Nezaradený subjekt

Energy RS, s. r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 15. Apríl 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Za školou I. 1, Zamarovce

Záznam platný od: 20. Júl 2017

Záznam platný do: 15. Apríl 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marcel Forai
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Oravkin
Adresa:
Špitálska 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 3088 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Bína
Adresa:
Jedlová 376 Ústí nad Labem - Skorotice 40340
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Marec 2019
Záznam do:
15. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Věra Bínová
Adresa:
SNP 10 Ústí nad Labem 40011
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
15. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jitka Bínová
Adresa:
Jedlová 376 Ústí nad Labem - Skorotice 40340
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
12. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ & PARTNERS, s.r.o.
Adresa:
Lermontovova 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Meno:
JUDr. Anna Pčolová, notár
Adresa:
Horný Šianec Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Anna Pčolová, notár
Adresa:
Vajanského 6 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.07.2020 do:

Stiahni



Záznam platný od: 15.04.2020 do: 7.07.2020

Stiahni



Záznam platný od: 15.03.2019 do: 15.04.2020

Stiahni



Záznam platný od: 12.02.2019 do: 15.03.2019

Stiahni



Záznam platný od: 20.07.2017 do: 12.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
podľa $ 11 ods.

Obchodné meno:
Sídlo :

1ČO:
Regi
Štatutárny orgán:

Konanie menom spoločnosti:




ácia:



VERIFIKÁČNÝ DOKUMENT



9 registri pattnerov verejného sektora a o zmene a daplnení niektorých
zákonov (ďalej tiež ako „Zákon“)





L
Oprávnená osoba

Advokátska kancelátia ANDRAŠOVIČ 8. PARĽNERŠ, s.r.o.
Lermontovova 14, 811 01 Bratislava, SR

36 860015

Obch. repister OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 54286/B

JUDr. Tiduatd A ndrašovič, advokát a konateľ

Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostalne tak, žek napísanému
alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu,
priezvisku a profesijnému označeniu advokát pripají svoj vlastnoručný
podpis.

(ďalej v texte tiež ako „Oprávnená osoba“)

Obchodné meno:

Sídlo :

IČO:

Registrácia:

Štatutárny orgán:

Konanie menom spoločnosti:

A.
Partner verejného sektora

Energy RS, s. r. o.

Špii ska 55, Bralislava - mestská časť Slaré Mesto 811 08, SR

36 867 225

Obchodný register OS Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo: 144033/B
Myr. Matúš Bucliak, konateľ

Konateľ koná ako štatutárny orgán menom spoločnosti vo všetkých
veciach samostatne. Podpisuje sa tak, že k odlačenému alebo napísanému
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej v texte tiež ako „Partner verejného sektora“ alebo ako „Energy RS, s. r.o.“)

III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

A) identifikácia konečného užívateľa výhod:

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobrytm:
Dálum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcioná
a

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár: áne / niež
a

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:

Stácia príslušnosť:

Verejný funkcionár: ám / nie
a




úno / nie

! Nehodiace sa škrinite

2 Nehodiace sa škrinite
? Nehodiace sa škrinite

Mgr. Matúš Budiak

Špitálska 1778/55, 811 08 Bralislava, SR.
2171994

Slovenská (SR)

Ján Otavkin

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
05.02.1985

Slovenská (SR)

Ing. Miroslav Budiak

Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR
18.02.1965

Slovenská (5R)
Meno a priezvisko: lag. Marcel Forai

Adresa trvalého pobytu: Dvotákovo nábrežie 4/F., Bratislava 811 02, SR
Dátum narodenia: 15.01.1970
Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Verejný funkcionár: áse / niet

TY.
Odôvodenic, na základe akých informácií a akým, postupom podľa $ 5 ods. 4) Zákona bol
identifikovaný a/alebo overený konečný užívateľ výhod

Vyhlásenie. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nestranne a s odbornou
starostlivosťou“, zaobstatala si © predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie z nasledovných
podkladov a dokurucntov:

- Posledné platný výpis obchodnej spoločností Energy RS, s. r. o. z Obchodného registra Oktesného
súdu Bratislava ], oddiel: Sro, vložka č. 144033/B

- Zoznam spoločníkov vedený Tinergy RS, s. r. o.

- Spoločenská zmluva Energy RB, s. r. o.

- Poznámky účtovnej závierky obchodnej spoločnosti Energy RS, s. r. o.



Partner verejného sektora vznikol ako spoločnosť s ručeným obmedzením registráciou ku dňu 06.03.2010.

Aktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti Energy RS, s. r. o. uvádza, že spoločníkom Partnera
verejného stktora je/sú:

a) SANION HOLDING s.r.o., so sídlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52
753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
142065/B, v mene ktorej koná Mgr. Matúš Budtak, konateľ a Ján Oravkín, konateľ a Ing. Marcel Foraí,
konateľ (každý samostatne)



Aktuálne platná Spoločenská zmhrva spoločnosti Fnemy RS, s. r. a. vel. 6 uvádza, že aktuálna výška
splatených vkladov spoločníkov v spoločnosti Partnera verejného sektora je nasledovná, citujeme:
1. Základné imanie spoločnosti je 5.000,- EUR. (slovom päťttsíe EUR) a pozostáva x peňažných vieladov spoločníkov
spoločnosti,
2. Základné imanie spoločnosti tvoria vbladh jednotlivých spoločníkov, ktoré sú peňažné a ich výška je nasledovnú:
aj SANION HOLDING s.r.o. ... -5.000,- Erer, rozsah splatenia onniieoso 5.000,- Bar.



Orgánmi Partnera verejného sektora sú :
a) Valné zhromaždenie
b) Konateľ

Podľa článku 10 ods. 1 spoločenskej zmluvy Energy RS, s. r. o., Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom
spoločnosti.

Podľa článku 10 ods. 6 spoločenskej zmluvy Fnergy RS, s. r. o., Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné,
ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov.

Podľa článku 10 ods. 7 spoločenskej zmluvy Energy RS, s. r. o., počet hlasov každého spoločníka sa určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Podľa článku 10 ods. 13 spoločenskej zmluvy Energy RS, s. r. 0., na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia je
vždy potrebný súhlas 100% hlasov všetkých spoločníkov.

+ Nehodiace sa škriníte

5 Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starosilivosťou primeranou funkesi ulebo postaveniu oprávnenej
osoby pa zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a
ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.
Podľa č. 13 spoločenskej zmluvy Energy RS, s. r. o., štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora a za
spoločnosť konajú konatelia, pričom písomnosti zakladajúce práva a povinnosti snoločnosti podpisuje a za
spoločnosť koná každý 2 konateľov samostaľne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj
vlastnoručný podpís.

