Nezaradený subjekt

Pro Partners Holding, a.s.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 20. Jún 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Rastislav Danišek
Adresa:
Zuby 3 Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vester PhD.
Adresa:
Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vester PhD.
Adresa:
Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Jún 2017
Záznam do:
4. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Jún 2017
Záznam do:
8. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Adresa:
Malý trh 2/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Adresa:
Grösslingova 62 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109
Meno:
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Adresa:
Malý trh A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 8.01.2020 do: 4.01.2021

StiahniZáznam platný od: 9.04.2018 do: 8.01.2020

StiahniZáznam platný od: 20.06.2017 do: 9.04.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Malý tch 2/ A, Bratislava — mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/BVerifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária GMH, s.t.o. v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej aj
„Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 08.06.2017 so spoločnosť ou Pro Partners Holding, a.s. so sídlom Malý
tch 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 47 257 521, zapísanou v Obchodom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6132/B, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len
„Partner verejného sektora“ alebo „Pro Partners Holding, a.s.“) Dohodu o plnení povinnosti
oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon.
o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 3 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo
overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Pattnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala stanovy, zoznam akcionárov

Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:

a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,

b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,

c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alcbo právnickú osobu,

dý kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

e) čije tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného
sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, tj. napr. podľa osobitnej dohody
vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

9? či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech.
z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

2, Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním

s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk a s údajmi uvedenými

v stanovách a zozname akcionátov Partnera verejného sektora predloženom Partnerom verejného

sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro Partners Holding, a.s.
so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 47 257 521, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6132/B,

b) v mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú:

- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom natodenia: 08.01.1977,
s dňom vzniku funkcie: 30.03.2020,

- Petr Matovič, Dlhé diely 1 578/2, Bratislava — Katlova Ves 841 04, s dátumom natodenia:
07.11.1960, s dňom vzniku funkcie: 30.03.2020 a

- Ing. Vanda Vránska, K lomu 7485/5, Bratislava — Staré Mesto 811 04, s dátumom narodenia
10.09.1967, s dňom vzniku funkcie: 30.03.2020.
Získané údaje o členoch predstavenstva Partnera verejného sektora Oprávnená osoba tiež overila

ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili

členovia predstavenstva Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu
osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti

a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

c) podľa predloženého zoznamu akcionárov a stanov Partnera verejného sektora z ktorých vyplýva,
že počet hlasov akcionárov sa utčuje v závislosti od menovitej hodnoty akcií, pričom akcionár má
1 hlas na každé 1 € menovitej hodnoty akcií, sú akcionármi s nasledovným podielom na Partnerovi
verejného sektora:

- > spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva Rotsidi,
19,3100, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva
energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným
číslom HE 149424 (ďalej „spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške
99,43 %, a rovnaký podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora,

- zvyšný podiel na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora vo výške 0,57 % a rovnaký
podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora je rozdelený medzi ostatných.
drobných akcionárov.

d) Členov predstavenstva Partnera verejného sektom volí a odvoláva dozorná rada Partnera verejného
sektora, ktorá sa skladá z týchto troch členov:

- pána lng, Rastislava Danišeka, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968,
s dňom vzniku funkcie: 22.12.2020 — predseda dozornej rady

- pána lúg. Róberta Barteka, Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, dátum
narodenia: 02.09.1975, s dňom vzniku funkcie: 22,12,2020 — člen dozornej rady

- — pána Ing. Miroslava Vestera, PhD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves
841 07, dátum narodenia: 24.04.1965, s dňom vzniku funkcie: 22.12.2020 — člen dozornej rady.

Členov dozornej rady Partnera verejného sektor volí a odvoláva valné zhromaždenie akcionárov.

Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala

údaje podľa bodu 1. písm. a) — 3, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je

spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého
vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje

získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne Oprávnená

osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností a likvidátora.

Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky a zakladateľskom

dokumente s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a týmto postupom

si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnom spoločnosťou
s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva
Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod
identifikačným číslom HE 149424,

b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú tiaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne a to
- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom natodenia: 08.01.1977,

Ing. Tomáš Zedníček Oprávnenej osobe predložil svoj doklad totožnosti, z ktorého boli
získané údaje vrátane jcho podoby ovetené.

