Nezaradený subjekt

TATRAN Prešov, spol. s r.o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Hollého 3, Prešov

Záznam platný od: 7. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miloslav Chmeliar
Adresa:
Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Branislav Kahanec
Adresa:
Vajanského 33 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 7.07.2017 do: 7.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa $ 11 zákoná č, 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovOprávnená osoba: JUDr. Branislav Kahanec, advokát

so sídlom: Vajanského 33, 080 01 Prešov

IČO: 42084792

DIČ: 1080225311

Zapísaný v zozname: Slovenskej advokátskej komory pod č. 4836

(ďalej len „oprávnená osoba“)Partner verejného sektora: TATRAN Prešov, spol. s r.o,

So sídlom : Ilollého 3, 980 01 Prešov

IČO: 36 475 807

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
13097/P

Štatutárny orgán: Miloslav Chmoliar, konateľ

(ďalej len „partner verejného sektora“)

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa $ 11 odseku 4 zákona o registri

) S 8]
partnerov verejného sektora oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa
výhod:

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe
údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora:

- úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 27,02,2009:

- Účtovná závierka za rok 2015:

- účtovná závierka za rok 2016:

- občiansky preukaz konateľa, spoločníka, výpis z obchodného registra spoločníka:

- čestné vyhlásenia konateľa a spoločníkov,

- čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora.

Z čestných vyhlásení spoločníkov a konateľa vyplýva, že každý z nich:- práva a povinnosti spoločníka Partnera verejného sektora vykonáva samostatne, vo vlastnom
menc a na svoj účet,

- nemá uzavretú žiadnu zmluvu/dohodu, ktorou by:(o na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť svoj obchodný podiel v
Partnerovi verejného sektora alebo jeho č.(11) na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo na vyplatenie
podielu na zisku Partnera verejného sektora alebo jeho časti,

(0) — na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo hlasovať na valnom
zhromaždení Partnera verejného sektora,(iv) sa voči tretej osobe zaviazal vykonávať práva spoločníka Partnera verejného
sektora, vrátane práva hlasovať na valnom zhromaždení, podľa pokynov
takejto osoby,

- že nevykonávajú funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
33772004 Z. z. a ochrane verejnéha záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v
znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva:

Konečným užívateľom výhod v zmysle $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a ochrane pred legal.

vykonáva svoju podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet,
nemá so žiadnou treťou osobou uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve,

nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán,

nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu (dohodu) o financovaní(prostredníctvom úveru. pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), neprijal od žiadnej
tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia osoba neposkytla zabezpečenie
záväzkov Partnera verejného sektora, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali
právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera verejného sektora a/alebo právo na
akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,

vedie účtavníctvo riadne, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a účtovníctvo Partnera
verejného sektora poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom
účtovníctva,

po dni 31.12.2016, ku ktorému boli zostavené účtovné podklady predložené Oprávnenej
osobe za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného
sektora neboli Partnerom verejného sektora alebo vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora
vykonané akékoľvek úkony, najmä uzavreté alebo podstatne zmenené zmluvy (dohody),
poskytnuté alebo prijaté plnenia, ktoré by významným spôsobom menili stav majetku
a/alebo záväzkov Partnera verejného sektora oproti slavu, vyplývajúcemu z účtovných
podkladov predložených Oprávnenej osobe za účelom vykonania identiľikácie konečného
užívateľa výhod Partnera verejného sektora.lo

príjmov z trestnej činnosti a a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú fyzické osoby:

Miloslav Chimeliar, nar.: 17.02.1961, trvale bytom Ku Ihrisku 4, 080 06 Ľubotice

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním
právnická osoba:

Spoločníkmi spoločnosti sú:
FARMAKOL spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice, IČO: 31 677 860, sídlo: Ku Ihrisku 4.
080 06 Ľubotice

Vklad: 829 848 EUR, Splatené: 829 848 EUR, t.j. 45,45 % základného imania

- spoločníkmi tohto spoločníka Partnera verejného sektora sú:
Miloslav Chmeliar, nar.: 17.02.1961, trvale bytom Ku Ihrisku 4, 080 01 Ľubotice
Vklad: 33 360 EUR, Splatené: 33 360 EUR, t.j. 85,90 % základného imania
JUDr, Milan Berdis, nar.: 08.11.1951, trvale bytom V. Clementisa 8, 080 01 Prešov
Vklad: 1826 EUR, Splatené: 1826 EUR, t.j. 4,7 % základného imania
MUDr. Peter Chudík, nar. 18.02.1961, trvale bytom Záborské 185, 082 53 Petrovany
Vklad: 3652 EUR, Splatené: 3652 EUR, t.j. 9,4 % základného imania

Atiloslav Chmeliar, nan: 17.02.1961, trvale bytom Ku Ľhrísku 4, 080 06 Ľubotice
Vklad: 995 818 EUR, Splatené: 995 818 EUR, t.j. 54,55 % základného imania

Konateľom spoločnosti je:
Miloslav Chmeliar, nar: 17.02.1961, trvale bytom Ku ľhrisku 4, 080 06 Ľubotice

Konanie menom spoločnosti: „Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis“Orgánom partnera verejného sektora je aj Valné zhromaždenie.Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.

