Nezaradený subjekt

SANTÉ, spol. s r.o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čapajevova , Prešov

Záznam platný od: 17. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Schneider
Adresa:
Oravská 2 Prešov 080 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.
Adresa:
Popradská Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 4. a 5. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA ( PVS) — Právnická osoba


Obchodné meno SANTÉ, spol. sro. 0 .
| Sídlo na.“ Čapajevova 23, Prešov 08001 o
t é 31727921 —
| Označenie registra, o Obchodný register Okresného súdu Prešov
v ktorom je osoba zapísaná
Číslo zápisu v registri i OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro. vložka č.: 3057/P.
Základné imanie 6 638,783776 EUR
Rozsah splatenia 6 638,783776 EUR

Vlastnícka štruktúra PVS - spoločníci

1 Meno, priezvisko, titul Ing. Karol Schneider
Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 21.05.1954" —
Štátna príslušno: SRO
Verejný funkcionár Nie
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo ET416770
Výška vkladu 5 642,966209 EUR
Výška splateného vkladu 5 642,966209 EUR O
| Právo na hospodársky SN Spoločník má 85 % podielna základnom imaní PVS, na
prospech/podiel na hlasovacích hlasovacích právach a zisku PVS
právach a zisku
2 | Meno, priezvisko, titul PaedDr, Metodeja Schneiderová , PhD.
Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 16.10.1951
Štátna príslušnosť SR
| Verejný funkcionár Nie
| Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo HG283150
ka vkladu — 995,817567 EUR
" Výška splateného vkladu 995,817567 EUR |
Právo na hospodársky Spoločník má 15 % podiel na základnom imaní PVS, na
prospech/podiel na hlasovacích hlasovacích právach a zisku PVS
právach azisku
r —— OV)».
1


Získavanie a vyhodnotenie údajov

Právo na hospodársky prospech/ podiel na zisku:
+ Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 2.2.2010 a ustanovenia $ 123 ods.1
Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splateným
vkladom.

Podiel na hlasovacích právach:
+ Podľa ustanovenia 8 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje |
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:
+ Valné zhromaždenia má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich
člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia
8 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením $ 132 ods. 1 Obchodného
zákonníka.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov
na spoločnosti.Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán, konatelia1 | Meno, priezvisko, titul | Ing. Karol SchneiderAdresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 21.05.1954
Štátna príslušnosť SR
" Funkcia | konateľ
Verejný funkcionár Nie
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo ET416770
Spôsob konania v mene Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne tak, žek
PVYS písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja

svoj vlastnoručný podpis.2" Meno, priezvisko, titul PaedDr. Metodeja Schneiderová „ PhD.Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 08001
| Dátum narodenia 16.10.1951
Štátna príslušnosť SR
| Funkcia konateľ
Verejný funkcionár Nie
" Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo HG283150
Spôsob konania v mene Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne tak, že k
PVS písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja

svoj vlastnoručný podpis.


Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o PVS boli overené na základe dokumentu
získaného z registra, v ktorom je zapísaný - Výpis z obchodného registra Okresné súdu Prešov zo dňa
16.6.2017 , Úplné znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 2.2.2010 a písomného vyhlásenia PYS zo
26.6.2017. Identifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry PYS boli údaj získané aj z dokladov
totožnosti spoločníkov a konateľov spoločnosti a overenia ich podoby v doklade totožnosti za ich
fyzickej prítomnosti oprávnenou osobou,

Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán - konatelia spoločnosti.

Konatelia spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike
podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo. 545/2005 Z. z..B ) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD ( KÚV)1 Meno, priezvisko, Ing. Karol Schneider
titul
| " Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 21.05.1954
Štátna príslušnosť SK
Verejný funkcionár Nie o
Totožnosť overená Občiansky preukaz

KÚV má 85 % podiel na základnom imaní PYS, na hlasovacích právach a zisku PVS. Je fyzickou
osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech
vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod.
Funkcia konateľ2 | Meno, priezvisko, titul 2[ Adresa trvalého pobytu

Dátum narodenia — |-—--"Štátna príslušnosť — |...Verejný funkcionár ——

Totožnosť overenáFunkcia

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola vykonaná v súlade s
ustanovením 8 11 ods. 4 zákona postupom podľa 8 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou
osobou z verejného úradného registra a listín PVS. Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané
a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu
Prešov zo dňa 16.6.2017, v ktorom je konečný užívateľ výhod ako spoločník zapísaný, úplného znenia

spoločenskej zmluvy zo dňa 2.2.2010, ako aj zdokladu totožnosti, občianskeho preukazu
j
predloženého konečným užívateľom výhod a overenia jeho podoby s podobou vjeho doklade

totožno.

vyhlásenie KUV zo dňa 26.6.2017, podľa ktorého

nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu
tretiu osobu,

nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu
tretiu osobu,

neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní
svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,

nekoná vzhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody
spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá
by kontrolovala spoločnosť alebo vktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo
obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo
kontrolovala spoločníkov,

sú spoločníci spoločnosti, ktorí skutočne a priamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť, v ktorých
prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,

nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

sti za jeho fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby. PVS predložil oprávnenej osoby
|
|
|C) Zoznam verejných funkcionárov, vykonávajúcich funkciu vSlovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS
Meno, priezvisko, titul Označenie verejnej funkcie
|
D) Vyhlásenie oprávnenej osobyOprávnená osoba vsúlade s ustanovením 8 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z.
vyhlasuje, že pri identifikácií konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS ato obchodnej spoločnosti

SANTÉ,

zápisu do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom podľa zákona
číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov ztrestnej činnosti aochrane pred |spol. s r.o., konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmetoch

A . A % z g 4 Laž 84% !
financovaním terorizmu a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou |
skutočne zistenému stavu.Názov a označenie registra [ AUDITCON SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Popradská 64/A, Košice

- mestská časť Západ 040 11, zapísaná v zozname audítorských
spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom
auditu, číslo licencie 398,

Identifikačné číslo - IČO: 50598171 — a
Označenie obchodného registra Okresný súd Košice I, oddiel Sro., vložka číslo 40385/V
Štatutár . Ing. Eva Gazdová, konateľMiesto a dátum >

Podpis

V Košiciach dňa 3.7.2017Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×