Nezaradený subjekt

RHF 1 s.r.o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 28. Apríl 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Za školou I. 1, Zamarovce

Záznam platný od: 19. Júl 2017

Záznam platný do: 28. Apríl 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marcel Forai
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 3088 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Oravkin
Adresa:
Špitálska 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Bína
Adresa:
Jedlová 376 Ústí nad Labem - Skorotice 40340
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Február 2019
Záznam do:
28. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Věra Bínová
Adresa:
SNP 10 Ústí nad Labem 40011
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
18. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ & PARTNERS, s.r.o.
Adresa:
Lermontovova 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Meno:
JUDr. Anna Pčolová, notár
Adresa:
Horný Šianec Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Anna Pčolová, notár
Adresa:
Vajanského 6 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 28.04.2020 do: 2.07.2020

StiahniZáznam platný od: 18.02.2019 do: 28.04.2020

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 18.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT.Obchodné meno:
Sídlo :
1CO:

Šlaludárny orgán:
Konanie menom spoločnosti:

podľa $ 1] uds. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (ďalej tiež ako „Zákon“)

IL
Oprávnená osoba

Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ 8. PARTNERS, s.r.o.

1 ermontovova 14, 811 01 Bratislava, SR

30 800 018

Obch. register OS Bratislava 1, oddiel: Sto, vložka č. 34280/B

JUDr. Fduard Andrašoviť, advokát a konateľ

Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému
alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu,
priezvisku a profesijnému označeniu advokát pripají svoj vlastnoručný

podpis.

(ďalej v texte tiež ako „Oprávnená osoba“)

Obchodné mena:
Sídlo :
1ČO:
Registrácia:
Štatutárny orgán:

Konanie menom spoločnosti:1.
Partner verejného scktora

, Bratislava - mesiská časť Slaré Mesto 811 08, SR.

45 447 152
Obchodný register OS Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo: 144772/B
Mgr. Matúš Budiak, konateľ

V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.

(ďalej v texte tiež ako „Pattiner verejného sektora“ alebo ako „RiF 1 s.r.o.)

1L

Identifikácia konečného užívateľa výhod

AJ ldeutifikácia konečného užívateľa výhod:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár: áno / nic!
a

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár: áne / niež
a

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár: áne / nicš
a

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

! Nehodiace sa škrtnite
? Nehodiace sa škrtnite
3 Nehodiace sa škrinite

Mgr. Matúš Budiak

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
27114994

Slavenská (SR)

án Oravkin
Špitálska 7778/55, 811 08 Braúslava, SR
05.02.1985
Slovenská (SR)

Ing. Miroslav Budiak

Ľudovíta Fulla 3088/50, 841 05 Bratislava, SR
18.02.1905

Slovenská (SR)

lng. Marcel Forai
Dyvožákovo nábrežie 4/13, Bratislava 811 U2, SR.
Dátum narodenia: 15.01.1970
Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)
Verejný funkcionár: áno / nie!

TV.
Odôvodenie, na základe akých informácií a akým, postupom podľa $ 5 ods. 4) Zákona bol
identifikovaný a/alebo averený konečný užívateľ výbad

Nyhlásenie: Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nestranne a s odbomou
starostlivosťou, zaobstarala si a predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie z nasledovných
podkladov a dokumentov:

- Posledne platný výpis z OR obchodnej spoločnosti RITÉ 1 s.r.o.
- Zoznam spoločníkov vedený RIIF 1 s.r.o.

- Spoločenská zmlova RHT 1 s.r.o.

- Poznámky účtovnej závierky obchodnej spoločnosti RHF 1 s.t.o.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje nasledovne:
Pažtner verejného sektora vznikol ako spoločnosť s mčeným obmedzením registráciou ku dňu 25.03.2010.

Aktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti RI1F 1 s.t.o. uvádza, že spoločníkom Pattnera verejného
sektora je/ sú:

a) SANION HOLDING s.r.o., so sídlom Špitálska 35, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52
153 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiek: Sro, vložka č.
142065/B, v mene ktorej koná Mgr. Matúš Budiak, konateľ a Ján Oravkin, konateľ a Ing. Marcel Vorai,
konateľ (každý samostatne)

Aktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti RIE 1 s.r.o. v čl. 6 nvádza, že aktuálna výška splatených
skladov spoločníkov v spoločnosti Partnera verejného sektora je nasledovná, citujeme:
1. Základné imanie spoločnosti je 5.000, EUR. (slovom päťtiste EUR) a pozostáva z peňažných vkladov spoločníkov
spoločnosti.
2. Základné imanie spoločnosti tvoria vkľady jednotlvých spoločníkov, ktoré sú peňažné a ich výška je nasledovná:
a) SANION HOLDING s.r.o. .... „„B.DOB,- Furt, rozsah splatenia „zien 3.000, Dar.Orgánmi Partnera verejného sektora sú :
a) Valné zhromaždenie
b) Konateľ

Podľa článku 10 ods. 1 spoločenskej zmluvy RHF 1 s.r.o., Valné zhromaždenie je najvyšším orgánotu
spoločnosti.

