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

2.2 Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
ACELINE s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, 1ČO: 48 138 819,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka
č.: 103970/B (ďalej aj predtým len „ACELINE s. r. o.“), pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť ACELINE s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),

b) spoločnosť ACELINE s. r. o. má jediného spoločníka, a to spoločnosť BEK
Haniska, s.r.o., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške
5.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti ACELINE s. r. o.),

c) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti ACELINE s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti ACELINE s. r. o.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle Ad. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ACELINE s. r. o.

2.3 Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
ELIANNA s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 48 123 854,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka
č.: 103668/B (ďalej aj predtým len „ELIANNA s. r. o.“), pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť ELIANNA s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),

b) Spoločnosť ELIANNA s. r. o. má jediného spoločníka, a to spoločnosť BEK
Haniska, s.r.o., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške
5.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti ELIANNA s. r. o.),

c) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti ELIANNA s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti ELIANNA s. r.
o.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle Ad. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ELIANNA s. r. o.

2.4 — Na základe skutočností uvedených v bodoch 2.2 a 2.3 Verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti BEK


Verifikačný dokument strana 4Haniska, s.r.o., so sídlom Cestice 23, 044 71 Cestice, IČO: 44 994 176, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24595/V
(ďalej aj predtým len „BEK Haniska, s.r.o.“), pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť BEK Haniska, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá
má základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),

b) spoločnosť BEK Haniska, s.r.o. má dvoch spoločníkov, a to:

- Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60
Vysoké Tatry, narodený dňa 24.05.1983, občan SR, ktorý nie je verejným
funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkdí
verejných funkcionárov, ktorý ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 2.500,- EUR (50 % podiel na základnom imaní
spoločnosti BEK Haniska, s.r.o.),

- Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia dolina 958/9, 049 25 Dobšiná,
narodený dňa 09.04.1984, občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom v
Slovenskej republike v zmysle Ad. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške
2.500,- EUR (50 % podiel na základnom imaní spoločnosti BEK Haniska,
s.r.o.),

c) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti BEK Haniska, s.r.o. vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení BEK Haniska, s.r.o.,

- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom
výsledku BEK Haniska, s.r.o.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle Ad. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti BEK Haniska, s.r.o.

2.5 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých
od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov
a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba
dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML.
spíňajú so svojim nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného
sektora vo výške viac ako 25 %, so svojim nepriamym podielom na hlasovacích
právach v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25 % a právom na
hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25 %
(každý konečný užívateľ výhod samostatne) nasledovné osoby:

1ng. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60
Vysoké Tatry, Slovenská republika, narodený: 24.05.1983, štátna
príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov,


Verifikačný dokument strana 5Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958/9, 049 25 Dobšiná,
Slovenská republika, Slovenská republika, narodený: 09.04.1985, štátna
príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov,

2.6 — Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to
tak sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo
spoločným postupom podľa ust. 8 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia. Za spoločnosť
konajú a spoločnosť zaväzujú obaja konatelia spoločne tak, že k vytlačenému,
otlačenému, alebo napísanému obchodnému menu pripoja svoje podpisy.

3.2 Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených
v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného
sektora tvoria konatelia Partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného,
riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva konateľov Partnera
verejného sektora:

- Ing. Štefan Tóbis, trvale bytom Čučma 167, 048 01 Rožňava, štátna
príslušnosť: SR, narodený: 23.04.1986, ktorý nie je verejným
funkcionárom,

- Ing. Kamila Csupková, trvale bytom Perín 63, 044 74 Perín, štátna
príslušnosť: SR, narodená 12.12.1970, ktorá nie je verejným
funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie
je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 8 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora
nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 — Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného
dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať


Verifikačný dokument strana 6a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho
vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 10.09.2020J gor Vranka, LL.M.
advôkát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK — ŠTRPKA, s. r. o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


Verikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Oprávnená osoba

Obchodné meno:
So sídlom:

1ČO:
DIC:

IČ DPH:
Zapísaná v:
Zastúpená:

len „ZoRPVS“)

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

36 862 711

2022800846

SK2022800846

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sra, Vložka č.: 57530/B
JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno:
so sidlom:

1ČO:
DIČ:

IČ DPH:
zapísaný v:
zastúpený:

AGUA ENERGY GYŇOV, s.r.o.

Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03

36 671 380

2022243366

SK2022243366

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 105448/B
Ing. Kamila Csupková, konateľ

Pavol Jankových, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. AGUA ENERGY GYŇOV, s.r.o.“)

1.