- "Tassos Menelaou, Savva Rotsidi 19, Agios Nikolaos, 3100, Limassol, Cyprus, s dátumom
narodenia: 30.04.1957, Údaje Tassosa Menclaou boli overené z predloženého dokladu
totožnosti.

c) Akdonármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- Ing Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968, ktorý má
priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,
- Ing. Róbert Bartek, Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, dátum narodenia:
02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,

- ng, Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
dátum narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích
právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %.

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti,

ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá

jej doklad totožnosti predložia s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpila k overeniu získaných údajov o akdonároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS

(CYPRUS) LIMITED.

11. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod

Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa

výhod uvedenú v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1.

Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je akcionárom
spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 99,43 %, a teda Ing. Rastislav Danišek
má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo
výške /(60,2/100) x (99,43/100)/ x 100 — 59,86 %, a spíňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2
a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť
považovaný za konečného užívateľa výhod.

Ing. Róbert Bartek, Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s dátumom narodenia:
02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 99,43 %, a teda Ing.
Rôbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške /(32,7/100) x (99,43/100)/ x 100 — 32,51%, a spíňa kritériá S 6a ods.
1 písm. a) bod 1, Z a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to,
aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Ing. Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, dátum
narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 99,43 %,
a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške /(7,1/100) x (99,43/100)/x 100 — 7,06 %, a sám
nespíňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
pán Ing. Miroslav Vester, PhD. síce jednotlivo nesplňa žiadny z atribútov konečného užívateľa výhod
uvedený v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, avšak na základe
spoločného postupu s pánom Ing. Rastislavom Danišekom a pánom Ing. Róbertom Bartekom,
sa môže podieľať na podnikaní, riadení alebo kontrole Partnera verejného sektora, a preto ho treba
považovať za konečného užívateľa výhod v zmysle S 6a ods. 3 Zákona o legalizácii príjmov
z trestnej činnosti.
nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1., 2. a 4. tohto článku II. verifikačného

dokumentu, ktorá:

a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

b) má právo vymenovať Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán.
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,

dý má právo na hospodátsky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,

€) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 5. článku II. verifikačného dokumentu.

111. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora :

Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum natodenia: 28.08.1968, štátna príslušnosť:
slovenská

Ing. Róbert Bartek, Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, dátum narodenia: 02.09.1975,
štátna príslušnosť: slovenská

Ing, Miroslav Vester, PD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, dátum
narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora :

Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom narodenia: 08.01.1977, s dňom
vzniku funkcie: 30.03.2020 — predseda predstavenstva

Petr Matovič, Dlhé diely 1 578/2, Bratislava — Karlova Ves 841 04, s dátumom natodenia: 07.11.1960,
s dňom vzniku funkcie: 30.03.2020 — člen predstavenstva

Ing. Vanda Vránska, K lomu 7485/5, Bratislava — Staré Mesto 811 04, s dátumom narodenia
10.09.1967, s dňom vzniku funkcie: 30.03.2020 — člen predstavenstva

Konanie menom Partnera verejného sektora :

V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Za
Partnera verejného sektora podpisujú členovia predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému
obchodnému menu Partnera verejného sektora, menu, priezvisku a označeniu funkcie pripojí
podpisujúci člen predstavenstva svoj podpis.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora :Pro Partners Holding, a.s.

99,43% | PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Savva Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus
HE 149424PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED60,2% | Ing. Rastislav Danišek
Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.196832,7% | Ing. Róbert Bartek
"Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s dátumom narodenia:
02.09.197511% Ing. Miroslav Vester, PhD.
Štefana Králika 6555/5, Bmtislava — Devínska Nová Ves 841 07, s dátumom
narodenia: 24.04.1965
VI. Zoznam verejných funkcionárov:

- Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nic je podľa vyhlásenia Partnera
verejného sektora žiadny verejný funkcionár.
Advokátska kancelária GMH, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené

vtomto veríikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila
v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 23.12.2020