Podľa článku 10 ods. 6 spoločenskej zmluvy RIIF 1 s.t.o., Vaľné zhromaždenie je oznášaniaschopné, ak sú
prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov.

Podľa článku 10 ods. 7 spoločenskej zmluvy RHF 1 s.r.o., počet hlasov každého spoločníka sa určuje
pomeram hodnoty jeho vkladu k výške základučho imania spoločnosti.Podľa článku 10 ods. 13 spoločenskej zmhrvy RHF 1 s.r.o., na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia je vždy
potrebný súhlas 100% hlasov všetkých spoločníkov.Podľa čl. 13 spoločenskej anluvy RHE
spoločnosti koná a za spoločnosť po:

s.ro. štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora a v mene
Ije konateľ samostatne.+ Nehodiace sa škrtnite

Š Konaním s odhornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej
osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala aleba mohla získať a
ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.
Podľa výpisu obchodnej spoločnosti RHT" 1 s.r.o. z Obchodného registra, je konateľom Patínera verejného
sektora fyzická osoba:

Meno a piiezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR.
Dátum narodenia: 27.07.1994

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 27.02.2020.

a

Meno a priezvisko: Ján Oravkin

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR.
Dátum narodenia: 05.02.1985

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konareľa je 27.02.2020.

v.
Vlaslnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejtiého sektoraA) Nlastnícka štru! Partnera verejného sektora je vzmysle Spoločenskej zmluvy avýpisu
z Obchodného registra, tvorená spoločníkmi:

A) SANION HOLDING s.r.0., so sídlom Špitálska 5i, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
52 753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro,
vložka č. 142065/B, ahchodný podiel vo výške 3.000, Fur, splatený vo výške 5.000, Far,

18) Vlastnícka štruktúra právnickej osoby SANION HOLDING s.r.o., so sídlom Špitálska 55, 811 08
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 32 753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 142065/B, tvorená tromi spoločníkmi, fyzickýmiosobami:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pohy: Špitálska 7778/45, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: ZTATLVIVA

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podielu vo výške 2.250 Eur (základné imanie: 2000 Ľyr, rozsab splatenia: #000
Br, hj. 2380 podiel na základnom iman)a

Meno a priezvisko: Ján Oravkia

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 05.02.1985

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podieli vo výške 2.250 Bur (základné imanie: 3.000 Bar, rozsah splatenia: 000
Nar, tj. 25% podiel na základnom imaní)
a

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav BudiakAdresa lrvalého pobytu: Ľudovíta Fullo 3088/50, 841 05 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 18.02.1965
Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podielu vo výške 2.250 Eur (základné šmanie: 9000 Ear, rozsah splatenia: 9.000
Exp, tj. 25% podiel na základnom imaní)

a

Meno a priezvisko: Ing. Marcel Forai

Adresa trvalého pobytu: Dvofákovo nábrežie 4/E, Bratislava 811 02, 5R
Dátum narodenia: 15.41.1970

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

vlastuíkorm obchodného podielu vo výške 2.250 Fur (yžkladné imanie: 9.000 Eur, rozsab splatenia: 3.000
Exr, žj. 25% podiel na základnom isaní)
©) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je v zmysle Spoločenskej zmluvy rrorená ústrednými

orgánmi SZPB, ktorými sú:

aj Valné zhromaždenie,
b) Konateľ spoločnosti.

Podľa či. 13 spoločenskej zmluvy RHF 1 s.r.o., štatulárnym ongánom Partnera verejného sektora a v
mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostame.

Podľa výpisu obchodnej spoločnosti RHF 1 s.r.o. z Obchodného registra, je konateľom Partnera
verejného sektora fyzická osoba:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pabytu:
Dátum natodenia:
Štátna príslušnosť:
Mgr. Matúš Budiak.
Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR.
27.07.1994

Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 27.02.2020.

a

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

án Oravkin
Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
05.02.1985
Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 27.02.2020.

