Nezaradený subjekt

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.

Krompachy

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Banícka štvrť 1, Krompachy

Záznam platný od: 18. August 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Banícka štvrť 1, Krompachy

Záznam platný od: 7. Júl 2017

Záznam platný do: 18. August 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Tomáš Chrenek PhD.
Adresa:
Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AKFU LEGAL s. r. o.
Adresa:
Havlíčkova 11A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


Ak rRlu

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v súlade s 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „Zákon“)
(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Oprávnená osoba:

Obchodné mena:
Sídlo:

1čo:

Zápis:

Konajúca prostredníctvom:

AKFU LEGAL s. r. o.

Havlíčkova 11A, 811 04 Bratislava

47 950 358

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel Sra, vložka č. 106744/B

Mgr. Branislav Fančovič, konateľ

(ďalej ten „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Nemocnica Krompachy spoj. s r.o.

Sídlo: Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy

IČO: 36 182 672

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice 1,

oddiel Sro, vložka č. 10207/V
MUDr. Miroslav Kraus, konateľ
Mgr. Miroslav Jaška, konateľ

Konajúca prostredníctvom:

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

ÚvoD
Tento Verifikačný dokument som ako Oprávnená osoba vyhotovila v súlade so Zákonom za účelom prvého
zápisu Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“) a za účelom

identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

I ČASŤ
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. V súlade s 8 11 ods. 4 písm. a) Zákona som ako Oprávnená osoba od Partnera verejného sektora
zaobstarala a následne preskúmala nasitedovné dokumenty:

a) týkajúce sa Partnera verejného sektora:

(i) Výpis z Obchodného registra zo dňa 22.06.2017
(i) Spoločenská zmluva v aktuálnom znení zo dňa 18.05.2011
(iii) Výročná správa za rok 2016

b) týkajúce sa jediného spoločníka Partnera verejného sektora — spoločnosti AGEL SK a.s.

(i) Výpis z Obchodného registra zo dňa 22.06.2017

AKFU LEGAL s. r. o.
Advokátska kancelária | Law Firm
sidlo | registered office at Havlíčkova 114, 811 04 Bratislava
IČO | Id. No. 47 950 358
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava | [ registered in Commercial Register of the District Court Bratislava |
odd. | Section Sro, vl. č. | Insert No. 106744/B
e-mail: fancovieGakfu.sk, mob.: 00421 918 673 623
sk
c)

d)

e)
f

g)
n)

2.

AK El

(ii) Stanovy v aktuálnom znení zo dňa 31.05.2017
(ii) Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov zo dňa 05.06.2017
(iv) Výročná správa za rok 2016

týkajúce sa jediného akcionára spoločnosti AGEL SK a. s. - spoločnosti AGEL a.s.

(i) Výpis z Obchodného registra zo dňa 06.06.2017

(ii) Stanovy v aktuálnom znení zo dňa 24.11.2016

(iii) Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov zo dňa 16.06.2017
(iv) Výročná správa za rok 2016

týkajúce sa jediného akcionára spoločnosti AGEL a. s. — spoločnosti SUPERNIUS, a.s.

(i) Výpis z Obchodného registra zo dňa 03.07.2017
fi) Stanovy v aktuálnom znení zo dňa 03.07.2017
ii) Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov zo dňa 05.06.2017

Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 21.06.2017 (ďalej len „Čestné vyhlásenie“)
Obsah Obchodného vestníka vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora

doklady totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

doklady totožnosti členov v rámci vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Získané dokumenty som vyhodnotila postupom v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred

legalizáciou príjmov z trestnej činností a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane pred tegalizáciou“) a zistila som nasledujúce
skutočností:

a)

b)

<)

e)

Partnerom verejného sektora je spoločnosť sručením obmedzeným, ktorá — bola založená
Spoločenskou zmluvou zo dňa 30.01.1998 aktorej základné imanie predstavuje sumu vo výške
421.638,- EUR,

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je akciová spoločnosť AGEL SK 3.5., so sídlom
Palisády 56, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 658 448, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava |, oddiel Sa, vložka č. 3933/B (ďalej len „AGEL SK a.s.“..

Jediným akcionárom spoločnosti AGEL SK a.s. je česká spoločnosť AGEL a.s., so sídlom Jungmannova
28/17, Nové Mčsto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 005 34 111, vedená Mestským súdom
v Prahe, pod sp. zn. B 20225 (ďalej fen „AGEL a.s.“).

