Nezaradený subjekt

ASTOM V, s. r. o.

Považská Bystrica
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Šebešťanová , Považská Bystrica

Záznam platný od: 12. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrea Tkáčová
Adresa:
Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Február 2019
Záznam do:
25. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Február 2019
Záznam do:
25. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vančo
Adresa:
Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. December 2017
Záznam do:
28. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Jágrik
Adresa:
Šebešťanová Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Záznam do:
15. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Záznam do:
15. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 28.02.2019 do: 25.09.2020

StiahniZáznam platný od: 15.12.2017 do: 28.02.2019

StiahniZáznam platný od: 12.07.2017 do: 15.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o RPVS“)

I. ASTOMV, s. r. o.

sídlo: Šebešťanová 253, 017 04 Považská Bystrica

IČO: 36 689 033

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín,

ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného

Oddiel: Sro, Vložka č.: 25695/R

sektora“)
a
11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca: JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len "Oprávnená osoba“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera
verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené
(zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu),
bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 5

Zákona o RPVS

ako konečný užívateľ výhod podľa ust. 5 6a ods. 1 písm. a)

zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 0 AML“) identifikovaná
nasledovná osoba:

Mano, priezvisko, titul: Andrea Tkáčová, Ing.

Trvale bytom: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava — Nové
Mesto

Narodená: 07.07.1978

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia:

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).
Verifikačný dokument1.2

2.1

2.2

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod
zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady,
ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina Partnera verejného sektora,

b) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného
sektora,

c) Stanovy spoločnosti ESIN group, a. s.,

d) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ESIN group, a. s.,

e) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

f) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

g) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ESIN group, a. s.,

h) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

1) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. KPRHT 4, s. r. o.,

j) Stanovy spoločnosti Webfork, a.s.,

k) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Webfork, a.s.,

I) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. Webfork, a.s.,

m) doklad totožnosti Ing. Andrei Tkáčovej.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu
(ďalej len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné
skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 6.639,- EUR (rozsah splatenia 6.639,- EUR),

b) Partner verejného sektora má jediného spoločníka, a to spoločnosť ESIN
group, a. s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške
6.639,- EUR (100% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora),

c) zo zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN
group, a. s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 10552/P (ďalej aj predtým len „ESIN group, a. s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR), rozvrhnuté do
10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie
vo výške 800.000,- EUR,strana 2
Verifikačný dokument strana 3b) spoločnosť ESIN group, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť KPRHT
4, s. r. o., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v
menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR čím disponuje s
vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo výške
8.000.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní ESIN group, a. s.),

c) zo stanov spoločnosti ESIN group, a. s. vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ESIN group, a. s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ESIN group, a. s.

2.3 Na základe skutočností uvedených vbode 2.2 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
KPRHT 4, s. r. o., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36
864 919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 60567/B (ďalej aj predtým len „KPRHT 4, s. r. o.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 300.000,- EUR (rozsah splatenia 300.000,- EUR),

b) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. má jediného spoločníka, ato spoločnosť
Webfork, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške
300.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti KPRHT 4, s. r.
9.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti KPRHT 4, s. r.
o.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.

2.4 Na základe skutočností uvedených vbode 2.3 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
Webfork, a.s., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802
766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa,

Vložka č.: 2626/B (ďalej aj predtým len „Webfork, a.s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Webfork, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 165.177.381,50 EUR, ktoré je rozvrhnuté na (i1) 2423 ks listinných akcií
na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks
listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 331,93
EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 33.193,91 EUR,

b) spoločnosť Webfork, a.s. má jediného akcionára, a to Ing. Andreu Tkáčovú,
ktorá vlastní (i) 2423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na


Verifikačný dokument strana 4meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR, čím
disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti Webfork, a.s. vo výške
16.177.381,50 EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti Webfork,
a.s.),

c) zo stanov spoločnosti Webfork, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti Webfork, a.s.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti Webfork, a.s.