Na základe vyššie uvedeného splňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod
podľa $ 6a“ z.č. 297/2008 Z.z. v platnom znení nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dálum narodenia:
Šrátna príslušnosť:

a

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť:

a

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobym:
Dátam narodenia:
Štátna príslušnosť:

a

Meno a ptiezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Mgr. Matúš Budiak

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
27.07.1994

Slovenská (SR)

Jn Oravkia

Špitálska TTIB/55, 811 08 Bratislava, SR
05.02.1985

Slovenská (SR)

log. Miroslav Budiak

Ľudovíta Pallu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR.
18.02.1965

Slovenská (SR)

Ing. Marcel Forai

Dvožákovo nábrežie 4/Ľ, Bratislava 811 02, SR
15.01.1970

Slovenská (SRY

© Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontvoluge právaickú osobu, Bzická osol — podnikateľa ahct združeniemajetku, a každ fyz

ická asúba, v prospech ktorej ta stôjekty vykorávujú svoju činnosť alebo obchod: medzi konečných užívateľov výhod pasrí najmä
aj akide o právnická osobu, ktorá nie je združením majetku am emutentomi
požianskám na uverejňovanie informáci! podľa osobitného predpiznných prajrterov prijatých na ohchodovonie na rozulosanos trhu, ktorý podlicke.
rovnocenného právicho predpisu členského štátu alebo rovnocennýchu

mutsmnórodných norietu, [vsická usoha., klurá

Ť. má priamy nlcho nujpriamy pocdiet alebo #ch súčet najmenej 25 % na hlasovačieh právach + právnickej osobe atebo na jej základnom imaní vrátané akcií
na doručiteľa,

Zá právo vymenovať. ina. ustanoviť uleha tduniať štantárný argón, rischaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán » právnickej osobe alebo
akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, aka je uvedené v prvom a drahom hode,

4. má právo na kospodársky prospech najmenej 25 % z padnikumia právnickej osoby aleba z inej jej Članosti,

Al ide o fyzickú asobu . podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 %6 z mudníkania fyzickej osoby — podsikneťo alebo

z naj ej činnosti,
vi.
Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktori sú
súčasťou vlastníckej štruktúry aleho riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Vyhlásenie: Súčasťou vlastníckej štruktúry a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nic sú
verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

VII.
Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu
do registra podľa $ 4 ods. 4 Zákona

Vyhlásenie: Pariner verejného sektora, nie je emitentorm cenných papicrov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu aleho rovnocenných medzinárodných noriem alebo
spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda 2 priamo alebo
nepriamo výlučne riadi.

VEL.
Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zmlpovedajú skutočne zistenému stavu.
dokumente
cii a/alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod sú pravdivé, úplné a zodpovedajú
skutočne zistenému stavu, výkonanom postupom špecifikovaným v čl. TV tohto vyhlásenia, a to ku dňu
podpísania (autorizácie) tohto verifikačného dokumennu.

K.
Autorizácia — podpisová doložka

V Bratislave, dňa 29.06.2020

Avotkátska kancelária
ANDRAŠOVIŤ A PARTNEBO, o.o.
A

VČ I 004 NÁŠ DIČ: 2021479274


ria ANDRAŠOVIČ 8: PARTNEBE, s.r.o.
JUDr. Eduard Andrašovič, advokát a konateľ

Advokátska kance


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa $1 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verej

Obchodné meno:

Sídlo :

IČO:

Registrácia:

Šlalulárny orgán:

Konanie menom spoločnosti:

(ďalej v texte tiež ako „.

Obchodné meno:
Sidlo :

Ičo:

Štatutárny orgán:
Konanic menom spoločnosti:právnetá

ého sektorá a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej riež ako „Zákon“)
1.
Oprávnená osoba

Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ 8. PARTNERE, s.r.o
1.grmantovova 14, 811 01 Bratislava, SR

36 860 018

Obch. register OS Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 54286/B

JUDr, Eduard Andrašoviť, advokát a konateľ

Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému
alebo vytlačenému obchodnému tncnu spoločnosti, svojmu menu,
priezvisku a profesijnému označeniu advokát pripojí svoj vlastnoručný
podpis.

sobaIL

Partner verejného sektora

RHE 1 s.r.o.

Špitálska 55, Bratislava - mestská Časť Staťé Mesto 811 08, SR

45 447 152

Mgr. Matúš Budiak, konateľ

V mene spoločností koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne,

(ďalej v texte tiež ako „Partner verejného sektora“ alebo ako „RHE 1 s.r.o.)11.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Aj Idemifikácia konečného užívateľa výhod:

Meno a ptiezvísko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenja:
Štátna prís
Verejný funkcioná:
a

Meno a priezvisko!
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:


uno:

Mgr. Matúš Budiak

Špitálska. 7778/55, 811 08 Bralislava, SR
27,07,1994

Slovenská (SR)

áme / nie!