3) Uvedenie údaja podľa $ 4 ods. 3 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora, ak
o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:- Miloslav Chmeliar, nar, 17.02.1961. trvale bytom Ku Ihrisku 4, 080 06 Ľubotice, ako spoločník.
konateľ a konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora nevykonáva funkciu verejných
funkcionárov podľa čl, 2 ods. | ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane vere
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z


ého záujmu pri

ako spoločník a
konateľ spoločnosti TARMAKOL spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice. (ČO: 31 677 860,
sídlo: Ku Ihrisku 4, 080 06, ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora, nevykonáva funkciu
rých funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.

o ochrane verejného
ýkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2003 Z. z.

- JUDr. Milan Berdis, nar, 08,11.1951, trvale bytom V, Clementisa 8, 080 01 Prešov, ako spoločník
spoločnosti FARMAKOI, spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice, IČO: 31 677 860, sídlo: Ku
Ihrisku 4, 080 06, ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora, nevykonáva funkciu verejných
funkcionúrov podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone ľunkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

- MUDr. Peter Chudík, nar. 18.02.1961, trvale bytom Záborské 185, 082 53 Petrovany, ako
spoločník spoločnosti FARMAKOL spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice, IČO: 31 677
860, sídlo: Ku Ihrisku 4, 080 06, ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora, nevykonáva

záujmu prifunkciu verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods, 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005
Z.z.

4) V prípade partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 4 zákona o registri partnerov
verejného sektora preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra

partnerov verejného sektora sú splnené:

Neaplikuje sa.
Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente

zodpovedajúV Prešove dňa 19.12,2019

tenému stavu.

KAHANEC
KÁN

vokáť Ain
MEŠOV, Vajanského 33

Oprávnená osoba: ABVOKÁTAKA 54
Side. BrapiigkJUDr, Branislav
advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa $ 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba: JUDr. Branislav Kahanec, advokát

so sídlom: Vajanského 33, 080 01 Prešov

IČO: 42084792

DIČ: 1080225311

Zapísaný v zozname: Slovenskej advokátskej komory pod č. 4836

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: TATRAN Prešov, spol. s r.o.

So sídlom : Hollého 3, 080 01 Prešov

IČO: 36 475 807

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
13097/P

Štatutárny orgán: Miloslav Chmeliar, konateľ

(ďalej len „partner verejného sektora“)

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa $ 11 odseku 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa
výhod:

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe
údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora:

- úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 27.02.2009:

- účtovná závierka za rok 2015:

- účtovná závierka za rok 2016:

- občiansky preukaz konateľa, spoločníka, výpis z obchodného registra spoločníka:

- čestné vyhlásenia konateľa a spoločníkov:

- čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora.

Z čestných vyhlásení spoločníkov a konateľa vyplýva, že každý z nich:
- práva a povinnosti spoločníka Partnera verejného sektora vykonáva samostatne, vo vlastnom
mene a na svoj účet,
- nemá uzavretú žiadnu zmluvu/dohodu, ktorou by:

(i) na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť svoj obchodný podiel v
Partnerovi verejného sektora alebo jeho časť,

(i) — na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo na vyplatenie
podielu na zisku Partnera verejného sektora alebo jeho časti,

(di) — natretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo hlasovať na valnom
zhromaždení Partnera verejného sektora,

(iv) sa voči tretej osobe zaviazal vykonávať práva spoločníka Partnera verejného
sektora, vrátane práva hlasovať na valnom zhromaždení, podľa pokynov
takejto osoby,

- že nevykonávajú funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v
znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona č. 545/2005 Z. z. vykonáva spoločník spoločníka Partnera verejného sektora, a to
MUDr. Peter Chudík, nar.: 18.02.1961, bytom Záborské 185, 082 53 Petrovany, pričom
tento vykonáva funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a funkciu predsedu
vyššieho územného celku.

