Nezaradený subjekt

JOMAX SK s. r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 5. Február 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 19. Január 2018

Záznam platný do: 4. Február 2020


Typ: Právnická osoba

Adresa: Matúškova , Dolný Kubín

Záznam platný od: 20. Júl 2017

Záznam platný do: 18. Január 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dominika Oravkinová
Adresa:
Pionierska 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 3088 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dominika Oravkinová
Adresa:
Pionierska 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. August 2019
Záznam do:
6. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dominika Oravkinová
Adresa:
Pionierska 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Január 2018
Záznam do:
6. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Máj 2019
Záznam do:
6. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2019
Záznam do:
15. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Január 2018
Záznam do:
4. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bernd Sydow
Adresa:
Wilmersdorfer str. Berlin D-10629
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
18. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
EASY START s.r.o.
Adresa:
Cintorínska 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
AKSK, s.r.o.
Adresa:
Nám. SNP 15 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 6.11.2019 do: 4.02.2020

StiahniZáznam platný od: 6.08.2019 do: 6.11.2019

StiahniZáznam platný od: 15.05.2019 do: 6.08.2019

StiahniZáznam platný od: 4.01.2019 do: 15.05.2019

StiahniZáznam platný od: 5.02.2018 do: 4.01.2019

StiahniZáznam platný od: 18.01.2018 do: 5.02.2018

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 18.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.
Partner verejného sektora
Obchodné meno: JOMAX SK. s. r. 0.
Sídlo: Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
1ČO: 44766 181
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka

číslo: 125267/B
Konajúca osoba: Mgr. Matúš Budiak, konateľ,

pričom v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba
Obchodné meno: EASY START s.r.o.

Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48 300 501
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka

číslo: 106148/B

Konajúca osoba: Ing. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa $ 11 ods.
4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana 11
11.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy v originálnom vyhotovení (ev. overené kópie):

a) Výpis z obchodného registra spoločnosti JOMAX SK. s. r. 0., IČO: 44 766 181 zo dňa
31.01.2020,

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti JOMAX SK s.r. 0. 1ČO: 44 766 181 zo
dňa 28.11.2017,

c) Doklad totožnosti Ing. Miroslava Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

d) Doklad totožnosti Mgr. Matúša Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

€) Doklad totožnosti Mgr. Dominiky Oravkinovej. PhD., spoločníka Partnera verejného

sektora.

S dôrazom na konanie s odbomou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané
a následne jej predložené:
a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, z ktorého vyplýva, že

- všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I sú
správne, úplné a aktuálne,

- súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,

- podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie spoločnosť v zmysle ustanovenia $ 118
zákon. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, sú jej
spoločníkmi fyzické osoby:

" ng. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 3.366 EUR,
rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní Partnera verejného
sektora: 34 %,

« Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR, rozsah
splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 33
%,

„ Mer. Domínika Oravkinová, PhD., bytom Špitálska 7778/55, 81] 08
Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu:

Strana | 2
3.267 EUR, rozsah splatenia: 100 %: podiel na základnom imaní Partnera

verejného sektora: 33 %.

b) Čestné vyhlásenia Ing. Miroslava Budiaka, Mgr. Matúša Budiaka, Mgr. Dominiky

Oravkinovej, PhD. (celkom 3 dokumenty), z ktorých vyplýva, že

sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa ich osoby ako konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
svoje obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedli na inú osobu,
nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
verejného sektora:

nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora,
nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:
nemajú vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených v
predloženom výpise z obchodného registra v Partnerovi verejného sektora:

Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka,

neuzatvorili žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o
spoločnom postupe s inou osobou, ktorou by boli pri výkone svojich hlasovacích
práv viazaní,

Partner verejného sektora nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou osobou (okrem
spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra) na základe akejkoľvek dohody s

Partnerom verejného sektora.

HI.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:Základné imanie Partnera verejného sektora
Peňažný vklad vo výške 9.900 EUR, rozsah splatenia základného imania: 9.900 EUR.

Strana 13
Spoločníci
Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú podľa predloženého výpisu z obchodného registra
ako aj Spoločenskej zmluvy nasledovné fyzické osoby:

a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 3.366 EUR, podiel na základnom
imaní Partnera verejného sektora: 34 %,

b) Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR, podiel na základnom imaní
Partnera verejného sektora: 33 %,

c) Mgr. Dominika Oravkinová, PnID., bytom Špitálska 7718/55, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR, podiel na

základnom imaní Partnera verejného sektora: 33 %.

Štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ (Článok X. Spoločenskej zmluvy),

pán Mgr. Matúš Budiak, Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora koná štatutárny orgán samostatne.

Hlasovacie práva
Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora majú nasledovné osoby (Článok VI.
Spoločenskej zmluvy):
a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Eudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, v rozsahu: 34 %,
b) Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, v rozsahu: 33 %,
c) Mgr. Dominika Oravkinová, PhD., bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, v rozsahu: 33 %.

Právo na hospodársky prospech
Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží spoločníkom, ktorými sú
a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, vo výške: 34 %,

Strana | 4
b) Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, vo výške: 33 %:

c) Mgr. Dominika Oravkinová, PHD., bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, vo výške: 33 %.

Orgány Partnera verejného sektora
Štatutárny orgán Partnera verejného sektora je menovaný spoločníkmi vykonávajúcimi
pôsobnosť Valného zhromaždenia (Článok IX. Spoločenskej zmluvy). Dozornú radu Partner

verejného sektora nemá zriadenú (Článok VIII. Spoločenskej zmluvy).

IV.

identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba
identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.
297/2008 Z. z. oochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

Mgno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

Meno a priezvisko:

Mgr. Matúš Budiak

Špitálska 77178155, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
27.07.1994

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Ing. Miroslav Budiak

Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika

18.02.1965

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Mgr. Dominika Oravkinová, PhD.

Strana [5
Adresa trvalého pobytu: Špitálska 1778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 05.94.1989
Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: Nie

V.

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej Činnosti a 0 ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích
právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

z inej jej činnosti.