2.5 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých
od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov
a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba
dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. 5 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML
spíňa so svojim nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného
sektora vo výške viac ako 25%, so svojim nepriamym podielom na hlasovacích
právach v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25% a právom na
hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25%
nasledovná osoba:

Ing. Andrea Tkáčová, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava -
Nové Mesto, Slovenská republika, narodená: 07.07.1978, štátna
príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.

2.6 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to
tak sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo
spoločným postupom podľa ust. S 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia. Za Partnera
verajného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Za spoločnosť
sú oprávnení konať konatelia samostatne.

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených
v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného
sektora tvorí konateľ spoločnosti:
- Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia dolina 958/9, 049 25 Dobšiná,
štátna príslušnosť: Slovenská republika, narodený: 09.04.1984, ktorý nie je
verejným funkcionárom,
- Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké
Tatry, štátna príslušnosť: Slovenská republika, narodený: 24.05.1983, ktorý nie je
verejným funkcionárom.


Verifikačný dokument strana 5Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
Štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie
je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 5 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora
nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného
dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať
a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho
vyhlasuje, Že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 24.09.2020UDr/ Milan Gocník, LL.
a advokát a prokurista
% advokátska kancelária
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodi

né meno:

So sídlom:

1ČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísan

á v:

Zastúpená:

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o

Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

36 862 711

2022800846

5K2022800846

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchod

né meno:

so sídlom:

1Čo:
DIČ:
IČ DPH:

zapísaný v:

zastúpe!

ný:

ASTOM V, s. r. o.

Šebešťanová 253, Považská Bystrica 017 04

36 689 033

2022263397

SK2022263397

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka
č.: 25695/R

Ing. Vlastimil Majerčák, konateľ

Ing. Tomáš Kukučka, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. ASTOMV, s. r. o.“)

1.

Článok I

Tdentifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), boli
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia
výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a a zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.

Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry

Narodený: 24.05.1983

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod I.“)

Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná

Narodený: 09.04.1984

Státna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod II.“ a spolu s Konečným užívateľ výhod I. ďalej len
„Koneční užívatelia výhod“)


Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 6a ods. 1 písm. a)
zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená
vyplýva, že:

- Konečný užívateľ výhod I. (i) ako akcionár spol. ESIN group, a. s. so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísanej v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len
„ESIN group, a. s.“) s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške
60% má priamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. vo výške 60%
a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a. s. vo výške
60%, (ii) prostredníctvom spol. ESIN group, a. s., ktorá je jediným spoločníkom
Partnera, s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 100% má nepriamy podiel
na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo výške 60% a
má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 60%.

- Konečný užívateľ výhod II. (i) ako akcionár spol. ESIN group, a. s. s podielom na
základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške 40% má priamy podiel na
hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. vo výške 40% a má právo na
hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a. s. vo výške 40%, , (ii)
prostredníctvom spol. ESIN group, a. s., ktorá je jediným spoločníkom Partnera,
s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 100% má nepriamy podiel na
hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo výške 40% a má
právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 40%.

Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občianskych preukazov (ďalej len „Doklady
totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch
uvedených vbode 3 tohto článku aich overením S údajmi Konečných
užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod sich podobou
v Dokladoch totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina spol. ASTOMV, s. r. o. a spol. ESIN group, a. s., so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), ktorá je jediným spoločníkom spol.
ASTOM V, s. r. o., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s., Stanovy spol.
ESIN group, a. s.

