Nezaradený subjekt

BCQ Systém, a. s.

Považská Bystrica
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Šebešťanová , Považská Bystrica

Záznam platný od: 19. Jún 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrea Tkáčová
Adresa:
Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2019
Záznam do:
25. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2019
Záznam do:
25. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vančo
Adresa:
Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. December 2017
Záznam do:
25. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Bederka
Adresa:
Hečkova 24 Bratislava - mestská časť Rača 83151
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. September 2017
Záznam do:
15. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2017
Záznam do:
15. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 25.02.2019 do: 25.09.2020

StiahniZáznam platný od: 15.12.2017 do: 25.02.2019

StiahniZáznam platný od: 26.09.2017 do: 15.12.2017

StiahniZáznam platný od: 19.06.2017 do: 26.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o RPVS“)

I. BCO Systém, a. s.

sídlo: Šebešťanová 253, 017 04 Považská Bystrica

IČO: 45 358 800

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín,

ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného

Oddiel: Sa, Vložka č.: 10645/R

sektora“)
a
11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca: JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len "Oprávnená osoba“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera
verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené
(zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu),
bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 5

Zákona o RPVS

ako konečný užívateľ výhod podľa ust. 5 6a ods. 1 písm. a)

zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 0 AML“) identifikovaná
nasledovná osoba:

Mano, priezvisko, titul: Andrea Tkáčová, Ing.

Trvale bytom: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava — Nové
Mesto

Narodená: 07.07.1978

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia:

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).
Verifikačný dokument strana 21.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod
zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady,
ktoré jej boli následne predložené:

a) Stanovy Partnera verejného sektora,

b) Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora,

c) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného
sektora,

d) Zakladateľská listina spoločnosti ESIN Solar B.V.,

e) Výpis z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory pre spoločnosť
ESIN Solar B.V.,

f) Stanovy spoločnosti ESIN group, a. s.,

g) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ESIN group, a. s.,

h) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

1) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

j) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ESIN group, a. s.,

k) Zakladateľská listina spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

I) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. KPRHT 4, s. r. o.,

m) Stanovy spoločnosti Webfork, a.s.,

n) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Webfork, a.s.,

o) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. Webfork, a.s.,

p) doklad totožnosti Ing. Andrei Tkáčovej.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto varifikačného dokumentu
(ďalej len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné
skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verajného sektora je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR) rozvrhnuté na 250 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 100,- EUR,

b) Partner verajného sektora je akciová spoločnosť, ktorá má jediného akcionára
a to spoločnosť ESIN Solar B.V, ktorá vlastní 250 ks kmeňových listinných
akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 100,- EUR, čím
disponuje s vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo
výške 25.000,- EUR (100% podielu na základnom imaní Partnera verejného
sektora),

c) zo stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

2.2 Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN
Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, Tower C-4, 1118BK Schiphol,


Verifikačný dokument strana 3Amsterdam, č. podniku 000034172084, RSIN 856116932, zapísaná v Obchodnom
registri Holandskej obchodnej komory, reg. číslo: 65448340 (ďalej aj predtým len
„ESIN Solar B.V.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ESIN Solar B.V. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 10.000,- EUR (rozsah splatenia 10.000,- EUR), rozvrhnuté na
10.000 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1,- EUR,

b) spoločnosť ESIN Solar BV. je akciová spoločnosť, ktorá má jediného
akcionára, a to spoločnosť ESIN group, a. s., ktorá vlastní 10.000 ks akcií v
menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do
základného imania spoločnosti ESIN Solar B.V. vo výške 10.000,- EUR (100%
podielu na základnom imaní spoločnosti ESIN Solar B.V.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti ESIN Solar B.V. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ESIN Solar B.V.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ESIN Solar B.V.

2.3 Na základe skutočností uvedených vbode 2.2 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN
group, a. s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 10552/P (ďalej aj predtým len „ESIN group, a. s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR), rozvrhnuté do
10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie
vo výške 800.000,- EUR,

b) spoločnosť ESIN group, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť KPRHT
4, s. r. o., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v
menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím disponuje s
vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo výške
8.000.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní ESIN group, a. s.),

c) zo stanov spoločnosti ESIN group, a. s. vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ESIN group, a. s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ESIN group, a. s.