Oprávnená osoba po kontrole výšky obchodného podielu fyzických osôb na základnom imaní
jednotlivých spoločností skonštatovala, že tie sa zhodujú s podielom hlasovacích práv ako aj
podielom na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora. Výšku priameho podielu
fyzických osôb na základnom imaní Partnera verejného sektora, výšku hlasovacích práv a práv

na hospodársky prospech je možné znázorniť nasledovne:

Strana | 6
Spoločník Podiel v Partnerovi Hlasovacie . Právo na hospodársky

verejného sektora právo prospech
OE ov Bud TOT TOTTAÁ
Mgr. Matúš Budiak 33% 33 % 33%
í Mgr. Dominika Oravkinová, PhD. 33% 33% 33 %

Z vyššie uvedených vyplýva, že všetky fyzické osoby (ako spoločníci) majú priamy podiel
najmenej 25 % na základnom imaní Partnera verejného sektora. Uvedené znamená, že
spoločníci Partnera verejného sektora splňajú vyššie uvedený bod č. 1 ($6a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov), čím sa stávajú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora.

Spoločníci Partnera verejného sektora: Tng. Miroslav Budiak, Mgr. Matúš Budiak a Mgr.
Dominika Oravkinová, PhD. disponujú hlasovacími právami a právom na hospodársky
prospech v Partnerovi verejného sektora (individuálne) vo výške 34 % (Tng. Miroslav Budiak)
a 33 % (Mgr. Matúš Budiak, Mgr. Dominika Oravkinová, PhD.), čo znamená, že uvedené

osoby spíňajú aj vyššie uvedený bod č. 4 citovaného zákona.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedené osoby ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktoré ako fyzické
osoby disponujú majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

VI.

Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994, Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, a Mgr. Dominika Oravkinová, PhD., bytom Špitálska
7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.04.1989 nie sú verejnými
funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, a nie je súčasťou vlastníckej
alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.

VII.

Strana | 7
Vyhlásenie Oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba vyhlasuje, Že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 31.01.2020Oy U
Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana 18
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov

I.
Partner verejného sektora
Obchodné nieno: JOMAX SK s. r. o.
Sídlo: Špitálska 2190/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 766 181
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka

číslo: 125267/B
Konajúca osoba: Mgr. Matúš Budiak, konateľ,

pričom v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba
Obchodné meno: EASY START s.r.o.

Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48 300 501
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka

číslo: 106148/B

Konajúca osoba: Ing. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa $ 11 ods.
4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana | 1
H.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a istinné dôkazy v originálnom vyhotovení (ev. overené kópie):

a) Výpis z obchodného registra spoločnosti JOMAX SK s. r. 0., IČO: 44 766 181 zo dňa
4.11.2019,

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti JOMAX SK s. r. o., IČO: 44 766 181 zo
dňa 28.11.2017,

c) Doklad totožnosti Ing. Miroslava Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

d) Doklad totožnosti Mgr. Matúša Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

e) Doklad totožnosti Mgr. Dominiky Oravkinovej, PhD., spoločníka Partnera verejného

sektora.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané

a následne jej predložené:

a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, z ktorého vyplýva, že

všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 sú
správne, úplné a aktuálne, okrem adresy trvalého pobytu spoločníka Mgr. Matúša
Budiaka, ktorá je podľa predloženého občianskeho preukazu nasledovná: Špitálska
7718/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika a adresy trvalého pobytu
spoločníka Mgr. Dominiky Oravkinovej, PhD., ktorá je podľa predloženého
občianskeho preukazu nasledovná: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika,

súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie spoločnosť v zmysle ustanovenia $ 118
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, sú jej
spoločníkmi fyzické osoby:

" Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 3.366 EUR,
rozsah splatenia: 100 %: podiel na základnom imaní Partnera verejného
sektora: 34 %,

" Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 3.267

Strana |2
b)

EUR, rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní Partnera
verejného sektora: 33 %,

„ Mgr. Dominika Oravkinová, PhD., bytom Špitálska 7778/55, 811 08
Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného
vkladu: 3.267 EUR, rozsah splatenia: 100 %: podiel na základnom imaní

Partnera verejného sektora: 33 %.

Čestné vyhlásenia Ing. Miroslava Budiaka, Mgr. Matúša Budiaka, Mgr. Dominiky

Oravkinovej, PhD. (celkom 3 dokumenty), z ktorých vyplýva, že

sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa ich osoby ako konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne —
okrem adresy trvalého bydliska Mgr. Matúša Budiaka, ktorá je podľa platného
občianskeho preukazu nasledovná: Špitálska 7718/55, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika a adresy trvalého bydliska Mgr. Dominiky Oravkinovej,
PhD., ktorá je podľa platného občianskeho preukazu nasledovná: Špitálska
7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika:

svoje obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedli na inú osobu,
nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
verejného sektora,

nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora,
nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:
nemajú vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených v
predloženom výpise z obchodného registra v Partnerovi verejného sektora,

Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka,

neuzatvorili žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o
spoločnom postupe s inou osobou, ktorou by boli pri výkone svojich hlasovacích
práv viazaní,

Partner verejného sektora nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou osobou (okrem
spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra) na základe akejkoľvek dohody s

Partnerom verejného sektora.

TI.

Strana | 3
Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:Základné imanie Partnera verejného sektora

Peňažný vklad vo výške 9.900 EUR, rozsah splatenia základného imania: 9.900 EUR,

Spoločníci
Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú podľa predioženého výpisu z obchodného registra
ako aj Spoločenskej zmluvy nasledovné fyzické osoby:

a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 3.366 EUR, podiel na základnom
imaní Partnera verejného sektora: 34 %:

b) Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR, podiel na základnom
imaní Partnera verejného sektora: 33 %:

c) Mgr. Dominika Oravkinová, PhD., bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR, podiel na

základnom imaní Partnera verejného sektora: 33 %.

Štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ (Článok X. Spoločenskej zmluvy)

pán Mgr. Matúš Budiak, Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora koná štatutárny orgán samostatne.

Hlasovacie práva
Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora majú nasledovné osoby (Článok VI.
Spoločenskej zmluvy):
aj Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, v rozsahu: 34 %:

Strana | 4
b) Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, v rozsahu: 33 %:

c) Mgr. Dominika Oravkinová, PhD., bytom Špitálska 1778/55, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, v rozsahu: 33 %.

Právo na hospodársky prospech
Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží spoločníkom, ktorými sú
a) Ing. Mirostav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, vo výške: 34 %,
b) Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, vo výške: 33 %:
c) Mgr. Dominika Oravkinová, PhD., bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, vo výške: 33 %.

Orgány Partnera verejného sektora
Štatutárny orgán Partnera verejného sektora je menovaný spoločníkmi vykonávajúcimi
pôsobnosť Valného zhromaždenia (Článok IX. Spoločenskej zmluvy). Dozornú radu Partner

verejného sektora nemá zriadenú (Článok VII. Spoločenskej zmluvy).