Podľa výpisu obchodnej spoločnosti Energy RS, s. r. ©. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava
1, oddiel: Sro, vložka č. 144033/B, je konateľom Partnera verejného sektora fyzická osoba:

Meno 2 priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 27.0774904.

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 18.02.2020.

a

Meno a priezvisko: Ján Oravkia

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR.
Dátum narodenia: 05.02.1985

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku fonkcie konateľa je 18.02.2020.

v.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

A) Nlastnícka štruktúra Partnera verejného sekrora. je vzmysle Spoločenskej zmluvy — avýpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava |, oddiel: sto, vložka č. 114033/B, tvorená
spoločníkmi:



a) SANION HOLDING s.r.o., so sídlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
52753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro,
vložka č. 142065/B, obchodný podiel vo výške 5.000, ľčur, splatený vo výške 5.000, Tlur,

z

Vlastnícka štruktúra právnickej osoby SANTON HOLDING s.r.o.. so sídlom Špitálska 55, 811 08
Bralislava, Slovenská republika, IČO: 52 753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 142065/B, tvorená štyrmi spoločnikmi, fyzickými



asobami:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa ttvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 27.07.1994

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podielu vo výške 2.250 Eng (nákladné imanie: 2.000 Fsr, rozsah splatenia: 9.000.





Ber, t.j, 25% padiel na základnom imaní)

a

Meno a priezvisko: ám Oravkin

Adresa trvalého pobytu: Spitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 05.02.1985

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podielu vo výške 2.250 Tiut frákladné imanie: 2.000 Exr, rozsah splajenia: 2.0100
Ber, tj. 23% podiel na základnom imaní)

a
Meno z priezvisko: Ing. Miroslav Budiak

Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR.
Dátum narodenia: 18.02.1965

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podielu vo výške 2.250 Bur (nákladné imanie: 2000 Fur, rozsah slalenia: 24000
Bum, tj. 25% podiel na základnom vmant)

a
Meno z priezvisko: Ing. Marcel Forai
Adresa ttvalého pobytu: Dvatákovo nábrežie 4/E, Bratislava 811 02, SR

Dátum narodenia: 15.01.1970
Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)
vlastníkom obchodného podielu vo výške 2.250 Tur (základné imanie: 2.000 Der, rozrab splatenia: 2.000
Es, čj. 25% podiel na základnom tmant)
C) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je v zmysle Spoločenskej zmluvy tvorená ústrednými
orgánmi SZPB, ktorými sú:

a) Valné zhromaždenie:

b) Konateľ spoločnosti.

Podľa A. 13 spoločenskej zmluvy Hnergy RS, a. r. a., Štatutárnym orgánom Parmeora verejného sektora
aza spoločnosť koná konateľ ako štatutárny orgán menom spoločnosti vo všetkých veciach
samostatne. Podpisuje sa tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti
pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Podľa výpisu obchodnej spolačností Energy RS, s. r. o. z Obchodného regístra Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 144033/B, je konateľom Partucra verejného sektora fyzická osoba:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak
Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 UB Bratislava, SR.
Dátum narodenia: 27074994

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 18.02.2020.

a

Meno a priezvisko: Ján Oravkin

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR.
Dátum narodenia: 05.02.1985

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie konateľa je 18.02.2020.

Na základe vyššie uvedeného splňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod
podľa $ 6x6 z.č. 297/2008 Z.z. v platnom znení nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 27.07.1994

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

a

Meno a priezvisko: Ján Oravkín

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 5.02.1983

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

a

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Budiak

Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 18.02.1965

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

a

Meno a priezvisko: Ing. Marcel Forai

Š Konečným idívateľom vúhod je každá fyzická osoba, ktoré skatočné ovláda atebo kontroluje právnickú osobu, fizická osobu -- podňikateľa udehu združenie
majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto snijekiy vykonibvajú svoju činnosť ulcho obchod: medzi konečných užívateľov výhod pat?! najmä
aj akiľe a právnická osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných pajnerov pryutých na obchodavatie nu rogidúvanot trhu, ktorý pasdlicha
pužiekovkám na uverejňuvanie informácií podfa asobitného predpisu“) rovnocenného právneho predpisu členského štáru alebo rovnocenných
medzinárodných noriem, fizická osoba, ktorá
7. má priemy úleho nepriamy pudiet aleho ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej asobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií
na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustureniť uteňsn návojať Statulárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo
akčhokofvch Ich člena,
3. ovláda právnickú osobu mým spôsobata, ako je wvéitené v prvom a druha bule,
4. má práva na hospodársky prespiech najmenej 25 % z prdnikamia prítváckej osoby alebu z inej Jej Gínnasii,
bi Akide ožjzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, která má práva na hospodársky prospech najmenej 25 % z podňikama fyzickej osaby —padnikoteľi alehu

Z inej jej Činnnsti
Adresa trvalého pobytu: Dvofákovo nábrežie 4/Ľ, Bratislava 811 02, SR
Dánim natodenia: 15.01.1970
Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)



VI.
Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sekiora

Vyhlásenie: Súčasťou vlastníckej štruktúry a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú
verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

VII.
Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu

do registra podľa $ 4 ods. 4 Zákona



Parrner verejného sektora, nie. je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlicha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
tovnocennéha právneho predpísu členského štátu aleho rovnocenných medzinárodných noriem alebo
spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo
neptlamno výlučne tiadí.



vl.
Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu





Vyhlásenie: Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené © tomto verifikačnom dokumente
o identifikácii a/alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod sú pravdivé, úplné a zodpovedajú

skutočne zistenému stavu, vykonanom postupom špecilikovaným v čl. TV tohto vyhlásenia, a to ku dňu
podpísania (autorizácie) tohto verifikačného dokumentu.

1x.
Autorizácia — podpisová doložka

V Bratislave, dňa 29.06.2020



Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ 8: PARTNERS, s.r.o.
JUDr. Eduard Andrašovič, advokát a konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.






podľa $11 ods. 5

Obchodné meno:
Sídlo:


Registrácia:

Štatutárny orgánu

Konanie menom spoločnosti:



zákona č. 315/2016 Z. z

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT



. o registri partnerov verejného sektaľa a © zmene x doplnení uieklorých
zákonov (ďalej tiež ako „Zákon“)



1
Oprávnená osoba
Adyokátsk: lári: ŠOVIČ 8. PARTNERS, s.r.o.
Lermontovova 14, 811 01 Bratislava, SR.
30 800) 018

Obch. register OS Bratislava 1, oddiel: Sto, vložka č. 31286/B

JUDr. Eduard Andrašovič, advokát a kotiateľ

Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému
alebo vytlačenému obchodnému metu. spoločnosti, svojmu menu,
priezvisku a profesijnému označeniu advokát pripojí svoj vlastnoručný
podpis.