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera a Konečných užívateľov výhod
predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 4 ZoRPVS ako
koneční užívatelia výhod podľa ust. S 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.

Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry

Narodený: 24.05.1983

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1")
Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná

Narodený: 09.04.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2“ a spolu s Konečným užívateľom výhod 1 ďalej len „Koneční užívatelia výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. S 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, nakoľko v zmysle dokumentácie, ktorá
bola Oprávnenej osobe predložená ako aj v zmysle vlastníckej štruktúry Partnera uvedenej v čl. II:

- > predstavuje (i) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod 1 na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 60,08%, čomu prislúcha
právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 60,08% (ii) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod 2 na základnom
imaní a na hlasovacích právach Partnera 39,92%, čomu prislúcha práva na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 39,92%,

- “žiadna iná fyzická osoba nesplňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera
podľa ust. 5 6a Zákona o ochrane,

- nie sú splnené podmienky na identifikovanie členov štatutárneho orgánu Partnera ako konečných užívateľov výhod:

- členom vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

K vyššie uvedenému oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou starostlivosťou, pričom si
zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila.

Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na
základe predložených dokladov totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch uvedených vbode 3 tohto článku aich overením
S údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v ich Dokladach totožnosti,
b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod s ich podobou v Dokladoch totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne
predložené:

a) Spolačenská zmluva spol. Partnera, Spoločenská zmluva spol. ACELINE s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03, IČO: 48
138 819, Spoločenská zmluva spol. ELIANNA s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03, IČO: 48 123 854, Zakladateľská
listina spol. BEK Haniska, s.r.o., so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71, IČO: 44 994 176, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24595/V (ďalej len „BEK Haniska, s.r.o.“), Zakladateľská zmluva spol. AGRO-
VALALIKY a.s. so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71, IČO: 36 191 922, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Košice 1, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1080/V (ďalej len „AGRO-VALALIKY a. s), Zakladateľská zmluva spol. ALIS energy, a.s., so sídlom
Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 780 444, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 10484/P (ďalej len „ALIS energy, a.s. “ Zakladateľská zmluva spol. ALS group, a.s., so sídlom
Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 782 188, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 10480/P (ďalej len „ALS group, a.s.“), Spoločenská zmluva spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8,
Považská Bystrica 017 01, 1ČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), Spoločenská zmluva spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom
b)

c)

d)

Cestice 23, Cestice 044 71, IČO: 31 730 337, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka
č.: 8113/V (ďalej len „MOLD-TRADE“), zoznam akcionárov spol. AGRO-VALALIKY a.s. spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s.,
spol. ESIN group, a. s., stanovy spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s.,
Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a.s., Záznamy o prevodoch akcií č. 1 -— 10 spoločnosti ESIN group, a.s.

Úplný výpis z obchodného registra spol. Partnera a spol. ACELINE s. r. o. a spol. ELIANNA s. r. o. a spol. BEK Haniska, s.r.o. a spol.
AGRO-VALALIKY a.s. a spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným a spol. ALIS energy, a.s. a spol. ALS group, a.s.
a spol. ESIN group, a. s.:

Čestné vyhlásenie Partnera členov jeho štatutárnych orgánov, spol. ACELINE s. r. o. a spol. ELIANNA s. r. o. aich konateľov, spol.
BEK Haniska, s.r.o. a jej konateľa, spol. AGRO-VALALIKY a.s. a jej člena predstavenstva, spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením
obmedzeným a jej konateľa, spol. ALIS energy, a.s. a Členov jej predstavenstva, spol. ALS group, a.s. a členov jej predstavenstva,
spol. ESIN group, a. s. a členov jej predstavenstva a jej akcionárov, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba,
s výnimkou pána Ing. Vlastimila Majerčáka, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984 a pána
Ing. Tomáša Kukučku, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorá:

- “by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jej
základnom imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- bymala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,

- sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo
spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Občiansky preukaz Konečných užívateľov výhod.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

50,14% ACELINE s.r.o.
AGUA ENERGY hras
GYŇOV,
k. ELIANNA s.r.o.
49,86%

100%

ALIS energy,
a.s.

Článok II

50%
ESIN group, a.

má . 40%

1

AGRO-
VALALIKY a.s.