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba
identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 27.07.1994

Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: Nie

Strana | 5
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Budiak
Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská

republika
Dátum narodenia: 18.02.1965
Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky
Verejný funkcionár: Nie
Meno a priezvisko: Mgr. Dominika Oravkinová, PhD.

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 05.04.1989
Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: Nie

V.

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích
právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
Z. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

Strana | 6
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

z inej jej činnosti.

Oprávnená osoba po kontrole výšky obchodného podielu fyzických osôb na základnom imaní
jednotlivých spoločností skonštatovala, že tie sa zhodujú s podielom hlasovacích práv ako aj
podielom na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora. Výšku priameho podielu
fyzických osôb na základnom. imaní Partnera verejného sektora, výšku hlasovacích práv a práv

na hospodársky prospech je možné znázorniť nasledovne:

Spoločník Podiel v Partnerovi Hlasovacie ) Právo na hospodársky

verejného sektora právo prospech"ng. Miroslav Budiak — 34% 34%
"Mgr. Matúš Budiak 33% 33%Mer. Dominika Oravkinová. PhD. 33 % 33%

Z vyššie uvedených vyplýva, že všetky fyzické osoby (ako spoločníci) majú priamy podiel
najmenej 25 % na základnom imaní Partnera verejného sektora. Uvedené znamená, že
spoločníci Partnera verejného sektora spíňajú vyššie uvedený bod č. 1 (86a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov), čím sa stávajú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora.

Spoločníci Partnera verejného sektora: Ing. Miroslav Budiak, Mgr. Matúš Budiak a Mgr.
Dominika Oravkinová, PhD. disponujú hlasovacími právami a právom na hospodársky
prospech v Partnerovi verejného sektora (individuálne) vo výške 34 % (Ing. Miroslav Budiak)
a 33 % (Mgr. Matúš Budiak, Mgr. Dominika Oravkinová, PhD.), čo znamená, že uvedené

osoby spíňajú aj vyššie uvedený bod č. 4 citovaného zákona.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedené osoby ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktoré ako fyzické
osoby disponujú majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

Strana | 7
VI.

Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 1118/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27471994, Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, a Mgr. Dominika Oravkinová, PhD., bytom Špitálska
7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.04.1989 nie sú verejnými
funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, a nie je súčasťou vlastníckej
alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.

vr.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 4.11.2019Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana | 8
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

ao zmene a doplnení niektorých zákonov

I.
Partner verejného sektora
Obchodné mena: JOMAX SK s. r. o.
Sídlo: Špitálska 2190/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
1čO: 44766 181
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka

číslo: 125267/B
Konajúca osoba: Mgr. Matúš Budiak, konateľ,

pričom v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba

Obchodné meno: EASY START s.r.o.

Sídio: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48 300 501
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka

číslo: 106148/B

Konajúca osoba: Ing. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa $ 11 ods.
4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana | 1
1.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy v originálnom vyhotovení (ev. overené kópie):

a) Výpis z obchodného registra spoločnosti JOMAX SK s. r. o., IČO: 44 766 181 zo dňa
30.06.2019.

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti JOMAX SK s. r. o., 1ČO: 44 766 181 zo
dňa 28.11.2017,

c) Doklad totožnosti Ing. Miroslava Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

d) Doklad totožnosti Mgr. Matúša Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

e) Doklad totožnosti Mgr. Dominiky Oravkinovej, spoločníka Partnera verejného sektora.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané

a následne jej predložené:

a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, z ktorého vyplýva, že

všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I sú
správne, úplné a aktuálne, okrem adresy trvalého pobytu spoločníka Mgr. Matúša
Budiaka, ktorá je podľa predloženého občianskeho preukazu nasledovná: Špitálska
7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika a adresy trvalého pobytu
spoločníka Mgr. Dominiky Oravkinovej, ktorá je podľa predloženého občianskeho
preukazu nasledovná: Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika:
súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej repubiike:

podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie spoločnosť v zmysle ustanovenia $ 118
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, sú jej
spoločníkmi fyzické osoby:

s Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 3.366 EUR,
rozsah splatenia: 100 %: podiel na základnom imaní Partnera verejného
sektora: 34 %,

» Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 27.07.1994. výška peňažného vkladu: 3.267
EUR, rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní Partnera

verejného sektora: 33 %:

Strana | 2
s Mgr. Dominika Oravkinová, bytom. Špitálska 55, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 3.267
EUR, rozsah splatenia: 100 %: podiel na základnom imaní Partnera

verejného sektora: 33 %.

b) Čestné vyhlásenia Ing. Miroslava Budiaka, Mgr. Matúša Budiaka, Mgr. Dominiky

Oravkinovej (celkom 3 dokumenty), z ktorých vyplýva, že

- súkonečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora,

- všetky údaje týkajúce sa ich osoby ako konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne —
okrem adresy trvalého bydliska Mgr. Matúša Budiaka, ktorá je podľa platného
občianskeho preukazu nasledovná: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika a adresy trvalého bydliska Mgr. Dominiky Oravkinovej, ktorá
je podľa platného občianskeho preukazu nasledovná: Špitálska 55, 811 08
Bratislava, Slovenská republika:

- svoje obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedli na inú osobu:

- nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
verejného sektora:

- nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:

- niesú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:

- nemajú vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených v
predloženom výpise z obchodného registra v Partnerovi verejného sektora:

- Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka:

- neuzatvorili žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o
spoločnom postupe s inou osobou, ktorou by boli pri výkone svojich hlasovacích
práv viazaní:

- Partner verejného sektora nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou osobou (okrem
spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra zo dňa 31.12.2018) na základe

akejkoľvek dohody s Partnerom verejného sektora.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Strana | 3


Základné imanie Partnera verejného sektora

Peňažný vklad vo výške 9.900 EUR, rozsah splatenia základného imania: 9.900 EUR.

Spoločníci
Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú podľa predloženého výpisu z obchodného registra
ako aj Spoločenskej zmluvy nasledovné fyzické osoby:

a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 3.366 EUR, podiel na základnom
imaní Partnera verejného sektora: 34 %,

b) Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR, podie! na základnom
imaní Partnera verejného sektora: 33 %:

c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská
republHka, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR, podiel na základnom

imaní Partnera verejného sektora: 33 %.

Štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ (Článok X. Spoločenskej zmluvy),

pán Mgr. Matúš Budiak, Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora koná štatutárny orgán samostatne.

