Nezaradený subjekt

PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o.

Trenčín
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: M.R.Štefánika 26, Trenčín

Záznam platný od: 1. Február 2017

Záznam platný do:


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o.

IČO: 36330213

Adresa: M.R.Štefánika 26, Trenčín

Registračné číslo: 2020/5-PO-C9593

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Máj 2020

Záznam platný do: 13. Máj 2023

Posledná zmena: 14. Máj 2020


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jaroslav Závodský
Adresa:
17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Richard Závodský
Adresa:
Svoradova 19 Nová Dubnica 01851
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Závodský
Adresa:
17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Richard Závodský
Adresa:
Svoradova 19 Nová Dubnica 01851
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
A3 advokátska kancelária, s. r. o.
Adresa:
Partizánska 25 Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Andrej Opet
Adresa:
Hroznová Trenčín 91105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.07.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 29.06.2017 do: 19.07.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENTpreukazujúci identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registrí partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba:

Partner verejného sektora:

A advokátska kancelária, s.r.o.

sídlo: Partizánska 25, 911 01 Trenčín

zastúpená: JUDr. Katarína Lobotková - konateľ a advokát
spoločnosť zapísaná v obch. registri Okresného súdu Trenčín
v odd. Sro, vložka č. 19751/R

IČO: 36 735 311

(ďalej v skrátenom označení „OP“)

PRVÝ MOVOMESTSKÝ AUTOSERWIS s.r.o.

sidlo: M.R.Štefánika 26, 912 50 Trenčín

zastúpená: Ing. Jaroslavom Závodským, konateľ spoločnosti
spoločnosť zapísaná v obch.registri Okresného súdu Trenčín
vodd. Sro, vložka č. 14027/R

IČO: 36330213

(ďalej v skrátenom označení „PVS“)

Oprávnená osoba v zmysle ust. 8 2 ods. 1, písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora (ďalej iba „Zákon") pre účely zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa
ust. $ 5 ods. 3 Zákona, vsúlade s 8 7 zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
stanovenými postupmi, s odbornou starostlivosťou, nestranne a na základe poskytnutých informácií
listín, dokumentov a čestných vyhlásení, predložených zo strany osoby zapisovanej do registra
partnerov verejného sektora, obchodnej spoločnosti PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o.,
1Č0:36330213, so sídlom M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, v odd. Sro, vložka č.14027/R, (ďalej iba „PVS“), pre účely jej zápisu do
registra partnerov verejného sektora, vyhlasujem, že identifikáciou, v súlade s ust. 8 2 ods. 1, písm. c)
Zákona, v spojení s 8 Ga zák.č.297/2008 Z.z., boli zistení koneční užívatelia výhod, ktorými sú:

1. Ind. Jaroslav Závodský, narodený 03.08.1951,
bytom ul.17. novembra 309/27, 914 51 Trenčianske Teplice,
štátny občan SR,

2. Ing. Richard Závodský, narodený 21.04.1974,
bytom Svoradova 454/19, 018 51 Nová Dubnica,
štátny občan SR,

A) — Odôvodnenie overenia a identifikácie KÚV podľa 8 11, ods. 5. písm. a) Zákona

Podľa ustanovenia $ 6a ods.1, pism. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá:

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

z inej jej činnosti.

Spoločnosť ARAVER a.s. je jediným spoločníkom PVS, ktorý vlastní obchodný podiel v PVS,
ktorý zodpovedá hodnote vkladu na základnom imaní vo výške 6.639,.€ (slovom šestlisíc
šesťstotridsaťdeväť eur) do základného imania Spoločnosti a súčasne tvorí 100 % -ný podiel na
základnom imaní PVS. Základné imanie PVS vo výške 6 639,- € ako aj vklad spoločnosti ARAVER a.s.
boli splatené vcelom rozsahu. Vklad spoločnosti ARAVER a.s. je peňažným vkladom. Veľkosť
obchodného podielu je zhodná s podielom vkladu zapísaného v obchodnom registri na základnom
Imanl.