Ján Oravkin

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
05.02.1985

Slovenská (SR)

Verejný funkcionár: ##e / nie?

a
Meno a priezvísko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:Ing. Mitoslav Budiak

Ľudovíta Tullu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR
18.02.1965

Slovenská (SR)

Verejný funkcionár: ##e / nie?

+ Nehodiace sa škrtníte
2 Nehodiace sa škrtnite
3 Nehodiace sa škrtnite
1V,
Odôvodenie, na základe akých informácií a akým, postupom podľa $ š ods. 4) Zákona bol
identifikovaný a/alebo overený konečný užívateľ výhod

Vyhlásenie: Oprávnená osoba idenrifikovala konečného užívateľa výhod nestranne a s odbornou
starostlivosťou", zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie z nasledovných
podkladov a dokumentov:

- Posledne platný výpis z OR obchadnej spoločnosti RH 1 s.r.o.
- Zoznam spoločníkov vedený RHU 1 s.r.o,

- Spoločenská zmluva RHI"1 s.r.o.

- Poznámky účtovnej závietky obchodnej spoločnosti RIE 1 s.r.o,Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje nasledovne:

Partner verejného sektora vznikol ako spoločnosť s ručeným obmedzením registráciou ku dňu 23.04.2010.Aktuálne plarná Spoločenská zmluva snoločnosti RHF 1 s.r.o. uvádza, že spoločníkom Partnera verejného

sektora je/sú:

a) SANION HOLDING s.t.o., so sídlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, 1ČO: 52
733 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
142065/B, v mene ktorej koná Mgr. Matúš Budiak, konateľ a Ján Otavkin, konateľ (každý samostatne)

Aktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti RH] s.r.o. v čl. 6 uvádza, že aktuálna výška splatených.

vkladov spoločníkov v spoločnosti Partnera verejného sektora je nasledovná, citujeme:

1. Základné imanie spolačnosti je 5.000, EUR. (slovom päťtiýe BUR) a pozostáva z peňažných vkladov spoločníkov
spoločnosti,

2. Základné imanie spoločnosti tvoria vk

aj SANION TIOLDING s.r.o.

dy jednotlivých spoločníkov, ktoré sú peňažné a ich výška je nasledovná:
5,000, Etue, rozrab splatenia 000,» Er.Orgánmi Partnera verejného sektora sú :
aj Valné zhromaždenie
bý Konateľ

Podľa článku 10 ods. 1 spoločenskej zmluvy RHY 1 s.r.o, Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom
spoločnosti.

Podľa článku 10 ods. 6 spoločenskej zmlovy RIE | s.r.o., Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú
prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov.Podľa článku 10 ods. 7 spoločenskej zmluvy RHP 1 s.r.o., počet hlasov každého spoločníka sa určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Podľa článku 10 ods. 13 spoločenskej zmluvy RHL 1 s.r.o, na príjatie akéhokoľvek rozhodnutia je vždy
potrebný súhlas 100% hlasov všetkých spolučníkov,

Podľa A. 13 spoločenskej zmluvy RIIF 1 s,r.o., štatatátnym orgánom Partnera verejného sektora a za
spoločnosť konajú konatelia, pričom nísomnosti zakladajúce práva a povinnosti spotočnosti podpisuje a za
spoločnosť koná každý z konateľov samostatne a ta tak, že k obchodnému menu spoločností pripojí svoj
vlasmotučný podpis.4 Konanú g ostať, , a Ň
Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou. primeranou funkcii

osohy pie zohľadnení a nez

ktoré sa iýhajú ulebo môž

ieho postaveniu oprávnenej
islom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla
u mať vplyv na Jej konanie.
Podľa výpisu obchodnej spoločnosti RHT 1 s.r.o. z Obchodného registra, je konateľom Partnera verejného
selstora Fyzická osoba:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 27.07.1904

Štátna príslušne Slovenská (5R3

Deň vzniku funkcie konateľa je 27, 20.

aMeno a priezvisko: Ján Oravkin
Adresa trvalého pohynu Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 05.02.1985

Štálna príslušnosť: Slovenská (SR)
Deň vzniku funkcie konateľa je 27.02.2020.