Hlasovacie práva
Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora majú nasledovné osoby (Článok VI.
Spoločenskej zmluvy):
a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, v rozsahu: 34 %:
b) Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
nar, 27.07.1994, v rozsahu: 33 %,:

Strana 14
c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, v rozsahu: 33 %.

Právo na hospodársky prospech
Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží spoločníkom, ktorými sú
a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, vo výške: 34 %:
b) Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994. vo výške: 33 %:
c) Mer. Dominika Oravkinová, bytom Špitálska 55, 811 0% Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, vo výške: 33 %.

Orgány Partnera verejného sektora
Štatutárny orgán Partnera verejného sektora je menovaný spoločníkmi vykonávajúcimi
pôsobnosť Valného zhromaždenia (Článok IX. Spoločenskej zmluvy). Dozornú radu Partner

verejného sektora nemá zriadenú (Článok VII. Spoločenskej zmluvy).

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba
identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene adopinení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak
Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 27.7.1994

Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky
Verejný funkcionár: Nie
Meno a priezvisko: ing. Miroslav Budiak

Strana | 5
Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3088/58, 841 05 Bratislava, Slovenská

republika
Dátum narodenia: 18.02.1965
Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky
Verejný funkcionár: Nie
Meno a priezvisko: Mgr. Dominika Oravkinová

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 05.04.1989
Štátna prislušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: Nie

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích
právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

z inej jej činnosti.

Strana | 6
Oprávnená osoba po kontrole výšky obchodného podielu fyzických osôb na základnom imaní
jednotlivých spoločností skonštatovala, Že tie sa zhodujú s podielom hlasovacích práv ako aj
podielom na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora. Výšku priameho podielu.
fyzických osôb na základnom imaní Partnera verejného sektora, výšku hlasovacích práv a práv

na hospodársky prospech je možné znázorniť nasledovne:Spoločník Podiel v Partnerovi | Hlasovacie Právo na hospodársky.
verejného sektora právo | prospech
"Ing, Miroslav Budiak O
Mgr. Matúš Budiak 33% 33400

Mgr. Dominika Oravkinová 3% 3% 33%

Z vyššie uvedených vyplýva, že všetky fyzické osoby (ako spoločníci) majú priamy podiel
najmenej 25 % na základnom imaní Partnera verejného sektora. Uvedené znamená, že
spoločníci Partnera verejného sektora splňajú vyššie uvedený bod č. 1 (86a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov), čím sa stávajú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora.

Spoločníci Partnera verejného sektora: Ing. Miroslav Budiak, Mgr. Matúš Budiak a Mgr.
Dominika Oravkinová disponujú hlasovacími právami a právom na hospodársky prospech
v Partnerovi verejného sektora (individuálne) vo výške 34 % (Ing. Miroslav Budiak) a 33 %
(Mgr. Matúš Budiak, Mgr. Dominika Oravkinová), čo znamená, že uvedené osoby spíňajú aj

vyššie uvedený bod č. 4 citovaného zákona.
Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedené osoby ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktoré ako fyzické

osoby disponujú majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

vI.

Strana | 7
Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 0% Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994, Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, a Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Špitálska 55, 811
08 Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.04.1989 nie sú verejnými funkcionármi
vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, a nie je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej
štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.

VE.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 25.07.2019Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana | 8
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Zapísaná v:

Konajúca osoba:

JOMAX SK. s. r. o.

Špitálska 2190/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

44766 181

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka
číslo: 125267/B

Matúš Budiak, konateľ:

pričom v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba
Obchodné meno:
Sídlo:

IČO:

Zapísaná v:

Konajúca osoba:

EASY START s.r.o.

Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

48 300 501,

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 106148/B

Ing. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod

(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa $ 11 ods.

4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana [1
H.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy v originálnom vyhotovení (ev. overené kópie):

a) Výpis z obchodného registra spoločnosti JOMAX SK s. r. o., IČO: 44 766 181 zo dňa
13.05.2019,

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti JOMAX SK s. r. o., IČO: 44 766 181 zo
dňa 28.11.2017,

c) Doklad totožnosti Ing. Miroslava Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

d) Doklad totožnosti Matúša Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

e) Doklad totožnosti Mgr. Dominiky Oravkinovej, spoločníka Partnera verejného sektora.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané

a následne jej predložené:

a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, z ktorého vyplýva, že

všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 sú

správne, úplné a aktuálne,

súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie spoločnosť v zmysle ustanovenia $ 118

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, sú jej

spoločníkmi fyzické osoby:

Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 3.366 EUR,
rozsah splatenia: 100 %: podiel na základnom imaní Partnera verejného
sektora: 34 %,

Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR, rozsah
splatenia: 100 %: podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 33
%

Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR,
rozsah splatenia: 100 %: podiel na základnom imaní Partnera verejného

sektora: 33 %.

Strana | 2
b) Čestné vyhlásenia Ing. Miroslava Budiaka, Matúša Budiaka, Mgr. Dominiky

Oravkinovej (celkom 3 dokumenty), z ktorých vyplýva, že

sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa ich osoby ako konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne (výpis
zo dňa 31.12.2018) — okrem adresy trvalého bydliska Matúša Budiaka, ktorá je
podľa platného občianskeho preukazu nasledovná: Špitálska 7778/55, 811 08
Bratislava, Slovenská republika:

svoje obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedli na inú osobu:
nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
verejného sektora:

nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:
nemajú vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených v
predloženom výpise z obchodného registra (zo dňa 31.12.2018) v Partnerovi
verejného sektora:

Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka:

neuzatvorili žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o
spoločnom postupe s inou osobou, ktorou by boli pri výkone svojich hlasovacích
práv viazaní,

Partner verejného sektora nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou osobou (okrem
spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra zo dňa 31.12.2018) na základe
akejkoľvek dohody s Partnerom verejného sektora.

mr.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:Základné imanie Partnera verejného sektora

Peňažný vklad vo výške 9.900 EUR, rozsah splatenia základného imania: 9.900 EUR.

Strana | 3
Spoločníci
Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú podľa predloženého výpisu z obchodného registra
ako aj Spoločenskej zmluvy nasledovné fyzické osoby:

a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 3.366 EUR, podiel na základnom
imaní Partnera verejného sektora: 34 %:

b) Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
nať. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR, podiel na základnom imaní
Partnera verejného sektora: 33 %:

<) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR, podiel na základnom

imaní Partnera verejného sektora: 33 %.

Štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ (Článok X. Spoločenskej zmluvy),
pán Matúš Budiak, Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora koná štatutárny orgán samostatne.

Hlasovacie práva
Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora majú nasledovné osoby (Článok VI.
Spoločenskej zmluvy):
a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, vrozsahu: 34 %:
b) Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994, v rozsahu: 33 %:
<) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, v rozsahu: 33 %.

Právo na hospodársky prospech

Podiel na zisku Pattnera verejného sektora prináleží spoločníkom, ktorými sú

Strana | 4
a) ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, vo výške: 34 %:

b) Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994, vo výške: 33 %:

c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, vo výške: 33 %.

Orgány Partnera verejného sektora
Štatutárny orgán Partnera verejného sektora je menovaný spoločníkmi vykonávajúcimi
pôsobnosť Valného zhromaždenia (Článok IX. Spoločenskej zmluvy). Dozornú radu Partner

verejného sektora nemá zriadenú (Článok VII. Spoločenskej zmluvy).

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba
identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Matúš Budiak
Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 27.07.1994

Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky
Verejný funkcionár: Nie
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Budiak

Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská

republika
Dátum narodenia: 18.02.1965
Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky
Verejný funkcionár: Nie

Strana 15
Meno a priezvisko: Mgr. Dominika Oravkinová

Adresa trvalého pobytu: Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 05.04.1989

Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: NieOdôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích
právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať Štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

z inej jej činnosti.

Oprávnená osoba po kontrole výšky obchodného podielu fyzických osôb na základnom imaní
jednotlivých spoločností skonštatovala, že tie sa zhodujú s podielom hlasovacích práv ako aj
podielom na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora. Výšku priameho podielu
fyzických osôb na základnom imaní Partnera verejného sektora, výšku hlasovacích práv a práv

na hospodársky prospech je možné znázorniť nasledovne:

Strana | 6
Spoločník j Podiel v Partnerovi | Hlasovacie | Právo na hospodársky |verejného sektora. právo prospech
Ing. Miroslav Búdiak 034400
Matúš Budiak 33% 33% 33%
Mgr. Dominika Oravkinová 33% 33% 33%

Z vyššie uvedených vyplýva, že všetky fyzické osoby (ako spoločníci) majú priamy podiel
najmenej 23 % na základnom imaní Partnera verejného sektora. Uvedené znamená, že
spoločníci Partnera verejného sektora spíňajú vyššie uvedený bod č. 1 (86a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov), čím sa stávajú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora.

Spoločníci Partnera verejného sektora: Ing. Miroslav Budiak, Matúš Budiak a Mgr. Dominika
Oravkinová disponujú hlasovacími právami a právom na hospodársky prospech v
Partnerovi verejného sektora (individuálne) vo výške 34 % (Ing. Miroslav Budiak) a 33 %
(Matúš Budiak, Mgr. Dominika Oravkinová), čo znamená, že uvedené osoby splňajú aj vyššie

uvedený bod č. 4 citovaného zákona.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedené osoby ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktoré ako fyzické
osoby disponujú majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

VL

Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994, ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, a Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2,
831 01 Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.04.1989 nie sú verejnými funkcionármi
vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, a nie je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej

štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.

Strana | 7
VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 13.05.2019lng. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana | 8
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.
Partner verejného sektora
Obchodné meno: JOMAX SK s.r. o.
Sídlo: Špitálska 2190/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 766 181
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka

číslo: 125267/B
Konajúca osoba: Matúš Budiak, konateľ:

pričom v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba
Obchodné meno: EASY STARI s.r.o.

Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48 300 501
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka

číslo: 106148/B
Konajúca osoba: Ing. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa 8 11 ods.
4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana | 1
I.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy v originálnom vyhotovení (ev. overené kópie):

a) Výpis z obchodného registra spoločnosti JOMAX SK s. r. o., IČO: 44 766 181 zo dňa
31.12.2018,

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti JOMAX SK. s. r. o., IČO: 44 766 181 zo
dňa 28.11.2017,

c) Doklad totožnosti Ing. Miroslava Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

d) Doklad totožnosti Matúša Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

e) Doklad totožnosti Mgr. Dominiky Oravkinovej, spoločníka Partnera verejného sektora.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané

a následne jej predložené:

a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 31.12.2018, z ktorého vyplýva, že

všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava | sú

správne, úplné a aktuálne,

súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie spoločnosť v zmysle ustanovenia $ 118

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, sú jej

spoločníkmi fyzické osoby:

Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 3.366 EUR,
rozsah splatenia: 100 %: podiel na základnom imaní Partnera verejného
sektora: 34 %,

Matúš Budiak, bytom Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR, rozsah
splatenia: 100 %: podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 33
VCH

Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR,
rozsah splatenia: 100 %: podiel na základnom imaní Partnera verejného
sektora: 33 %.

Strana | 2
b) Čestné vyhlásenia Ing. Miroslava Budiaka, Matúša Budiaka, Mgr. Dominiky

Oravkinovej (celkom 3 dokumenty), z ktorých vyplýva, že

- súkonečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

- všetky údaje týkajúce sa ich osoby ako konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne (výpis
zo dňa 31.12.2018) — okrem adresy trvalého bydliska Matúša Budiaka, ktorá je
podľa platného občianskeho preukazu nasledovná: Ružomberská 321/16, 821 05
Bratislava, Slovenská republika:

- svoje obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedli na inú osobu:

- nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
verejného sektora:

- > nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:

- niesú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:

- nemajú vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených v
predloženom výpise z obchodného registra (zo dňa 31.12.2018) v Partnerovi
verejného sektora:

- Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka:

- > neuzatvorili žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o
spoločnom postupe s inou osobou, ktorou by boli pri výkone svojich hlasovacích
práv viazaní,

- Partner verejného sektora nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou osobou (okrem
spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra zo dňa 31.12.2018) na základe
akejkoľvek dohody s Partnerom verejného sektora.

IL.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:Základné imanie Partnera verejného sektora

Peňažný vklad vo výške 9.900 EUR, rozsah splatenia základného imania: 9.900 EUR.

Strana | 3
Spoločníci
Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú podľa predloženého výpisu z obchodného registra
ako aj Spoločenskej zmluvy nasledovné fyzické osoby:

a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 3.366 EUR, podiel na základnom
imaní Partnera verejného sektora: 34 %:

b) Matúš Budiak, bytom Ružomberská 321/16, 821 65 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR, podiel na základnom imaní
Partnera verejného sektora: 33 %:

c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR, podiel na základnom

imaní Partnera verejného sektora: 33 %.

Štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ (Článok X. Spoločenskej zmluvy),

pán Matúš Budiak, Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora koná štatutárny orgán samostatne.

Hlasovacie práva
Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora majú nasledovné osoby (Článok VI.
Spoločenskej zmluvy):
a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, v rozsahu: 34 %.:
b) Matúš Budiak, bytom Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, v rozsahu: 33 %:
c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, v rozsahu: 33 %.

Právo na hospodársky prospech

Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží spoločníkom, ktorými sú

Strana | 4
a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, vo výške: 34 %:

b) Matúš Budiak, bytom Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, vo výške: 33 %,

c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, vo výške: 33 %.

Orgány Partnera verejného sektora
Štatutárny orgán Partnera verejného sektora je menovaný spoločníkmi vykonávajúcimi
pôsobnosť Valného zhromaždenia (Článok TX. Spoločenskej zmluvy). Dozornú radu Partner

verejného sektora nemá zriadenú (Článok VIII. Spoločenskej zmluvy).

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba
identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Matúš Budiak
Adresa trvalého pobytu: Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 27.07.1994

Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky
Verejný funkcionár: Nie
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Budiak

Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská

republika
Dátum narodenia: 18.02.1965
Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky
Verejný funkcionár: Nie

Strana | 5
Meno a priezvisko: Mgr. Dominika Oravkinová

Adresa trvalého pobytu: Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 05.04.1989

Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: Nie

v.

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích
právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

z inej jej činnosti.

Oprávnená osoba po kontrole výšky obchodného podielu fyzických osôb na základnom imaní
jednotlivých spoločností skonštatovala, že tie sa zhodujú s podielom hlasovacích práv ako aj
podielom na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora. Výšku priameho podielu
fyzických osôb na základnom imaní Partnera verejného sektora, výšku hlasovacích práv a práv

na hospodársky prospech je možné znázorniť nasledovne:

Strana | 6
Spoločník Podiel v Partnerovi | Hlasovacie | Právo na hospodársky |
verejného sektora právo prospech
lng. Miroslav Budiak 34% 34% 34%
Matúš Budiak 33% 33% 33 % |
Mgr. Dominika Oravkinová 33% 33% 33% iZ vyššie uvedených vyplýva, že všetky fyzické osoby (ako spoločníci) majú priamy podiel
najmenej 25 % na základnom imaní Partnera verejného sektora. Uvedené znamená, že
spoločníci Partnera verejného sektora splňajú vyššie uvedený bod č. 1 (86a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov), čím sa stávajú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora.

Spoločníci Partnera verejného sektora: Ing. Miroslav Budiak, Matúš Budiak a Mgr. Dominika
Oravkinová disponujú hlasovacími právami a právom na hospodársky prospech v
Partnerovi verejného sektora (individuálne) vo výške 34 % (lng. Miroslav Budiak) a 33 %
(Matúš Budiak, Mgr. Dominika Oravkinová), čo znamená, že uvedené osoby splňajú aj vyššie

uvedený bod č. 4 citovaného zákona.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedené osoby ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktoré ako fyzické
osoby disponujú majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,

VI.

Matúš Budiak, bytom Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994, Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, a Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2,
831 01 Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.04.1989 nie sú verejnými funkcionármi
vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, a nie je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej

štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.

Strana | 7
VII.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.
V Bratislave, dňa 31.12.2018
Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana | 8
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.
Partner verejného sektora
Obchodné meno: JOMÁX SK s. r. o.
Sídlo: Špitálska 2190/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Ičo: 44766 181
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka

číslo: 125267/B
Konajúca osoba: Matúš Budiak, konateľ,

pričom v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba
Obchodné meno: EASY START s.r.o.

Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48 300 301
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka

číslo: 106148/B
Konajúca osoba: Ing. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa $ 11 ods.
4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana [1
IL.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy v originálnom vyhotovení (ev. overené kópie):

a) Výpis z obchodného registra spoločnosti JOMAX SK s. r. o., IČO: 44 766 181 zo dňa
02.02.2018,

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti JOMAX SK. s. r. o., IČO: 44 766 181 zo
dňa 28.11.2017,

c) Doklad totožnosti Ing. Miroslava Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

ď) Doklad totožnosti Matúša Budiaka, spoločníka Partnera verejného sektora,

e) Doklad totožnosti Mgr. Dominiky Oravkinovej, spoločníka Partnera verejného sektora.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané
a následne jej predložené:
a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 02.02.2018, z ktorého vyplýva, že

- všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I sú
správne, úplné a aktuálne,

- > súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

- > podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie spoločnosť v zmysle ustanovenia $ 118
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, sú jej
spoločníkmi fyzické osoby:

1 Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 3.366 EUR,
rozsah splatenia: 100 %: podiel na základnom imaní Partnera verejného
sektora: 34 %,

- Matúš Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR, rozsah
splatenia: 100 %: podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 33
%,

"Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR,
rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní Partnera verejného
sektora: 33 %.

Strana | 2
b) Čestné vyhlásenia Ing. Miroslava Budiaka, Matúša Budiaka, Mgr. Dominiky

Oravkinovej (celkom 3 dokumenty), z ktorých vyplýva, že

sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa ich osoby ako konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne (výpis
zo dňa 02.02.2018):

svoje obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedli na inú osobu:
nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
verejného sektora:

nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora,
nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:
nemajú vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených v
predloženom výpise z obchodného registra (zo dňa 02.02.2018) v Partnerovi
verejného sektora:

Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka:

neuzatvorili žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o
spoločnom postupe s inou osobou, ktorou by boli pri výkone svojich hlasovacích
práv viazaní:

Partner verejného sektora nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou osobou (okrem
spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra zo dňa 02.02.2018) na základe

akejkoľvek dohody s Partnerom verejného sektora.

HI.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:Základné imanie Partnera verejného sektora

Peňažný vklad vo výške 9.900 EUR, rozsah splatenia základného imania: 9.900 EUR.

Strana | 3
Spoločníci
Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú podľa predloženého výpisu z obchodného registra
ako aj Spoločenskej zmluvy nasledovné fyzické osoby:

a) Ig. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 3.366 EUR, podiel na základnom
imaní Partnera verejného sektora: 34 %,

b) Matúš Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR, podiel na základnom imaní
Partnera verejného sektora: 33 %:

c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 3.267 EUR, podiel na základnom

imaní Partnera verejného sektora: 33 %.

Štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ (Článok X. Spoločenskej zmluvy),

pán Matúš Budiak, Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora koná štatutárny orgán samostatne.

Hlasovacie práva
Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora majú nasledovné osoby (Článok VI.
Spoločenskej zmluvy):
a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, v rozsahu: 34 %:
b) Matúš Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, v rozsahu: 33 %,
c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, v rozsahu: 33 %.

Právo na hospodársky prospech
Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží spoločníkom, ktorými sú
a) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, vo výške: 34 %,

Strana | 4
b) Matúš Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, vo výške: 33 %,

c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, vo výške: 33 %.

Orgány Partnera verejného sektora
Štatutárny orgán Partnera verejného sektora je menovaný spoločníkmi vykonávajúcimi
pôsobnosť Valného zhromaždenia (Článok IX. Spoločenskej zmluvy). Dozornú radu Partner

verejného sektora nemá zriadenú (Článok VIII. Spoločenskej zmluvy).

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba
identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.
29772008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Matúš Budiak

Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika

Dátum narodenia: 27.07.1994

Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: Nie

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Budiak

Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská

republika
Dátum narodenia: 18.02.1965
Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky
Verejný funkcionár: Nie

Strana | 5
Meno a priezvisko: Mgr. Dominika Oravkinová

Adresa trvalého pobytu: Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 05.04.1989

Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: Nie

V.

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Podľa ustanovenia $ 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích
právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

Z inej jej činnosti.

Oprávnená osoba po kontrole výšky obchodného podielu fyzických osôb na základnom imaní
jednotlivých spoločností skonštatovala, že tie sa zhodujú s podielom hlasovacích práv ako aj
podielom na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora. Výšku priameho podielu
fyzických osôb na základnom imaní Partnera verejného sektora, výšku hlasovacích práv a práv

na hospodársky prospech je možné znázorniť nasledovne:

Strana | 6
Spoločník | Podiel v Partnerovi | Hlasovacie | Právo na hospodársky
verejného sektora právo prospech |
Ing, Miroslav Budiak | 34% 34% 34% i
Matúš Budiak | 33% 33% 33% M
Mgr. Dominika Oravkinová 33% 33 % 33%

Z vyššie uvedených vyplýva, že všetky fyzické osoby (ako spoločníci) majú priamy podiel
najmenej 25 % na základnom imaní Partnera verejného sektora. Uvedené znamená, že
spoločníci Partnera verejného sektora splňajú vyššie uvedený bod č. 1 (86a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov), čím sa stávajú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora.

Spoločníci Partnera verejného sektora: Ing. Miroslav Budiak, Matúš Budiak a Mgr. Dominika
Oravkinová disponujú hlasovacími právami a právom na hospodársky prospech v
Partnerovi verejného sektora (individuálne) vo výške 34 % (Ing. Miroslav Budiak) a 33 %
(Matúš Budiak, Mgr. Dominika Oravkinová), čo znamená, že uvedené osoby splňajú aj vyššie

uvedený bod č. 4 citovaného zákona.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedené osoby ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktoré ako fyzické
osoby disponujú majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

VI.

Matúš Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994, Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, a Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2,
331 01 Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.04.1989 nie sú verejnými funkcionármi
vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, a nie je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej

štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.

Strana | 7
VIL

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 02.02.2018

ala Si

Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana | 8
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) - Právnická osobaObchodné meno JOMAX SK, s.r.o.
Sídlo Špitálska 2190/55, 811 08 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO) 44 766 181Označenie registra, v ktorom je
osoba zapísaná

Obchodný register Okresného súdu Bratislava |Číslo zápisu v registri

Odd..Sro, vložka č.: 124769/BZákladné imanie (ZI)

9.900 EURRozsah splatenia ZI9.900 EURVlastnícka štruktúra partnera verejného sektora — spoločník 1Meno, priezvisko, titul

Matúš BudiakAdresa trvalého pobytu

Ľudovíta Fullu 3088/50, Bratislava — Karlova Ves 841 05Dátum narodenia

27.7.1994Štátna príslušnosť

Slovenská republikaVerejný funkcionárOznačenie verejnej funkcieVýška vkladu/Splatené

3.267,- EUR/3.267,- EUR.Totožnosť overená
prostredníctvom (druh dokladu
totožnosti

Občiansky preukazDeľba zisku (právo na
hospodársky prospech)

V zmysle ust. 8 123 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka platí, že : „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v
pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak
spoločenská zmluva neurčuje inak“, t.j. 33% zisku.Podiel na hlasovacích právach

V zmysle ust. $ 127 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka platí, že : „ Počet hlasov každého spoločníka sa
určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného
imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet
hlasov“, t.j. 33% hlasov.Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora - spoločník 2Meno, priezvisko, titul

Ing. Miroslav BudiakAdresa trvalého pobytu

Ľudovíta Fullu 3088/50, Bratislava — Karlova Ves 841 05Dátum narodenia

18.2.1965Štátna príslušnosť

Slovenská republikaVerejný funkcionárOznačenie verejnej funkcieVýška vkladu/Splatené

3.366,- EUR/3.366,- EUR

Totožnosť overenáObčiansky preukaz
| Vzmysle ust. 8 123 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného

| zákonníka platí, že : „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v

pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak

Spoločenská zmluva neurčuje inak,“ t.j. 34 % zisku.

| V zmysle ust. 8 127 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného

zákonníka platí, že : „ Počet hlasov každého spoločníka sa

určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného

imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet

| hlasov“ , t.j. 34 % hlasov.
ného sektora - spoločník 3/1777777777

Mgr. Dominika Oravkinová1 / Pionierska 158912, Bratislava 831 01| 54.1989| Slovenská republika

3.267,- EUR/3.267,- EURObčiansky preukaz

V zmysle ust. 8 123 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka platí, že : „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v
pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak

|| spoločenská zmluva neurčuje inak“, t.j. 33% zisku.

1 V zmysle ust. $ 127 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka platí, že : „Počet hlasov každého spoločníka sa
určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného
imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet
hlasov“ , t.j. 33% hlasov.