Konečný užívateľ výhod 1. Ing. Jaroslav Závodský vlastní listinné kmeňové akcie na meno
v počte 66 kusov o menovitej hodnote jednej akcie 332,- €, spoločnosti ARAVER a.s. ktoré
zodpovedajú hodnote podielu na základnom imaní vo výške 21.912,-€ (slovom: dvadsatjedentisíc
deväťstodvanásť eur) do základného imania tejto spoločnosti a súčasne tvoria 66 % -ný podiel na
základnom imaní. Ing. Jaroslav Závodský ako väčšinový akcionár PVS má právo nepriamo vymenovať,
inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v
PS alebo akéhokoľvek ich člena a súčasne má nepriame právo na hospodársky prospech najmenej 25
% z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.

Konečný užívateľ výhod 2. Ing. Richard Závodský vlastní listinné kmeňové akcie na meno
v počte 34 kusov o menovitej hodnote jednej akcie 332,- €, spoločnosti PVS, ktoré zodpovedajú
hodnote podielu na základnom imaní vo výške 11.288,-€ (slovom: jedenásttisíc dvestoosemdesiatosem
eur) do základného imania spoločnosti PVS a súčasne tvoria 34 % -ný podiel na základnom imaní. Ing.
Richard Závodský má nepriame právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS
alebo z inej jej činnosti.

B Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS:

PVS je právnickou osobou, spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou — podľa
slovenského právneho poriadku. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 9.7.2003,
vznikla zápisom do obchodného registra dňa 25.8.2003. Základné imanie vo výške 6 639,- € je tvorené
peňažným vkladom jediného spoločníka aje splatené vcelom rozsahu. Zakladateľská listina
neupravuje spôsob delenia zisku PVS, preto platí ustanovenia 8123 Obchodného zákonníka, v zmysle
ktorého spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.
Vlastnícka štruktúra PVS

PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERWIS s.r.o.
V

Spoločníci spoločnosti

ARAVERas. (100%)
l
akcionári spoločnosti
k
Ing. Jaroslav Závodský (66%) Ing. Richard Závodský (34%)

Riadiaca štruktúra PVS:
Štatutárnym orgánom spoločnosti sú ku dňu vystavenia verifikačného dokumentu dvaja
konatelia, obaja oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť každý samostatne:

- Ing. Jaroslav Závodský, narodený 03. 08.1951, bytom ul. 17. Novembra 309/27, 914 51
Trenčianske Teplice, ktorému funkcia vznikla dňa 25.8.2003

- Ing. Richard Závodský, narodený 21.04.1974, bytom Svoradova 454/19, 018 51 Nová Dubnica,
ktorému funkcia vznikla dňa 25.8.2003

C) — Zoznam verejných funkcionárov podľa 8 4, ods. 3, písm. f) Zákona

Zo zistení oprávnenej osoby je zrejmé, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PYS
nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára podľa Zákona v Slovenskej republike
a OP o tom nezistila žiadnu vedomosť.

D Vyhlásenie k podmienkam 8 4, ods. 4 Zákona

Oprávnená osoba vyhlasuje, že PVS nespíňa podmienku na zápis vrcholného manažmentu
podľa $4 ods. 4 ZákonaPodklady“použité na identifikáciu konečného užívateľa výhodVšetky vyššie uvedené informácie boli overené a vyplývajú z o zisťovacej činnosti oprávnenej
osoby a nasledovných dokumentov, vyplnených a predložených zo strany PVS:
- výpisu z obchodného registra OS Trenčín, odd. Sro, vl. č.14027/R PVS
- zakladateľskej listiny spoločnosti, v poslednom úplnom znení ku dňu 7.6.2017,
- výpisu z obchodného registra ARAVER a.s. , vydaného OS Trenčín, odd. Sa, vl. č.69/R
- stanov spoločnosti ARAVER a.s. v poslednom úplnom znení ku dňu 23.06.2009,
- zoznamu akcionárov CDCP SR, a.s., spoločnosti ARAVER a.s,. ku dňu 17.6.2019
- platných občianskych preukazov KÚV 1 a KÚV 2
- z informácií zistených zo zbierky listín
- z informácií zistených na verejne dostupných internetových stránkach
- čestným vyhlásením KÚV 1. zo dňa 25.6.2019, kde KÚV vyhlásil, že skutočne on sám
vykonáva oprávnenia KUV podľa zákona, a to celkom vo vlastnom mene a celkom na vlastný
účet a určite nie vprospech tretej právnickej či fyzickej osoby, vrátane osoby blízkej či
neznámej, a že nie je verejným funkcionárom v SR