42,2%

/

100%
ALS group,
a
100%1ng. Tomáš KukučkaIng. Vlastimil MajerčákČlenom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

49%

8,8%

MOLD-TRADE

2%Menšinový akcionár
fyzická osoba


Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia Partnera uvedení nižšie, ktorí
sú oprávnení konať v mene Partnera vždy spoločne:
a) Ing. Kamila Csupková, trvalo bytom 63 Perín 044 74, narodená: 12.12.1970, štátna príslušnosť: SR,
b) Pavol Jankových, trvalo bytom Čárskeho 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05, narodený 25.12.1968, štátna príslušnosť:
SR
2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento
emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. S 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo
Partner nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej vsúlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na
základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 18.01.2019JUDr. David Soukeník
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

36 862 711

2022800846

5K2022800846

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bral
JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľomZapísaná
Zastúpen:islava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektoraObchodné meno: AOUA ENERGY GYŇOV, s.r.o.
Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03
36 671 380
2022243366

IČ DPH: SK2022243366zapísaný
zastúpený

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 105448/B
Ing. Kamila Csupková, konateľ
Pavol Jankových, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. AOUA ENERGY GYŇOV, s.r.o“)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je
uvedený v bode 3 tohto článku), Oprávnená osoba zistila, že v rámci vlastníckej Štruktúry Partnera došlo k zmenám, ktoré sú uvedené v čl. IL
tohto verifikačného dokumentu, v dôsledku čoho bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ
výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a a ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná ako konečný užívateľ nižšie
uvedená osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jeho
základnom imaní, resp. ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera, a to:Meno, priezvisko, titul: Peter Vančo
Trvalo bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto
17.01.1981
lušnosť: SRVerejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
2.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, nakoľko v zmysle dokumentácie, ktorá
bola Oprávnenej osobe predložená ako aj v zmysle vlastníckej štruktúry Partnera uvedenej v čl. 11:

- predstavuje (i) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 49,44%, čomu prislúcha
právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 49,44% (ii) nepriamy podiel každej fyzickej osoby - menšinového akcionára
spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísanej v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „spol. ESIN group, a. s.) na hlasovacích právach v Partnerovi a na
základnom imaní Partnera je menší ako 25%, čomu zodpovedá právo každého z nich na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo
výške menšej ako 25%, (iii) nepriamy podiel fyzickej osoby - menšinového spoločníka spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením
obmedzeným, so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71, 1ČO: 31 730 337, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V (ďalej len „MOLD-TRADE) na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera je menší ako
25%, čomu zodpovedá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške menšej ako 25%,

- > fyzické osoby menšinoví akcionári spol. ESIN group, a. s. a fyzická osoba menšinový spoločník spol. MOLD-TRADE nespi Íňajú podmienky
identifikácie ako konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle ust. 8 6a Zákona o ochrane,

- žiadna iná fyzická osoba nespíňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera
podľa ust. 4 6a Zákona o ochrane,

- nie sú splnené podmienky na identifikovanie členov štatutárneho orgánu Partnera ako konečných užívateľov výhod.

K vyššie uvedenému oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou starostlivosťou, pričom si
zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila.

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na
základe predložených dokladov totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:
a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi
Konečného užívateľa výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následnea) Spoločenská zmluva spol. Partnera, Spoločenská zmluva spol. ACELINE s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03, 1ČO: 48

138 819, Spoločenská zmluva spol. ELIANNA s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03, IČO: 48 123 854, Zakladateľská
istina spol. BEK Haniska, s.r.o., so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71, 1ČO: 44 994 176, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Koš ce I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24595/V (ďalej len „BEK Haniska, s.r.o.“), Zakladateľská zmluva spol. AGRO-
VALALIKY a.s. so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71, IČO: 36 191 922, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1080/V (ďalej len „AGRO-VALALIKY a. s), Zakladateľská zmluva spol. ALIS energy, a.s., so sídlom
Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 780 444, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 10484/P (ďalej len „ALIS energy, a. s), Zakladateľská zmluva spol. ALS group, a.s., so sídlom
Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 782 188, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 10480/P (ďalej len „ALS group, A.S. "), Spoločenská zmluva spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8,
Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s."), Spoločenská zmluva spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom

b)

<)

d)

e)

Cestice 23, Cestice 044 71, 1ČO: 31 730 337, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1, Oddiel: Sro, Vložka
č.: 8113/V (ďalej len „MOLD-TRADE“), zoznam akcionárov spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s.,
spol ESIN group, a. s., stanovy spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s.,
Úplný výpis z obchodného registra spol. Partnera a spol. ACELINE s. r. o. a spol. ELIANNA s. r. o. a spol. BEK Haniska, s.r.o. a "spol.
AGRO-VALALIKY a.s. a spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným a spol. ALIS energy, a.s. a spol. ALS group, a.s.
a spol. ESIN group, a. s.,