Jediným akcionárom spoločnosti AGEL a.s. je spoločnosť SUPERNIUS, a.s., so sídlom Palisády 56, 811
06 Bratislava — Staré mesto, IČO: 47 622059, zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu
Bratislava |, oddiel Sa, vložka č. 5895/8 (ďalej len „SUPERNIUS, a.s.“).

Akcionármi spoločnosti SUPERNIUS, a.s. sú:1] ing.

Tomáš Chrenek, PhD., nar.: | majiteľ 22 kusov kmeňových listinných akcií na meno,

26.07.1963, — trvale bytom v ČR: | vmenovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
Podzámecká 1, Kolodéje, 190 16 Praha 9, | hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 22.000,-
Česká republika EURAKFU LEGAL s. r. o.
Advokátska kancelária | Law Firm
sidlo | registered office at Havlíčkova 11A, 81104 Bratislava
IČO | Id. No. 47 950 358

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava | | registered in Commercial Register of the Districi Court Bratislava #

odd, | Section Sro, vl. č. | Insert No. 106744/8
e-malt fancovieGbaktu.sk, mob.: 00421 918 673 623
www.akfu.sk

NK RUJUDr. Tomáš Chrenek,
01.08,1986, trvale
Gaštanová 2037/16, 949 01 Nitra

LL. M., na

bytom:majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,-
EUR

PhDr. Dušana Chreneková, MBA, nar.:
27.08.1975, trvale bytom v ČR:
Podzámecká 1, Kolodéje, 190 16 Praha 9,
Česká republika

majiteľ jednej (1) kmeňovej fistinnej akcie na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,-
EUR

Lucia Chreneková, nar.: 01.09.1992, trvale
bytom: Dobšinského 26, 900 28 Ivanka pri

majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitáDunaji hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,-

EURPartner verejného sektora (v tomto článku ďalej ako „Spoločnosť") v Čestnom vyhlásení vyhlásil, že:

konečným užívateľom výhod Spoločnosti ako Partnera verejného sektora je Ing. Tomáš Chrenek, PhD., nar.:
26.07.1963, trvale bytom v ČR: Podzámecká 1, Kolodčje, 190 16 Praha 9, Česká republika (ďalej len
„Konečný užívateľ výhod“):

b) okrem Konečného užívateľa výhod neexistuje žiadna ďalšia a/alebo iná fyzická osoba, ktorá:

(1) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti

alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

(ii)

má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek jej člena,

(ii)
(iv)

ovláda Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené pod písm. b) bod i) a ii) toto vyhlásenia,

má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti:

2

definícia konečného užívateľa výhod bola Spoločnosti podľa Zákona a podľa 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov Oprávnenou osobou riadne vysvetlená
a Spoločnosť jej porozumela,d) neexistuje žiadna dohoda o tichom spoločenstve, ani zmluva o ovládaní, resp. iná zmluva, súvisiaca s

výkonom práv v rozsahu podľa písm. b) bod (i) až (iv) totrto vyhlásenia v Spoločnosti:

neexistujú žiadne skryté písomné zmluvy ani ústne dohody (vrátane dohody o konaní vzhode v rozsahu
podľa 8 66b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov), na základe
ktorých by boli skutočnými konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti ako partnera verejného sektora
akékoľvek ďalšie a/alebo iné tretie osoby,

A. Z vyššie uvedených skutočností som v súlade s 8 6a ods, 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou určila
konečného užívateľa výhod, ktorým je:

titul, meno a priezvisko: Ing. Tomáš Chrenek, PhD.

AKFU LEGAL s. r.o.
Advokátska kancelária | Law Firm
sidlo | registered office at Havlíčkova 11A, 81104 Bratislava
IČO hd. No. 47 950 358
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava | | registered in Commercial Register of the District Court Bratislava |
odd. | Sectian Sro, vi. č. Insert No. 106744/B
e-mail: fancovic(Gaktu.sk, mob.: 00421 918 673 623
www. akfu.sk
+26.07.1963
slovenská

dátum narodenia:
štátna príslušnosť:

trvale bytom: Podzámecká 1, Kolodéje, 190 16 Praha 9, Česká republika
1 ČASŤ
Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora
AJ Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora
1. Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je slovenská spoločnosť AGEL SK a.s., ktorá je

vlastníkom 100%- tného obchodného podielu Partnera verejného sektora: a ktorá má podľa aktuálneho znenia
spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora podiel na hlasovacích právach v ňom vo výške 100%.

