Nezaradený subjekt

CT Prešov s. r. o.

Komárno
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Novozámocká cesta 2, Komárno

Záznam platný od: 11. August 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Zlatovská , Trenčín

Záznam platný od: 3. Júl 2017

Záznam platný do: 11. August 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
MUDr. Vladimír Ježík
Adresa:
Hliny 10 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vester PhD.
Adresa:
Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Danišek
Adresa:
Zuby 3 Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Patrik Masaryk
Adresa:
Okružná 399/5 Liptovská Štiavnica 03401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. December 2018
Záznam do:
31. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Sobota
Adresa:
Beňadická 13 Bratislava - mestská časť Petržalka 85106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. December 2018
Záznam do:
31. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Lepóni
Adresa:
Hodžova 55 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. December 2018
Záznam do:
31. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Lepóni
Adresa:
Hodžova 55 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
4. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Adresa:
Malý trh 2/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Mgr. Slavomír Trnkócy
Adresa:
Gercenova 6/A Bratislava - mestská časť Petržalka 85101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.05.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 31.03.2020 do: 7.05.2021

StiahniZáznam platný od: 4.12.2018 do: 31.03.2020

StiahniZáznam platný od: 3.07.2017 do: 4.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

podľa $ 11 ods. 6 zákona č, 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len "Zákon")Oprávnená osoba

Obchodné meno Advokátska kancelária GMH, s.r.o.

Sídlo Malý trh 2/A, Bratislava — mestská časť Staré
Mesto, PSČ: 811 08

1ČO 47 252 961

Zápis v obchodnom regist Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/B

Konajúca prostredníctvom Mgr. Martin Hrbáň, konateľ a advokát(ďalej len "Oprávnená osoba")Partner verejného sektoraObchodné meno

CT Prešovs.r.o.Sídlo

Novozámocká cesta 3862/2, Komámo,
PSČ: 945 01Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis v obchodnom registú Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel:
Sro, Vložka č. 52123/N
1ČO 47 509 104

(ďalej len "Partner verejného sektora")
1

Informácie a dokumenty na účely identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba
zaobstarala nasledovné dokumenty a podklady:

()
)
(ej
9)

Č](b

9)
€)
©


(©)
(w)
(o)

6)


(a3)
(6b)
(ed)
(4)
fe)
(9

výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora:

úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,

čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora:

údaje o tom kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci omán, dozorný orgán alebo
kontrolný orgán v Pattnetovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora:

údaje o tom či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky
prospech z podnikania Partnera verejného sektora a vakej výške:

údaje o tom či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo
vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi
verejného sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, t.j. napr. podľa osobitnej
dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv:

výpis z obchodného registra spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.,

stanovy spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.,

čestné vyhlásenie spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.

výpis z obchodného registra spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.,

čestné vyhlásenie spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.:

úplné znenie stanov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.:

čestné vyhlásenie MUDr. Vladimíra Ježíka,

výpis z obchodného registra spoločnosti RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS
SOCIEDAD LIMITADA,

čestné vyhlásenie spoločnosti RIBERÁ SALUD INFRAESTRUCIURÁS SOCIEDAD
LIMITADA,

výpis z obchodného registm spoločnosti PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED,

zoznam akcionárov spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED,

výpis z obchodného registra spoločnosti RIBERA SALUD SA,

čestné vyhlásenie spoločnosti RIBERA SALUD SA o vlastníckej štruktúre spoločnosti RIBERA
SALUD SA:

výpis z obchodného registra spoločnosti PRIMEROSALUD SI:

výtočná správa spoločnosti MHS Consulting International, Tnc.,

výtočná správa spoločnosti Centene Corporation,

výpis z obchodného registra spoločnosti BANSABADELL INVERSIO
DESENVOLUPAMENI SA,

výpis z obchodného registra spoločnosti BANCO DE SABADELL SA,

čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,

kópia občianskcho preukazu pána Ing. Rastislava Danišcka:

kópia občianskcho preukazu pána Ing. Róberta Barteka:

kópia občianskcho preukazu pána Andreja Hósa:

kópia občianskcho preukazu pána Ing. Miroslava Vestera, PHD.,

kópia občianskcho preukazu pána Ing. Martina Kundtáta:

kópia občianskcho preukazu pána MUDr. Vladimíra Ježíka.

(ďalej len "Posudzované podklady“).

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase
identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach, vrátane
aktuálnych výpisov z obchodného tegistra.
Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovemosti vyššie
uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu
konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

1I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 3 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod
alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa
výhod Pattnera verejného sektora na základe Posudzovaných podkladov nasledovným postupom určila
konečného užívateľa výhod Pattneta verejného sektora:

1. Posudzované podklady získané od Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba ovetla ich
porovnaním s údajmi uvedenými vo verejne dostupných zdrojoch a registroch, vo výpise z Obchodného
registra Partnera verejného sektora, s úplným znením spoločenskej zmluvy, ako i čestným vyhlásením
Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom CT Prešov
s. r. o., so sídlom Novozámocká cesta 3862/2, Komárno, PSČ: 945 01, IČO: 47 509 104, zapísaná
v Obchodom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sto, Vložka č. 52123/N,

b) v mene Partner verejného sektora sú oprávnení konať dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za
Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému
menu Partnera verejného sektora pripojí konateľ svoje meno, priezvisko a označenie funkcie
a vlastnoručný podpis. Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

- Andrej Hós, Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom narodenia:
31.05.1977, s dňom vzniku funkcie: 14.02.2020, verejný funkcionár: nie a
- ng. Martin Kundrát, Stará Klenová 10497/6, Bratislava - Nové Mesto 831 01, s dátunom
narodenia: 28.01.1976 s dňom vzniku funkcie: 14.02.2020, verejný funkcionár: nie,
Získané údaje o konateľoch Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich
porovnaním s údajmi uvedenými vich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili
konatelia Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej
doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila
k oveteniu získaných údajov.

c) podľa výpisu z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy a čestného vyhlásenia
Partnera verejného sektora je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pto
Diagnostic Group, a. s., so sídlom Malý th 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 46 112928 (ďalej
„spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s.“) s obchodným podielom vo výške 5.000,00 €/ 5.000,00
€, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného
sektora vo výške 100 %,

dý podľa ustanovenia $ 125 ods. 1 písm. f) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie
konateľov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločníkov. V zmysle $ 132 ods. 1
Obchodného zákonníka, ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník
pôsobnosť valného zhromaždenia, a teda spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s. ako jediný
spoločník Partnera verejného sektora pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia menuje,
odvoláva a odmeňuje konateľov Partnera verejného sektora. Partner verejného sektora nemá
zriadenú dozornú radu,

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba
uvedená v písm. 3) a d) tohto bodu 1., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná osoba
ako osoba uvedená v písm. 3) a d) tohto bodu 1. nemá právo na hospodársky prospech z podnikania
Partnera verejného sektora.

2. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. overila
ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra spoločnosti Pro Diagnostic Group,
a s. as údajmi uvedenými v stanovách a čestnom vyhlásení spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.
predloženom spoločnosťou Pro Diagnostic Group, a. s. a týmto postupom si Oprávnená osoba overila,
ze
a) spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro Diagnostic
Group, a. s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 46 112 928, zapísaná v Obchodom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 53281/B,

b) podľa predloženého čestného vyhlásenia spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. a stanov
spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s., z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionára sa utčuje
pomerom menovitej hodnoty jcho akcií k výške základného imania spoločnosti, sú akcionármi
spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. s nasledujúcim podielom na spoločnosti Pro Diagnostic
Group, a. S.:

- spoločnosť RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURÁS SOCIEDAD LIMITADA so
sídlom C/Serrano numeto 45, Piso 2 Madrid, 28001 Madrid, Španielske kráľovstvo, zapísaná.
v Obchodnom registri v Madride pod registračným číslom B98283674 (ďalej „spoločnosť
RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA“), ktorá má
priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 66,43 %
a s rozdielom stotín percenta približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach,

- > spoločnosť Pro Partners Holding, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 47
257 521, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
6132/B (ďalej „spoločnosť Pro Partners Holding, a.s.“), ktorá má priamy podiel na
základnom imaní spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 16,785 % a s rozdielom
stotín percenta približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach,

- pán MUDr. Vladimír Ježík, trvale bytom Hliny 1418/10, Považská Bystrica 017 01, dátam
narodenia: 17.02.1974, štátna príslušnosť: slovenská, ktorý má priamy podiel na základnom
imaní spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 16,785% a s rozdielom stotín percenta
približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach.

3. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. ovetila ich
porovnaním s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.
a s údajmi uvedenými v úplnom znení stanov a čestnom vyhlásení spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.
predloženom spoločnosťou Pro Pattnets Holding, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba overila,
zci
a) spoločnosť Pro Partners Holding, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro Partners

Holding, a.s., so sídlom Malý trh 2/ A, Bratislava 811 08, IČO: 47 257 521, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6132/B,

b) podľa predloženého čestného vyhlásenia spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. aúplného
znenia stanov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionárov
sa určuje v závislosti od menovitej hodnoty akcií, pričom akcionár má 1 hlas na každé 1 € menovitej
hodnoty akcií, sú akcionármi s nasledovným podielom na spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.:

- > spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva Rotsidi,
19, 3100, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva cnergetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom
HE 149424 (ďalej „spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Pro Partners Holding,
a.s. vo výške 99,43 % a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partnets
Holding, a.s.

- — zvyšný podiel na základnom imaní v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 0,57 %
a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. je rozdelený
medzi ostatných drobných akcionárov, ktorých je viac ako 10.

4. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED ovedla ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností
a likvidátora Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky a zakladateľskom
dokumente s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a týmto postupom si
Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnou spoločnosťou
s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva
Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE
149424,

b) Akcionármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:
- ng. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1337/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.1968, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Ing. Róbert Bartek, trvale bytom Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s
dátumom narodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
vo výške 32,7 %,

- Ing. Miroslav Vester, PHD., trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová
Ves 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní
ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionátoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré

Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne prevetila podobu osoby, ktorá jej doklad

totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu

získaných údajov o akcionátoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED.

5. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti RIBERÁ SALUD
INFRAESTRUCIURÁS SOCIEDAD LIMITADA ovetila ich porovnaním s verejne dostupnými
údajmi, s výpisom z obchodného registra spoločnosti RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS
SOCIEDAD LIMITÁDA asčestným — vyhlásením spoločnosti — RIBERÁ SALUD
INFRAESTRUCIURAÁS SOCIEDAD LIMTTADA a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:
a) spoločnosť RIBERA SALUD INFRAESTRUCIURAS SOCIEDAD LIMITÁDA je obchodnou

spoločnosťou s obchodným menom RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD
LIMITADA so sídlom so sídlom C/Serrano numeto 45, Piso 2 Madrid, 28001 Madrid, Španielske
kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným číslom B98283674,

b) jediným spoločníkom spoločnosti RIBERA SALUD INFRAESTRUCIURAS SOCIEDAD
LIMITTADA je spoločnosť RIBERA SALUD SA, so sídlom Avda de las Cottes Valencianas 58 -
Edificdo Sorolla Center, Oficina 1104, Valencia, 46015 Valencia, Španielske kráľovstvo, zapísaná
v Obchodnom registri vo Valencii pod registračným číslom AO03681186 (ďalej „spoločnosť
RIBERA SALUD SA“) s priarmym podielom na základom imaní ako ihlasovacích právach
spoločnosti RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITA DA vo výške 100 %.

6. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti RIBERA SALUD SA ovela ich
porovnaním s verejne dostupnými údajmi, s výpisom z obchodného registra spoločnosti RIBERA
SALUD SA a s čestným vyhlásením spoločnosti RIBERA SALUD SA a týmto postupom si Oprávnená
osoba ovetila, že:

a) spoločnosť RIBERA SALUD SA je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom RIBERA
SALUD SA so sídlom Avda de las Cottes Valencianas 58 - Edificio Sorolla Center, Oficina 1104.
Valencia, 46015 Valencia, Španielske ktáľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri vo Valencii pod
registračným číslom A03681186:

b) akcionármi spoločnosti RIBERA SALUD SA sú

- spoločnosť PRIMEROSALUD SL so sídlom C/ Setrano 45 2 2 Madrid, 28001 - Madrid,
Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným
číslom B86954542 (ďalej „spoločnosť PRIMEROSALUD) SI.) s priamym podielom na
základom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti RIBERA SALUD SA vo výške 90,1%:

- spoločnosť BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENI SA so sídlom Av.
Diagonal, 407 BIS, 21, Barcelona, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v
Barcelone pod registračným číslom A58696477 (ďalej „spoločnosť BANSABADELIL
INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA) s priamym podielom na základom imaní ako
i hlasovacích právach spoločnosti RIBERA SALUD SA vo výške 9,9%,

7. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti PRIMEROSALUD SL ovetila ich
porovnaním sverejne dostupnými údajmi as výpisom — spoločnosti PRIMEROSALUD SL
z obchodného registra a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť PRIMEROSALUD SL je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom
PRIMEROSALUD SL, so sídlom C/Setrano 45 2 2 Madrid, 28001 - Madrid, Španielske kráľovstvo,
zapísaná v Obchodnom tegistri v Madride pod registračným číslom B86954542,
b) jediným spoločníkom spoločnosti PRIMHROSALUD SL je spoločnosť MHS — Consulting
Intemational, Inc., so sídlom City of Wilmington, County of New Castle, Delawete, Spojené štáty
americké, registrovaná v oddelení spoločností štátneho tajomníka štátu Delawate pod registračným
č. 4312754 (ďalej „spoločnosť MHS Consulting International, Inc.“) s priamym podielom na
základom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti PRIMEROSALUD SL vo výške 100%.