2.4 Na základe skutočností uvedených vbode 2.3 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
KPRHT 4, s. r. o., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36
864 919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 60567/B (ďalej aj predtým len „KPRHT 4, s. r. o.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:


Verifikačný dokument strana 4a) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 300.000,- EUR (rozsah splatenia 300.000,- EUR),

b) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. má jediného spoločníka, ato spoločnosť
Webfork, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške
300.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti KPRHT 4, s. r.
9.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti KPRHT 4, s. r.
o.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.

2.5 Na základe skutočností uvedených vbode 2.4 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
Webfork, a.s., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802
766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 2626/B (ďalej aj predtým len „Webfork, a.s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Webfork, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 165.177.381,50 EUR, ktoré je rozvrhnuté na (i1) 2423 ks listinných akcií
na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks
listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 331,93
EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 33.193,91 EUR,

b) spoločnosť Webfork, a.s. má jediného akcionára, a to Ing. Andreu Tkáčovú,
ktorá vlastní (i) 2423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na
meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR, čím
disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti Webfork, a.s. vo výške
16.177.381,50 EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti Webfork,
a.s.),

c) zo stanov spoločnosti Webfork, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti Webfork, a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti Webfork, a.s.

2.6 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých
od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov
a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba
dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. 5 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML
spíňa so svojim nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného
sektora vo výške viac ako 25%, so svojim nepriamym podielom na hlasovacích
právach v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25% a právom na


Verifikačný dokument strana 5hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25%
nasledovná osoba:

Ing. Andrea Tkáčová, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava -
Nové Mesto, Slovenská republika, narodená: 07.07.1978, štátna
príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.

2.7 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to
tak sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo
spoločným postupom podľa ust. 4 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Za Partnera
verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Spoločnosť
zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho
úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis dvoch členov predstavenstva.

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených
v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného
sektora tvorí predstavenstvo spoločnosti:

- Peter Bederka, trvale bytom Hečkova 7463/24, 831 51 Bratislava - mestská
časť Rača, štátna príslušnosť: SR, narodený 27.03.1979, člen predstavenstva,
ktorý nie je verejným funkcionárom,

- Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia dolina 958/9, 049 25 Dobšiná,
štátna príslušnosť: SR, narodený: 09.04.1984, člen predstavenstva, ktorý nie je
verejným funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
Štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie
je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 5 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora
nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného
dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,


Verifikačný dokument strana 6

ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať
a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho
vyhlasuje, Že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú

skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 24.09.2020ilan Gocník,
aďvokát a prokurisťa

k ýokátska kancelária

SOUKENÍK — ŠTRPKA, s. r. o.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osobaObchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o

So sídlom: Soltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

1C0: 36 862 711

DIČ: 2022800846

IČ DPH: 5K2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: BCO Systém, a. s.

so sídlom: Šebešťanová 253, Považská Bystrica 017 04

1Čo: 45 358 800

DIČ: 2022960676

IČ DPH: 5K2022960676

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 10645/R

zastúpený: lng. Vlastimil Majerčák, člen predstavenstva

Peter Bederka, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. BCO Systém, a. s.)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPYS ako koneční užívatelia
výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.

Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry

Narodený: 24.05.1983

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod I.)

Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná

Narodený: 09.04.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod IL.“)

(spolu ďalej len „Koneční užívatelia výhod“)


Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 Ga ods. 1 písm. a)
zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená
vyplýva, že:

> Konečný užívateľ výhod 1. (0) ako akcionár spol. ESIN group, a. s. so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísanej v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len
„ESIN group, a.s.“) s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške
60% má priamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. vo výške 60%
a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a. s. vo výške
60%, (ii) prostredníctvom spol. ESIN group, a. s., ktorá je jediným akcionárom spol.
ESIN Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol, Amsterdam, č.
podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č. 65448340 (ďalej len
„ESIN Solar B.V.“) s podielom na základnom imaní spol. ESIN Solar B.V. vo výške
100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v spol, ESIN Solar BY, ana
základnom imaní spol. ESIN Solar B.V. vo výške 60% a má právo na hospodársky
prospech z podnikania spol. ESIN Solar B.V. vo výške 60% 1 (iť) prostredníctvom spol.
ESIN Solar B.V., ktorá je jediným akcionárom Partnera, s podielom na základnom imaní
Partnera vo výške 100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na
základnom imaní Partnera vo výške 60% a má právo na hospodársky prospech z
podnikania Partnera vo výške 60%.