(ďalej v texie Bež ako „Oprávnená osoba“)

Obchodné meno:



orgán:
Konanie menom spoločnosti:

1L.
Partner verejného sektora

Energy RS, s. f. o.

Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Štaré Mesto 811 08, SR

36 807 225

Obchodný register OS Bratislava 1, oddiel Sto, vložka číslo: 144033/B
Mgr. Marúš Budiak, konateľ

Konateľ koná ako štatutárny orgán menom spoločnosti vo všetkých
veciach samostatne. Podpísuje sa lak, že k odilačenému alebo napísanému
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnaručný podpis.

(ďalej v texte liež ako „Pažtiek verného sektora“ alebo ako „Energy RS, s. r. 0.“)

TI.

1dentifikácia konečného užívateľa výhod

A) Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť




Mgr. Matúš Budiak

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
27.07.1994

Slovenská (SR)

Verejný funkcionár: áno / nie!

a

Meno a priezvisko:
Adresa rrvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Ján Oravkin

Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
15.02.1985

Slovenská (SR)

Verejný funkcionár: áke / niež

a
Meno a priezvisko:
Adresa rrvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

lng. Miroslav Budiak:

Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, SR.
18.02.1965

Slovenská (SR)

Verejný funkcionár: Áse / nie

! Nehodiace sa škrinite
? Nehodiace sa škrinite
? Nehodiace sa škrtnite
TY,
Odôvadenie, na základe akých informácií a akým, postupom podľa $ 3 ods. 4) Zákona bol
idenifikovaný a/alebo overený konečný užívateľ výhod



Vyhlásenie: Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nestranne a s odbornou
starostlivosťou, zaobstarala si © predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie z nasledovných
podkladov a dokumentov:



- Posledné platný výpis obchodnej spoločnosti Enemy RS, s. r. o. z Obchodného registra Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sto, vložka č. 144033/R

- Zoznam spoločníkov vedený Enetgy RŠ, s, r. o.

- > Spoločenská zmluva Tnergy RS, s. £. o.

- Poznámky účtovnej závietky obchodnej spoločnosti Enetgy RS, s. £. ©.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhad sa preukazuje nasledovne:
Partner verejného sektora vznikol ako spoločnosť s mčeným obmedzením registráciou ku dňu 06.03.2010.

Aktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti Fnemy RS, s. r. o. uvádza, že spoločníkom Partnera
verejného sektora je/sú:

a) SANTON HOLDING s.r.o., sa sídlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, 1ČO: 52
753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.
142065/B, v mene ktorej koná Mgr. Matúš Budiak, konateľ a Ján Oravkin, konateľ (každý samostate)

Akruálne nlatná Spoločenská zmluva spoločnosti Enemy RS, s. r. o. vel. 6 uvádza, že aktuálna výška
splatených vkladov spoločníkov v spoločnosti Partnera verejného sektora je nasledovná, cirujeme:
1. Základné imanie spoločnosti je 5,000,- EUR. (slovom päťtist: DUB] a pozostáva z peňažných vkladov spoločníkov
spoločnosti,
2. Základné imanie spoločnosti tvoria vílady jednaťľtvých spoločníkov, ktoré sú peňažné a ich výťka je nasledovná:
a) SANTION HOLDING s.r.o... „A000, Ľur, rozsah splatenia M0, Ten.







Orgánmi Partnera verejného sektora sú:
a) Valné zhromaždenie
b) Konateľ

Podľa článku 10 ods. 1 spoločenskej zmluvy Enetgý RS, a. r. o., Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom
spoločnosti.

Podľa článku 10 ods. 6 spoločenskej zmluvy Ľnetgy RS, s. . a., Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné,
sk sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov.

Podľa článku 10 ods. 7 spoločenskej zmluvy Energy RS, s. . 0., počet hlasov každého spoločníka sa určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti

Podľa článku 10 ods. 13 spoločenskej zmluvy Tnergy RS, s. r. ©., na príjatie akéhokoľvek rozhodnutia je
vždy potrebný súhlas 100% hlasov všetkých spoločníkov,

Podľa čl. 13 spolačenskej zimluvy Energy RS, 3. r. o., Štatutárnym orgánom Parinera verejného sektora a za
spoločnosť konajú konatelia, príčom písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za
>

spoločnosť koná každý z konareľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj
vlastnoručný podpis.





4 Konanti M ga rozum ň stlivosť: f ju opráj

Konaním s odbornou starostliv u sa rôzumie konanie so siarastlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnej
osoby pa zahľadnemí a nezávislom odkarnom vyhodnotení všetkých dostup
ktaré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie,

g
informácií, ktavé ziskala alebo mohla získať a




Podľa výpisu obchodnej spoločnosti Energy RB, s. r. o. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava
1, očdiel: Sro, vložka č. 144033/B, je konateľom Partnera verejného sektora Ťyzická osoba:







Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa tevalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátom narodenia: 27407.1994

Štátna príslušnosť! Slovenská (SR)

TDeň vzniku funkcie konateľa je 18.02.2020.

a

Meno a priezvisko: Ján Oravkin

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR

05.02.1985
Slovenská (SR)
cie konateľa je 18.92.2020.

Dátum narode
Štátna prísluš
Deň vzniku ľu




v.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Ay Vlastnícka šuuktúra Partnera verejného sektora je v zmysle Spoločenskej zmluvy avýpisu
z Obchodného reisura Okresného súdu Bratislava 1, oddieb sťo, vložka č. 144033/B, tvorená
spoločníkmi:





a) SANION HOLDING s.r.o., so sídlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
52 153 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Ť, oddid: Sro,
vložka č. 142065/B, obchodný podiel vo výške 5.000,- Far, splatený vo výške 5.000,- Tuez

13) Vlastnícka štruktúra právnickej osoby SANION TIOLDING #.r.o., so sídlom Špitálska 35, 811 08
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 753 433, spoločnosť zapísaná v obchodnom regisli
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 142065/B, tvorená tromi spoločníkmi, fyzickými







osobami:

Meno a pricz Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/53, 81108 Bratislava. SR.
Dátum narodenia: ZR 1994

Šrátna príslušnosť: Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.000 Eur (nákladné imanie: 2.000 Far, rozsah splatenia: 2.000
Fan t.j. 33,33% podiel na základnom imaní)

a

Meno a priezvisko: Ján Oravkin

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 05.021985

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podielu vo
Eur, tj. 33,23% podiel na základnom imaní)

e 3.000 Eur (zákludné imanie: 2000 Pur, rozsah splatenia: 2.000



a
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Budiak

Adresa trvalého pobytu: Pudovíta Fullu 3048/50, 841 0ň Bratislava, SR.
Dátum natodenia: 18.02.1965

Štárna príslušnosť: Slovenská (SR)

vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.000 Bu (základné šnranie: 9.000 Tier, rozsah splašenia: 9,000

Ear, č, 33,23% podiel na základnom imaní)



C) Riadiaca štruktúra Partuera verejného sektora je v zmysle Spoločenskej zmluvy tvorená ústrednými
vrgánmi SZPB, ktorými sú:

s) Valné zhromaždenie:
b) Konateľ spoločnosti.