8. Oprávnená osoba si získané Posudzované podklady týkajúce sa spoločnosti MHS Consulting
International, Inc. ovetla ich porovnaním s verejne dostupnými údajmi, výročnou správou spoločnosti
MHS Consulting International, Inc., a týmto postupom si Oprávnená osoba ovela, že:

a) spoločnosť MHS Consulting International, Inc. je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom
MHS Consulting International, Inc, so sídlom City of Wilmington, County of New Castle, Delawete,
Spojené štáty americké, registrovaná v oddelení spoločností štátneho tajomníka štátu Delawere pod
registračným č. 4312754,

b) jediným akcionárom spoločnosti MHS Consulting International, Inc. je spoločnosť Centene
Corporation, so sídlom City of Wilmington, County of New Castle, Delawere, Spojené štáty
americké, registrovaná v oddelení spoločností štátneho tajomníka štátu Delawete pod registračným
č. 3439838 (ďalej „spoločnosť Centene Corporation“) s priamym podielom na základnom imaní
ako ina hlasovacích právach spoločnosti MHS Consulting International, Inc. vo výške 100%:

c) z Posudzovaných podkladov az údajov uvedených na internetovej stránke www.centene.com
Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Centene Corporation je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlicha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej
únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore
alebo rovnocenných medzinárodných noriem,

9. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti BANSABADELL INVERSIO
DESENVOLUPAMENI SA ovetila ich porovnaním s verejne dostupnými údajmi a s výpisom
z obchodného registra spoločnosti BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA a
týmto postupom si Oprávnená osoba ovela, že:

a) spoločnosť BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENI SA je obchodnou
spoločnosťou s obchodným menom BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENI SA,
so sídlom Av. Diagonal, 407 BIS, 21, Batcelona, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom
registri pre Barcelonu pod tegistračným číslom A58696477,

b) jediným akcionárom spoločnosti BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA je
spoločnosť BANCO DE SABADELL SA, so sídlom Avda Oscar Espla 37 Alicante/ Alacant, 03007
- Alicante, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Alicante pod registračným
č. AOBO00143 (ďalej „spoločnosť BANCO DE SABADELI,L SA“) s priamym podielom na
základom imaní ako ihlasovacích právach spoločnosti BANSABADELL INVERSIO
DESENVOLUPAMENI SA vo výške 100%:

c) z Posudzovaných podkladov a z údajov uvedených na internetovej stránke www.bancsabadell.com
Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť BANCO DE SABADELL SA je emitentom cenných
papietov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlicha požiadavkám na
uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právncho predpisu členského
štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

111. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa
výhod uvedenú v $ 64 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. Spoločnosti Centene Corporation a BANCO DE SABADELI. SA sú emitentmi cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlicha požiadavkám na uvetejňovanie
informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie
alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom prestore alebo
rovnocenných medzinárodných noriem,

2. MUDr. Vladimír Ježík, trvale bytom Hliny 1418/10, Považská Bystrica 017 01, s dátumom narodenia:
17.02.1974 je akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na základnom
imaní spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 16,785 % a s rozdielom stotín percenta približne
rovnakým podielom na hlasovacích právach. Spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s. je spoločníkom
Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Pattnera
vetejného sektora vo výške 100 %, a teda MUDr. Vladimír Ježík má nepriamy podiel na základnom
imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(16,785/100) x (100/100)/ x
100 — 16,785 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného
užívateľa výhod,

3, Ing. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968
jeakcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 60,2 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške
99,43 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 16,785 %, ktorá je
spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach
Partnera verejného sektora vo výške 100 %, a teda Ing, Rastislav Danišek má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(60,2/100) x
(99,43/100) x (16,785/100) x (100/100)/ x 100 — 10,05 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to,
aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

4. Ing. Róbert Bartek, trvale bytom "Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s dátumom
narodenia: 02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro
Pattnets Holding, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro
Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. S
priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.
vo výške 16,785 %: ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %, a teda Ing. Róbert Bartek má
nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške
1(82,7/100) x (99,43/100) x (16,785/100) x (100/100)/ x 100 — 5,46 %, a sám nespíňa žiadne
kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

5. Ing. Miroslav Vester, PHD., trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841
07, s dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro
Partners Holding, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro
Pattnets Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. S
priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.
vo výške 16,785 %: ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %, a teda Ing. Miroslav Vester,
PHD. má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora
vo výške /(7,1/100) x (99,43/100) x (16,785 /100) x (100/100) / x 100 — 1,18 %, a sám nespíňa žiadne
kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

6. z predložených podkladov vyplýva, že akcionári spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s., ktorá je jediným
spoločníkom Partnera verejného sektora, konajú v záležitostiach týkajúcich sa radenia spoločnosti Pro
Diagnostic Group, a. s. v zhode. Na základe skutočností uvedených v tomto vetifikačnom dokumente a
z predložených podkladov tak vyplýva, že páni Ing. Rastislav Danišek, Ing. Róbert Bartek, Ing. Miroslav
Vester, PhD. a MUDr. Vladimír Ježík síce jednotlivo nespíňajú žiadny z atribútov konečného užívateľa
výhod uvedený v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
avšak, na základe ich konania v zhode v spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. ktorá je jediným
spoločníkom Partnera verejného sektora, sa podieľajú tieto osoby nepriamo na podnikaní, riadení
a kontrole Partnera verejného sektora, a preto ich treba považovať za konečných užívateľov výhod podľa
$ 6 ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
7. nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená vyššie, ktorá:

a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi
verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,

c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,

dý má právo na hospodátsky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,

€) spoločnesinou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň niektorý
z atribútov konečného užívateľa výhod.

IV. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

Ing. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968,
štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nic,

Ing. Róbert Bartek, trvale bytom Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, dátum narodenia:
02.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nie,

Ing, Miroslav Vester, PHD, trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841
07, dátum narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nie,

MUDr. Vladimír Ježík, trvale bytom Hliny 1418/10, Považská Bystrica 017 01, dátum narodenia:
17.02.1974, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nic,

V. — Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraCT Prešov s.r. o.

100% | Pro Diagnostic Group, a. s.
Malý trh 2/ A, Bratislava 811 08
1ČO: 46 112 928Pro Diagnostic Group, a. s.

66,43% | BIBERA SALUD INFRAESTRUC TURÁS SOCIEDAD LIMITADA
C/Serrano numeto 45, Piso 2 Madrid, 28001 Madrid, zapísaná v Obchodnom registá
v Madride, Španielske kráľovstvo

IČO: B9B283674

16,785% | Pro Partners Holding, a.s.
Malý trh 2/ A, Bratislava 811 08
1ČO: 47 257 52116,785% | MUDr. Vladimír Ježík, trvale bytom Hliny 1418/10, Považská Bystrica 017 01, s
dátamom narodenia: 17.02.1974Pro Partners Holding, a.s.

99,43% | PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Savva Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus

1ČO: HE 149424
PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED60,2%

Ing. Rastislav Danišek
trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.196832,7%

Ing. Róbert Bartek
trvale bytom Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01,
s dátumom natodenia: 02.09.197511%Ing. Miroslav Vester, PhD.
trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves
841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965

RIBERA

SALUD INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA100%RIBERA SALUD SA.
Avda de las Cortes Valencianas 58 - Edificio Sorolla Center, Oficina 1104.
Valencia, 46015 Valencia, Španielske kráľovstvo

1ČO: A03681186

RIBERA SALUD SA901% | PRIMEROSALUD SL
C/ Serrano 45 2 2 Madrid, 28001 - Madrid, Španielske kráľovstvo
1ČO: B86954542

9% [| BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA.

Av. Diagonal, 407 BIS, 21, Barcelona, Španielske kráľovstvo
1ČO: A58696477

PRIMEROSALUD SL

100% | MHS Consulting International, Inc.

City of Wilmington, County of New Castle, Delawetre,
Spojené Štáty americké

IČO: 4312754

MHS Consulting International, Inc.100% | Centene Corporation

City of Wilmington, County of New Castle,
Ddawerc, Spojené štáty americké

1ČO: 3439838BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA

100% | BANCO DE SABADELI SA

Avda Oscar Espla 37 Alicante/ Alacant, 03007 - Alicante,
Španielske kráľovstvo

1ČO: A 08000143

VI. © Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Andrej Hós, Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom narodenia: 31.05.1977,
s dňom vzniku funkcie: 14.02.2020, verejný funkcionár: nie a

- Ing. Martin Kundrát, Stará Klenová 10497/6, Bratislava - Nové Mesto 831 01, s dátumom narodenia:
28.01.1976, s dňom vzniku funkcie: 14.02,2020, verejný funkcionár: nic.