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Mgr. Martin Hrbáň, konateľ a advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Malý tch 2/ A, Bratislava — mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/BVerifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária GMH, s.t.o. v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej aj
„Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 08.06.2017 so spoločnosť ou Pro Partners Holding, a.s. so sídlom Malý
tch 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 47 257 521, zapísanou v Obchodom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6132/B, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len
„Partner verejného sektora“ alebo „Pro Partners Holding, a.s.“) Dohodu o plnení povinnosti
oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon.
o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 3 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo
overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Pattnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala stanovy, zoznam akcionárov

Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:

a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,

b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,

c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alcbo právnickú osobu,

dý kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

e) čije tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného
sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, tj. napr. podľa osobitnej dohody
vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

9? či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech.
z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

2, Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním

s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk a s údajmi uvedenými

v stanovách a zozname akcionátov Partnera verejného sektora predloženom Partnerom verejného

sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro Partners Holding, a.s.
so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 47 257 521, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6132/B,

b) v mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú:

- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom natodenia: 08.01.1977,
s dňom vzniku funkcie: 24.04.2015,

- Petr Matovič, Dlhé Diely 1578/2, Bratislava 841 04, s dátumom narodenia: 07.11.1960,
s dňom vzniku funkcie: 24.04.2014 a

- Ing. Vanda Vránska, K lomu 7485/5, Bratislava 811 04, s dátumom narodenia 10.09.1967,
s dňom vzniku funkcie: 24.04.2015.
Získané údaje o členoch predstavenstva Partnera verejného sektora Oprávnená osoba tiež overila

ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili

členovia predstavenstva Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne prevetila podobu
osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti

a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

c) podľa predloženého zoznamu akcionárov a stanov Partnera verejného sektora z ktorých vyplýva,
že počet hlasov akcionárov sa utčuje v závislosti od menovitej hodnoty akcií, pričom akcionár má
1 hlas na každé 1 € menovitej hodnoty akcií, sú akcionármi s nasledovným podielom na Partnerovi
verejného sektora:

- > spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva Rotsidi,
19,3100, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva
energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným
číslom HE 149424 (ďalej „spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške
99,43 %, a rovnaký podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora,

- zvyšný podiel na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora vo výške 0,57 % a rovnaký
podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora je rozdelený medzi ostatných.
drobných akcionárov.

d) Členov predstavenstva Partnera verejného sektom volí a odvoláva dozorná rada Partnera verejného
sektora, ktorá sa skladá z týchto troch členov:

- pána lng, Rastislava Danišeka, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968,
s dňom vzniku funkcie: 24.04.2015 — predseda dozornej rady

- pána lúg. Róberta Barteka, Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, dátum
narodenia: 02.09.1975, s dňom vzniku funkcie: 24.04.2015 — člen dozornej rady

- pána Ing. Miroslava Vestera, PhD., Štefana Králika 5, Bratislava 841 07, dátum narodenia:
24.04.1965, s dňom vzniku funkcie: 24.04.2015 — člen dozornej rady

Členov dozornej rady Partnera verejného sektor volí a odvoláva valné zhromaždenie akcionárov.

Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala

údaje podľa bodu 1. písm. a) — 3, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je

spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého
vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje

získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne Oprávnená

osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností a likvidátora.

Ministerstva cnergetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky a zakladateľskom

dokumente s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a týmto postupom

si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnom spoločnosťou
s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva
Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod
identifikačným číslom HE 149424,

b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú tiaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne a to
- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom natodenia: 08.01.1977,

Ing. Tomáš Zedníček Oprávnenej osobe predložil svoj doklad totožnosti, z ktorého boli
získané údaje vrátane jcho podoby ovetené.

- Elena Menelaou Hadiivassiliou, Savva Rotsidi 19, Limassol, 3100, Cyprus, s dátumom
narodenia: 18.05.1984, Údaje Eleny Menclaou Hadjivassiliou boli overené z predloženého
dokladu totožnosti,

c) Akdonármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- Ing Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968, ktorý má
priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,
- Ing. Róbert Bartek, Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, dátum narodenia:
02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,

- Ing, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 5, Bratislava 841 07, dátum narodenia: 24.04.1965,
ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti,

ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá

jej doklad totožnosti predložia s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpila k overeniu získaných údajov o akdonároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS

(CYPRUS) LIMITED.