- čestným vyhlásením KÚV 2. zo dňa 21.6.2019, kde KÚV vyhlásil, že skutočne on sám
vykonáva oprávnenia KÚV podľa zákona, a to celkom vo vlastnom mene a celkom na vlastný
účet a určite nie vprospech tretej právnickej či fyzickej osoby, vrátane osoby blízkej či
neznámej, a že nie je verejným funkcionárom v SR

F) Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa 8 11 ods. 5, písm. e) Zákona

Oprávnená osoba vzmysle ust. $ 2 ods. 1, písm. b) Zákona, advokátska spoločnosť A3
advokátska kancelária, s.r.o., IČO: 36 735 311, so sídlom 911 01 Trenčín, Partizánska 25 zapísaná
v obch. reg. Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 19751/R, v mene ktorej koná JUDr. Katarína
Lobotková, konateľ a advokát v zmysle ust. $ 5 ods. 3 Zákona, pre účely zápisu do registra partnerov
verejného sektora záverom vyhlasujem ako OP pre PVS PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS
s.r.o., 1Č0:36330213, so sídlom M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, v odd. Sro, vložka č.14027/R,že skutočnosti uvedené vo verifikačnom
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu a súčasne v zmysle ust. $ 19 tiež vyhlasujem, že
nie sú mi známe okolnosti, ktoré by mohli spochybniť nestrannosť mňa oprávnenej osoby voči PVS a
KUV pre účely registrácie podľa zákona.

V Trenčíne, dňa 17.7. 2019A3 advokátska kancelária s.r.o.
JUDr. Katarína Lobotková
konateľ a advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný V zmysle $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora za

[S

účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa
výhod (ďalej aj ako „verifikačný dokumenť“)

I.
Uvodné ustanovenia

V zmysle $ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
v plalnom. znení (ďalej aj ako „zákon“): Na účely tohto zákona sa rozumie oprávnenou
osobou advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí
majú miesto podnikania alebo sídlo na územi Slovenskej republiky a ktorí sa na základe
písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

V zmysle $ 11 ods.4 zákona: Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného
užívateľa výhod (ďalej aj ako „KUV“) a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod
konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra
všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa osobitného predpisu:
oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Konaním s odbornou
starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu
oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných
informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej
konanie.

Vzmysle $ [I ods. 5 zákona: Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie
identifikácie konečného uživateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom
oprávnená osoba

a) odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného
užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním
právnická osoba

c) uvedie údaje podľa 8 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane
označenia verejnej funkcie,

d) v prípade partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis
vrcholného manažmentu do registra sú splnené,

€) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumenie zodpovedajú ňou skutočne
zistenému stavu.

II.
Oprávnená osoba a partner verejného sektora

Osoba, ktorá vypracovala tento verifikačný dokument: JUDr. Andrej Opet, advokát, sídlo
advokátskej kancelárie: Hroznová 2318, 911 05 Trenčín, 1ČO 42143454. číslo zápisu
v zozname SAK: 4995 (ďalej aj ako „oprávnená osoba“).

Subjekt, uklorého oprávnená osoba identifikuje konečného užívateľa výhod a overuje
identifikáciu konečného užívateľa výhod:

obchodné meno: PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o.

sídlo: M.R.Štefánika 26, 912 50 Trenčín, Slovenská republika

IČO: 36 330 213

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro,
vložka č. 14027/R,
v Registri partnerov verejného sektora, vložka č. 3263
(ďalej aj ako „PVS“ alcbo „partner verejného sektora“)

TII.
Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 4 zákona oprávnená
osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa
výhod ($ 11 ods. 3 písm. a) zákona)