Konanie menom Partnera verejného sektora: V mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať dvaja
konatelia spoločne, Podpisovanie za Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo
napísanému obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí konateľ svoje meno, priezvisko
a označenie funkcie a vlastnoručný podpis.
VII. Verejní funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Z Posudzovaných podkladov neidentifikovala Oprávnená osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre
Partnera verejného sektora žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich verejnú funkciu v Slovenskej
republike.

VIlI. — Záverečné ustanovenia

Advokátska kancelária GMH, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené

vtomto veríikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila

v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

Pattnet verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 5 Zákona.

V Bratislave, dňa 06.05.2021

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Mgr. Martin Hrbáň, konateľ a advokát

10
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

podľa $ 11 ods. 6 zákona č, 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len "Zákon")Oprávnená osoba

Obchodné meno Advokátska kancelária GMH, s.r.o.

Sídlo Malý trh 2/A, Bratislava — mestská časť Staré
Mesto, PSČ: 811 08

1ČOo 47 252 961

Zápis v obchodnom regist Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sto, Vložka číslo: 95748/B

Konajúca prostredníctvom Mgr. Martin Hrbáň, konateľ a advokát(ďalej len "Oprávnená osoba")Partner verejného sektoraObchodné meno

ALFAMEDIS 5. r. o.Sídlo

Zlatovská 2033, Trenčín, PSČ: 911 05Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis v obchodnom registú Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sto, Vložka č. 29293/R.
1ČO 47 509 104

(ďalej len "Partner verejného sektora")
1 Informácie a dokumenty na účely identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba
zaobstarala nasledovné dokumenty a podklady:

€)
©
©
a

©
©

©


9

()

©
(84)
9)
ce
(da)
(ea
(9

výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora:

organizačná schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora,

spoločenská zmluva Partnera verejného sektora,

čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o tladiacej a vlastníckej štruktúre Partnera
verejného sektora,

zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora:

údaje o tom kto má právo vymenovať Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo
kontrolný orgán v Partnetovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,

meno, ptiezvisko, rodné číslo alebo dátum natodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného
pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať
v mene Partnem verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného
sektora:

údaje o tom či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na
hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške,

údaje o tom či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má
právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, t.j. napr.
podľa osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

výpis z obchodného registra spoločnosti Pro Diagnostic Group, a.s.:

zoznam akcionátov spoločnosti Pro Diagnostic Group, a.S.,

výpis z obchodného registra spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.

zoznam akcionátov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.,

výpis z obchodného registra spoločnosti Ribera Salud Inftacstructuras, S.L.U.,

zoznam spoločníkov spoločnosti Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U.,

výpis z obchodného registra spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED,

zoznam akcionátov spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRU) LIMITED,
výpis z obchodného registra spoločnosti Ribera Salud, S.A.

zoznam akcionátov spoločnosti Ribera Salud, S.A.:

výpis z obchodného registra spoločnosti Primerosalud, S. L.:

zoznam spoločníkov spoločnosti Primerosalud, S. L.:

výpis z obchodného registra spoločnosti Centene Corporation,

potvrdenie úradu Secutitics and Exchange Commission Washington, D.C. 20549 o tom,
že spoločnosť Centene Corporation je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu:

výpis z obchodného registra spoločnosti Bansabadell Inversió Desenvolupatment, S.A.U.,
zoznam spoločníkov spoločnosti Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A.U.,

výpis z obchodného registra spoločnosti Banco de Sabadell, S.A.:

kópia občianskcho preukazu pána Ing, Rastislava Danišcka:

kópia občianskcho preukazu pána Ing, Róberta Barteka:

kópia občianskcho preukazu pána Andreja Hósa:

kópia dokladu totožnosti pána Pabla Gallart Gaspara:

kópia občianskcho preukazu pána Ing. Miroslava Vestera, PHD.

kópia občianskcho preukazu pána Ing. Martina Kundráta,

(ďalej len "Posudzované podklady“).
Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase
identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach, vrátane
aktuálnych výpisov z obchodného tegistra.

Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovemosti vyššie
uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu
konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

1I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 5 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod
alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa
výhod Pattnera vetejného sektora na základe Posudzovaných podkladov nasledovným postupom určila
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

1. Posudzované podklady získané od Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba ovetila ich
porovnaním s údajmi uvedenými vo verejne dostupných zdrojoch a registroch, so spoločenskou
zmluvou, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom si
Oprávnená osoba overila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom
ALEAMEDIS s. r. o., so sídlom Zlatovská 2033, Trenčín, PSČ: 911 05, IČO: 47 509 104, zapísaná
v Obchodom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sto, Vložka č. 29293/R,

b) v mene Partnera verejného sektora koná každý konateľ samostatne a to tak, že k písanému aleboa obch en cho sek Svo
Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

- Andrej Hós, trvale bytom Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom
narodenia: 31.05.1977, s dňom vzniku funkcie: 14.02.2020, verejný funkcionár: nie a

- ng. Martin Kundrát, trvale bytom Stará Klenová 6, Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
PSČ: 831 01, s dátumom narodenia: 28.01.1976 s dňom vzniku funkcie: 14.02.2020, verejný
funkcionár: nie.

Získané údaje o konateľoch Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich

potovnaním s údajmi uvedenými vich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili

konatelia Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne prevetila podobu osoby, ktorá jej

doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila

k oveteniu získaných údajov.

c) podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy je
jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. S., so
sídlom Malý tch 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 46 112928 (ďalej „spoločnosť Pro Diagnostic
Group, a. s.“) s obchodným podielom vo výške 5.000,00 €/5.000,00 €, a teda s priamym podielom
na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %,

dý podľa ustanovenia $ 125 ods. 1 písm. f) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie
konateľov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločníkov. V zmysle $ 132 ods. 1
Obchodného zákonníka, ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník
pôsobnosť valného zhromaždenia, a teda spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s. ako jediný
spoločník Partnera verejného sektora pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia menuje,
odvoláva a odmeňuje konateľov Partnera verejného sektora. Partner verejného sektora nemá
zriadenú dozornú radu,

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nic je tu iná osoba ako osoba.
uvedená v písm. J a d) tohto bodu II., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná
osoba ako osoba uvedená v písm. J a d) tohto bodu II. nemá právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora.

2. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.
ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke
www.otst.sk a s údajmi uvedenými v stanovách a zozname akcionárov spoločnosti Pro Diagnostic
Group, a. s. predloženom spoločnosťou Pto Diagnostic Group, a. s. a týmto postupom si

Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s. je akdová spoločnosť s obchodným menom Pro
Diagnostic Group, a. s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 46 112 928, zapísaná.
v Obchodnom tegisti Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5281/B,

b) v mene spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. sú oprávnení konať aspoň dvaja členovia
predstavenstva spoločne, Členmi predstavenstva spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. sú:

- Andrej Hós, trvale bytom Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom
narodenia: 31.05.1977, s dňom vzniku funkcie člena predstavenstva: 03.07.2018, verejný
funkcionár: nie,

- Pablo Gallart Gaspat, trvale bytom Avenue Cortes Valencianas 58 Sorolla Center, Valencia 460
15, Španielske kráľovstvo, s dátumom natodenia: 19.08.1968, s dňom vzniku funkcie predsedu
predstavenstva: 03.07.2018, verejný funkcionár: nie,

- Ing, Martin Kundrát, trvale bytom Stará Klenová 6, Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
PSČ: 831 01, s dátumom narodenia: 28.01.1976 s dňom vzniku funkcie člena predstavenstva:
03.07.2018, verejný funkcionár: nic.