- Konečný užívateľ výhod II. (i) ako akcionár spol. ESIN group, a. s. S podielom na
základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške 40% má priamy podiel na
hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. vo výške 40% a má právo na
hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a. S. vo výške 40%, , (ii)
prostredníctvom spol. ESIN Group, a.s., ktorá je jediným akcionárom spol. ESIN Solar
B.V. s podielom na základnom imaní spol. ESIN Solar BY, vo výške 100% má
nepriamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN Solar B.V, a na základnom imaní
spol. ESIN Solar B.V. vo výške 40% a má právo na hospodársky prospech z podnikania
spol. ESIN Solar B.V. vo výške 40% , (iii) prostredníctvom spol. ESIN Solar B.V., ktorá
je jediným akcionárom Partnera, s podielom na základnom imaní Partnera vo výške
100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní
Partnera vo výške 40% a má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo
výške 40%.

Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občianskych preukazov (ďalej len „Doklady
totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch
uvedených vbode 3 tohto článku aich overením s údajmi Konečných
užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod sich podobou
v Dokladoch totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina spol. BC Systém, a. s. a Zakladateľská listina spol. ESIN
Solar BV., ktorá je jediným akcionárom spol. BCO Systém, a. s.
a Zakladateľská listina spol. ESIN group, a. S. ktorá je jediným
spoločníkom/akcionárom spol. ESIN Solar B.V., zoznam akcionárov spol. ESIN
IroUP, a. s., Stanovy spol. ESIN group, a. s.

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. BCO Systém, a. s. a spol. ESIN Solar
B.V, a spol. ESIN group, a. s.

c) Čestné vyhlásenie spol. BCO Systém, a. S., jej členov predstavenstva, jej
jediného akcionára, člena predstavenstva spol. ESIN Solar B.V., spol. ESIN
group, a. s. a akcionárov spol. ESIN group, a. s., že im nie je známa žiadna iná
fyzická osoba okrem Ing. Tomáša Kukučku, trvale bytom Tatranská Lomnica
14646, 059 60 Vysoké Tatry, narodeným dňa 24.05.1983 a Ing. Vlastimila
Majerčáka, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, narodeným dňa
09.04.1984, ktorá:
- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. BCO Systém, a. s. alebo na jej
základnom imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. BCO
Systém, a. s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- oby ovládala spol. BCO Systém, a. s. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. BCO Systém, a. s. alebo z inej jej činnosti,

- > sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. ©) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchto kritérií.

d) Občianske preukazy Konečných užívateľov výhod.
€) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.
f) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a. s.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu:

a) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. BCO Systém, a. s.
spol. ESIN Solar B.V, so sídlom Schiphol Boulevard 403, 11188K Schiphol,
Amsterdam, č. podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č.
65448340,

b) jediným akcionárom spol. ESIN Solar B.V. je spol. ESIN group, a. s., so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.:

10634/R,
c) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:
(i) pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646,

059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a. s. vo výške 60%:

(ii) pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.
S. vo výške 40%:

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár.
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. BCO Systém, a. s., uvedení nižšie, ktorí
konajú v mene spol. BCO Systém, a. s. spoločne:

a) Ing. Vlastimil Majerčák, trvalo bytom Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25,
narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR,

b) Peter Bederka, trvalo bytom Hečkova 7463/24, 831 51 Bratislava - Rača,
. narodený: 27.03.1979, štátna príslušnosť: SR.