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. ASTOM V, s. r. 0. a spol. ESIN group,
a. S.

c) Čestné vyhlásenie spol. ASTOM V, s. r. o., jej konateľov a jej jediného
spoločníka a akcionárov spol. ESIN group, a. s., že im nie je známa žiadna iná
fyzická osoba okrem Ing. Tomáša Kukučku, trvale bytom Tatranská Lomnica
14646, 059 60 Vysoké Tatry, narodeným dňa 24.05.1983 a Ing. Vlastimila
Majerčáka, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, narodeným dňa
09.04.1984, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. ASTOMV, s. r. o. alebo na jej základnom
imanl,

< oby mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
ASTOMV, s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena,

- oby ovládala spol. ASTOM V, s. r. o. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. ASTOMV, s. r. o. alebo z inej jej činnosti,

- sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,


- je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho
orgánu spol. ASTOMV, s. r. o.
d) Občianske preukazy Konečných užívateľov výhod.
e) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.
f) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a. s.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. ASTOM V, s. r. o.
spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01,
IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R,

b) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:

(i) pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646,
059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a. s. vo výške 60%:

(di) pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.
S. vo výške 40%:

c) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok I11
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria konatelia spol. ASTOM V, s. r. 0., uvedení nižšie, ktorí sú oprávnení konať
v mene spol. ASTOMY, s. r. o. každý samostatne:
a) Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké
Tatry, narodeným dňa 24.05.1983, štátna príslušnosť: SR.
b) Ing. Vlastimil Majerčák, trvalo bytom Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25,
. narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR.
2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 5
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 18.01.2019 .
TÁ,

- "SOUKENÍK - ŠTRPKA, s
JUDr. David Soukeník
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. S 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o

So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

1ČO: 36 862 711

DIČ: 2022800846

IC DPH: SK2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: ASTOM V, s. r. o.

so sídlom: Šebešťanová 253, Poväžská Bystrica 017 04

1čo: 36 689 033

DIC: 2022263397

IČ DPH: SK2022263397

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka

zastúpe

Č.: 25695/R
ný: Ing. Vlastimil Majerčák, konateľ
Ing. Jozef Jágrik, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. ASTOMV, s. r. o.“)

Článok 1
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ
výhod podľa ust. S 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Peter Vančo

Trvalo bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto
Narodený: 17.01.1981

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 Ga ods. 1 písm. a)
zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená
vyplýva, že:

Konečný užívateľ výhod (i) ako jediný akcionár/spoločník (shareholder) v spol.
TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C.
2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky,
obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho
zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimiteď“) s podielom na
základnom imaní spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100% ovláda a kontroluje spol.
TinselEnterprisesLimited, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia
a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov spol. TinselEnterprisesLimited, (ii)
prostredníctvom spol. TinselEnterprisesLimited, ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a.
s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R
(ďalej len „ESIN group, a.s.“) s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a.s. vo
výške 50% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a.s. ana
základnom imaní spol. ESIN group, a.s. vo výške 50% a má právo na hospodársky
prospech z podnikania spol. ESIN group, a.s. vo výške 50%, (iii) prostredníctvom spol.
ESIN group, a ktorá je jediným spoločníkom Partnera, s podielom na základnom imaní
Partnera vo výške 100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na
základnom imaní Partnera vo výške 50% a má právo na hospodársky prospech z
podnikania Partnera vo výške 50%.

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)
a to:a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod sjeho podobou
v Doklade totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina spol. ASTOM V, s. r. o. a spol. ESIN group, a. s., sa sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), ktorá je jediným spoločníkom spol.
ASTOM V, s. r. o., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s., Stanovy spol.
ESIN group, a. s.

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. ASTOM V, s. r. g. a spol. ESIN group,
a.s.

c) Čestné vyhlásenie spol. ASTOM V, s. r. o., jej konateľov, jej jediného
spoločníka a akcionárov spol. ESIN group, a. s., spol. TinselEnterprisesLimited,
so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s
registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu,
priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho
zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimited“) a
jej jediného spoločníka/akcionára (shareholdera), v ktorom vyhlasujú, že im
okrem pána Petra Vanča, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava
- Staré mesto, narodeným dňa 17.01.1981 nie je známa žiadna fyzická osaba,
ktorá:

- “by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. ASTOMV, s. r. o. alebo na jej základnom
imaní,
by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
ASTOMYV, s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. ASTOM V, s. r. o. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. ASTOMV, s. r. o. alebo z inej jej činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

- je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho
orgánu spol. ASTOMV, s. r. 0.,

d) Čestné vyhlásenie Ivany Tollarovičovej ako riaditeľky spol.
TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia,
Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol.
„TinselEnterpriseslimited“), ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a. s.,
v ktorom vyhlasila, že spol. TinselEnterprisesLimited:
je spoločnosťou riadne zapísanou v: Oddelení zápisov Ministerstvom
energetiky, Obchodu, priemyslu aturistického ruchuna Cypre,
oddelením zápisov spoločností aoficiálneho zapsovateľa a správcu
Nikózia,

má sídlo na adrese: Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia,
P.C. 2101, Cyprus:

má registračné číslo: HE153960

koná prostredníctvom: Ivany Tollarovičovej, riaditeľky,

jej jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) je: Peter Vančo,
trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto,
narodený dňa 17.01.1981:

e) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. ASTOM V, s. r. o.
spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01,
1Čo: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom

Trenčín,

Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R,

b) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

pán Róbert Kukučka, trvale bytom Šebešťanová 253, 017 04
Považská Bystrica, narodený 3.10.1957, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%

pán JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653,
059 60 Vysoké Tatry, narodený dňa: 5.1.1982, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%: .

pán Ing. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebešťanová 48, 017 04
Považská Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a.s. vo výške 10%,

pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646,
059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a.s. vo výške 10%:

pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%:

spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office
301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom:
HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu,
priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a
oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, ktorá je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 50%

c) jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) spol. TinselEnter prisesLimited
je: Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré

d)

mesto,

narodený dňa 17.01.1981, ktorému patrí podiel na základnom imaní

v spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100%

nie je

členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár

vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.
Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria konatelia spol. ASTOM V, s. r. o., uvedení nižšie, ktorí sú oprávnení konať
v mene spol. ASTOMV, s, r. o. každý samostatne:
a) 1ng. Jozef Jágrik, trvalo bytom Šebešťanová 48, Považská Bystrica 017 01,
narodený: 09.01.1984, štátna príslušnosť: SR.
b) 1ng. Vlastimil Majerčák, trvalo bytom Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25,
M narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR
2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo ad nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 13.12.2017SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. a,
JUDr. David Soukeník
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 5 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS")

Oprávnená osoba

Obchodné meno:
So sidlom:
IČO:Zapísaná v:

Zastúpená:

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

36 862 711

20228008346

5K2022800846

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sra,
Vložka č.: 57530/B

JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné mena:
so sidlom:

Ičo:

DIČ:

IČ DPH:
zapísaný v:

zastúpený:

ASTOM V, s. r. o.

Šebešťanová 253, Považská Bystrica 017 04

36 689 033

2022263397

5K2022263397

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka
č.: 25695/R

Ing. Vlastimil Majerčák, konateľ

Ing. Jozef Jágrik, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol, ASTOM V, s. r. o.)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), boli
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 4 ZoRPYS ako koneční užívatelia
výhod podľa ust. $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaní členovia štatutárneho orgánu spol.
ASTOM V, s.r.o. (konatelia) a to:

Meno, priezvisko, titul: Jozef Jágrik, Ing.

Trvalo bytom: Šebešťanová 48, Považská Bystrica 017 01

Narodený: 09.01.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

Postavenie: konateľ spol. ASTOMV, s. r. o.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1")

A

Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25

Narodený: 09.04.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

Postavenie: konateľ spol. ASTOM V, s. r. o.
(ďalej len „Konečný uživateľ výhod 2% a spolu s Konečným užívateľom výhod 1 ďalej
„Koneční užívatelia výhod“).