Získané údaje o členoch predstavenstva spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. Oprávnená osoba

tiež ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej

osobe predložili členovia predstavenstva spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. Oprávnená osoba
prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou

v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

c) Podľa predloženého zoznamu akcionárov a stanov spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. S.
z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií
k výške základného imania spoločnosti, sú akcionátmi spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.
s nasledujúcim podielom na spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s.:

- > spoločnosť Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U, so sídlom C/Serrano 45, 28001 Madrid,
Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným číslom
B98283674 (ďalej „spoločnosť Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U.“), ktorá má priamy
podiel na základnom imaní Pattneta verejného sektora vo výške 66,43 %, a s rozdielom stotín.
petcenta približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach,

- > spoločnosť Pro Partners Holding, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 47
257 521, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
6132/B (ďalej „spoločnosť Pro Partners Holding, a.s.“), ktorá má priamy podiel na
základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 33,57 %, a s rozdielom stotín percenta.
približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach.

Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. ovetila

ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk

a s údajmi uvedenými v stanovách a zozname akcionárov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.

predloženom spoločnosť ou Pro Partners Holding, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba overila,

ze:

a) spoločnosť Pto Partners Holding, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro Partners
Holding, a.s. so sídlom Malý trh 2/ A, Bratislava 811 08, IČO: 47 257 521, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6132/B,

b) podľa predloženého zoznamu akcionárov a stanov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. z ktorých.
vyplýva, že počet hlasov akcionátov sa utčuje v závislosti od menovitej hodnoty akcií, pričom
akcionár má 1 hlas na každé 1 € menovitej hodnoty akcií, sú akcionármi s nasledovným podielom
na spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.:

- > spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva Rotsidi,
19, 3100, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva
energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE 149424
(ďalej „spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED“), ktorá má
priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %,
a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.,

- — zvyšný podiel na základnom imaní v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 0,57 %
a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. je rozdelený
medzi ostatných drobných akcionárov, ktorých je viac ako 10.
4. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností
a likvidátora Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky a zakladateľskom
dokumente s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a týmto postupom
si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) spoločnosť PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnou spoločnosťou
s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva
Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE
149424,

b) Akcionármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- ng. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.1968, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Ing. Róbert Bartek, trvale bytom Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s
dátumom narodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích
právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7
%,

- Ing. Miroslav Vester, PHD., trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová
Ves 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní
ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionátoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vich dokladoch totožnosti, ktoré

Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad

totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu

získaných údajov o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED.

5. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Ribera Salud Infracstructuras,
S.L.U, ovetila ich porovnaním s verejne dostupnými údajmi a so zoznamom spoločníkov spoločnosti
Ribera Salud Infracstructuras, S.L.U. a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť Ribera Salud Infracstructuras, S.L.U. je obchodnou spoločnosťou s obchodným
menom Ribera Salud Infracstructuras, S.L.U, so sídlom so sídlom C/Serrano 45, 28001 Madrid,
Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným číslom
B98283674,

b) jediným spoločníkom spoločnosti Ribera Salud Infracstructuras, S.L.U. je spoločnosť Ribera Salud,
S.A., so sídlom Avda, Cortes Valencianas, No. 58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia, Španielske
kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri vo Valencii pod registračným číslom A03681186 (ďalej
„spoločnosť Ribera Salud S.A.“) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích
právach spoločnosti Ribera Salud Inftacstructuras, S.L.U. vo výške 100 %.

6. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Ribera Salud S.A. ovetla ich
potovnaním s verejne dostupnými údajmi a so zoznamom spoločníkov spoločnosti Ribera Salud S.A.
a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) spoločnosť Ribera Salud S.A. je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom Ribera Salud,
S.A., so sídlom Avda, Cortes Valencianas, No. 58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia, Španielske
kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri vo Valencii pod registračným číslom A03681186:

b) akcionármi spoločnosti Ribera Salud S.A, sú
- ať Primetosalud, S. L., so sídlom Calle Serrano 45, planta 2, puctta 2, 28001, Madrid,

panielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným č. B-
86954542, ktorá vlastní 90,1% obchodný podiel v Ribera Salud, S.A. (ďalej „spoločnosť
Primerosalud, S. L.) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích právach.
spoločnosti Ribera Salud S.A. vo výške 90,1%:

- > spoločnosť Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A.U., so sídlom Avenida Diagonal, 407
— BIS PĽT 21, 8008, Barcelona, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v
Batcelone pod registračným číslom A-58696477 (ďalej „spoločnosť Bansabadell Inversió
Desenvolupament, S.A.U.) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích
právach spoločnosti Ribera Salud S.A. vo výške 9,9%.
7. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Primerosalud, S. L. overila ich
potovnaním s verejne dostupnými údajmi a so zoznamom spoločníkov spoločnosti Primerosalud, S. L.
a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť Primerosalud, S. L. je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom Primerosalud,
S.L., so sídlom Calle Serrano 45, planta 2, puerta 2, 28001, Madrid, Španielske kráľovstvo, zapísaná
v Obchodnom registri v Madride pod registračným č. B-B6954542:

b) jediným spoločníkom spoločnosti Pimerosalud, S. L. je spoločnosť Centene Corporation, so
sídlom City of Wilmington, County of New Castle, Delawetre, Spojené štáty americké, registrovaná
v oddelení spoločností štátneho tajomníka štátu Delaware pod registračným č. 3439838 (ďalej
„spoločnosť Centene Corporation“) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích
právach spoločnosti Primerosalud, S. L.vo výške 100%:

c) z Posudzovaných podkladov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Centene Cotporation je
emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktotý podlicha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem,

8. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti Bansabadell Invetsió
Desenvolupament, S.A.U, ovetla ich porovnaním s verejne dostupnými údajmi a so zoznamom
spoločníkov spoločnosti Bansabadcll Invetsió Desenvolupament, S.A.U, a týmto postupom si
Oprávnená osoba ovetla, že:

a) spoločnosť Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A.U., je obchodnou spoločnosťou
s obchodným menom Bansabadell Invetsió Desenvolupament, S.A.U., so sídlom Avenida
Diagonal, 407 — BIS PĽT 21, 8008, Barcelona, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom
registri pre Barcelonu pod registračným číslom A-58696477,

b) jediným spoločníkom spoločnosti Bansabadcll Inversió Desenvolupament, S.A.U, je spoločnosť
Banco de Sabadall, S.A., so sídlom Avenida Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Španielske kráľovstvo,
zapísaná v Obchodnom registri v Alicante pod registračným č. AOB000143 (ďalej „spoločnosť
Banco de Sabadell, S.A.“) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích právach
spoločnosti Bansabadell Inversió Desenvolupatnent, S.A.U, vo výške 100%:

c) z Posudzovaných podkladov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Banco de Sabadell, S.A. je
emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlicha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

Oprávnená osoba konštatuje, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov

verejného sektora, stanovené 94 ods. 5 Zákona ncboli splnené a Partner verejného sektora nie je