Čestné vyhlásenie Partnera jej konateľov, spol. ACELINE s. r. o. a spol. ELIANNA s. r. o, a jej konateľa, spol. BEK Haniska, s.r.o. a jej
konateľa, spol. AGRO-VALALIKY a.s. ajej člena predstavenstva, spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným a jej
konateľa, spol. ALIS energy, a.s. a členov jej predstavenstva, spol. ALS group, a.s. a členov jej predstavenstva, spol. ESIN group, a.
s. a členov jej predstavenstva a jej akcionárov, spol. TinselEnterprisesLimited so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia,
Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického
ruchu, Oddelenie zápisov spoločnosti a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol „TinselEnterpriseslimiteď“) a jej
riaditeľa a spoločníka/akcionára, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba, s výnimkou pána Petra Vanča,
trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodeného dňa 17.01.1981, ktorá:

- “by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jej
základnom imaní,

- “by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. ©,

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,

- sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo
spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií.Čestné vyhlásenie Ivany Tollarovičovej ako riaditeľky spol. TinselEnterprisesLimited, vktorom vyhlasila, že spol.
TinselEnterprisesLimited:
- je spoločnosťou riadne zapísanou v: Oddelení zápisov Ministerstvom energetiky, Obchodu, priemyslu a turistického ruchuna
Cypre, oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapsovateľa a správcu Nikózia,
- má sídlo na adrese: Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus?
- má registračné číslo:HE153960
- koná prostredníctvom: Ivany Tollarovičovej, riaditeľky,
- jej jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) j
Staré mesto, narodený dňa 17.01.1981:


Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava -

Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.
Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora50,14% ACELINE s.r.o.

AOUA ENERGY
GYŇOV, s.r.o.Peter Vančo

ELIANNA s.r.o.49,86%100%TinselEnterprisesLimited

Na

50%
100% BEK Haniska, AGRO
b drie -
tn s.r.o. VALALIKY a.s.
z
100% t
« 8,8%
94
49% 50%
MOLD-TRADE
— 49%
ALIS energy,
a.s. 2%
42,2%
49% Menšinový akcionári
fyzická osoba
100%
ALS group,
a.s.
100%
ESIN group, a.
S.
50% 50%Traja menšinový
akcionári - fyzické
osoby (dvaja vlastnia
20% a jeden 10% na
základnom imaníČlenom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.
Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia Partnera uvedení nižšie, ktorí
sú oprávnení konať v mene Partnera vždy spoločne:
a) Ing. Kamila Csupková, trvalo bytom 63 Perín 044 74, narodená: 12.12.1970, štátna príslušnosť: SR,
b) Pavol Jankových, trvalo bytom Čárskeho 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05, narodený 25.12.1968, štátna príslušnosť:
SR
2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funk:
nár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento
emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. $ 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo
Partner nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na
základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 06.12.2018a —
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník

konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
vypral

Verifikačný dokument
covaný v súlade s ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

Ičo: 36 862 711

DIČ: 2022800846

IČ DPH: 5K2022800846

Zapisaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,

Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Milan Gocník, prokurista

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: AOUA ENERGY GYŇOV, s.r.o.

so sídlom: Bancíkovej 17007/1A, Bratislava 821 03

1Čo: 36 671 380

DIČ: 2022243366

IČ DPH: 5K2022243366

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,

zastúpel

Vložka č.: 105448/B
ný: Ing. Kamila Csupková, konateľ
Pavol Jankových, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. AGUA ENERGY GYŇOV, s.r.o.“)

1.

2.

Článok 1
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 4 ZoRPYS ako konečný užívateľ
výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2,4 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činností a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Mária Vojtková, Ing.

Trvalo bytom: Stromová 10482/48, Bratislava 831 01, Slovenská republika
Narodená: 29.11.1966

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 19.5.2017 , na základe predložených
dokladov totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad
totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod sjeho podobou
v Doklade totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne prediožené:
1.

a) Zakladateľská listina spol. AGUA ENERGY GYŇOV, s.r.o., Zakladateľská listina
spol. ACELINE s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03, IČO: 48
138 819, Zakladateľská listina spol. EĽIANNA s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A,
Bratislava 821 03, IČO: 48 123 854, Zakladateľská listina spol. ASSETS, s.r.o.,
so sídlom Vlastenecké nám. 7, Bratislava 851 01, IČO: 35 689 331