Oprávnená osoba pri identifikovaní konečných užívateľov výhod a overení identifikácie
konečných užívateľov výhod PVS vychádzala z nasledovných listín a skutočností:

a) Výpis z Obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Trenčín použiteľného
na právne úkoriy zo dňa 19.05.2017 (ďalej aj ako „Výpis z ORSR PVS“)

b) Zakladaleľská — listina ozaložení spoločnosti sručením obmedzeným PRVÝ
NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. vyhotovená vo forme notárskej zápisnice N
252/2003, Nz 57316/2003 zo dňa 09.07.2003 (ďalej aj ako „NZ Zakladateľskej listiny“)

c) Úplné znenie Zakladateľskej listiny PVS ku dňu 07.06.2017

d) Výpis z Obchodného registra spoločnosti A R A VE R a. s. vedeného Okresným súdom
Trenčín použiteľného na právne úkony zo dňa 19.05.2017

e) Aktuálne platné znenie Stanov Akciovej spoločnosti ARA V ER a. s. zo dňa 23.06.2009
(ďalej aj ako „Úplné znenie Slanov“) Ť

f) Zoznam akcionárov akciovej spoločnosti AR AVE R a. s. (ďalej aj ako „Zoznam
akcionárov“)

g) Čestné vyhlásenie spoločnosti A R A V E R a. s. zo dňa 23.06.2017 (ďalej aj ako „Čestné
vyhlásenie spoločnosti ARA VER a.s.“)

hy Čestné vyhlásenie Ing. Jaroslava Závodského zo dňa 23.06.2017 (ďalej aj ako „Čestné
vyhlásenie JZ)

1) Čestné vyhlásenie Ing. Richarda Závodského zo dňa 23.06.2017 (ďalej aj ako „Čestné
vyhlásenie RZ“)

j) doklady toložnosti - občiansky preukaz Ing. Richarda Závodského a lng. Jaroslava
Závodského predložené oprávnenej osobe vdeň vypracovania tohto verifikačného
dokumentu

k) osobné stretnutie a pohovor s Ing. Jaroslavom Závodským a Ing. Richardom Závodským
dňa 23.06.2017

Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty a zistené skutočnosti postupom podľa
zákona a tiež zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred [inancovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jediným spoločníkom PVS je spoločnosť AR AVER a. s., sídlo: M. R. Štefánika 26, 91250
Trenčín, IČO 00 679 291, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, odd. Sa, vložka č. 69/R (ďalej aj ako „A RAV ER, a. s.“) s výškou vkladu v PVS: 6
639 FUR, z toho splatené 6 639 EUR.

[3

V zmysle 8 114 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení: Obchodný podiel predstavuje
práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje
podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva
neurčuje inak.

V zmysle $ 123 ods. ] zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení: Spoločníci majú nárok na "
podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva
10,

11.

12.

neurčuje inak.

Vzmysle $ 127 ods. Z zákona č. 313/1991 Zb. v platnom znení: Počet hlasov každého
spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti,
ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.

S ohľadom na vyššie uvedené spoločnosť ARAVEÉRa. s. má podiel 100 % na základnom
imaní PYS, jej obchodný podiel v PVS činí 100 %, spoločnosť ARAVER a. s. má 100 %
hlasovacích práv v PVS a má nárok na podiel na zisku PVS vo výške 100 %.Spoločnosť AR AV E R a. s. je akciová spoločnosť so základným imaním 33 200 EUR,
z toho splatené 33 200 ĽUR, počet akcií: 100, podoba akcií: Listinné, forma: Akcia na meno,
menovitá hodnota 1 akcie: 332 EUR.

Zo Zoznamu akcionárov spoločnosti ARA VER a. s. vyplýva, že spoločnosť ARAVER
a. s. má dvoch akcionárov, a to Ing. Jaroslava Závodského a Ing. Richarda Závodského tak,
ako je to presne uvedené včl. IV., bod 1. písm. ď) tohto verifikačného dokumentu. Zo
Zoznamu akcionárov spoločnosti A RA V ER a. s. vyplýva, že

Ing. Jaroslav Závodský, dátum narodenia: 03.08.1951, trvale bytom: 17. novembra 309/27,
914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej aj ako „Ing. Jaroslav Závodský“) vlastní 66 akcií z celkového počuť 100 akcií, celková
menovilá hodnota akcií, ktoré vlastní: 21 912 EUR, menovitá hodnota 1 akcic: 332 EUR

Ing. Richard Závodský, dátum narodenia: 21 „04.1974, irvale bytom: Svoradova 454/19, 018
51 Nová Dubnica, Slovenská republika, štátna prislušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako
„lng. Richard Závodský“) vlastní 34 akcií z celkového počtu 100 akcií, celková menovitá
hodnota akcií, ktoré vlastní: 11 288 EUR, menovitá hodnota 1 akcie: 332 EUR.