v.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

ukt:
ného regis

rmicka.
z Obchod

Aa Patlicra verejného sektora je vzmysle Spoločenskej zmluvy a výpisu
tra, tvotená spoločníkmi:a) SANION TIOLDING s.r.0., so sídlom Špitálska 55,811 08 Btútislava, Slovenská republika, 1ČO:
52 753 433, spoločitosť zapí: v obchodnom tegistri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
složka č. 142065/B, obchodný podiel vo výške 5.000,- Eur, splátetý vo výške 5.000,- Tlar,B) Vlastnícka štruktúra právnickej osoby SANION HOLDING s.r.a., so sídlom Špitálska 55, 811 08
Bratislava, Slovenská ťepublika, 1Č 32753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 142063/B, tvorená tromi spoločníkmi, fyzickýmiosobami:

Meno 2 priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/35, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: ZTUTAVIAŠtátna príslušnosť: Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.000 Fur (základné špranie: 9.000 Tisr, rozsah splatenia: 2.000
Eur, £j. 33,33% podiel na základnom imaní

aMeno a priezvisko: Ján Oravkin
Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátom narodenia: 05.02.1985na príslušnosť: Slovenská (SR)vlastníkom obchodného podielu vo výške 3,000) Kur (základné imante: 2.000 Fur, rezsab splatenia: 3.000
Em tj. 33,23% podiel na záľaladnom imaní)

a

Meno a priezvisko: lng. Mitoslav Budiak

Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR

Dátum narodenia: 18.02.1963Štátna príslušnosť: Slovenská (8R)
vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.000 Eur (základné imanie: 2,000 Tis, rozsah splatenia: 2.000
Bug. č. 33,33% podiel na základnom imanť)

C) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je v zmysle Spoločenskej zmluvy tvorená ústrednými
orgánmi SZPB, ktorými sú:a) Valné zhromaždenie:
b) Kanateľ spoločnosti.

Podľa čl. 13 spoločenskej zmluvy RITF 1 s.r.o., štatulárnym orgánom Ďartneta verejného sektora a v
mene spoločnost kaná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.
Podľa výpisu obchodnej spoločnosti RHF 1 s.r.o. z Obchodného registra, je konateľom Parmera
verejného sektora fyzická osoba:Menu a priezvisko: Mgr, Matúš Budiak

Adresa trvalého pobytu: Špirálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dárum narodenia: 21.07.1994

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 27,02.2020,

a

Meno a priezvisko: Ján Oravkin

Adresa trvalého pobytu: Špirálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 05.02,1985

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku ľunkcie konateľa je 27.02.2020,

Na základe vyššie uvedeného spíňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod
podľa $ 6a“ z.č. 297/2008 Z.z. v platnom znení nasledovné (yzické osoby:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 27.07.1994

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)a

Meno a priezvisko: Ján Oravkin

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 05.02.1985

Štátaa príslušnosť: Slovenská (SR)

a

Meno a priezvisko: Ing, Miroslav Budiak

Adresa trvalého pobytu: Eudovita Fullu 3088/50, 841 05 Brarislav:
Dátum narodenia: 18.02,1965

Štálna príslušnosť: Slovenská (SR)

vi,
Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry aleho riadiacej štruktúry Partnera verejného sektoraVyhlásenie: Súčasťou vlastníckej štruktúry a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú
i úci funkciu v Slovenskej republike.vp.
Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu
do registra podľa $ 4 ods. 4 Zákona

Vyhlásenie: Partner verejného sektora, nie je emitentom cenných papietov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu čle ho štátu alebo rovnocenných medzinárodnh noriem aleho

Š Kanečným užívateľom všhod je každá Biacká osubi, ktorá skutočne vvtáda alebo komrobuje právnickú úsobu.
oká osoba, v prissjuch ktarej eno sthjety vykonávajú svrju čistosť olébo obchod: mesdsi kúrná
ú asobu, ktorí nie je združením majetku dru emitentom oevných papierov prijat
podľa osobitného predpisu) rovnocenného prikú asobiu — pudrúkavľa aleb zrušenie
úch užívateľov výhod pašrť nagmä

h na obchodovanie na rejalovanum trhu, kturý pa
tu prestnás členského Štám utebo rosnoci
udfňeňne
ných
medzináratných nortem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel aiebo ch súčet najminej 25 2% na blasovácich právach v právnickej vanie teba va jej základném imaní vrátane akcii
ná úuručiteľn,

otvatať Stačudžvný orgdn. riadiaci vybán, dasovný atgáu uičbo komirniný orgán v právnickej osobe alebo3. vláda právnickú osúbu iným spôsobom. ako je uve orviát sr abrnchúmn boihe,
4. má práva na haspodársky prospech najmenej 25 % z prvdnikamia právnickej asóby alebo z inej ej čarmovti,

8 Akad nfvzická nsúbu podnikateľa, fiziekh osoba, ktorú má práva tur hospuslársky prospech najmenej 23 46 z podbukana [yzickuj osnhy podnikateľa alebo.
spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo
nepriamo výlučne riadi.

vim.
Vyhlásenie, že skuločnosli uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu

Vyhlásenie: Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente
o identifikácií a/alebo ovetení identifikácie konečného užívateľa výhod sú pravdivé, úplné 2 zodpovedajú
skutočne zistenému stavu, vykonánom postupom špecifikovaným v čl. [V tohto vyhlásenia, a to ku dáu
podpísania (autorizácie) tohto verilikačného dokumentu.1X.