1I. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa
výhod uvedenú v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. lng. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je akcionárom
spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 99,43 %, a teda Ing. Rastislav Danišek
má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo
výške /(60,2/100) x (99,43/100)/ x 100 — 59,86 %, a spíňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2
a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť
považovaný za konečného užívateľa výhod.

2. lng. Róbert Bartek, Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s dátumom narodenia:
02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 99,43 %, a teda Ing.
Rôbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške /(32,7/100) x (99,43/100)/ x 100 — 32,51%, a spíňa kritériá S 6a ods.
1 písm. a) bod 1, Z a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to,
aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

3. Ing. Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 5, Bratislava 841 07, dátam narodenia: 24.04.1965 je
akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMTTED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích.
právach Pattneta verejného sektora vo výške 99,43 %, a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má
nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo
výške /(7,1/100) x (99,43/100)/x 100 —7,06 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby mohol
byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

4. pán Ing. Miroslav Vester, PhD. síce jednotlivo nesplňa žiadny z atribútov konečného užívateľa výhod
uvedený v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, avšak na základe
spoločného postupu s pánom Ing. Rastislavom Danišekom a pánom Ing. Róbertom Bartekom,
sa môže podieľať na podnikaní, riadení alebo kontrole Partnera verejného sektora, a preto ho treba
považovať za konečného užívateľa výhod v zmysle S 6a ods. 3 Zákona o legalizácii príjmov
z trestnej činnosti.
nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1., 2. a 4. tohto článku II. verifikačného

dokumentu, ktorá:

a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% mna hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán.
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,

c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,

dý má právo na hospodátsky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,

€) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 5. článku II. verifikačného dokumentu.

111. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora :

Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum natodenia: 28.08.1968, štátna príslušnosť:
slovenská

Ing. Róbert Bartek, Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, dátum narodenia: 02.09.1975,
štátna príslušnosť: slovenská

Ing, Miroslav Vester, PhD., Štefana Krílika 5, Bratislava 841 07, dátum narodenia: 24.04.1965, štátna
príslušnosť: slovenská

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora :

Ing. Tomáš Zedníček, 1. Mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom narodenia: 08.01.1977, s dňom
vzniku funkcie: 24.04.2015 — predseda predstavenstva

Petr Matovič, Dlhé Diely I 578/2, Bratislava 841 04, s dátumom narodenia: 07.11.1960, s dňom vzniku
funkcie: 24.04,2015 — člen predstavenstva

Ing. Vanda Vránska, K. lomu 7485/5, Bratislava 811 04, s dátumom natodenia 10.09.1967, s dňom
vzniku funkcie: 24.04.2015 — člen predstavenstva

Konanie menom Partnera verejného sektora :

V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Za
Partnera verejného sektora podpisujú členovia predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému
obchodnému menu Partnera verejného sektora, menu, priezvisku a označeniu funkcie pripojí
podpisujúci člen predstavenstva svoj podpis.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora :Pro Partners Holding, a.s.

99,43% | PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Savva Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus
HE 149424PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED60,2% | Ing. Rastislav Danišek
Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.196832,7% | Ing. Róbert Bartek
"Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s dátumom narodenia:
02.09.1975711% Ing. Miroslav Vester, PhD.
Štefana Králika 5, Bratislava 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965
VI. Zoznam verejných funkcionárov:

- Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nic je podľa vyhlásenia Partnera
verejného sektora žiadny verejný funkcionár.
Advokátska kancelária GMH, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené

vtomto veríikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila
v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 23.12.2019

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Mgr. Martin Hrbáň, konateľ a advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Malý trh 2/ A, Bratislava — Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/BVerifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby
(ďalej aj „Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 08.06.2017 so spoločnosťou Pro Partners Holding, a.s. so
sídlom Malý trh 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 47 257 521, zapísanou v Obchodom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6132/B, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej
len „Partner verejného sektora“ alcbo „Pro Partners Holding, a.s.“) Dohodu o plnení povinnosti
oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon.
o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo
overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Pattnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala stanovy, zoznam akcionárov

Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:

a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,

b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partner
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,

c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alcbo právnickú osobu,

dý kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozomý orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

e) čije tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného
sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, tj. napr. podľa osobitnej dohody
vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

ff či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

2, Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním

s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk a s údajmi uvedenými

v stanovách a zozname akcionátov Partnera verejného sektora predloženom Partnerom verejného

sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro Partners Holding, a.s.
so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 47 257 521, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6132/B,

b) v mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú:

- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom natodenia: 08.01.1977,
s dňom vzniku funkcie: 24.04.2015,

- Petr Matovič, Dlhé Diely 1578/2, Bratislava 841 04, s dátumom narodenia: 07.11.1960,
s dňom vzniku funkcie: 24.04.2014 a

- Ing. Vanda Vránska, K lomu 7485/5, Bratislava 811 04, s dátumom narodenia 10.09.1967,
s dňom vzniku funkcie: 24.04.2015.
Získané údaje o členoch predstavenstva Partnera verejného sektora Oprávnená osoba tiež overila

ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili

členovia predstavenstva Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne prevetila podobu
osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti

a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

c) podľa predloženého zoznamu akcionárov a stanov Partnera verejného sektora z ktorých vyplýva,
že počet hlasov akcionárov sa utčuje v závislosti od menovitej hodnoty akcií, pričom akcionár má

1 hlas na každé 1 € menovitej hodnoty akcií, sú akcionármi s nasledovným podielom na Partnetovi

verejného sektora:

- spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damonos 40,
Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva
obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE
149424 (ďalej „spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED“),
ktorá má priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 99,43 %,
a rovnaký podiel na hlasovacích právach v Partnetovi verejného sektora,

- zvyšný podiel na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora vo výške 0,57 % a rovnaký
podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora je rozdelený medzi ostatných.
drobných akcionárov.

d) Členov predstavenstva Partnera verejného sektor volí a odvoláva dozorná rada Partnera verejného
sektora, ktorá sa skladá z týchto troch členov:

- pána lng, Rastislava Danišeka, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968,
s dňom vzniku funkcie: 24.04.2015 — predseda dozornej rady

- pána Ing. Róberta Barteka, Dobrovského 2199/5, Bratislava 811 08, dátum narodenia:
02.09.1975, s dňom vzniku funkcie: 24.04.2015 — člen dozomej rady

- pána Ing. Miroslava Vestera, PhD., Štefana Králika 5, Bratislava 841 07, dátum narodenia:
24.04.1965, s dňom vzniku funkcie: 24.04.2015 — člen dozornej rady

Členov dozornej rady Partnera verejného sektor volí a odvoláva valné zhromaždenie akcionárov.

Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala
údaje podľa bodu 1. písm. a) — —, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je
spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého
vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje
získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne Oprávnená
osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností a likvidátora.
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky a zakladateľskom dokumente
S názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a týmto postupom si Oprávnená.
osoba overila, že:

a) spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnom spoločnosťou

s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damonos

40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva

obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE

149424,

b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú riaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne a to

- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom natodenia: 08.01.1977,
Ing. Tomáš Zedníček Oprávnenej osobe predložil svoj doklad totožnosti, z ktorého boli
získané údaje vrátane jcho podoby ovetené.

- Elena Menelaou Hadiivassiliou, Savva Rotsidi 19, Limassol, 3100, Cyprus, s dátumom
narodenia: 18.05.1984, Údaje Eleny Menclaou Hadjivassiliou boli overené z predloženého
dokladu totožnosti.

c) Akdonármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- Ing Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968, ktorý má
priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,
- Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava 811 08, dátum narodenia: 02.09.1975,
ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,

- Ing. Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 5, Bratislava 841 07, dátum narodenia: 24.04.1965,
ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti,

ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá

jej doklad totožnosti predložia s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpila k overeniu získaných údajov o akdonároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS

(CYPRUS) LIMITED.

11. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa
výhod uvedenú v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. lng. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je akcionárom
spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 99,43 %, a teda Ing. Rastislav Danišek
má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo
výške /(60,2/100) x (99,43/100)/ x 100 — 59,86 %, a spíňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2
a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť
považovaný za konečného užívateľa výhod.