Podľa čl. 13 spoločenskej zmluvy Energy RŠ, s. r. o. štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora
a za spoločnosť koná konateľ ako štaratárny orgán menom spoločnosti vo všetkých veciach
samostatne. Padpisuje sa tak, že k odrlačenému alebo napísanému obchodnému menu spolačnosti
pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Podľa výpisu obchodnej spoločnosti Energy RS, s. r. o. z Obchodného registra Okresného súdu
Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 144033/B, je konateľom Pattnera verejného sektora fyzická osoba:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/53, 811 08 Bratisluva, SR
CH 27.07.1094

Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)

Deň vzniku funkcie kanateľa je 18.02.2020,

a

Meno a priezvisko: Ján Oravkin

Adresa ttvalého pobytu: Špitálska 7778/53, 811 08 Bratislava, SR.

Dátum narodenia 05.02.1985
Štátna príslušnosť: Slovenská (SR)
Deň vzniku funkcie konateľa je 18.02.2020.







ľNa základe vyššie uvedeného splňa zákonom stanavené predpoklady konoči
podľa $ Ga“ z.č. 297/2008 Z.z, v platnom znení nasledovné fyzické osoby:

nteľa výhod
















Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak
Adresa lrvalého pobytu: Špitálska 7778/53, 811 08 Bratislava, SR
Pátum narodenia: 27.07.1994
Štátna príslušnos Slovenská (SR)
a
Meno a priezvísko: Ján Oravkin
Adresa trvalého pobyru: Špirálska 7778/55, 811 08 Bratislava, SR

tum narodenia: 05.02,1985

ina príslušne Slovenská (SR)
a

Ing. Mironlav Budiak
Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fulla 3088/50, 841 03 Bratislava, SR
Dátum narodenia: 18.02,1963
Štátna príslušnosť: Slovetiská (SR)
v1,

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebu riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Vyhlásenie: Súčasťou vlastníckej štruktúry a/aleba riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú
verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.





Konečným užívateľom vhod je každá jyrická osoba ktorá skutočine ovlácia alebo konirnizje právnickú osobu, fsšicki osobu podnikateľ aša združenie

Dnášetky, € kažidá [ysivkú osnha. v prôspech ku svhjekty vykonúvajú venju činnosť niebo obchoví: mérizi konečných užívateľav výňov patri najmä

aj ak ide a právnickú osobu, klorá nie je združením majetku ani eiňéntom cenných posuerov prij ddovante ná regulovanom trhu ktuzý prišla
požeadavkám na uverefbavanie formácií podľa usobitačhu pedoosú?) ravacenného prásneho preduísu Munského státu atébo rovnocenných
inezinárodných noviem, fizická nsuba, která

1. má prvainy alel nepriamy podiel alebo ich súčer napmznej 23 % nú hlasováclch práväch v právnickej asobe zácho wr ješ základnom iman vrátane akcií
ža doručiteľa,










Ž.má právo vymenovať, urok sstanavšť ticho odvolať Statuiátný orgán, stadia vvgán. dozomý orgán alebo kastratný orgán « prásniekej osobe alebo
akižhukaťvek tch člena,

3. oxtdcľa právistekú osobu iným spráselem, dko je usčdené v preom u drušodi

4. má práva na hoxtodársky presspech najnienej

Ak id fyricšat osobu - podmkateľa. Á
inej jej činnost



de,
osoby áléba z inej jej činnosti
iršky prtajnech našmenej



25% z podnikania právnieki
ická tea, ktorá tá práva ma aspor



by



pôddnikonia, r osoky podnikateľa alebo:


VII.
Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu
do registra podľa $ 4 ods. 4 Zákoná

Vyhlásenie: Partner verejného sektora, nie je emitentom cenných pamerav prijatých na obchodovanie na.
regulovanom trhu, ktotý podlicha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právacho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo
spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo
nepriamo výlučne siadi.

VII.
Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zíslenému stávu

Vyhlásenie: Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente
a idenafikácii a/alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod sú pravdivé, úplné a zodpovedajú
skutočne zistenému stavu, vykonanom postupom špecilikovaným v čl. TV tohto vyhlás a ro ku dňu
podpísania (zutorizácie) tohlo verifikačného dokumentu.







TX.
Autorizácia — podpisová doložka

V Bratislave, dňa 09.04.2020



Advokátska kancelária ANDRAŠOVIČ 8: PARTNERS, s.r.o.
JUDr. Iidnatd Andrašovič, advokát a konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v zmysle ustanovení $11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoRPVS“)
1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: Energy RS, s.r.o.

Sídlo: 911 05 Zamarovce, Za školou I. 398/1
IČO: 36867225

DIČ: 2023006799

IČ DPH: SK2023006799

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30453/R.
Štatutárny orgán: Ing. Petr Bína, konateľ
(ďalej aj len „PVS“)

2. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Anna Pčolová, notárka
Miesto podnikania: 911 01 Trenčín, Horný Šianec 3136
IČO: 35 655 054

(ďalej aj len „Oprávnená osoba")

3. Opis informácii a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo
overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené
nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. e1-33003/2017/R zo dňa 21.06.2017

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 03.05.2012

- Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 10.03.2017

- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 23.06.2017

- > Čestné prehlásenie predstavenstvo TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie dozorná rada TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Zoznam akcionárov spoločnosti TERRA SANTA, SE ku dňu 4.1.2019

- Potvrdenie o oznámení zmeny akcionára a predložení akcií zo dňa 4.1.2019

- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 05.01.2019

- > Čestné prehlásenie spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019

- > Čestné prehlásenie štatutára spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV) zo dňa 05.01.2019

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-642/2019/R zo dňa 09.01.2019

- Výpis zobchodného registra európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa
09.01.2019