Autori — podjsisová doložkaV Bratislave, dňa 24.04.2020Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ 3: PARTNERS, s.r.o.
JUDr. Eduard Andtašorič, advokát a konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyholovený v zmysle ustanovení $11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoRPVS“)

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: RHF 1 s.r.o.

Sídlo: 911 05 Zamarovce, Za školou I. 398/1

IČO: 45 447 152

DIČ: 2023017711

IČ DPH: 5K 2023017711

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24035/R
Štatutárny orgán: Ing. Petr Bína, konateľ

(ďalej aj len „PVS“)

2. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Anna Pčolová, notárka
Miesto podnikania: 911 01 Trenčín, Horný Šianec 3136
IČO: 35 655 054

(ďalej aj len „Oprávnená osoba")

3. Opis informácii a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený
koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PYS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené
nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-32998/2017/R zo dňa 21.06.2017
- Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 19.07.2010

- Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 12.01.2011

- Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 16.09.2014

- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 10.03.2017

- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 23.06.2017

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 11.07.2017

- Čestné prehlásenie jedinej spoločníčky PVS Ing. Včry Bínovej zo dňa 11.07.2017
- > Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 12.07.2017

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-1850/2019/R zo dňa 27.01.2019
- Zmluva o prevode obchodného podielu za dňa 14.01.2019

- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 14.01.2019

- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 14.01.2019

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 12.02.2019

- Čestné prehlásenie Jediného spoločníka PVS zo dňa 12.02.2019

- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 12.02.2019
3.2 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1
3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že PVS je obchodnou
spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra
Okresného súdu Trenčín zapísaná dňa 25.03.2010. Základné imanie PVS vo výške 5000,-
EUR je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka PVS, splateným vo výške 5000,-
EUR.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra

PVS je nasledovná:

Spoločník:

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Peňažný vklad: 3000,- EUR

Rozsah splatenia vkladu: 3000,- EUR

Obchodný podiel v PVS: 100%

Počet hlasov na valnom zhromaždení: 50 (jeden hlas na každých 100 EUR vkladu)

Právo na podiel na zisku PVS,

podiel likvidačnom zostatku PVS

a vyrovnací podiel: 100%

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Spoločník má právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti:
spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom splateným vkladom.

- Rozhodnutie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.

- Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia Ing. Petra Bínu vyplýva, že:

- vlastní svoj 100%-ný podiel v spoločnosti vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný
účet, nepreviedol ho, alebo jeho časť, na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je
oprávnená požadovať, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s
ním spojené prevedené:

- nie je viazaný žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu
výkonu svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti a tieto vykonáva
samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek
inej osoby. pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou
osobou:

- nie je viazaný žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu
výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán
spoločnosti alebo členov týchto orgánov a tieto vykonáva samostatne, vo svojom
vlastnom mene a na svoj vlastný účet. nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná
zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

- neuzavrel žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jeho 100%-ný podiel
na hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní, obmedzené jeho
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena alebo jeho právo na
hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti, alebo na základe
ktorej by mohlo dôjsť k ovládaniu spoločnosti iným, ako vyššie uvedeným spôsobom
alebo na základe ktorej by jeho konanie pri ovládaní spoločnosti mohlo byť konaním v
zhode alebo spoločným postupom s inou osobou:

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:Z výpisu z obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva. že riadiaca štruktúra
PVS je nasledovná:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je tvorené
jediným spoločníkom. ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.Žo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
nadpolovičnú nu všetkých hlasov.- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti je potrebný súhlas
nadpolovičnej viny všetkých hlasov spoločníkov, ak zakladateľská listina alebo zákon
nevyžaduje inú kvalifikovanú väčšinu hlasov.

- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia podľa článku XI. ods. 1, písm. a), c), d),
a g) je potrebný vždy súhlas 2/3-inovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.Do pôsobnosti valného zhromaždenia, mimo iného, patrí:

- schvaľovanie — riadnej. — mimoriadnej alebo © konsolidovanej účtovnej závierky
a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti:

- vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov:

- vyslovenie súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka alebo
na inú osobu:

Štatutárny orgán - konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí na d Labem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Vznik funkcie: 07.05.2012

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Konateľ koná ako štatutárny orgán menom spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
- Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do
pôsobnosti valného zhromaždenia alebo rozhodovanie ktorých si valné zhromaždenie
nevyhradí.