2. lng. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava 811 08, s dátumom narodenia: 02.09.1975 je
akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 32,7 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach Pattnera verejného sektora vo výške 99,43 %, a teda Ing. Róbert Bartek má
nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo
výške /(32,7/100) x (99,43/100) / x 100 — 32,51 %, a splňa kritériá 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2
a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť
považovaný za konečného užívateľa výhod.

3. Ing. Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 5, Bratislava 841 07, dátum narodenia: 24.04.1965 je
akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích.
právach Pattneta verejného sektora vo výške 99,43 %, a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má
nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo
výške /(7,1/100) x (99,43/100)/x 100 —7,06 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby mohol
byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

4. pán Ing. Miroslav Vester, PhD. síce jednotlivo nesplňa žiadny z atribútov konečného užívateľa výhod
uvedený v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, avšak na základe
spoločného postupu s pánom Ing. Rastislavom Danišekom a pánom Ing. Róbertom Bartekom,
sa môže podieľať na podnikaní, riadení alebo kontrole Partnera verejného sektora, a preto ho treba
považovať za konečného užívateľa výhod v zmysle S 6a ods. 3 Zákona o legalizácii príjmov
z trestnej činnosti.
nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1., 2. a 4, tohto článku II. verifikačného

dokumentu, ktorá:

a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

b) má právo vymenovať Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán.
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,

dý má právo na hospodátsky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,

€) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 5. článku II. verifikačného dokumentu.

111. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora :

Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968, štátna príslušnosť:
slovenská

Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava 811 08, dátum natodenia: 02.09.1975, štátna
príslušnosť: slovenská

Ing, Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 5, Bratislava 841 07, dátum narodenia: 24.04.1965, štátna
príslušnosť: slovenská

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora :

Ing. Tomáš Zedníček, 1. Mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom narodenia: 08.01.1977, s dňom
vzniku funkcie: 24.04.2015 — predseda predstavenstva

Petr Matovič, Dlhé Diely 1 578/2, Bratislava 841 04, s dátumom narodenia: 07.11.1960, s dňom vzniku
funkcie: 24.04.2015 — člen predstavenstva

Ing. Vanda Vránska, K. lomu 7485/5, Bratislava 811 04, s dátumom natodenia 10.09.1967, s dňom
vzniku funkcie: 24.04.2015 — člen predstavenstva

Konanie menom Partnera verejného sektora :

V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Za
Partnera verejného sektora podpisujú členovia predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému
obchodnému menu Partnera verejného sektora, menu, priezvisku a označeniu funkcie pripojí
podpisujúci člen predstavenstva svoj podpis.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora :Pro Partners Holding, a.s.

99,43% | PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Damanos 40, Limasso] 3100, Cyprus
HE 149424PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED60,2% | Ing. Rastislav Danišek
Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.196832,7% | ing. Róbert Bartek
Dobrovského 2199/5, Bratislava 811 08, s dátumom narodenia: 02.09.1975711% Ing. Miroslav Vester, PhD.
Štefana Králika 5, Bratislava 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965

VI. Zoznam verejných funkcionárov:

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera.
verejného sektora žiadny verejný funkcionár.
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako
oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o tegistri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 06.04.2018

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Mgr. Gabricla Hrbáňová, konateľka a advokátka
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
1

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Grôsslingova 2503/62, Bratislava, PSČ: 811 09, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/B

Verifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária Gabriela Tlrbáňová, s.r.o. v právnotm postavení oprávnenej osoby
(ďalej aj „Optávnená osoba“) uzavrela dňa 08.06.2017 so spoločnosťou Pro Pattnets Holding, a.s. so
sídlom Malý th 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 47 257 521, zapísanou v Obchodom registi
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6132/B, v právnom postavení partnera verejného
sektora (ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Pro Partners Holding, a.s.“) Dohodu o plnení
povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej
len „zákon o tegistri partnerov verejného sektora“).

Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 4 zákona © registri
partnerov vetejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod
alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená. osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala stanovy, zoznam akcionárov
Pattneťa verejného sektora a nasledujúce údaje:

a)

b)

©
A)

©

9

identifikačné údaje Partnera verejného scktora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný,
číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,

tovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,

kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnetovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,

či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného
sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, tj. napr. podľa osobitnej dohody
vykonáva väčšínu hlasovacích práv,

či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním
s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke snww.otst.sk a s údajmi uvedenými
v stanovách a zozname akcionárov Partnera verejného sektora predloženom Partnerom verejného
sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a)

b)

Partner verejného sektora je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro Partners Holding, a.s.

so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 47 257 521, zapísaná v Obchodnom registri

Oktesného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6132/B,

v mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.

Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú:

- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom narodenia: 08.01.1977,
s dňom vzniku fankcie: 24.04.2015,

- - Petr Matovič, Dlhé Diely 1 578/2, Bratislava 841 04, s dáturom narodenia: 07.11.1960,
s dňom vzniku funkcie: 24.04.2014 a
- Ing. Vanda Vránska, K lomu 7485/5, Bratislava 811 04, s dátumom narodenia 10.09.1967,
s dňom vzníku funkcie: 24.04.2015.

Získané údaje o členoch predstavenstva Partnera verejného sektora Oprávnená osoba tiež overila

ich porovnaním. s údajmi uvedenými vich dokladoch totožností, ktoré Oprávnenej osobe

predložili členovia predstavenstva Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne preverila
podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade
totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

c) podľa predloženého zoznamu akcionárov a stanov Partnera verejného sektora z ktorých vyplýva,
že počet hlasov akcionárov sa určuje v závislosti od menovitej hodnoty akcií, pričom akcionár má
1 hlas na každé 1 € menovitej hodnoty akcií, sú akcionármi s nasledovným podielom na
Partnerovi verejného sektora:

- spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damonos 40,
Limasso! 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva
obchodu, priemyslu a cestovného rchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE.
149424 (ďalej „spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED“,
ktorá má priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného. sektora vo výške 99,43 %,
a rovnaký podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora,

- zvyšný podiel na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora vo výške 0,57 % a rovnaký
podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora je rozdelený medzí ostatných
drobných akcionárov.

d) Členov predstavenstva Partnera verejného sektora volí a odvoláva dozorná rada Partnera
verejného sektora, ktorá sa skladá z týchto troch členov:

+ pána Ing. Rastislava Danišeka, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968,
s dňom vzniku funkcie: 24.04.2015 — predseda dozornej rady

- pána Ing. Róberta Barteka, Dobrovského 2199/3, Bratislava: 811 08, dátum narodenia:
02.09.1975, s dňom vzniku funkcie: 24.04.2015 — člen dozornej rady

- pána Ing. Miroslava Vestera, PhD., Štefana Králika 5, Bratislava 841 07, dátum narodenia:
24.04.1965, s dňom vzniku fnakcie: 24.04.2015 — člen dozornej tady

Členov dozornej rady Partnera verejného sektora volí a odvoláva valné zhromaždenie akcionárov.

Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala

údaje podľa bodu 1, písm. a) — c), výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je

spoločnosť PRO PARTNERS HOLDING$ (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého
vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje

získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne

Oprávnená osoba overila ich porovnaním. s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností

a likvidátora — Ministerstva obchodu, priemyslu. acestovného ruchu Cyperskej — republiky

a zakladateľskom dokumente s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a

týmto postupom si Optávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnom spoločnosťou
s obchodným menom PRO PARTNERS FHOLDINGS (CYPRUS) LIMTTED so sídlom
Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení. registra spoločností a likvidátora
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným
číslom HE 149424,

b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) 1IMITED konajú riaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne a to
- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom narodenia: 08.01.1977.

Ing. Tomáš Zedníček Oprávnenej osobe predložíl svoj doklad totožnosti, z ktorého boli
získané údaje vrátane jeho podoby overené.

- Tassos Menelaou, Damonos 40, Limassol, Cyprus, s dátutnom narodenia: 30.04.1957. Údaje
Tassoasa Menelaou boli overené z predloženého dokladu totožnosti.

<) Akcionármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968, ktorý
má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOT.DINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,
- Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava 811 08, dátum narodenia: 02.09.1975,
ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,

- lng. Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 5, Bratislava 841 07, dátum narodenia:
24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti,

ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby,

ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpia k overeníu získaných údajov o akcionároch spoločností PRO PARTNERS

HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod

Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného

užívateľa výhod uvedenú v S 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“). Oprávnená osoba
zistila, že:

1.