4 a to vzhľadom na to, že podľa definície konečného užívateľa výhod
uvedenej v $ 61 ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pted legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon

o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) je konečným užívateľom výhod aj fyzická

osoba, ktorá sama nespíňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. —) druhého a štvrtého bodu $ 64

Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s

ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

111. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa
výhod uvedenú v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
„Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. Ing. Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.1968 je akcionátom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s
priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro
Pattnets Holding, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Pro Diagnostic

6
Group, a. s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro
Diagnostic Group, a. s. vo výške 33,57 %, ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora s
priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške
100 % a teda Ing. Rastislav Danišek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške /(60,2/100) x (99,43/100) x (33,57/100) x
(100/100)/ x 100 — 20,09 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť
považovaný za konečného užívateľa výhod,

2. Ing. Róbert Bartek, trvale bytom Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s dátumom
narodenia: 02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, ktorá je akcionárom
spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je akcionárom spoločnosti
Pro Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 33,57 %) ktorá je spoločníkom Partnera verejného
sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora
vo výške 100 %: a teda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní a
hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(32,7/100) x (99,43/100) x
(33,57/100) x (100/100) / x 100 — 10,91 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby mohol
byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

3. Ing. Miroslav Vester, PhD., trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves
841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, ktorá
je akcionárom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a
hlasovacích právach spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %, ktorá je akcionárom
spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti Pro Diagnostic Group, a. s. vo výške 33,57 %, ktorá je spoločníkom Partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške 100 % a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(7,1/100) x
(99,4/100) x (33,57/100) x (100/100) / x 100 — 2,37 %, a sám nespíňa Žiadne kritérium pre
to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

4. pán Ing. Róbert Bartek, pán Ing, Mitoslav Vester, PhD. a pán Ing, Rastislav Danišek síce jednotlivo
nesplňajú žiadny z atribútov konečného užívateľa výhod uvedený v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona o
legalizácii príjmov z trestnej činnosti, avšak na základe ich spoločného postupu sa môžu tieto osoby
podieľať na podnikaní, riadení alebo kontrole Partnera verejného sektora, a preto ich treba
považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle $ 6a ods. 3 Zákona o legalizácii
príjmov z trestnej činnosti.

5. nieje tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená vyššie, ktorá:

a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

b) má právo vymenovať Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán.
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,

dý má právo na hospodátsky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,

€) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov konečného užívateľa výhod.

IV. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

- Ing Rastislav Danišek, trvale bytom Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968,
štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nic,

- Ing. Róbert Bartek, trvale bytom Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, dátum natodenia:
02.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nie,
- Ing, Miroslav Vester, PHD., trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841
07, dátum narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nic.

V. © Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora
ALFAMEDIS s. r. o.

100% | Pro Diagnostic Group, a.s.

Malý trh 2/ A, Bratislava 811 08

1ČO: 46 112 928

Pro Diagnostic Group, a.s.

33,57% | Pro Partners Holding, a.s.

Malý trh 2/ A, Bratislava 811 08

1ČO: 47 257 521

66,43% | Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U.

C/Serrano 45, 28001 Madrid, zapísaná v Obchodnom registri v Madride, Španielske
kráľovstvo

1ČO: B98283674

Pro Partners Holding, a.s.

99,43% | PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Savva Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus

1ČO: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

60,2% | Ing. Rastislav Danišek

trvale bytom Zuby 1337/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia:
28.08.1968

32,7% | Ing. Róbert Bartek

trvale bytom Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01,
s dátumom narodenia: 02.09.1975

11% | Ing. Miroslav Vester, PhD.

trvale bytom Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves
841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965

Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U.

100% | Ribera Salud, S.A.

Avda, Cortes Valencianas, No. 58, Sorolla Center, Office 1104, Valencia, Španielske
kráľovstvo

1ČO: AO3681186

Ribera Salud, S.A.

90,1% | Primerosalud, S. L.

Calle Setrano 45, planta 2, puerta 2, 28001, Madrid, Španielske
kráľovstvo

IČO: B-86954542

9,9% Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A.U.

Avenida Diagonal, 407 — BIS PĽT 21, 8008, Barcelóna, Španielske
kráľovstvo

1ČO: A-58696477Primerosalud, S. L.

100% | Centene Corporation.

City of Wilmington, County of New Castle, Delawetc, Spojené
Štáty americké

1ČO: 3439838
Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A.U.

100% | Banco de Sabadell, S.A.

Ayenida Óscat Esplá, 37, 03007 Alicante, Španielske kráľovstvo
1ČO: AO08000143VI. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Andrej Hós, ttvale bytom Gessayova 2473/25, Bratislava — Petržalka 851 03, s dátumom natodenia:
31.05.1977, s dňom vzniku funkcie: 14.02.2020, verejný funkcionár: nie a

- ng, Martin Kundrát, trvale bytom Stará Klenová 6, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831
01, s dátumom natodenia: 28.01.1976, s dňom vzniku funkcie: 14.02.2020, verejný funkcionár: nie.

Konanie menom Partnera verejného sektora: Každý k a
tlačenému obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí svoj vlastnoručný. podpis,VII. Verejní funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora
Z Posudzovaných podkladov neidentifikovala Oprávnená osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre
Partnera verejného sektora žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich verejnú funkciu v Slovenskej
republike.
VIlI. — Záverečné ustanovenia
Advokátska kancelária GMH, s..o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené
vtomto veríikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila

v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

Pattnet verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 5 Zákona.

V Bratislave, dňa 30.03.2020

podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Mgr. Martin Hrbáň, konateľ a advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa S 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

Obchodné mena:

Sídlo:

IČO:

Zápis v obchodnom registri:
Konajúca osoba:

(ďalej len „PVS“)

Meno:
Sidlo:
IČO:

niektorých zákonov (ďalej len „RPVS“)

Partner verejného sektora

ALFAMEDIS s. r. o.

Zlatovská 2033, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

47 509 104

Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 29293/R

Ing. Miroslav Lepóni, konateľ

Oprávnená osoba

Mgr. Slavomír Trnkócy, advokat
Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava
30868831

Zapísaný v zozname advokátov

Slovenskej advokátskej komory

čísla licencie:

5455

(ďalej len „oprávnená osoba“)

11.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra PYS

Spoločník:

IČO:

Sídlo:

Registrácia:

Veľkosť obchodného podielu:

AB Diagnostik a.s.

51 969 602

Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Obchadný register OS Trenčín, odd. Sa, vložka č. 10747/R
100 %

Oy
ALFAMEDÍIS s.r.o., Verifikačný dokument Strana 1
Štatutárny orgán/ konateľ: Ing. Miroslav Lepóni

Dátum narodenia: 16.06.1950
Trvale bytom: Hodžova 1488/55, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky

V zmysle 8 27 ods. 1 v spojitosti s ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov je Obchodný register verejný zoznam a údaje v ňom zapísané
sú účinné voči tretim osobám odo dňa ich zverejnenia.

Z výpisu z obchadnéha registra PYS vyplýva, Že spoločníkom PVS je:

AB Diagnostik a.s., so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, Slovenská republika,
IČO: 51 969 602, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sa,
vo vložke č. 10747/R - spoločník Spoločnosti vlastniaci obchadný podiet v Spoločnosti,
ktorý predstavuje 100%-nú účasť na Spoločnosti, čo zodpovedá vkladu do základného
imania Spoločnosti vo výške 5.000,- €.