2. Jediným akcionárom spoločnosti AGEL SK a.s. je česká akciová spoločnosť AGEL a.s., ktorá je majiteľom
19 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 200.000,- EUR: a
ktorá má podľa aktuálnych stanov spoločnosti AGEL SK a.s. podiel na hlasovacích právach v nej vo výške 100%,
pričom počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, tj.
11.

3. Jediným akcionárom spoločnosti AGEL a.s. je slovenská akciová spoločnosť SUPERNIUS, a.s., ktorá je
majiteľom 1.000 kusov kmeňových zaknihovaných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 100.000,-
EUR, a ktorá má podľa aktuálnych stanov spoločnosti AGEL. SK a.s. podiel na hlasovacích právach v nej vo výške
100%, pričom na jeden kus akcie pripadá jeden hlas, t.j. 1:1.

4. Akcionármi spoločnosti SUPERNIUS, a.s. sú:1/ Ing. Tomáš Chrenek, PhD., nar:
26.07.1963, trvale bytom v ČR:

majiteľ 22 kusov kmeňových listinných akcií na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- £UR, menovitá

Podzámecká 1, Kolodéje, 190 16 Praha 9,
Česká republika

hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 22.000,-
EUR

2: JUDr. Tomáš Chrenek, LL. M., nar.:
01.08.1986, trvale bytom:
Gaštanová 2037/16, 949 01 Nitra

majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,-
EUR

3) PhDr. Dušana Chreneková, MBA, nar.:
27.08.1975, trvale bytom v ČR:
Podzámecká 1, Kolodéje, 190 16 Praha 9,
Česká republika

majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,-
EUR4/ Lucia Chreneková, nar... 01.09,1992,
bytom: Dobšinského 26, 900 28 Ivanka pri
Dunaji

majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,-
EURB) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Partner verejného sektora má 2 konateľov, a to:

AKEU LEGAL s. r. o.

Advokátska kancelária | Law Firm.
sídlo | registered office at Havlíčkova 11A, 811.04 Bratislava

IČO Fid. No. 47 950358

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava | f registered in Commercial Register of the District Court Bratislava |
odd. | Section Sro, vt. č. | Insert No. 106744/B
e-mai: fancovieakfu.sk, mob.: 00421 918 673 623

A akfu.sk
AkRlU.

(1) MUDr. Miroslav Kraus, trvale bytom Hlavná 21, 053 42 Krompachy
(i) Mgr. Miroslav Jaška, trvale bytom Soblahovská 1110/27, 911 01 Trenčín

V mene Partnera verejné sektora sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie v
mene Partnera verejné sektora sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Partnera verejného
sektora pripoja podpisy dvaja konatelia.

2. Partner verejného sektora má zriadený dozorný orgán, a to dozornú radu, ktorej členovia sú:
[1 IMUDr. Marián Hojstrič, trvale bytom Štúrova 23/46, 053 42 Krompachy
(ii) MUDr. Michal Chyla, PhD., trvale bytom Hurbanova 10, 040 01 Košice
(iii) Mgr. Michal Zakarovský, trvale bytom Sibírska 1612/22, 831 02 Bratislava - Nové Mesto
(iv) Ing. Michal Pišoja, trvale bytom Staré Grunty 3571/262, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
(v) MUDr, lán Slávik, MBA, trvale bytom Košická 359/214, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
1. ČASŤ

Zoznam verejných funkcií

Vzmysle 8 11 ods. 5 písm. c) Zákona uvádzam, že ziadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej
štruktúry Partnera verejného sektora nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike.

[A ČASŤ
Podmienky na zápis vrcholového manažmentu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na burze
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z.
9 cenných papieroch a investičných službácha o zmene adoplnení niektorých zákonov vplatnom znení,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo
spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo
výlučne riadi.

Na základe vyššie uvedeného a v súlade s 8 11 ods. 5 písm. d) Zákona, ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že nie
sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra.

v. ČASŤ
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Podľa 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona týmto ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto
Verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 03.07,2017AKFU LEGAL s. r. o.
Mgr. Branislav Fančovič, konateľ

AKFU LEGAL s. r. o.
Advokátska kancelária | Law Firm
sidlo | registered office st Havličkova 114, 811.04 Bratislava
1ČO F Id. No. 47 950 358.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava | | registered in Commercial Register of the District Court Bratislava |
odd. | Section Sro, vl. č. f Insert No. 106744/8
e-mail: fancovic Pakfu.sk, mob.: 00421 918 673 623Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×