Nezaradený subjekt

Lekáreň Bellis - KE, spol. s r.o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čapajevova 23, Prešov

Záznam platný od: 11. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Schneider
Adresa:
Oravská 2 Prešov 080 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.
Adresa:
Popradská 64/A Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 4. a 5. zákona č. 315/2016 Z. z. a registri partnerov verejného
| sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.| A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA ( PVS) — Právnická osoba

Obchodné meno — lekáreň Belis-KE Spôl.s 0. J
žíl I čapajevova 23, Prešov 08001 — I
uentfikačné člo (ČO) | 30507203000
Označenie registra, Obchodný register Okresného súdu Prešov

[» ktorom je osoba zapísaná |
Číslo zápisu v registri OR Okresného súdu Prešov, Oddieť: Sro. vložka č.: 16390/P ——
Základné imanie — | 6638,783776 EUR m

r Rozsah splatenia — | 6638,783776 EUR| Vlastnícka štruktúra PVS - spoločníci
| 1 | Meno, priezvisko, titul | Ing. Karol Schneider

1 oravská 2, Prešov 080 01

Po EOS III
„Štátna príslušnosť 7 EEV OOOOOOOOOOOVEE|
[ Verej ý funkcionár —— Nie3 642,966209 EUR"| Totožnosť overená EE

| Výška splateného vkladu — 1 5642,966209 EUR © 1

| Právo na hospodársky | Spoločník má 85 % podiel na základnom imaní PYS, na
prospech/podiel na hlasovacích | hlasovacích právach a zisku PYS |
právach azisku |

|

12 ] Meno, priezvisko, titul [ PaedDr. Metodeja Schneiderová „PhD. —

[ Adresa trvalého pobytu | Oravská 2, Prešov 080 01 —

| Dátum narodenia 16.10.1951

| Štátna príslušnosť [55 1

| Verejný funkcionár | Nie 1
Totožnosť overená | Občiansky preukaz číslo HôZ85150 —
PVýška vkladu 905,817507 EURO —

[ Výška splateného vkladu 995,817567 EUR —
| Právo na hospodársky | Spoločník má 15 % podiel na základnom imaní PVS, na

prospech/podiel na hlasovacích hlasovacích právach a zisku PVS
| právach a zisku |

EE
Získavanie a vyhodnotenie údajov

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku:
s Podľa úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 11,5.2006 a ustanovenia $ 123 ods.1
Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splateným
vkladom.

Podiel ňa hlasovacích právach:
+ Podľa ustanovenia 5 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:
+ Valné zhromaždenia má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich
člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia
8 125 ods. 1 písm.f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením $8 132 ods. 1 Obchodného
zákonníka.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov
na spoločnosti.Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán, konatelia|
1 | Meno, priezvisko, titul | Ing. Karol Schneider o o |
Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01 |
. Dátum narodenia 21.05.1954 . |
Štátna príslušnosť SR
Funkcia o konateľ i o )
Verejný funkcionár Nie
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo ET416770
| Spôsob konania v mene Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že
PYS k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí
svoj podpis.
2 Meno, priezvisko, titul PaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD. o
Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 16.10.1951
Štátna príslušnosť SR
Funkcia . konateľ i
Verejný funkcionár [Nie
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo HG283150 1]
Spôsob konania v mene [ža spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že
PYS k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí
svoj podpis.


Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o PVS boli overené na základe dokumentu
získaného z registra, v ktorom je zapísaný - Výpis z obchodného registra Okresné súdu Prešov zo dňa
16.6.2017, Úplné znenia zakladateľskej listiny zo dňa 11.5.2006 a písomného vyhlásenia PVS zo
26.6.2017. Identifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS boli údaj získané aj z dokladov
totožnosti spoločníkov a konateľov spoločnosti a overenia ich podoby v doklade totožnosti za ich
fyzickej prítomnosti oprávnenou osobou.

Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán - konatelia spoločnosti.

Konatelia spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike
podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z..B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD ( KÚV)

1 Meno, priezvisko, 1 Ing. Karol Schneider
titul

l “ —
Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia | 21.05.1954 1
Štátna príslušnosť SK Na

| Verejný funkcionár Nie

Totožnosť overená Občiansky preukaz

KÚV má 85 % podiel na základnom imaní PYS, na hlasovacích právach a zisku PVS. Je fyzickou
osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech
vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod.

Funkcia konateľ2 | Meno, priezvisko, titul | ...... i

Adresa trvalého pobytu — | ......Dátum narodenia — ....Štátna príslušnosť — ©...Verejný funkcionárTotožnosť overená| Funkcia

0 — —

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola vykonaná v súlade s
ustanovením 8 11 ods. 4 zákona postupom podľa 8 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou
osobou z verejného úradného registra a listín PYS. Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané
a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu
Prešov zo dňa 16.6.2017, v ktorom je konečný užívateľ výhod ako spoločník zapísaný, úplného znenia
zakladateľskej listiny zo dňa 11.5.2006, ako aj zdokladu totožnosti, občianskeho preukazu


predloženého konečným užívateľom výhod aoverenia jeho podoby s podobou "v jeho doklade
totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti uoprávnenej osoby. PVS predložil oprávnenej osoby
vyhlásenie KUV zo dňa 26.6.2017, podľa ktorého
+ nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu
tretiu osobu,
+ nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu
tretiu osobu,
+ neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní
svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,

+ nekoná vzhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody |

spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá
by kontrolovala spoločnosť alebo vktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo
obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo
kontrolovala spoločníkov,

+ je spoločník spoločnosti, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorého
prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,

+ nieje verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.C) Zoznam verejných funkcionárov, vykonávajúcich funkciu v Slovenskej !

republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVSMeno, priezvisko, titul Označenie verejnej funkcie

D) Vyhlásenie oprávnenej osobyOprávnená osoba vsúlade s ustanovením 8 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z.
vyhlasuje, že pri identifikácií konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS ato obchodnej spoločnosti
Lekáreň Bellis - KE, spol. s r.o., konala nestranne a sodbornou starostlivosťou, zaobstarala si
o predmetoch zápisu do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom
podľa zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane
pred financovaním terorizmu a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.Názov a označenie registra AUDITCON SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Popradská 64/A, Košice
| - mestská časť Západ 040 11, zapísaná v zozname audítorských
spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom


Identifikačné číslo č 50 598 171 nt“ -
Označenie obchodného registra Okresný súd Košice I, oddiel Sro., vložka číslo 40385/V
Štatutár Ing. Eva Gazdová, konateľ

Miesto a dátum V Košiciach dňa 3.7.2017Podpis 7Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×