Za jediného spoločníka PYS je oprávnený konať predseda predstavenstva Ing. Peter
Sobota, nar.: 24.09.1972, r.č.: 720924/6308, trvale bytom Beňadická 3091/13, 851 06
Bratislava, Slovenská republika.

Akcionármi spoločníka PYS sú:

Ing. Miroslav Lepóni, narodený 16.06.1950, rodné Č. 500616/258, trvale bytom: Hodžova
1488/55, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, vlastník 36 listinných akcií na meno z 50
emitovaných akcií.

JUDr. Patrik Masaryk, narodený 19.02.1987, rodné č. 870219/3346, trvale bytom: Okružná
399/5, 034 01 Liptovská Štiavnica, vlastník 14 listinných akcií na meno z 50 emitovaných
akcií.

Partner verejného sektora je právnickou osobou podnikajúcou samostatne ako
právnická osoba a žiadna iná osoba nie je oprávnená konať v mene paťtnera verejného
sektora. Jedinou osobou oprávnenou konať vrmene partnera verejného sektora je
štatutárny orgán/konateľ:

Ing. Miroslav Lepóni, narodený 16.06.1950, trvale bytom: Hodžova 1488/55, 911 01
Trenčín, Slovenská republika.

Najvyšším orgánom PYS je valné zhromaždenie spoločníkov, Keďže PVS má len jedného
spoločníka, jeho rozhodnutie nahrádza rozhodnutie valného zhromaždenia.

Najvyšším výkonným orgánom PYS je štatutárny orgán/konateľ PYS a tento rozhoduje
o všetkých rozhodnutiach v mene PYS. Neexistujú Žiadne ďalšie orgány, ktoré by v mene
partnera verejného sektora rozhodovali.

PYS riadi iba on sám, a teda jeho, p. Ing. Miroslava Lepóniho, pre účely tohto verifikačného
dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS, PYS koná vo svojom
mene samostatne.ALFAMEDIS s.r.o., Verifikačný dokument Strana 2
PVS vykonáva svoju pôsobnosť výlučne priamo. Neexistujú Žiadne ďalšie výkanné resp.
riadiace orgány partnera verejného sektora, žiadni zamestnanci ani iné tretie osoby, ktoré
by boli na výkon riadiacej činnosti poverené alebo splnomocnené.

Neexistuje žiadna ďalšia vertikálna organizačná štruktúra PVS, kde by platili vzťahy
nadriadenosti a podriadenosti. Neexistujú žiadne osoby, ktoré by vykonávali akúkoľvek
riadiacu činnosť v PVS, a to najmä žiadni výkanní riaditelia.

PVS nemá žiadny interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo dokument,
ktorý by upravoval spôsob riadenia u partnera verejného sektora.

I.

Uvedenie údajov podľa S 4 ods. 3 pism. f) zákona o RPYS, ak o ních oprávnená osoba
má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS podľa S 4 ads. 3 písm. f)
zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri PVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Nie sú
žiadni.

V.

V prípade PVS podľa 5 4 ods. 4 zákona o RPYS preukázanie, že podmienky na zápis
vrcholového manažmentu do RPYS sú splnené

Neaplikuje sa.
VI.

Odôvodnenie, na základe akých informácií a postupom podľa S 11 ods, 4 zákona o RPYS
oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“)

Oprávnená osoba identifikovala KÚV PVS na základe údajov a informácií získaných
z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra PVS, spoločenská zmluva PYS, Spoločenská zmluva
spoločníka PVS
2. Doklady totožnosti - občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas.ALFAMEDIS s.r.o., Verifikačný dokument Strana 3
PVS je právnickou osobou podnikajúcou na území Slovenskej republiky, pričom nie je
súčasne zapísaný ako fyzická osoba aj v Obchodnom registri. V obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Trenčín je zapísaný v odd.: Sro, vložka č. 29293 /R.

PYS riadi a za PYS koná iba p. Ing. Miroslav Lepóni sám, a teda jeho, pre účely tohto
verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS. PVS koná
vo svojom mene samostatne.

PYS vykonáva svoju pôsobnosť výlučne priamo. Neexistujú žiadne ďalšie výkonné resp.
riadiace orgány PVS, žiadni zamestnanci ani iné tretie osoby, ktoré by boli na výkon
riadiacej činnosti poverené alebo splnomocnené.

Neexistuje žiadna ďalšia vertikálna organizačná štruktúra PYS, kde by platili vzťahy
nadriadenosti a podriadenosti. Neexistujú Žiadne osoby, ktoré by vykonávali akúkoľvek
riadiacu činnosť v PYS, a to najmä žiadni výkonní riaditelia.

PVS nemá žiadny interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo dokument,
ktorý by upravoval spôsob riadenia u partnera verejného sektora.

Pa preskúmaní opísaných dokumentov som dospel k záveru, že pán Ing. Miroslav Lepóni
spíňa kritériá uvedené v S 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ao ochrane pred financovaním terorizmu
aozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákona o achrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Na základe predložených dokladov, preukazov totožnosti oprávnená osoba identifikovala
KÚV PYS a overila identifikáciu KÚV PVS, ktorými sú:

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Lepóni

Trvalé bydlisko: Hodžova 1488/55, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Dátum narodenia: 16.06.1950

Štátna príslušnosť: Občan Slovenskej republiky

Je KÚV verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR?: NIE

Meno a priezvisko: JUDr. Patrik Masaryk

Trvalé bydlisko: Okružná 399/5, 034 01 Liptovská Štiavnica, Slovenská
republika

Dátum naradenia: 19.02. 1987

Štátna príslušnosť: Občan Slovenskej republiky

Je KÚV verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR?: NIE

Meno a priezvisko: Ing. Peter Sobota

ALFAMEDIS s.r.o. Verifikačný dokument Strana 4
Trvalé bydlisko: Beňadická 3091/13, 851 06 Bratislava, Slovenská republika

Dátum narodenia: 24.09.1972
Štátna príslušnosť: Občan Slovenskej republiky

Je KÚV verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR?: NIE

Ja, týmto, vsúlade s S 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem, že KÚV je
osoba vyššie uvedená ako KÚV.

Ja, oprávnená osoba, týmto potvrdzujem identifikáciu KÚV PVS a overenie identifikácie
KÚV PYS, ktorú som vykonal na základe postupu a dokumentov opísaných vyššie, na
základe údajov zapísaných vobchodnom registri ainých verejne pristupných
registroch, ako aj na základe osobného pohovoru so štatutárnym orgánom PVS a jeho
výslovného potvrdenia, že údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú úplné
a správne.

VII.

Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne
zistenému stavu oprávnenou osobou

Ja, oprávnená osoba potvrdzujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom
dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 29.11.2018

Mgr. Slavomír Trnkócy, advokát
£ —EE ev
ALFAMEBDIS s.r.o, Verifikačný dokument Strana 5
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa $ 11 ods. 4a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „RPV5“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: ALFAMEDIS s. r. 0.

Sídlo: Zlatovská 2033, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 47 509 104

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 29293/R
Konajúca osoba: Ing. Miroslav Lepóni, konateľ

(ďalej len „PVS“)
II.

Oprávnená osoba

Meno: Mgr. Slavomír Trnkócy, advokat
Sídlo: Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava
IČO: 308683831

Zapísaný v zozname advokátov
Slavenskej advokátskej komory
číslo licencie: 5455

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra PYS

Spoločník: Ing. Miroslav Lepóni

Dátum narodenia: 16.06.1950

Trvale bytom: Hodžova 1488/55, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky

Veľkosť obchodného podielu: — 17%T—nnEE nn
ALFAMEDIS s.r.o, Verifikačný dokument Strana 1
Spoločník: ALFAMEDIA s. r. o.