Konateľ je povinný po každej zmene spoločenskej zmluvy vyhotoviť bez zbytočného
odkladu úplné znenie spoločenskej zmluvy, za ktorej správnosť a úplnosť zodpovedá
a uložiť ho do zbierky listín registrového súdu.

Z. čestného prehlásenia konateľa PVS Ing. Petr Bínu vyplýva, Že:

pri výkone svojej funkcie konateľa spoločnosti nie je viazaný záväzkami rešpektovať
pokyny akejkoľvek tretej osoby:

všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti, prípadne iné právne akty,
ktorými sa menili ustanovenia zakladateľskej listiny spoločnosti sú v nej riadne
zapracované:

nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na
ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.).

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25%

hlasovacích práv v PVS

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

Jediný spoločník kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS.

Z čestného prehlásenia Ing. Petra Bínu vyplýva, že:

Vlastní svoj 100%-ný podiel v spoločnosti vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný
účet. nepreviedol som ho, alebo jeho časť, na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je
oprávnená požadovať, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s
ním spojené prevedené.

Nie je viazaný žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu
výkonu svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti a tieto vykonáva
samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek
inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou
osobou.3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu PVS,

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

Zač

Konateľa menuje a odvoláva valné zhromaždenie PVS.
Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.estného prehlásenia Ing. Petra Bínu vyplýva, že:

Nie je viazaný žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu
výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán
spoločnosti alebo členov týchto orgánov a tieto vykonáva samostatne, vo svojom


vlastnom mene a na svoj vlastný účet. nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná
zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

- > Neuzavrel žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jeho 100%-ný podiel
na hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní, obmedzené jeho
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena alebo jeho právo na
hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti, alebo na základe
ktorej by mohlo dôjsť k ovládaniu spoločnosti iným. ako vyššie uvedeným spôsobom
alebo na základe ktorej by jeho konanie pri ovládaní spoločnosti mohlo byť konaním v
zhode alebo spoločným postupom s inou osobou.

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýv:

- Jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel
na zisku, na vyrovnací podiel. na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá priamy alebo nepriamy podiel na
hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní:

- žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán. dozorný orgán alebo kontrolný orgán
spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena:

- žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo na hospodársky prospech z
podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti:

- spoločnosť nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník spoločnosti
žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej
činnosti spoločnos

- spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti:

- právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán spoločnosti a ich členov
prináleží len valnému zhromaždeniu spoločnosti:

- žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti neovláda spoločnosť iným spôsobom, ako je
uvedené v predchádzajúcich bodoch:3.2.7 Iné spôsoby ovládania PYS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS

- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov
prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.
3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7
Z. čestného prehlásenia Ing. Petra Bínu vyplýva, že:

- Jediný spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS
vykonáva samostatne. vo svojom vlastnom mene. na svoj vlastný účet, nezávisle od
akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so
žiadnou inou osobou.

4. Identifikácia koncového užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba v súlade s $11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zák. 297/2008 Z.z.“)
identifikovala nasledovnú osobu ako koncového užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV") PVS:

4.1 Identifikovaný KÚV

Meno a priezvisko: lng. Petr Bína
Trvale bytom: 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376,
Česká republika
Narodený: 02.02.1970
Štátna príslušnosť: ČR
Druhu dokladu totožnosti: OP
Verejný funkcionár: Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV: $6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008
2i

(ďalej aj len „KÚV“)

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Z čestného prehlásenia Ing. Petra Bínu (Spoločník a zároveň KÚV) vyplýva, že:

- KÚV nie je verejným funkcionárom.

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom

uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. #/
pl
O vy

V Trenčíne, dňa 15.02.2019
Oprávnená osoba

JUDr. Anna Pčolová
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v zmysle ustanovení 811 ods. $ Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoRPVS“)

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: RHF 1 s.r.o.