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. AOUA ENERGY GYŇOV, s.r.o, Úplný
výpis z obchodného registra spol. ACELINE s. r. o., Úplný výpis z obchodného
registra spol. ELIANNÁ s. r. o., Úplný výpis z "obchodného registra spol.
ASSETS, s.r.o. .

c) Čestné vyhlásenie spol. AGUA ENERGY GYŇOV, s.r.o. jej konateľov, jej
spoločníkov spol. ACELINE s. r. o. a spol. ELIANNA s. r. o., Pavla Jankovýcha,
trvalo bytom Čárskeho 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05,
narodený: 25.12.1968 , štátna príslušnosť: SR ako spoločníka spol. ACELINE s.
r.o. a spol. ELIANNA s. r. o., spol. ASSETS, s.r.o. ako spoločníka spol. ACELINE
s. r. 0. a spol. ELIANNA s. r. o., jediného spoločníka spoločnosti ASSETS, s.r.o.
Ing. Márii Vojtkovej, trvalo bytom Stromová 10482/48, Bratislava 831 01,
narodenej: 29.11.1966, štátna príslušnosť: SR, v ktorom vyhlasujú, že im nie
je známa žiadna iná fyzická osoba, s výnimkou jediného spoločníka spoločnosti
ASSETS, s.r.o. Ing. Márii Vojtkovej, trvalo bytom Stromová 10482/48,
Bratislava 831 01, narodená: 29.11.1966, štátna príslušnosť: SR, ktorá:- oby mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. AOUA ENERGY GYŇOV, s.r.o. alebo na
jej základnom imaní,

- “by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
AOUA ENERGY GYŇOV, s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. AOUA ENERGY GYŇOV, s.r.o. iným spôsobom, ako je
uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. AGUA ENERGY GYŇOV, s.r.o. alebo z inej jej činnosti,

- > sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa
aspoň niektoré z týchto kritérií.

d) Občiansky preukaz jediného spoločníka spoločnosti ASSETS, s.r.o.
Ing. Márii Vojtkovej, trvalo bytom Stromová 10482/48, Bratislava 831 01,
narodenej: 29.11.1966, štátna príslušnosť: SR.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu vlastnícka štruktúra
Partnera je tvorená nasledovne:

a) spol. ACELINE s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03, 1ČO: 48
138 819, DIČ: 2120067686, IČ DPH: nie je platca, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.:
103970/B je vlastníkom 50,14% obchodného podielu v spol. AGUA ENÉRGY
GYŇOV, s.r.o.,

b) spol. ELIANNA s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03, IČO: 48
123 854, DIČ: 2120057060, IČ DPH: nie je platca, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.:
103668/B je vlastníkom 49,86% obchodného podielu v spol. AOUA ENERGY
GYNOV, s.r.o.,

c) Pavol Jankových, trvalo bytom Čárskeho 2, Bratislava - mestská časť Karlova

Ves 841 05, narodený: 25.12.1968 , štátna príslušnosť: SR je vlastníkom 15%
obchodného podielu v spol. ACELINE s. r. o. a v spot. ELIANNA s. r. o.,

d) spol. ASSETS, s.r.o., so sídlom Vlastenecké nám. 7, Bratislava 851 01, IČO: 35

689 331, DIČ: 2020916370, IČ DPH: nie je platca, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.:
10900/B je vlastníkom 85% obchodného podielu v spol. ACELINE s. r. o.
a v spol. ELIANNA s. r. o.,

e) Ing. Mária Vojtková, trvalo bytom „Stromová 10482/48, Bratislava 831 01,
narodená: 29.11.1966, štátna príslušnosť: SR je vlastníkom 100% obchodného
podielu v spot. ASSETS, s.r.o.

f) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej repubiike.

Článok II
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria konatelia spol. AOUA ENERGY GYŇOV, s.r.o., uvedení nižšie, ktorí sú
oprávnení konať v mene spol. AOUA ENERGY GYŇOV, s.r.o. vždy spoločne:

a) Ing. Kamila Csupková, trvalo bytom 63 Perín 044 74, narodená: 12.12.1970,
štátna príslušnosť: SR, .

b) Pavol Jankových, trvalo bytom Čárskeho 2, Bratislava - mestská časť Karlova
Ves 841 05, narodený 25.12.1968, štátna príslušnosť: SR

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov aní spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 5 11 ods. 5 písm. d) ZoRPYS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPYS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 31.5.2017
UKENÍK - ŠTRPKA, s. r.
JUDr, Milan Gocník
prokurista

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×