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.
Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4
ZoRPYS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa usť. 8 11 ods. 5 písm. d) ZoRPYS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPYS možné požadovať a ktorú bola v súlade S uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 18.01.2019

M ©
— 2 Ň
SOUKENÍK - ŠTRPKA? s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
vypra

Verifikačný dokument
covaný v súlade s ust. $ 11 ods. 5 zákona Č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

IČO: 36 862 711i

DIČ: 2022800846

IČ DPH: SK2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,

Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné mena: BCO Systém, a. s.

so sídlom: Šebešťanová 253, Považská Bystrica 017 04

1Co: 45 358 800

DIČ: 2022960676

IČ DPH: 5K2022960676

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka
Č.: 10645/R

zastúpený: Ing. Vlastimil Majerčák, člen predstavenstva

Peter Bederka, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. BCO Systém, a. s.“)

Ti.

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. S 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Peter Vančo

Trvalo bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto
Narodený: 17.01.1981

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 6a ods. 1 písm. a)

zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená

vyplýva, že:

- Konečný užívateľ výhod (i) ako jediný akcionár/spoločník (shareholder) v spol.
TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia,
P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom
energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a
oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimited“) s
podielom na základnom imaní spol. TinselEnterpriseslimited vo výške 100% ovláda
a kontroluje spol. TinselEnterprisesLimited, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov spol.
TinselEnterprisesLimited, (ii) prostredníctvom spol. TinselEnterprisesLimited, ktorá je
akcionárom spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017
01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a.s?) s podielom na
základnom imaní spol. ESIN group, a.s. vo výške 50% má nepriamy podiel na
hlasovacích právach v spol. ESIN group, a.s. a na základnom imaní spol. ESIN group,
a.s. vo výške 50% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN
group, a.s. vo výške 50%, (iii) prostredníctvom spol. ESIN group, a.s., ktorá je jediným
akcionárom spol. ESIN Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol,
Amsterdam, č. podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č.
65448340 (ďalej len „ESIN Solar B.V.“) s podielom na základnom imaní spol. ESIN
Solar B.V. vo výške 100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN
Solar B.V. a na základnom imaní spol. ESIN Solar B.V. vo výške 50% a má právo na
hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN Solar B.V. vo výške 50% (iv)
prostredníctvom spol, ESIN Solar B.V., ktorá je jediným akcionárom Partnera,
S podielom na základnom imaní Partnera vo výške 100% má nepriamy podiel na
hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo výške 50% a má
právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 50%.

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)
ato:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou
v Doklade totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina spol. BCO Systém, a. s. a Zakladateľská listina spol. ESIN
Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol, Amsterdam, č.
podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č. 65448340
(ďalej len „ESIN Solar B.V.“) ktorá je jediným akcianárom spol. BCO Systém, a.
S. a Zakladateľská listina spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8,
Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len
„ESIN group, a. s.“), ktorá je jediným spoločníkom/akcionárom spol. ESIN
Solar B.V., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s., Stanovy spol. ESIN
group, a. s.

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. BCO Systém, a. s. a spol. ESIN Solar
B.V. a spol. ESIN group, a. s.

c) Čestné vyhlásenie spol. BCO Systém, a. s., jej členov predstavenstva, jej
jediného akcionára, člena predstavenstva spol. ESIN Solar B.V., spol. ESIN
group, a s. a akcionárov — spol. ESIN group, a s. spol.
TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia,
Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol.
„TinselEnterprisesLimited“) a jej jediného spoločníka/akcionára (shareholdera)
v ktorom vyhlasujú, že im okrem pána Petra Vanča, trvale bytom: Mozartova
4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodeným dňa 17.01.1981 nie je
známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. BCO Systém, a. s. alebo na jej
základnom imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. BCO
Systém, a. s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. BCA Systém, a. s. iným spôsobom, ako je uvedené
V predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. BCG Systém, a. s. alebo z inej jej činnosti,
1

d)

0]

Na základe

a)

b)

c)

- sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s

inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
. aspoň niektoré z týchto kritérií,
Cestné vyhlásenie Ivany Tollarovičovej ako riaditeľky spol.
TinselEnterprisesLitnited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia,
Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol.
„TinselEnterprisesLimiteď“), ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a. s.,
v ktorom vyhlasila, že spol. TinselEnterprisesLimited:

- je spoločnosťou riadne zapísanou v: Oddelení zápisov Ministerstvom
energetiky, Obchodu, priemyslu a turistického ruchuna Cypre,
oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapsovateľa a správcu
Nikózia:

- má sídlo na adrese: Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia,
P.C. 2101, Cyprus:

- má registračné číslo:HE153960

- koná prostredníctvom: Ivany Tollarovičovej, riaditeľky,

- jej jediným akcianárom/spoločníkom (shareholder) je: Peter Vančo,
trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto,
narodený dňa 17.01.1981:

Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. BCO Systém, a. s.
spol. ESIN Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol,
Amsterdam, č. podniku 0000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č.
65448340,

jediným akcionárom spol. ESIN Solar B.V. je spol. ESIN group, a. s., so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10634/R,

akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú: .