Sidlo: Zlatovská 2033, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
Ičo: 47 185 473
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Trenčin, oddiel: Sro, vložka č. 28219/R

Veľkosť obchodného podielu: — 83%

Štatutárny orgán/ konateľ: Ing. Miroslav Lepóni

Dátum narodenia: 16.06.1950

Trvale bytom: Hodžova 1488/55, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky

V zmysle $ 27 ods. 1 v spojitosti s ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov je Obchodný register verejný zoznam a údaje v ňom zapísané
sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.

Z výpisu z obchodného registra PYS vyplýva, že spoločníkom PV3 je:

Ing. Miroslav Lepáni, narodený 16.06.1950, trvale bytom: Hodžova 1488/55, 911 01
Trenčín, Slovenská republíka - spoločník Spoločnosti vlastniaci obchodný podiel
v Spolačnosti, ktorý predstavuje 17%-nú účasť na Spoločnosti, čo zodpovedá vkladu do
základného imania Spoločnosti vo výške 850,- £ a

ALFAMEDIA s. r. 0., sídlo: Zlatovská 2033, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, zápis
v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 28219/R - spoločník
Spoločnosti vlastniaci obchodný podiel v Spoločnosti, ktorý predstavuje 83%-nú účasť
na Spoločnosti, čo zodpovedá vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 4.150,- €.
Jediným spoločníkom spoločníka PVS je Ing. Miroslav Lepáni, narodený 16.06.1950, trvale
bytom: Hodžova 1488/55, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.

Partner verejného sektora je právnickou osobou podnikajúcou samostatne ako
právnická osoba a žiadna iná osoba nie je oprávnená konať v mene partnera verejného
sektora. Jedinou osobou oprávnenou konať v mene partnera verejného sektora je
štatutárny orgán/konateľ:

Ing. Miroslavy Lepóní, narodený 16.06.1950, trvale bytom: Hadžova 1488/55, 911 01
Trenčín, Slovenská republika.

Najvyšším orgánom PYS je valné zhromaždenie spoločníkov. Keďže PYS má len jedného
spoločníka, jeho rozhodnutie nahrádza rozhodnutie valného zhromaždenia.

Najvyšším výkonným orgánom PVS je štatutárny orgán/konateľ PYS a tento rozhoduje
o všetkých rozhodnutiach v mene PVS. Neexistujú žiadne ďalšie orgány, ktoré by v mene
partnera verejného sektora rozhodovali.

ALFAMEDIS s.r.o. Verifikačný dokument Strana Z
PYS riadi iba on sám, a teda jeho, p. Ing. Miroslava Lepóniho, pre účely tohto verifikačného
dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry PV5. PVS koná vo svojom
mene samostatne.

PYS vykonáva svoju pôsobnosť výlučne priamo. Neexistujú Žiadne ďalšie výkonné resp.
riadiace orgány partnera verejného sektora, žiadni zamestnanci ani iné tretie osoby, ktoré
by boli na výkon riadiacej činnosti poverené alebo splnomocnené.

Neexistuje žiadna ďalšia vertikálna organizačná štruktúra PVS, kde by platili vzťahy
nadriadenosti a podriadenosti. Neexistujú žiadne osoby, ktoré by vykonávali akúkoľvek
riadiacu činnosť v PYS, a to najmä žiadní výkonní riaditelia.

PYS nemá žiadny interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo dokument,
ktorý by upravoval spôsob riadenia u partnera verejného sektora.

WY,

Uvedenie údajov podľa $ 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPYS, ak o nich oprávnená osoba
má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS podľa $ 4 ods. 3 písm. f)
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri PVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Nie sú
Žiadni.

V.

V prípade PYS podľa $ 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis
vrcholového manažmentu do RPYS sú splnené

Neaplikuje sa.
VI.

Odôvodnenie, na základe akých informácií a postupom podľa $ 11 ods. 4 zákona o RPVS
oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“)

Oprávnená osoba identifikovala KÚV PYS na základe údajov a informácií získaných
z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra PVS, spoločenská zmluva PVS, Spoločenská zmluva
spoločníka PYS

Ev On
ALFAMEDIS s.r.o. Verifikačný dokument Strana 3
2. Doklady totožnosti - občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas.

PVS je právnickou osobou podníkajúcou na území Slovenskej republiky, pričom nie je
súčasne zapísaný ako fyzická osoba aj vObchodnom registri. V obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Trenčín je zapísaný v odd.: Sro, vložka č. 29293 /R.

PVS riadi a za PVS koná iba p. Ina. Miroslav Lepóni sám, a teda jeho, pre účely tohto
verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS. PYS koná
vo svojom mene samostatne.

PVS vykonáva svoju pôsobnosť výlučne priamo. Neexistujú žiadne ďalšie výkonné resp.
riadiace orgány PVS, žiadni zamestnanci ani iné tretie osoby, ktoré by bolí na výkon
riadiacej činnosti poverené alebo splnomocnené.

Neexistuje žiadna ďalšia vertikálna organizačná štruktúra PVS5, kde by platili vzťahy
nadriadenosti a podriadenosti. Neexistujú žiadne osoby, ktoré by vykonávali akúkoľvek
riadiacu činnosť v PYS, a to najmä žiadni výkonní riaditelia.

PYS nemá žiadny interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo dokument,
ktorý by upravoval spôsob riadenia u partnera verejného sektora.

Po preskúmaní opísaných dokumentov som dospel k záveru, že pán lng. Miroslav Lepóni
spíňa kritériá uvedené v S 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ao ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Na základe predložených dokladov, preukazov totožnosti oprávnená osoba identifikovala
KÚV PYS a overila identifikáciu KÚV PYS, ktorými sú:

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Lepóni

Trvalé bydlisko: Hodžova 1488/55, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Dátum narodenia: 16.06.1950

Štátna príslušnosť: Občan Slovenskej republiky

Je KÚV verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území 5R?: NIE

Obchodné meno: ALFAMEDIA s. r. o,

Sídlo: Zlatovská 2033, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
Ičo: 47 185 473

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 28219/R,

Ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Ing. Miroslav Lepóni.

Je KÚV verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na územi SR?: NIE

vv O
ALFAMEDIS s.r.o., Verifikačný dokument Strana 4
Ja, týmto, vsúlade s S 11 ods. 5 zákona č. 315/2014 Z. z. oregistri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem, že KÚV je
osoba vyššie uvedená ako KÚV.

Ja, oprávnená osoba, týmto potvrdzujem identifikáciu KÚV PYS a overenie identifikácie
KÚV PYS, ktorú som vykonal na základe postupu a dokumentov opísaných vyššie, na
základe údajov zapísaných vobchodnom registri a iných verejne prístupných
registroch, ako aj na základe osobného pohovoru sa štatutárnym orgánom PVŠ$ a jeho
výslovného potvrdenia, že údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú úplné
a správne.

VII.

Vyhlásenie, Že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne
zistenému stavu oprávnenou osobou

Ja, oprávnená osoba potvrdzujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom
dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 28.06.2017

Mgr. Slavomír Trnkócy, advokát
12

>

ALFAMEDIS s.r.o., Verifikačný dokument Strana 5

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×