- Zoznam akcionárov spoločnosti TERRA SANTA, SE ku dňu 11.1.2019

- Potvrdenie o oznámení zmeny akcionára a predložení akcií zo dňa 11.1.2019

- Oznámenie konečného užívateľa výhod zo dňa 17.01.2019
- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-6865/2019/R zo dňa 08.03.2019

- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 04.03.2019

- Cestné prehlásenie PVS zo dňa 04.03.2019

- Čestné prehlásenie spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 04.03.2019

- Čestné prehlásenie štatutára spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 04.03.2019

- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV) zo dňa 04.03.2019

- Výpis zobchodného registra európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa
08.03.2019

3.20právnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa
bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že PVS je spoločnosť
s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
zapísaná dňa 06.03.2010. Základné imanie PVS vo výške 5000,-EUR je tvorené peňažným
vkladom jediného spoločníka, splateným vo výške 5000,- EUR.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:
Z výpisu z obchodného registra PVS, zo zakladateľskej listiny PVS a z výpisu z obchodného

registra spoločníka PVS európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že vlastnícka
štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločník:
Obchodné meno: TERRA SANTA, SE
Sídlo: 696 03 Dubňany, Hodonínska 1624,
Česká republika
IČ: 248 46 007
Právna forma: Európska spoločnosť
Základní kapitál: 120000,- EUR (2907600,- Kč)
Akcie: 12 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe
v menovitej hodnote 242300,- Kč
menovitá hodnota akcie: 10000,- EUR
akcie sú neobmedzene prevoditeľné
Počet členov predstavenstva: 1 (slovom: jeden)
Člen predstavenstva: Ing. Jana Patzáková, nar. 02.02.1970,
José Martího 376/6, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Počet členov dozornej rady: 1 (slovom: jeden)
Člen dozornej rady: Radek Maléf, nar. 10.05.1973

Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4
Počet hlasov na valnom zhromaždení: 50 (jeden hlas na každých 100 EUR vkladu)
Právo na podiel na zisku PVS,
podiel likvidačnom zostatku PVS
a vyrovnací podiel: 100%

Zo zoznamu akcionárov TERRA SANTA, SE ku dňu 11.1.2019 vyplýva, že všetkých


12 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03 Dubňany,
Hodonínska 1624, Česká republika, 1Č: 248 46 007, s číselným označením 01 až 12, vlastní
Ing. Petr Bína, nar. 02.02.1970, bytom 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376,
Česká republika. Jedná sa o kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote
242300,- Kč (10000.- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované.
Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Spoločník má právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti.

- Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom splateným vkladom.

- Každý spoločník má jeden hlas za každých 100 EUR svojho vkladu.

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- vlastní svoj 100%-ný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet,
nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby
jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

Z čestného prehlásenia Ing. Jany Patzákovej jediného člena predstavenstva TERRA SANTA,
SE vyplýva, že:

- nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.)

- je jediným členom predstavenstva európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom
696 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, zapísanej v Obchodním rejstčíku
vedeným Krajským soudem v Brnč, oddíl H, vložka 136, Česká republika:

- pri výkone svojej funkcie člena predstavenstva TERRA SANTA, SE nie je viazaná
záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia TERRA SANTA, SE, prípadne iné
právne akty, ktorými sa menili stanovy TERRA SANTA, SE sú do stanov TERRA
SANTA, SE riadne zapracované.

Z čestného prehlásenia Radka Maléňa jediného člena dozornej rady TERRA SANTA, SE
vyplýva, že:

- nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých


zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.)

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že riadiaca
štruktúra PVS je nasledovná:

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je tvorené jediným
spoločníkom, európskou spoločnosťou TERRA SANTA, SE. Jediný spoločník vykonáva
pôsobnosť valného zhromaždenia.

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia PVS je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých hlasov spoločníkov, ak zakladateľská listina alebo zákon nevyžaduje inú
kvalifikovanú väčšinu hlasov.

Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia podľa článku XI. ods. 1, písm. a), c), d),
a g) je potrebný vždy súhlas 2/3-inovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia, mimo iného, patrí:

schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky
a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti:

vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov:

vyslovenie súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka alebo
na inú osobu:

Štatutárny orgán - konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí na d Labem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Vznik funkcie: 07.05.2012

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

Konateľ koná ako štatutárny orgán menom spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
Podpisuje sa tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti
pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do
pôsobnosti valného zhromaždenia alebo rozhodovanie ktorých si valné zhromaždenie
nevyhradí.

Konateľ je povinný po každej zmene zakladateľskej listiny vyhotoviť bez zbytočného
odkladu úplné znenie zakladateľskej listiny, za ktorej správnosť a úplnosť zodpovedá
a uložiť ho do zbierky listín registrového súdu.


Z čestného prehlásenia konateľa PVS Ing. Petra Bínu vyplýva, že:

- pri výkone svojej funkcie konateľa PVS nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny
akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia PVS, prípadne iné právne akty,
ktorými sa menili ustanovenia zakladateľskej listiny spoločnosti sú v nej riadne
zapracované,

- nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na
ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.).

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25%
hlasovacích práv v PVS

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:
- Jediný spoločník kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá priamy alebo nepriamy podiel na
hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní:

- > spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, Že:

- všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

- nieje viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu PVS.

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú menovaní valným zhromaždením PVS.
- Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:
- Žiadna iná osoba ako spoločník PVS nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo

odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v
spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena:
Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo
členov týchto orgánov a toto právo vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani
spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.
Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel
na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- spoločnosť nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník žiadnymi
záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti
spoločnosti:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo na hospodársky prospech z
podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti:

- spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- > spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- > neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, obmedzené jej právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena alebo jej právo na hospodársky
prospech z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, alebo na základe ktorej by mohlo
dôjsť k ovládaniu PVS iným, ako vyššie uvedeným spôsobom alebo na základe ktorej by
jej konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s
inou osobou:

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS:

- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov

prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva že:
- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by
mohlo dôjsť k ovládaniu PVS iným spôsobom:

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7
Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- jediný spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS
vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od
akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so
žiadnou inou osobou:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by jej
konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s inou
osobou:

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba v súlade s $11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala nasledovnú osobu ako
konečného užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV") PVS:

4.1 Identifikovaný KÚV

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376,
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Štátna príslušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: $6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák.
297/2008 Z.z.

