Nezaradený subjekt

IKpharm, spol. s r. o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čapajevova 23, Prešov

Záznam platný od: 11. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Schneider
Adresa:
Oravská 2 Prešov 080 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.
Adresa:
Popradská 64/A Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


1 1

| VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

| vypracovaný v súlade s ust. $ 11 ods. 4. a 5. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
| sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

r

| A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA ( PVS) — Právnická osobaObchodné meno | IKpharm, spol. s r. o. 1]
| Sídlo | Čapajevova 23, Prešov 08001
| Identifikačné číslo (IČO) 44 031 513 1
Označenie registra, Obchodný register Okresného súdu Prešov
| v ktorom je osoba zapísaná
Číslo zápisu v registri | OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro. vložka č.: 19813/P
Pzákladné imanie — | 6630EUR —
[ Rozsah splatenia — |664010R0000

Vlastnícka štruktúra PVS - spoločníci—— — —

1 | Meno, priezvisko, titul | Ing. Karol Schneider

Adresa trvalého pobytu — ——ÔRÔ——ÔII
[ Dátum narodenia 21.05.1954 m—<—€—€Gä—
| státna príslušnosť n—T— Tsk
[ Verejný funkcionár m | Nie 1
| Totožnosť overená - [ Občiansky preukaz číslo ET4167/70 n— |
! Výška vkladu 5 644 EUR
| Výška splateného vkladu 5 644 EUR ]
Právo na hospodársky Spoločník má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na |
prospech/podiel na hlasovacích | hlasovacích právach a zisku PVS

rávach a zisku
| ][2 T Meno, priezvisko, titul — m ! PaedDr. Metodeja Schneiderová „PhD. m
p adresa trvalého pobytu | Oravská 2, Prešov 080 01

Dátum narodenia | 16.10.1951 |
I Štátna príslušnosť SR Nj
[ Verejný funkcionár Nie . OS S
Tosošnosťoverené | občnsky preukaz číslo HZS 0 —

Výška vkladu | 996 EUR

ýška splateného vkladu | 996 EUR |

| Právo na hospodársky | Spoločník má 15 % podiel na základnom imaní PVS, na |

prospech/podiel na hlasovacích | hlasovacích právach a zisku PVS
právach a zisku |

| J
Právo na hospodársk

vkladom.

Získavanie a vyhodnotenie údajov

rospech/podiel na zisku:
+ Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 31.7.2009 a ustanovenia 8 123 ods. 1
Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splatenýmPodiel na hlasovacích právach:
+ Podľa ustanovenia $ 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:zákonníka.na spoločnosti.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov

« Valné zhromaždenia má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich
člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia
8 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením 8 132 ods. 1 ObchodnéhoRiadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán, konatelia1 Meno, priezvisko, titul

Ing. Karol SchneiderAdresa trvalého pobytu

Oravská 2, Prešov 080 01Dátum narodenia 21.05.1954
Štátna príslušnosť SR
„ Funk m konateľ
Verejný funkcionár Nie
| Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo ET416770Spôsob konania v mene
PVS

2 Meno, priezvisko, titulZa spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Písomnosti |
zakladajúce práva a povinností spoločnosti podpisuje ktorýkoľvek z
konateľov samostatne tak, že kobchodnému menu spoločnosti pripojí |
svoj vlastnoručný podpis. J
PaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD.| Adresa trvalého pobytu

Oravská 2, Prešov 08001

| Dátum narodenia 16.10.1951

| Štátna príslušnosť SR

| Funkcia konateľ o o . U
Verejný funkcionár Nie

Totožnosť overená

Spôsob konania v mene
PYS

[za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. PísomnostiObčiansky preukaz číslo HG283150

|
1
|
smnosti |
zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje ktorýkoľvek z
konateľov samostatne tak, že kobchodnému menu spoločnosti pripojí
svoj vlastnoručný podpis.
Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o PVS boli overené na základe dokumentu
získaného z registra, v ktorom je zapísaný - Výpis z obchodného registra Okresné súdu Prešov zo dňa
16.6.2017 , Úplné znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 31.7.2009 a písomného vyhlásenia PVS zo
26.6.2017. Identifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS boli údaj získané aj z dokladov
totožnosti spoločníkov a konateľov spoločnosti a overenia ich podoby v doklade totožnosti za ich
fyzickej prítomnosti oprávnenou osobou.

Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán - konatelia spoločnosti.

Konatelia spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike
podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z..

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD ( KÚV)1 | Meno, priezvisko, Ing. Karol Schneider
| titul
Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 08001 —
Dátum narodenia "21.05.1954
Štátna príslušnosť SK i NA
"Verejný funkcionár i Nie i
Totožnosť overená Občiansky preukaz Na

KÚV má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na hlasovacích právach a zisku PVS. Je fyzickou
osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech
vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod.
Funkcia konateľ2 | Meno, priezvisko, titul | -.....Adresa trvalého pobytuDátum narodenia — |——-

| Štátna príslušnosť

Verejný funkcionárTotožnosť overenáFunkcia

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola vykonaná v súlade s
ustanovením 8 11 ods. 4 zákona postupom podľa 8 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou
osobou z verejného úradného registra a listín PVS. Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané
a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu
| Prešov zo dňa 16.6.2017, v ktorom je konečný užívateľ výhod ako spoločník zapísaný, úplného znenia
spoločenskej zmluvy zo dňa 31.7.2009, ako aj zdokladu totožnosti, občianskeho preukazu
| predloženého konečným užívateľom výhod aoverenia jeho podoby spodobou vjeho doklade

| totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti uoprávnenej osoby. PVS predložil oprávnenej osoby

| vyhlásenie KUV zo dňa 26.6.2017, podľa ktorého

+ nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu
tretiu osobu,

+ nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu

| tretiu osobu,

svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,

| + nekoná vzhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody
spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá
by kontrolovala spoločnosť alebo v ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo
obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo
kontrolovala spoločníkov,

e je spoločník spoločnosti, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorého
prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,

«+ nieje verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

| + neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaníC) Zoznam verejných funkcionárov, vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVSMeno, priezvisko, titul Označenie verejnej funkcieD) Vyhlásenie oprávnenej osobyOprávnená osoba vsúlade s ustanovením $ 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z.
vyhlasuje, že pri identifikácií konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS ato obchodnej spoločnosti
IKpharm, spol. s r. o., spol. s r.o. konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
o predmetoch zápisu do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom
podľa zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranepred financovaním terorizmu a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú |

ňou skutočne zistenému stavu.Názov a označenie registra AUDITCON SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Popradská 64/A, Košice
- mestská časť Západ 040 11, zapísaná v zozname audítorských
spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom
auditu, číslo licencie 398,

Identifikačné číslo - IČO: 50598171 m.
Označenie obchodného registra Okresný súd Košice I, oddiel Sro., vložka číslo 40385/V ]
" Štatutár Ing. Eva Gazdová, konateľ |
Miesto a dátum — V Košiciach dňa 3.7.2017
Podpis p
tylová

/

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×