Ing. Rastislav Danišek, Zaby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je
akcionárom spoločností PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARINERS HOLDING3 (CYPRUS)
LIMITED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED je akcionárom Partnera: verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 99,43 %0, a teda lng. Rastislav Danišek
má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera vetejného sektora
vo výške /(60,2/100) x (99,43/100)/ x 100 — 59,86 %, a splňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod
1,2 a4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť
považovaný za konečného užívateľa výhod.

Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava 811 08, s dátumom narodenia: 02.09.1975 je
akcionátom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOĽDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 32,7 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach Pattneta verejného sektora vo výške 99,43 %: a teda Ing. Róbert Bartek má
nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích trávach Partnera verejného sektora vo
výške /(32,7/100) x (99,43/100)/ x 190 — 32,51%, a splňa kritériá S 6 ods. 1 písm. a) bod 1, 2
a4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pte to, aby mohol byť
považovaný za konečného užívateľa výhod.

Ing. Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika. 5, Bratislava 841 07, dátum narodénia: 24:04.1965 je
akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED je akcionárom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom irmaní
a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 99,43 %: a teda Ing. Miroslav Vester,
PhD. má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Pattnera verejného
sektora vo výške /(7,1/100) x (99,43/100)/x 100 — 7,06 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pte
to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

pán Ing. Miroslav Vester, PhD. síce jednotlivo nesplňa žiadny z atribútov konečného užívateľa
výhod uvedený v $ 6a ods. 1 písín. a) Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, avšak na základe
spoločného postupu s pánom Ing. Rastislavom Danišekom a pánom Ing. Róbertom Bartekom,
sa môže podieľať na podnikaní, riadení alebo kontrole Pattnera verejného sektora, a preto ho treba
považovať za konečného užívateľa výhod v zmysle $ 6a ods. 3 Zákona o legalizácii príjmov

z trestnej činnosti.

nie je tu iná osoba odlíšná od tej, ktorá je uvedená v bode 1., 2.. a 4. tohto článku II. verifikačného

dokumentu, ktorá:

a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi vetejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Pattnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,

c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,

d) má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, ,

e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 5. článku TI. verifikačného dokumentu.

111. Konečni užívatelia výhod Partnera vetejného sektora :

Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968, štátna
príslušnosť: slovenská
Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava 811 08, dátum narodenia: 02.09.1975, štátna

príslušnosť: slovenská
Ing. Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 5, Bratislava 841 07, dátom narodenia: 24.04.1965, štátna

príslušnosť: slovenská

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora :

Ing. Tomáš Zedníček, 1. Mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom narodenia: 08,01.1977, s dňom
vzniku funkcie: 24.04.2015 - predseda predstavenstva

Petr Matovič, Dlhé Diely 1578/2, Bratislava 841 04, s dátumom narodenia: 07.11.1960, s dňom
vzniku funkcie: 24.04.2015 — člen predstavenstva

Ing. Vanda Vránska, K lomu 7485/5, Bratislava 811 04, s dátumom narodenia 10.09.1967, s dňom
vzniku funkcie: 24.04.2015 — člen predstavenstva

Konanie menom Partnera verejného sektora :

V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Za
Partnera verejného sektora podpisujú členovia predstavenstva rak, že k napísanému alebo
vytlačenému obchodnému menu Partnera verejného sektora, menu, priezvisku a označeniu funkcie
pripojí podpisujúci člen predstavenstva svoj podpis.

V. Vlastnícka štruktúra Partneta verejného sektora :Pro Partners Holding, a.s.

99,43% | PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Damanos 40, Limassol 3100, Cyprus
HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

60,2% | Ing. Rastislav Danišek

Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968

32,7% | Ing. Róbert Bartek

Dobrovského 2199/5, Bratislava 811 08, s dátumom narodenia: 02.09,1975
11% Ing. Miroslav Vester, PhD.

Štefana Králika 5, Bratislava 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965
VI. Zoznam verejných funkcionátov:

- Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia
Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako
oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona 9 registri pattnerov verejného sektora.


5.
V Bratislave, aša 1.6 2017 AP

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Mgt. Gabriela Flrbáňová, konateľka a advokátkaPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×