(i) pán Róbert Kukučka, trvale bytom Šebešťanová 253, 017 04
Považská Bystrica, narodený 3.10.1957, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%

(ii) pán JUDr, Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653,
059 60 Vysoké Tatry, narodený dňa: 5.1.1982, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%, .

(iii) pán Ing. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebešťanová 48, 017 04
Považská Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a.s. vo výške 10%:

(iv) pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646,
059 60 Vysoké Tätry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a.s. vo výške 10%,

(v) pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%:


(vi) spol. TinselEnterprisesLlimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office
301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom:
HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu,
a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho
zapisovateľa a správcu Nikózia, ktorá je vlastníkom kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá
podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. va výške 50%

d) jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) spol. TinselEnterprisesLimited
je: Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré
mesto, narodený dňa 17.01.1981, ktorému patrí podiel na základnom imaní
v spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100%

€) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v. Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. BCO Systém, a. s., uvedení nižšie, ktorí
konajú v mene spol. BCO Systém, a. s. spoločne:

a) Ing. Vlastimil Majerčák, trvalo bytom Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25,
narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR,

b) Peter Bederka, trvalo bytom Hečkova 7463/24, 831 51 Bratislava - Rača,
narodený: 27.03.1979, štátna príslušnosť: SR

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 13.12.2017

——55— O Ň
SOUKENÍK RI „S. r. o.

JUDr. David Soukeník
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v súlade s ust. 5 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. 0.

So sidlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

IČO: 36 862 711

DIČ: 2022800846

IČ DPH: 5kK 2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Šoukenikom, konateľam

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektoraObchadné meno: BCO Systém, a. s.

so sídlom: Šebešťanová 253, Poväžská Bystrica 017 04

čo: 45 358 800
2022960676
5K2022960676

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdôrm Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 10645/R.

zastúpený: Ing. Vlastimil Majerčák, člen predstavenstva

Peter Bederka, člen predstavenstva
(ďalej len „Partner“ alebo „spol. BCO Systém, a. s."

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bolo
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS zistené, že:

a) žiadna fyzická osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet
najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na základnom imaní
Partnera vrátane akcií na doručiteľa,

b) žiadna fyzická osoba nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozarný orgán alebo kontrolný orgán Partnera
alebo akéhokoľvek ich člená,

c) žiadna fyzická osoba neovláda Partnera iným spôsobom, aka je uvedené
v pism. a), b) tahto bodu,

d) žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,

vzhľadom na čo, ako koneční užívatelia výhod podľa ust. 5 6a ods. 2 zákona č. 297/2008
Z.z. o ochráné pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) boli
identifikovaní členovia štatutárneho orgánu spol. BCO Systém, a. s. (členovia
predstavenstva) a to:

Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25

Narodený: 09.04.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej républiké

Postavení: člen predstavenstva spol. BCO Systém, a. s.
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1")

Meno, priezvisko, titul: Peter Bederka

Trvalo bytom: Hečkova 7463/24, 831 51 Bratislava — Rača

Narodený: 27.03.1979

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

Postavenie: člen predstavenstva spol. BCO Systém, a. s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2“ a spolu s Konečným užívateľom výhod 1 ďalej len
„Koneční užívatelia výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 5 6a ods. 2 zákona o
ochrane, podľa ktorého „Ak žiadna fyzická osoba nesplňa kritériá uvedené v odseku 1 pism.
a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového
manažmentu: za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu". Z predložených dokladov je jednoznačne preukázané, že žiadna z
fyzických osôb uvedená v rámci vlastníckej štruktúry spol. BCO Systém, a. s. (I) nemá
priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v
právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (iť) nemá právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) neovláda
právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode (i) a (ii), nemá právo na
hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej
činnosti. Z tohto dôvodu za konečných užívateľov výhod u spol. BCO Systém, a. s. sa
považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom konatelia sú jediným orgánom
vrcholového manažmentu spol. BCO Systém, a. s. K tejto skutočnosti Oprávnená osoba
dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou starostlivosťou,
pričom si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto
vyhodnotila.

Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)
a ta:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch
uvedených vbode 3 tohto článku aich overením s údajmi Konečných
užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod sich podobou
v Dokladoch totožnosti.

Oprávnená osoba si zá účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina spol. BCO Systém, a. s. a Zakladateľská listina spol. ESIN
Solar B.V., so sidlom Šchiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol, Amsterdam, č.
podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č. 65448340
(ďalej len „ESIN Solar B.V.“) ktorá je jediným akcianárom spol. BCO Systém, a.
s. a Zakladateľská listina spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8,
Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Trenčin, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len
„ESIN group, a. s."), ktorá je jediným spoločníkom/akcionárom spol. ESIÍN
Solar B.V., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s., Stanovy spol. ESIN
group, a. s., Rozhodnutie jediného akcionára Partnera v pôsobnosti valného
zhromaždenia zo dňa 10.08.2017

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. BCO Systém, a. s. a spol. ESIN Solar
B.V. a spol. ESIN group, a. s.

c) Čestné vyhlásenie spol. BCO Systém, a. s., jej členov predstavenstva, jej
jediného akcionára, člena predstavenstva spol. ESIN Solar B.V., spol. ESIN
group, a. s. a akcionárov spol. ESIN group, a. s., v ktorom vyhlasujú, že im nie
je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:
1

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovácích právach vspol. BCO Systém, a. s. alebo na jej
základnom imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať Štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontralný orgán v spol. BCO
Systém, a. s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. BCO Systém, a. s. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. BCO Systém, a. s. alebo z inej jej činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

- je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho
orgánu spol. BCO Systém, a. s.,

d) Občiansky preukaz Konečných užívateľov výhod.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

3) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. BCO Systém, a. s.
spol. ESIN Solar B.V., sa sidlom Schiphol Boulevard 403, 1118B8K Šchiphol,
Amsterdam, č. podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č.
65448340,

b) jediným akcionárom spol. ESIN Solar B.V. je spol. ESIN group, a. s., so sidlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná vw
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10634/R,

c) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú Róbert Kukučka, JUDr. Boris Kubovič,
Ing. Jozef Jágrik, Ing. Tomáš Kukučka, Ing. Vlastimil Majerčák, ktorí vlastnia
každý zhodné po 20% na obchodnom imaní a hlasovacích právach spol. ESIN
group, a.s.

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. BCO Systém, a. s., uvedení nižšie, ktorí
konajú v mene spol. BCO Systém, a. s. spoločne:
a) Ing. Vlastimil Majerčák, trvalo bytom Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25,
narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR,
b) Peter Bederka, trvalo bytom Hečkova 7463/24, 831 51 Bratislava — Rača,
narodený: 27.03.1979, štátna príslušnosť: SR
Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priama alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 5 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 5 11 ods. 5 písm. d) ZoRPYS.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. $
11 ods. 4 ZoRPVŠ možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dadržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 22.9.2017

ŇA

SOUKENIK - STRPKA, s.
JUDr. David Soukenik
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZORPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno:
So sidlom:

1Čo:

DIČ:

IČ DPH:
Zapísaná v:

Zastúpená:

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

36 862 711

2022800846

5K 2022800846

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

JUDr. Davidom Soukenikom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno:
so sidlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:
zapísaný v:

zastúpený:

(ďalej len „Partner“

BCO Systém, a. s.

Šebešťanová 253, Považská Bystrica 017 04

45 358 800

2022960676

5K2022960676

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vlažka
č.: 10645/R

Ing. Vlastimil Majerčák, predseda predstavenstva

alebo „spol. BCO Systém, a. s.")

