Nezaradený subjekt

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Zvolen

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen

Záznam platný od: 18. August 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen

Záznam platný od: 17. Júl 2017

Záznam platný do: 18. August 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Tomáš Chrenek PhD.
Adresa:
Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AKFU LEGAL s. r. o.
Adresa:
Havlíčkova 11A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


A K

slu

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v súlade s 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „Zákon“)
(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: AKFU LEGAL s. r. o.
Havlíčkova 11A, 811 04 Bratislava
47950 358Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 106744/8
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Branislav Fančovič, konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Nemocnica Zvolen a. s.

Sídlo: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen

IČO: 45 594 929

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sa, vložka č. 995/5

Konajúca prostredníctvom: MUDr. Ján Belariský, predseda predstavenstva

Ing. Michal Pišoja, člen predstavenstva
(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Spoločnosť“)

ÚVOD
Tento Verifikačný dokument som ako Oprávnená osoba vyhotovila vsúlade so Zákonom za účelom prvej
registrácie Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“) a za

účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

1. ČASŤ
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. V súlade s 8 11 ods. 4 písm. a) Zákona som ako Oprávnená osoba od Partnera verejného sektora
zaobstarala a následne preskúmala nasledovné dokumenty:

a) týkajúce sa Partnera verejného sektora:

(1) Výpis z Obchodného registra zo dňa 06.07.2017
(ii) Stanovy v aktuálnom znení ku dňu 13.07.2017
(iii) Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov ku dňu 13.07.2017

b) týkajúce sa jediného akcionára Partnera verejného sektora — spoločností AGEL SK a.s.

(i) Výpis z Obchodného registra zo dňa 22.06.2017

AKFU LEGAL s. r. O,
Advokátska kancelária | Law firm
sídlo | registered affice at Havlíčkova 114, 81104 Bratislava
IČO | 1d. Na, 47 950 358
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava ! | registered in Commercial Register of the District Court Bratislava |
odd. | Section Sra, vl. č. | insert No, 106744/8
e-mail: fancoviebakľu.sk, mob.: 00421 918 673 623
ww. akfu.sk
c)

e)
9
g)
h)

2.A K

(ii) Stanovy v aktuálnom znení zo dňa 31.05.2017
(iii) Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov za dňa 05.06.2017
(iv) Výročná správa za rok 2016

týkajúce sa jediného akcionára spoločnosti AGEL SK a. s. — spoločnosti AGEL a.s.

(i) Výpis z Obchodného registra zo dňa 06.06.2017

fit) Stanovy v aktuálnom znení zo dňa 24.11,2016

(iii) Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov zo dňa 16.06.2017
(iv)

v] Výročná správa za rok 2016

týkajúce sa jediného akcionára spoločnosti AGEL a. s. — spoločnosti SUPERNIUS, a.s.

[10 Výpis z Obchodného registra zo dňa 03.07.2017
fiš) Stanovy v aktuálnom znení za dňa 03.07.2017
(i) Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov zo dňa 05.06.2017

Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa (ďalej len „Čestné vyhlásenie“)

Obsah Obchodného vestníka vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora

doklady totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

doklady totožnosti členov v rámci vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Získané dokumenty som vyhodnotila postupom v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a © ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou“) a zistila som nasledujúce
skutočnosti:

a)

Partnerom verejného sektora je akciová spoločnosť, ktorej základné imanie predstavuje sumu vo
výške 25.000,000000 EUR.b) Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je akciová spoločnosť AGEL SK a.s., so sídlom Palisády
56, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 658 448, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava !, oddiel Sa, vložka č. 3933/B (ďalej len „AGEL SK a.s.“),

c) Jediným akcionárom spoločnosti AGEL SK a.s. je česká spoločnnosť AGEL a.s., sa sídlom Jungmannova
28/17, Nové Môsto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 005 34 111, vedená Mestským súdom
v Prahe, pod sp. zn. B 20225 (ďalej len „AGEL 3.s.“).

d) Jediným akcionárom spoločnosti AGEL a.s. je spoločnosť SUPERNIUS, a.s., so sídlom Palisády 56, 811
06 Bratislava — Staré mesto, IČO: 47 622 059, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5895/B (ďalej len „SUPERNIUS, a.s.“),

e) Akcianármi spoločnosti SUPERNIUS, a.s. sú:

1, Ing. Tomáš Chrenek, PhD., nar: majiteľ 22 kusov kmeňových listinných akcií na meno,26.07.1963, trvale bytom v ČR: v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
Podzámecká 1, Kolodčje, 190 16 Praha 9, | hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 22.000,-
Česká republika EUR

AKFU LEGAL. s. r. a.
Advokátska kancelária | Law Firm
sídlo | registered office at Havličkova 11A, 811 04 Bratislava
1ČO | Id. No. 47 950 358

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 | registered in Commercial Register af the Distriet Court Bratislava!

odd. | Section Sro, vl. č. | insert No. 106744/B
e-mail: fancoviefbakfu.sk, mob.: 00421 918 673 623
wwam aktu.sk
A

K

ujJUDr, Tomáš Chrenek, 1L.
01.08.1986, trvale
Gaštanová 2037/16, 949 01 Nitra

M., nar.:
bytom:

majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,-
EUR

PhDr. Dušana Chreneková, MBA, nar.:
27.08.1975, trvale bytom v ČR:
Podzámecká 1, Kolodéje, 190 16 Praha 9,
Česká republika

majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,-
EUR

lucia Chreneková, nar.: 01,09,1997, trvale
bytom: Dobšinského 26, 900 28 Ivanka pri
Dunaji

majiteľ jednej (1] kmeňovej fistinnej akcie na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,-EURPartner verejného sektora v Čestnom vyhlásení vyhlásil, že:

konečným užívateľom výhod Spoločnosti ako Partnera verejného sektora je Ing. Tomáš Chrenek, PhD., nar.:
26.07.1963, trvale bytom v ČR: Podzámecká 1, Kolodéje, 190 16 Praha 9, Česká republika (ďalej len
„Konečný užívateľ výhod“),

b) okrem Konečného užívateľa výhod neexistuje žiadna ďalšia a/alebo iná fyzická osoba, ktorá:

(i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti
alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

fi) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek jej člena,

(iii) ovláda Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené pod písm. b) bod |) a it) tohto vyhlásenia,

(iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti:

c

definícia konečného užívateľa výhod bola Spoločnosti podľa Zákona a podľa $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činností a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov Oprávnenou osobou riadne vysvetlená
3 Spoločnosť jej porozumela:

neexistuje žiadna dohoda o tichom spoločenstve, ani zmluva o ovládaní, resp. iná zmluva, súvisiaca s
výkonom práv v rozsahu podľa písm. b) bod (i) až (iv) tohto vyhlásenia v Spoločnosti:

neexistujú žiadne skryté písomné zmluvy ani ústne dohody (vrátane dohody o konaní vzhode vrozsahu
podľa $ 66b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov), na základe
ktorých by boli skutočnými konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti ako partnera verejného sektora
akékoľvek ďalšie a/alebo iné tretie osoby.

4. Z vyššie uvedených skutočností som v súlade s $ 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou určila
Konečného užívateľa výhod, ktorým je:

titul, meno a priezvisko: Ing. Tomáš Chrenek, PhD.

AKFU iEGAL s. r.o.
Advokátska kancelária | Law Firm
sidlo | registereď office at Havlíčkova 114, 811 04 Bratislava
IČO | Id. Na. 47 950 358
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 | registered in Commercial Register of the District Court Bratislava +
odd. | Section Sto, vl. č. | Insert Ala, 106744/8
e-mail: fancovie©akďu.sk, mob.: 00421 918 673 623
wavsvakfu.sk


ANKRIU

26.07.1963
slovenská
Podzámecká 1, Kolodéje, 190 16 Praha 9, Česká republika

dátum narodenia:
štátna príslušnosť:
trvale bytom:

U, ČASŤ
Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

A) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je slovenská spoločnosť AGEL SK a.s., ktorá je
majiteľom 100 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 250,-
EUR: a ktorá má podľa aktuálnych stanov Partnera verejného sektora podiel na hlasovacích právach v ňom vo
výške 100%, pričom počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške
základného imania, t.j. 1:1.

2. Jediným akcionárom spoločnosti AGEL SK a.s. je česká akciová spoločnosť AGEL a.s., ktorá je majiteľom
19 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 200.000,- EUR: a
ktorá má podľa aktuálnych stanov spoločnosti AGEL SK a.s. podiel na hlasovacích právach v nej vo výške 100%,
pričom počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, t.j.
111.