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva:

vykonáva svoju podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet,
nemá so žiadnou treťou osobou uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve,

nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán,

nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu (dohodu) o financovaní
(prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), neprijal od žiadnej
tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia osoba neposkytla zabezpečenie
záväzkov Partnera verejného sektora, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali
právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera verejného sektora a/alebo právo na
akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,

vedie účtovníctvo riadne, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a účtovníctvo Partnera
verejného sektora poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom
účtovníctva,

po dni 31.12.2016, ku ktorému boli zostavené účtovné podklady predložené Oprávnenej
osobe za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného
sektora neboli Partnerom verejného sektora alebo vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora
vykonané akékoľvek úkony, najmä uzavreté alebo podstatne zmenené zmluvy (dohody),
poskytnuté alebo prijaté plnenia, ktoré by významným spôsobom menili stav majetku
a/alebo záväzkov Partnera verejného sektora oproti stavu, vyplývajúcemu z účtovných
podkladov predložených Oprávnenej osobe za účelom vykonania identifikácie konečného
užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Konečným užívateľom výhod v zmysle $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú fyzické osoby:

Miloslav Chmeliar, nar.: 17.02.1961, trvale bytom Ku Ihrisku 4, 080 06 Ľubotice

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním
právnická osoba:

Spoločníkmi spoločnosti sú:
FARMAKOL spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice, IČO: 31 677 860, sídlo: Ku ľnrisku 4,
080 06 Ľubotice

Vklad: 829 848 EUR, Splatené: 829 848 EUR, t.j. 45,45 % základného imania
- spoločníkmi tohto spoločníka Partnera verejného sektora sú:
Miloslav Chmeliar, nar.: 17.02.1961, trvale bytom Ku Ihrisku 4, 080 01 Ľubotice
Vklad: 33 360 EUR, Splatené: 33 360 EUR, t.j. 85,90 % základného imania
JUDr. Milan Berdis, nar.: 08.11.1951, trvale bytom V. Clementisa 8, 080 01 Prešov
Vklad: 1826 EUR, Splatené: 1826 EUR, t.j. 4,7 % základného imania
MUD?r. Peter Chudík, nar. 18.02.1961, trvale bytom Záborské 185, 082 53 Petrovany
Vklad: 3652 EUR, Splatené: 3652 EUR, t.j. 9,4 % základného imania

Miloslav Chmeliar, nar.: 17.02.1961, trvale bytom Ku ľhrisku 4, 080 06 Ľubotice
Vklad: 995 818 EUR, Splatené: 995 818 EUR, t.j. 54,55 % základného imania

Konateľom spoločnosti je:
Miloslav Chmeliar, nar.: 17.02.1961, trvale bytom Ku ľhrisku 4, 080 06 Ľubotice

Konanie menom spoločnosti: „Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis“

Orgánom partnera verejného sektora je aj Valné zhromaždenie.
Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.

3) Uvedenie údaja podľa $ 4 ods. 3 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora, ak
o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

- Miloslav Chmeliar, nar. 17.02.1961, trvale bytom Ku Ihrisku 4, 080 06 Ľubotice, ako spoločník,
konateľ a konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora nevykonáva funkciu verejných
funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

- Miloslav Chmeliar, nar. 17.02.1961, trvale bytom Ku Ihrisku 4, 080 06 Ľubotice, ako spoločník a
konateľ spoločnosti FARMAKOL spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice, IČO: 31 677 860,
sídlo: Ku Ihrisku 4, 080 06, ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora, nevykonáva funkciu
verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. Ži

- JUDr. Milan Berdis, nar. 08.11.1951, trvale bytom V. Clementisa 8, 080 01 Prešov, ako spoločník
spoločnosti FARMAKOL spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice, IČO: 31 677 860, sídlo: Ku
Ihrisku 4, 080 06, ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora, nevykonáva funkciu verejných
funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

- MUDr. Peter Chudík, nar. 18.02.1961, trvale bytom Záborské 185, 082 53 Petrovany, ako
spoločník spoločnosti FARMAKOL spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice, IČO: 31 677
860, sídlo: Ku Ihrisku 4, 080 06, ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora, vykonáva
funkciu verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005
Z. z., a to funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a funkciu predsedu vyššieho
územného celku.

4) V prípade partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 zákona o registri partnerov
verejného sektora preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra
partnerov verejného sektora sú splnené:

Neaplikuje sa.

Partner verejného sektora svojim podpisom potvrdzuje úplnosť. pravdivosť a správnosť všetkých
vyššie uvedených údajov.
21 -06- 2017

V Prešove dňa ......Partner verejného sektora: f£Í
.
ved
TATRAN Prešov, spol. s r.o. sá
Miloslav Ehmeliar
konateľ

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje. že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente

zodpovedajú skutočne zistenému stavu.21 -08- 9917
V Prešove dňa NAN % „2017 Oprávnená osoba: a sku
zál
JUDr. Branislav Kahanec
advokát s o

/

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×