1A

1

Matúš Budiak —

| Ľudovíta Fullu 3088/50, Bratislava — Karlova Ves 841 0527.7.1994sk|| konateľObčiansky preukaz

"| Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne.
Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na
základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný — Výpis z obchodného registra
a Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti JOMAX SK, s.r.o. (t. j. aktuálne znenie zo

dňa 28.11.2017). Údaje o fyzickej osobe! fyzických osobách (spoločníci, štatutárny orgán) boli overené na
základe dokladu totožnosti.

s. | Natúš Budiak

Ľudovíta Fullu 3088/50, Bratislava - Karlova Ves 841 05
27.7.1994
| Slovenská republikaObčiansky preukazSpoločník, ktorý má 33 % podiel na
- základnom imaní PVS
| « hlasovacích právach v PVS
| - zisku PVSNE ad Ing. Miroslav Budiak
| Ľudovíta Fullu 3088/50, Bratislava — Karlova Ves 84105
| 1621965

a Slovenská republika5 Občiansky preukaz| Spoločník, ktorý má 34 % podiel na
„| - základnom imaní PVS

„| « hlasovacích právach v PVS

- zisku PVS


psia Vp IP S
NE. alJ Mgr. Dominika Oravkinová


Pionierska 1589/2, Bratislava 831 015.4.1989
| Slovenská republika
Občiansky preukaz

| Spoločník, ktorý má 33 % podiel na
základnom imaní PVS
hlasovacích právach v PVS

- zisku PVS
Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým
spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z výpisu zobchodného registra a
spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti JOMAX SK, s.r.o. (t. j. aktuálne znenie zo dňa
28.11.2017) a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod
sú overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade
totožnosti za jej fyzickej prítomnosti, Koneční užívatelia výhod vyplývajú zo skutočnosti, že jedinými
troma spoločníkmi spoločnosti sú vyššie uvedené osoby aich podiely na hlasovacích právach
a zisku presahujú 25%.

Oprávnenej osobe vrámci obstarania informácii o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na
konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konečného
užívateľa výhod, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu,
nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo
zisku PVS na tretiu osobu anie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike. Oprávnenej osobe bolo tiež predložené Čestné vyhlásenie PVS, vzmysle ktorého sú
spoločníci spoločnosti JOMAX SK, „S.r.o. vyššie uvedeného osoby.Meno, priezvisko, titul

Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 4 a S zákona č. 315/2016 Z. z.o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) - Právnická osoba

1]| Obchodné meno JOMAX SK, s.r.o.
Sidlo Matúškova 2575, Dolný Kubín 026 01
Identifikačné číslo (IČO) 44766 181 oOznačenie registra, v ktorom je
osoba zapísaná

Obchodný register Okresného súdu Bratislava |.Číslo zápisu v registri

Odd.:Sro, vložka č.: 67570/BZákladné imanie (ZI)[9.900 EURRozsah splatenia ZI

| 9.900 EURVlastnícka štruktúra partnera verejného sektora — spoločníkMeno, priezvisko, titul

Bernd SydowAdresa trvalého pobytu

Wilmersdorfer str.98, Berlín D- 10629, Spolková republika
NemeckoDátum narodenia

10.08.1961Štátna príslušnosťVerejný funkcionár

Spolková republika NemeckoOznačenie verejnej funkcieVýška vkladu/Splatené

9.900,- EUR/9,900,- EURTotožnosť overená
prostredníctvom (druh dokladu
totožnosti

Deľba zisku (právo na
hospodársky prospech)

Občiansky preukaz

Vzmysle ust. 8 123 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka platí, že : „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v
pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak
spoločenská zmluva neurčuje inak“ , t.j. 100% zisku.Podiel na hlasovacích právach

V zmysle ust. 8 127 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka platí, že : „ Počet hlasov každého spoločníka sa
určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného
imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet
hlasov.“, t.j. 100% hlasov.Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán-konateľ

Meno, priezvisko, titul

Ladislav RothAdresa trvalého pobytu

Nešporova 2531/16, Poprad 058 01Dátum narodenia 26.06,1952
Štátna príslušnosť SK
Funkcia konateľVerejný funkcionár


Označenie verejnej funkcie - |

Totožnosť overená Občiansky preukaz

prostredníctvom (druh dokladu

totožnosti)

Spôsob konania v mene Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť a jednať jej menom
partnera verejného sektora samostatne a v celom rozsahu,

Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na
základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný — výpis z obchodného registra
a Uplného znenia Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti JOMAX SK,s.r.o. (t. j. aktuálne znenie zo
dňa 22.01.2016). Údaje o fyzickej osobe/ fyzických osobách (spoločníci, štatutárny orgán) boli overené na
základe dokladu totožnosti.

B) KONEČNÍ UŽÍVATELIA VÝHODMeno, priezvisko, titul Bernd Sydow
| Adresa trvalého pobytu Wilmersdorfer str.98, Berlín D-10629, Spolková republika |
Nemecko
Dátum narodenia 10.08.1961
| Štátna príslušnosť Spolková republika Nemecko
Verejný funkcionár

Označenie verejnej funkcie

Totožnosť overená Občiansky preukaz
prostredníctvom (druh
dokladu totožnosti)

Spoločník, ktorý má 100% podiel na
- základnom imaní PVS

- hlasovacích právach v PVS

- zisku PVS

PoznámkaOdôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým
spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z výpisu z obchodného registra a
Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti JOMAX SK, s.r.o. (t. j. aktuálne znenie zo dňa
22.01.2016) a potvrdené štatutárnym orgánom PYS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod
sú overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade
totožnosti. Z týchto dokumentov vyplýva, že jediným a teda 100% spoločníkom spoločnosti je Berd
Sydow, tzn. táto osoba je aj jediným konečným užívateľom výhod.


[ Oprávnenej osobe vrámci obstarania informácii o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na
konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konečného
užívateľa výhod, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu,
nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo
získu PVS na tretiu osobu anie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike. Oprávnenej osobe bolo tiež predložené Čestné vyhlásenie spoločnosti PVS zo dňa,
v zmysle ktorého je spoločník spoločnosti JOMAX SK, s.r.o P. Bernd Sydow, nar. 10.08.1961, trvale
bytom Wilmersdorfer str.98, Berlín D-10629, Spolková republika Nemecko.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu-v Slovenskej republike, ktorí
SÚ súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul Označenie verejnej funkcie
nnI

Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť
všetkých vyššie uvedených údajov.Názov JOMAX SK, s.r.oEŠtatutár Ladislav Roth, konateľMiesto a dátum V vy dňa... Ta.

Sm1. 0 EET ETOprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

|Názov [AKSK s.r.o.

z — -

Štatutár JUDr. Martin Dolník

Miesto a dátum VŽiline, dňa „E20

| Podpis zal hud

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×