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 5 6a ods. 2 zákona
o ochrane, podľa ktorého „Ak žiadna fyzická osoba nesplňa kritériá uvedené v ods. 1 písm.
a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového
manažmentu, za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej pôsobnosti štatutárneho
orgánu". Z predložených dokladov je jednoznačne preukázané, že žiadna z fyzických osôb
uvedená v rámci vlastníckej Štruktúry spol. ASTOM V, s. r. o. (I) nemá priamy alebo
nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. ASTOM V, s.
r. 0. alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) nemá právo vymenovať,
inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo
kontrolný orgán v spol. ASTOM V, s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) neovláda spol.
ASTOM V, s. r. 0. iným spôsobom, ako je uvedené vyššie, (iv) nemá právo na hospodársky
prospech najmenej 25 % z podnikania spol. ASTOM V, s. r. o. alebo z inej jej činnosti.
Z tohto dôvodu za konečných užívateľov výhod u spol. ASTOM V, s. r. o. sa považujú
členovia jej vrcholového manažmentu, pričom konatelia sú jediným orgánom vrcholového
manažmentu spol. ASTOM V, s. r. o. K tejto skutočnosti Oprávnená osoba dospela na
základe svojho nestranného konania vykonaného s odbornou starostlivosťou, pričom si
zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila.

Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 31.03.2017, na základe predložených
dokladov totožnosti každého z Konečných uživateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len
„Doklad totožnosti“) a ta:

a) porovnaním údajov Kanečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch
uvedených vbode 3 tohto článku aich overením súdajmi Konečných
užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod 1 a Konečného
užívateľa výhod 2 s ich padobou v Dokladoch totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina spol. ASTOM V, s. r. o. a spol. ESIN group, a. s., so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s."), ktorá je jediným spoločníkom spol.
ASTOM V, s. r. 0., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s., Stanovy spol.
ESIN group, a. s.

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. ASTOM V, s. r. o. a spol. ESIN group,
a. S.

c) Cestné vyhlásenie spol. ASTOM V, s. r. o., jej konateľov, jej jediného
spoločníka a akcionárov spol. ESIN group, a. s., v ktorom vyhlasujú, že im nie
je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. ASTOM V, s. r. o. alebo na jej základnom
imaní,

- “by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
ASTOM V, s. r. 0. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. ASTOM V, s. r. o. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. ASTOMY, s. r. o. alebo z inej jej činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto pism. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,
- je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho
orgánu spol. ASTOM V, s. r. o.,

d) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod 1,
e) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod 2.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bôd 3 tohto dokumentu:

a) výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. ASTOM V, s. r. 9. je
spol. ESIN group, a. s., so sidlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01,
1CO: 36 787 302, zapísaná V obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R,

b) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú pán Róbert Kukučka, trvale bytom
Šebešťanová 253, 017 04 Považská Bystrica, narodený 3.10.1957, pán JUDr.
Boris Kubovič, trvale bytam Tatranská Lomnica 14653, 059 60 Vysoké Tatry,
narodený dňa: 5.1.1982, pán Ing. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebešťanová 48,
017 04 Považská Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984, pán Ing. Tomáš
Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum
narodenia: 24.05.1983, Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dalina 958,
049 25 Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorí vlastnia každý zhodne po
20% na obchodnom imaní a hlasovacích právach spol. ESIN group, a.s.

c) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.Článok III
Riadiaca štruktúra partnéra verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria konatelia spol. ASTOM V, s. r. o., uvedení nižšie, ktorí sú oprávnení konať
v mene spol. ASTOM V, s. r. a. každý samostatne:
a) 1ng. Jozef Jágrik, trvalo bytom Šebešťanová 48, Považská Bystrica 017 01,
narodený: 09.01.1984, štátna príslušnosť: SR.
b) 1ng. Vlastimil Majerčák, trvalo bytom Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25,
narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR
2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priama alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. S 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. d) ZoRPYS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 5
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto.
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 30.06.2017" SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukenik
konateľ

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×