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bolo
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 5 11 ods. 4 ZoRPVS zistené, že:

a)

b)

©)

d)

žiadna fyzická osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet
najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na základnom imaní
Partnera vrátane akcii na doručiteľa,

Žiadna fyzická osoba nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera
alebo akéhokoľvek ich člena,

žiadna fyzická osoba neovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené
v písm. a), b) tohto bodu,

žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,

vzhľadom na čo, ako konečný užívateľ výhod podľa ust. S 6a ods. 2 zákona č. 297/2008
Z.z. 0 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplneni niektorých zákonov (ďalej len „zákon 0 ochrane“) bol
identifikovaný člen štatutárneho orgánu spol. BCO Systém, a. s. (predseda predstavenstva)

ato:

Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Mičia dolina 958, Dobšiná 049 25

Narodený: 09.04.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

Postavenie: predseda predstavenstva spol. BCO Systém, a. s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).
Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 5 6a ods. 2 zákona 0
ochrane, podľa ktorého „Ak žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá uvedené v odseku 1 písm.
a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového
manažmentu: za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen
štatutárneha orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu". Z predložených dokladov je jednoznačne preukázané, že žiadna z
fyzických osôb uvedená v rámci vlastníckej štruktúry spol. BCO Systém, a. s. (i) nemá
priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v
právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) nemá právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) neovláda
právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode (i) a (ii), nemá právo na
hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej
činnosti. Z tohto dôvodu za konečných užívateľov výhod u spol. BCO Systém, a. s. sa
považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom predstavenstvo je jediným
orgánom vrcholového manažmentu spol. BCO Systém, a. s. K tejto skutočnosti Oprávnená
osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou
starostlivosťou, pričom si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné
informácie a tieto vyhodnotila

Totažnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej pritomnosti u Oprávnenej osoby dňa 7.6.2017 , na základe predložených
dokladov totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad
totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s. údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod sjeha podobou
v Doklade totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina spol. BCO Systém, a. s. a Zakladateľská listina spol. ESIN
Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, 11188K Schiphol, Amsterdam, 1
podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č. 65448340
(ďalej len „ESIN Solar B.V.") ktorá je jediným akcionárom spol. BCO Systém, a.
s. a Zakladateľská listina spol. ESIN group, a. s., so sidlom Tatranská 300/8,
Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Trenčin, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len
„ESIN group, a. s.“), ktorá je jediným spoločnikom/akcionárom spol. ESIN
Solar B.V., zoznám akcionárov spol. ESIN group, a. s., Stanovy spol, ESIN
group, A. s.

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. BCO Systém, a. s. a spol. ESIN Solar
B.V. a spol. ESIN group, a. s.

c) Čestné vyhlásenie spol. BCO Systém, a. s., jej predsedu predstavenstva, jej
jediného akcionára, člena predstavenstva spol. ESIN Solar B.V., spol. EŠIN
group, 3. s. a akcionárov spol. ESIN group, a. S., v ktorom vyhlasujú, že im nie
je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- “by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. BCO Systém, a. s. alebo na jej
základnom imäáňi,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. BCO
Systém, a. s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- “by ovládala spol. BCO Systém, a. s. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto pism. ©),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. BCO Systém, a. s. alebo z inej jej činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,
- je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho
orgánu spol. BCO Systém, a. s.,

d) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 táhto dokumentu:

a) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. BCO Systém, a. s.
spol. ESIN Solar B.V., sa sidlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol,
Amsterdam, č. podniku 000034172084, RSÍN 856116932, obchodný register č.
65448340,

b) jediným akcionárom spal. ESIN Solar B.V. je spol. ESIN group, a. s., 50 sidlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, 1ČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10634/R,

c) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú Róbert Kukučka, JUDr. Boris Kubovič,
lng. Jozef Jágrik, Ing. Tomáš Kukučka, Ing. Vlastimil Majerčák, ktorí vlastnia
každý zhodne po 20% na obchodnom imaní a hlasovacích právach spol. ESIN
group, a.s.

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvorí predseda predstavenstva spol. BCO Systém, a. s., uvedený nižšie, ktorý je
oprávnený konať v mene spol. BCO Systém, a. s. samostatne:

a) Ing. Vlastimil Majerčák, trvalo bytom Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25,
narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR,

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 5 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. $
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 7.6.2017SOUKENÍK - STRPKA, s.
JUDr. David Soukeník
konateľPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×