Z čestného prehlásenia Ing. Petra Bínu (KÚV) vyplýva, že:

- Mlastní 12 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03
Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie
na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Mlastní všetky práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vcelku ani sčasti) nepreviedol na žiadnu inú osobu
a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od neho, aby jej boli predmetné práva


akcionára (vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA SANTA, SE za inú
osobu a iná osoba nekontroluje výkon, ani nerozhoduje o výkone jeho práv ako akcionára
v TERRA SANTA, SE, neuzavrel žiadnu zmluvu, na základe ktorej by iná osoba riadila,
kontrolovala alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE aneuzavrel sinou osobou
akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou osobou
konal v zhode alebo spoločným postupom s ňou vykonával svoje práva akcionára v
TERRA SANTA, SE.

- Mlastní svoj 100%-ný podiel v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na svoj
vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená
žiadať od neho, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním
spojené prevedené.

- Je jediným akcionárom spoločnosti TERRA SANTA, SE a jej konečným užívateľom
výhod v zmysle ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

- Je jediným konečným užívateľom výhod PVS.

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú
Z čestného prehlásenia Ing. Petra Bínu (KÚV) vyplýva, že:

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.).

5. Osoby vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre, ktoré sú verejnými funkcionármi a
charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Žiadna osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS ani vo vlastníckej alebo
riadiacej štruktúre jediného spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE, nie je
verejným funkcionárom.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom
uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 12.03.2019 O
h+

Oprávnená osoba
JUDr. Anna Pčolová

JUDr. ANNA PČOLOVÁ
Ň notár

Horný Šianec 3136, 911 01 Trenčín
DIČ: 1022041691
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v zmysle ustanovení $11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoRPVS“)
1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: Energy RS, s.r.o.

Sídlo: 911 05 Zamarovce, Za školou I. 398/1
1ČO: 36867225

DIČ: 2023006799

IČ DPH: SK2023006799

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30453/R
Štatutárny orgán: Ing. Petr Bína, konateľ
ďalej aj len „PVS“

2. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Anna Pčolová, notárka
Miesto podnikania: 911 01 Trenčín, Horný Šianec 3136
1COo: 35 655 054

ďalej aj len „Oprávnená osoba"

3. Opis informácii a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo
overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené
nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. cl-33003/2017/R zo dňa 21.06.2017

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 03.05.2012

- Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 10.03.2017

- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 23.06.2017

- Čestné prehlásenie predstavenstvo TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie dozorná rada TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

- Zoznam akcionárov spoločnosti TERRA SANTA, SE ku dňu 4.1.2019

- Potvrdenie o oznámení zmeny akcionára a predložení akcií zo dňa 4.1.2019

- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 05.01.2019

- > Čestné prehlásenie spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019

- > Čestné prehlásenie štatutára spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV) zo dňa 05.01.2019

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-642/2019/R zo dňa 09.01.2019

- Výpis zobchodného registra európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa
09.01.2019
3.2Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa
bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že PVS je spoločnosť
s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
zapísaná dňa 06.03.2010. Základné imanie PVS vo výške 5000,-EUR je tvorené peňažným
vkladom jediného spoločníka, splateným vo výške 5000,- EUR.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra PVS, zo zakladateľskej listiny PVS a z výpisu z obchodného
registra spoločníka PVS európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že vlastnícka
štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločník:
Obchodné meno: TERRA SANTA, SE
Sídlo: 696 03 Dubňany, Hodonínska 1624,
Česká republika
IČ: 248 46 007
Právna forma: Európska spoločnosť
Základní kapitál: 120000,- EUR (2907600,- Kč)
Akcie: 12 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe
v menovitej hodnote 242300,- Kč
menovitá hodnota akcie: 10000,- EUR
akcie sú neobmedzene prevoditeľné
Počet členov predstavenstva: 1 (jeden)
Člen predstavenstva: Ing. Jana Patzáková, nar. 02.02.1970,
José Martího 376/6, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Počet členov dozornej rady: 1 jeden)
Člen dozornej rady: Radek Maléf, nar. 10.05.1973

Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4
Počet hlasov na valnom zhromaždení: 50 (jeden hlas na každých 100 EUR vkladu)
Právo na podiel na zisku PVS,
podiel likvidačnom zostatku PVS
a vyrovnací podiel: 100%

Zo zoznamu akcionárov TERRA SANTA, SE ku dňu 4.1.2019 vyplýva, že všetkých
12 ks akcií s číselným označením 01 až 12 európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so
sídlom 969 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007, vlastní Ing.
Včra Bínová, nar. 27.09.1938, trvale bytom 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10, Česká
republika. Jedná sa o kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote
242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované.
Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.
Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Spoločník má právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti.

- Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom splateným vkladom.

- Každý spoločník má jeden hlas za každých 100 EUR svojho vkladu.

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- vlastní svoj 100%-ný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet,
nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby
jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené:

- nieje viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

Z čestného prehlásenia Ing. Jany Patzákovej jediného člena predstavenstva TERRA SANTA,
SE vyplýva, že:

- Ing. Jana Patzáková nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle
ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.)

- je jediným členom predstavenstva európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom
696 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, zapísanej v Obchodním rejstčiku
vedeným Krajským soudem v Brné, oddíl H, vložka 136, Česká republika, (ďalej len
„spoločnosť“):

- pri výkone svojej funkcie člena predstavenstva spoločnosti nie je viazaná záväzkami
rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti, prípadne iné právne akty,
ktorými sa menili stanovy spoločnosti sú do stanov spoločnosti riadne zapracované.

Z čestného prehlásenia Radka Maléfa jediného člena dozornej rady TERRA SANTA, SE
vyplýva, že:

- Radek Maléť nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
9 ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona 545/2005 Z. z.)

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že riadiaca
štruktúra PVS je nasledovná:
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je tvorené
jediným spoločníkom, európskou spoločnosťou TERRA SANTA, SE. Jediný spoločník
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov, ak zakladateľská listina alebo zákon
nevyžaduje inú kvalifikovanú väčšinu hlasov.

- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia podľa článku XI. ods. 1, písm. a), c), d),
a g) je potrebný vždy súhlas 2/3-inovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia, mimo iného, patrí:

- schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky
a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti:

- vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov:

- vyslovenie súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka alebo
na inú osobu:

Štatutárny orgán - konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína

Trvale bytom: 403 40 Ústí na d Labem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika

Narodený: 02.02.1970

Vznik funkcie: 07.05.2012

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Konateľ koná ako štatutárny orgán menom spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
Podpisuje sa tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti
pripojí svoj vlastnoručný podpis.

- Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do
pôsobnosti valného zhromaždenia alebo rozhodovanie ktorých si valné zhromaždenie
nevyhradí.