3. Jediným akcionárom spoločnosti AGEL a.s. je slovenská akciová spoločnosť SUPERNIUS, a.s,, ktorá je
majiteľom 1.000 kusov kmeňových zaknihovaných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 100.000,-
EUR, a ktorá má podľa aktuálnych stanov spoločnosti AGEL SK a.s. podiel na hlasovacích právach v nej vo výške
100%, príčom na jeden kus akcie pripadá jeden hlas, t.j. 1 :1.

4. Akcionármi spoločnosti SUPERNIUS, a.s. sú:majiteľ 22 kusov kmeňových listinných akcií na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá

1. Ing. Tomáš Chrenek, PhD., nar:
26.07.1963, trvale bytom vo ČR:

Podzámecká 1, Kolodéje, 190 16 Praha 9,
Česká republika

hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 22.000,-
EUR

2, JUDr. Tomáš Chrenek, IL.
01.08.1986, trvale
Gaštanová 2037/16, 949 01 Nitra

M., nar.:

bytom:

majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,-
EUR

3] PhDr. Dušana Chreneková, MBA, nar.:
27.08.1975, trvale bytom vo ČR:
Podzámecká 1, Kolodčje, 190 16 Praha 9,
Česká republika

majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,-
EUR4/ Lucia Chreneková, nar.: 01.09.1992,
bytom: Dobšinského 26, 900 28 Ivanka pri
Dunaji

majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,-
EURAKFU LEGAL s. r. o.

Advokátska kancelária | Law Firm
sídlo | registered office at Havličkova 114, 81104 Bratislava

IČO fld. No. 47 950 358

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava | | registered in Commercial Register of the District Court Bratislava |
odd, | Section Sro, vi. č. | Insert lo. 106744/B,

e-mail: fancovicOaksk, mob.: 00421 918 673 623
akfu.sk


A Kom iLI

B) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora
1. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré má nasledujúcich členov:
(i) MUDr. Ján Belanský, predseda predstavenstva, trvale bytom Slnečná 1677/2, 972 01 Bojnice -
Dubnica

fit) Ing. Ľudmila Veselá, člen predstavenstva, trvale bytom Svätoplukova 88/8, 971 01 Prievidza

(dii) Ing. Michal Pišoja, člen predstavenstva, trvale bytom Staré Grunty 3571/262, 841 04 Bratislava-
Karlova Ves.

V mene Partnera verejného sektora konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k
vytlačenému alebo napísanému názvu Partnera verejného sektora, menám a funkciám pripoja svoj podpis.

2. Partner verejného sektora má ako kontrolný orgán zriadenú dozornú radu, ktorej členovia sú:

U] MUDr. Milan Leckéši, trvale bytom Tľanovského 1331, 757 01 Valašské Mezifičí

1] Ing. Radoslav Vazan, trvale bytom Dionýza Štúra 981/1, 963 01 Krupina

1) MUDr, Ján Slávik, MBA, trvale bytom Košická 359/214, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
iv) Ing. Eleonóra Janíková, trvale bytom Haanova 2618/18, 851 04 Bratislava - Petržalka

1t. ČASŤ
Zoznam verejných funkcií

V zmysle $ 11 ods. 5 písm. c) Zákona uvádzam, že žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej
štruktúry Partnera verejného sektora nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike.

IV. ČASŤ
Podmienky na zápis vrcholového manažmentu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na burze
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investičných službách a ozmene adoplnení niektorých zákonov vplatnom znení,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo
spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo
výlučne riadi.

Na základe vyššie uvedeného a v súlade s 8 11 ods. 5 písm. d) Zákona, ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že nie
sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra.

v. ČASŤ
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Podľa 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona týmto ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vtomto
Verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.AKFU LEGAL s. r. o.
Mgr. Branislav Fančovič, konateľ

AKFU LEGAL s. r. o.
Advokálska kancelária | Law firm
sidlo | registered office at Havlíčkova 11A, 811 04 Bratislava
IČO | Id. tla, 47 950 358
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava | | registered in Commercial Register of the District Court Bratislava t
odd, | Section Sro, vi. č. | Insert No. 06744/B
e-mait: fancovicélakfu.sk, mob.: 00421 918 673 623
ww. akfu.skPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×