Sídlo: 911 05 Zamarovce, Za školou I. 398/1
IČO: AS 447 152

DIČ: 2023017711

IČ DPH: SK2023017711

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka čislo: 24035/R.
Štatutárny orgán: Ing. Petr Bína, konateľ
ďalej aj len „PVS“

2. Oprávnená osoba:

Meno z priezvisko: JUDr. Anna Pčolová, notárka
Miesto podnikania: 911 01 Trenčín, Vajanského 150/6
1Čo: 35 655 054

ďalej aj len „Oprávnená osoba"

3. Opis informácii a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený
koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PYS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené
nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. e1-32998/2017/R zo dňa 21.06.2017

- Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 19.07.2010

- Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 12.01.2011

- Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 16.09.2014

- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PYS zo dňa 10.03.2017

- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 23.06.2017

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 11.07.2017

- Čestné prehlásenie jedinej spoločníčky PVS Ing. Včry Bínovej zo dňa 11.07.2017
- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 12.07.2017

3.2 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1
3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že PVS je obchodnou
spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného regisíra
Okresného súdu Trenčín zapísaná dňa 25.03.2010. Základné imanie PVS vo výške 5000,-
EUR je tvorené peňažným vkladom jedinej spoločníčky PVS, splateným vo výške 5000,-
EUR.
3.2.2 Vlastnícka Štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra
PVS je nasledovná:

Spoločník:

Meno a priezvisko: Ing. Včra Binová

Trvale bytom: 400 11 Ústi nad Labem, SNP 2386/10,
Česká republika

Narodená: 27.09.1938

Peňažný vklad: 5000,- EUR.

Rozsah splatenia vkladu: 5000,- EUR.

Obchodný podiel v PVS: 100%

Počet hlasov na valnom zhromaždení: 50 (jeden hlas na každých 100 EUR vkladu)

Právo na podiel na zisku PYS,

podiel likvidačnom zostatku PVS

a vyrovnací podiel: 100%

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Spoločník má právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti.
Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom splateným
vkladom.

- Rozhodnutie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.

- Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia Ing. Všry Bínovej vyplýva, že:

- Jediná spoločníčka vlastní svoj 100% -ný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a
na svoj vlastný účet, nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je
oprávnená žiadať od nej, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek
práva s ním spojené prevedené.

3.2.3 Riadiaca štruktúra PYS:

Z výpisu z obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že riadiaca štruktúra
PYS je nasledovná:

Štatutárny orgán - konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Vznik funkcie: 28.07.2010
Z výpisu z obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:
- Vmene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.
Z čestného prehlásenia obchodnej spoločnosti RHF 1 s.r.o. (PVS) vyplýva, že:

- Konateľ PVS nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny
akejkoľvek inej osoby.

Z čestného prehlásenia konateľa PVS Ing. Petr Bínu vyplýva, že:
- Konateľ PVS nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných ľunkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.)

3.24 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25%
hlasovacích práv v PVS

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- > Jediná spoločníčka kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení
PYS.

Z čestného prehlásenia Ing. Všry Bínovej vyplýva, že:
- Jediná spoločníčka nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
hlasovacích práv v PVS na valnom zhromaždení PVS z jej strany, a tieto vykonáva

samostatne, vo svojom vlastnom mene a ná svoj vlastný účet.

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu PVS,

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, Že:

- Konateľ je vymenovaný valným zhromaždením PVS.
- Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.

Z čestného prehlásenia Ing. Všry Binovej vyplýva, že:
- > Jediná spoločníčka nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS
alebo členov týchto orgánov.

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:
- Jediná spoločníčka má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na
podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo
výške 100%.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PYS nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je jediná spoločníčka spoločnosti
žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či
inej činnosti PVS.

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníkov PVS na valnom zhramaždení PV$,:

— Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov
prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7
Z čestného prehlásenia Ing. Všry Bínovej vyplýva, že:

- Jediná spoločníčka PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS
vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od
akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so
žiadnou inou osobou.

4. Identifikácia koncového užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba v súlade s $11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a © zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zák. 297/2008 Z.z.“)
identifikovala nasledovnú osobu ako koncového užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV") PVS:

44 Identifikovaný KÚV

Meno a priezvisko: Ing. Včra Bínová

Dátum narodenia: 27.09.1938

Adresa trvalého pobytu: 400 11 Ústi nad Labem, SNP 2386/10
Česká republika

Štátna príslušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: 86a ods. 1 písm. a) bod 1, bod Z, bod 4 Zák. 297/2008
Z.z.

(ďalej aj len „KÚV“)
4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú
Z čestného prehlásenia Lng. Všry Bínovej ( Spoločník a zároveň KÚV) vyplýva, že:

- KÚV nic je verejným funkcionárom.
5, Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom
uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 15.07.2017. Oié !

Oprávnená osoba
JUDr. Anna Pčolová

JUDr. ANNA PČOLOVÁ
notár

Vajanského 150/6, 911 01 Trenčín
DIČ: 1022041691

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×