- Konateľ je povinný po každej zmene zakladateľskej listiny vyhotoviť bez zbytočného
odkladu úplné znenie zakladateľskej listiny, za ktorej správnosť a úplnosť zodpovedá
a uložiť ho do zbierky listín registrového súdu.

Z čestného prehlásenia konateľa PVS Ing. Petr Bínu vyplýva, že:

- pri výkone svojej funkcie konateľa spoločnosti nie je viazaný záväzkami rešpektovať
pokyny akejkoľvek tretej osoby:

- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti, prípadne iné právne akty,
ktorými sa menili ustanovenia zakladateľskej listiny spoločnosti sú v nej riadne
Zapracované:

- nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na
ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.).

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25%
hlasovacích práv v PVS

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:
- Jediný spoločník kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá priamy alebo nepriamy podiel na
hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní:

- > spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo
svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom
nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou:

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu PVS.

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú vymenovaní valným zhromaždením PVS.
+ Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v
spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo
členov týchto orgánov a toto právo vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani
spoločným postupom so žiadnou inou osobou:
3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.
Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel
na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- spoločnosť nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník žiadnymi
záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti
spoločnosti:

- Žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo na hospodársky prospech z
podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti:

- spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti:

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, obmedzené jej právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena alebo jej právo na hospodársky
prospech z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, alebo na základe ktorej by mohlo
dôjsť k ovládaniu PVS iným, ako vyššie uvedeným spôsobom alebo na základe ktorej by
jej konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s
inou osobou:

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS:

- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov
prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva že:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by
mohlo dôjsť k ovládaniu PVS iným spôsobom:

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:
- jediný spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS
vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od
akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so
žiadnou inou osobou:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na
hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by jej
konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s inou
osobou:

4. Identifikácia koncového užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba v súlade s $11 ods. 4 ZoRPYS a ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala nasledovnú osobu ako
koncového užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV") PVS:

4.1 Identifikovaný KÚV

Meno a priezvisko: Ing. Včra Bínová

Trvale bytom: 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10,
Česká republika

Narodená: 27.09.1938

Štátna príslušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: 86a ods. 1 písm. a) bod I, bod 2, bod 4 Zák.
297/2008 Z.z.

Z čestného prehlásenia Ing. Včry Bínovej (KÚV) vyplýva, že:

- Mlastní 12 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03
Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie
na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Mlastní všetky práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na
svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vcelku ani sčasti) nepreviedla na žiadnu inú osobu
a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby jej boli predmetné práva akcionára
(vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA SANTA, SE za inú osobu a iná
osoba nekontroluje výkon ani nerozhoduje o výkone jej práv ako akcionára v TERRA
SANTA, SE, neuzavrela zmluvu, na základe ktorej by iná osoba riadila, kontrolovala
alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE a neuzavrela s inou osobou akúkoľvek písomnú
alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou osobou konala v zhode alebo
spoločným postupom s ňou vykonávala svoje práva akcionára v TERRA SANTA, SE.

- Vlastní svoj 100%-ný podiel v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na svoj
vlastný účet, nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená
žiadať od nej, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním
spojené prevedené.

- Je jediným akcionárom spoločnosti TERRA SANTA, SE ajej konečným užívateľom
výhod v zmysle ustanovením $6a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

- Je jediným konečným užívateľom výhod PVS.

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Z čestného prehlásenia Ing. Včry Bínovej (KÚV) vyplýva, že:

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.).

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom
uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 5.1.2019 Ou 7

Oprávnená osoba
JUDr. Anna Pčolová
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v zmysle ustanovení 811 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZORPVS“)
1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: Energy RS, s.r.o.

Sidlo: 911 05 Zamarovce, Za školou I. 398/1
IČO: 36867225

DIČ: 2023006799

IČ DPH: SK2023006799

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30453/R.
Štatutárny orgán: Ing. Petr Bina, konateľ
ďalej aj len „PVS“

2. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Anna Pťolová, notárka
Miesto podnikania: 911 01 Trenčin, Vajanského 150/6
1ČO: 35 655 054

ďalej aj len „Oprávnená osoba"

3. Opis informácii a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený
koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené
nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-33003/2017/R zo dňa 21.06.2017

- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 03.05.2012

- Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 10.03.2017

- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 23.06.2017

- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 12.07.2017

- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 11.07.2017

- Čestné prehlásenie spoločníka PVS TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV1) zo dňa 12.07.2017
— Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV2) zo dňa 11.07.2017
- Zoznam akcionárov TERRA SANTA, SE zo dňa 12,07.2017

- Čestné prehlásenie predstavenstvo TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie dozorná rada TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017

3,2 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že PYS je obchodnou
spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra
Okresného súdu Trenčín zapísaná dňa 06.03.2010. Základné imanie PVS vo výške 5000,-
EUR je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka PVS, splateným vo výške 3000,-
EUR.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra
PVS je nasledovná:

Spoločník:

Obchodné meno: TERRA SANTA, SE

Sidlo: 696 03 Dubňany, Hodonínska 1624,
Česká republika

IČ: 248 46 007

Právna forma: Európska spoločnosť

Základní kapitál: 120000,- EUR (2907600,- Kč)

Akcie: 12 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe
v menovitej hodnote 242300,- Kč
menovitá hodnota akcie: 10000,- ĽUR.
akcie sú neobmedzene prevoditeľné

Počet členov predstavenstva: 1 eden)

Člen predstavenstva: Ing. Jana Patzáková, nar. 02.02.1970,
Veľvarská 1626/45, Dejvice, 160 00 Praha 6

Počet členov dozornej rady: 1 eden)

Člen dozornej rady: Radek Maléý, nar. 10.05.1973
Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4

Počet hlasov na valnom zhromaždení: 50 (jeden hlas na každých 100 EUR vkladu)

Právo na podiel na zisku PVS,

podiel likvidačnom zostatku PVS

a vyrovnací podiel: 100%

Zo zoznamu akcionárov TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- 6ksakcií s číselným označením 01 až 06 európskej spoločnosti TERRA. SANTA, SE so
sídlom 969 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007 vlastní Jitka
Binová, nar. 11.01.1972, trvale bytom. 403 40 Ústi nad Labem - Skorotice, Jedlová 376,
Česká republika.

Jedná sa o kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč
(10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované.

Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) Z podnikania aleho inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- 6ksakcií s číselným označením 07 až 12 európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so
sidlom 969 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007 vlastní Ing.
Včra Bínová, nar. 27.09.1938, trvale bytom 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10, Česká
republika.

Jedná sa o kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč
(10000,- EUR), Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované.

Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom
imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj
rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom
prospechu (zisku) Z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, Že:

- Spoločník má právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti.
Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom splateným
vkladom.

- Rozhodnutie v rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.

- Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločnici, ktorí majú
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- Jediný spoločník vlastní svoj 100% -ný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a ná
svoj vlastný účet, nepreviedol ho na Žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je
oprávnená žiadať od neho, aby mu bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek
práva s ním spojené prevedené.

Z čestného prehlásenia Tng. Jany Patzákovej člena predstavenstva TERRA SANTA, SE
vyplýva, že:

- Ing. Jana Patzáková nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle
ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. © registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. oochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.)

Z čestného prehlásenia Radka Maléfa člena dozornej rady TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- Radek Maléť nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle

ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č.

357/2004 Z. z. oochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.)

3.2.3 Riadiaca štruktúra PYS:

Z výpisu z obchodného registra a zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že riadiaca štruktúra
PYS je nasledovná:

Štatutárny orgán - konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Petr Bína
Trvale bytom: 403 40 Ústi na d Labem - Skorotice, Jedlová 376
Česká republika
Narodený: 02.02.1970
Vznik funkcie: 07.05.2012

7. výpisu z obchodného registra a zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:
- Konateľ koná ako štatutárny orgán menom spoločnosti vo všetkých veciach
samostatne. Podpisuje sa tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu
spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Z čestného prehlásenia obchodnej spoločnosti Energy RS, s.r.o. (PVS) vyplýva, že:

- Konateľ PVS nie je pri výkone svojej ľunkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny
akejkoľvek inej osoby.

Z čestného prehlásenia konateľa PVS Tng. Petr Bínu vyplýva, Že:

- Konateľ PYS nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.)

3.24 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25%
hlasovacích práv v PVS

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení
PVS.

Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SE vyplýva, že:
- Jediný spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu
hlasovacích práv v PVS na valnom zhromaždení PVS z jeho strany, a tieto vykonáva

samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet,

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného
orgánu PVS,

Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú vymenovaní valným zhromaždením PVS.
- Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.

Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SE vyplýva, že:
- Jediný spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu

práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS
alebo členov týchto orgánov.
3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania aleho inej činnosti PVS.
Zo zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na
podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo
výške 100%.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník spoločnosti žiadnymi
záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti
PVS.

3.2.1 Iné spôsoby ovládania PVS.
Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet:

- PYS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv
spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,

. Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov
prináleží len valnému zhromaždeniu PYS.

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7
Z čestného prehlásenia TERRA SANTA, SE vyplýva, Že:

- Jediný spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS
vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od
akejkoľvek inej osoby, príčom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so
žiadnou inou osobou.

4, Identifikácia koncového užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu
Oprávnená osoba v súlade s $11 ods. 4 ZoRPYS a ustanovením 86a Zákona č. 297/2008 Z.z.
a ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činností a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zák. 297/2008 Z.z.“)
identifikovala nasledovnú osobu ako koncového užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV") PVS:

4.1 Identifikovaní KÚV

Meno a priezvisko: Jitka Binová

Trvale bytom: 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice, Jedlová 376,
Česká republika

Narodená: 11.01.1972

Štátna príslušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP
Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: 86a ods. 1 písm. a) bod I, bod Z, bod 4 Zák.
297/2008 Z.z.

(ďalej aj len „KÚV1“)

Meno a priezvisko: Ing. Včra Bínová

Trvale bytom: 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10,
Česká republika

Narodená: 27.09.1938

Štátna príslušnosť: ČR

Druhu dokladu totožnosti: OP

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV: 86a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák.
297/2008 Z.z.

(ďalej aj len „KÚV2“)
4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú
Z čestného prehlásenia Jitky Bínovej (KÚVI) vyplýva, že:

- Vlastni 6 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03 Dubňany,
Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote 2423 00.- Kč (10000,- EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 30% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Vlastní všetky vyššie uvedené práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom
vlastnom mene a na svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vcelku ani sčasti) nepreviedla
na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby jej boli
predmetné práva akcionára (vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA
SANTA, SE za inú osobu a iná osoba nekontroluje výkon ani nerozhoduje o výkone jej
práv ako akcionára v TERRA SANTA, SE, neuzavrela zmluvu, na základe ktorej by iná
osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE a neuzavrela s inou
osobou akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou
osobou konala v zhode alebo spoločným postupom sňou vykonávala svoje práva
akcionára v TERRA SANTA, SE.

- Vlastní svoj 50%-ný podiel v spoločnosti vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný
účet, nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osaba nie je oprávnená žiadať od

nej. aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené
prevedené.

- Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v
spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti z jej strany, a tieto vykonáva samostatne,

vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

- "Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať
alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán spoločnosti alebo členov
týchto orgánov.

- Všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti vykonáva samostatne,
vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu prí výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.).

Z čestného prehlásenia Ing. Včry Binovej (KÚV?) vyplýva, že:

. Vlastní 6 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03 Dubňany,
Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč (10000, EUR). Akcie sú
neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto
akcií predstavuje podiel vo výške 50% na základnom imani TERRA SANTA, SE, pričom
tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach
v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podriikania alebo
inej činnosti TERRA SANTA, SE.

- Vlastní všetky vyššie uvedené práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom
vlastnom mene a na svoj vlastný účel, tieto akcie ani práva (vceľku ani sčasti) nepreviedla
na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená Žiadať od nej, aby jej boli
predmetné práva akcionára (vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA
SANTA, SE za inú osobu a iná osoba nekontroluje výkon ani nerozhoduje © výkone jej
práv ako akcionára v TERRA SANTA, SE, neuzavrela zmluvu, na základe ktorej by iná
osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE a neuzavrela s inou
osohou akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou

osobou konala v zhode alebo spoločným postupom sňou vykonávala svoje práva
akcionára v TERRA SANTA, SE.

- Vlastní svoj 50%-ný podiel v spoločnosti vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný
účet, nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od
nej, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené
prevedené.

- Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v
spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti z jej strany, a lieto vykonáva samostatne,
vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

- Nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať
aleba odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán spoločnosti alebo členov
týchto orgánov.

- Všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti vykonáva samostatne,
vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (s odvolávkou na ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
545/2005 Z. z.).

5, Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom
uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému slavu.
V Trenčíne, dňa 15.07.2017. v

Ous/

Oprávnená osoba
JUDr. Anna Pčolová

JUDr. ANNA PČOLOVÁ
notál

r
Vajanského 150/6, 011 01 Trenčin
DIČ: 1022041691

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×