V zmysle $ 6 bod 3. Úplného znenia Stanov spoločnosti ARAVERa. s.: Základné imanie
spoločnosti je rozdelené na 100 kusov akcií s menovitou hodnotou 332,- eur (slovom
tristotridsaťdva eur) za jeden kus. S jednou akciou je spojené právo jedného hlasu pri
hlasovaní na valnom zhromaždení spoločnosti.

V zmysle $ 7 bod 2. Úplného znenia Stanov spoločnosti A R. AVER a. s.: Akcionár má
podľa počtu svojich akcií nárok na pomerný podiel na čistom zisku spoločnosti /dividendu/
v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti.

S ohľadom na vyššie uvedené vyplýva, že

Ing. Jaroslaý Závodský vlastní 66 hlasov zo [00 hlasov v spoločnosti AR A VER u. s., čo
predstavuje priamy podiel vo výške 66 % na hlasovacích právach v spoločnosti A RA V ER
a. s.. má nárok na podiel na čistom zisku spoločnosti A RA V £ Rz vo výške 66 %, má
priarny podicl na základnom imaní spoločnosti ARA VER a. s. vo výške 66 %.

Ing. Richárd Závodský, vlastní 34 hlasov zo 100) hlasov v spoločnosti ARA VER a. s., čo
predstavuje priamy podiel vo výške 34 % na hlasovacích právach v spoločnosti A RAVE R
a. $., má nárok na podiel na čistom zisku spoločnosti ARA VER a, 5. va ýške 34 %, má
priamy podiel na základnom imaní spoločnosti ARA VER a.s. vo výške 34 %.Z Čestného vyhlásenia JZ okrem iného vyplýva, že Ing. Jaroslav Závodský:
14.

15.

- je konateľom PVS,

- je akcionárom spoločnosti ARA VER a. s., vlastniacim 66 akcií z celkového počtu 100,
menovilá hodnota akcií, ktoré vlastní: 21 912 EUR, menovitá hodnota 1 akcie: 332 EUR,
vlastniacim 66 hlasov v spoločnosti AR A VER a. s.,

- neuzatvoril žiadnu zmluvu 9 prevode akcií v spoločnosti AR AVE R a. s. alebo inú
obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by previedol akciu a/alebo akcie
v spoločnosti ARA V ER a. s. na tretiu osobu,

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike
podľa ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrano verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,

- jeobčanom Slovenskej republiky.

Z Čestného vyhlásenia RŽ okrem iného vyplýva, že Ing. Richard Závodský:

- je konateľom PVS,

- je akcionárom spoločnosti AR AV ER a. s., vlastniacim 34 akcií z celkového počtu 100,
menovitá hodnota akcií, ktoré vlastní: 11 288 EUR, menovitá hodnota 1 akcie: 332 EUR,
vlastniacim 34 hlasov v spoločnosti ARA V ER a. s.,

- neuzatvoril žiadnu zmluvu o prevode akcií v spaločnosti AR AVE R a. s. alebo inú
obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by previedol akciu a/alebo akcie
v spoločnosti ARA VERA. s. na tretiu osobu,

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike
podľa ČI. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,

- je občanom Slovenskej republiky.

Z Čestriého vyhlásenia spoločnosti A RAV ER a. s. okrem iného vyplýva, že:

- spoločnosť ARAVER.a. s. je jediným. spoločníkom PVS,

- spoločnosť ARAVE Ra. s. neuzatvorila Žiadnu zmluvu o prevode obchodného podielu
alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by previedla svoj obchodný
podiel alebo časť svojho obchodného podielu v PVS na tretiu osobu,

- spoločnosť ARAV ER a, s. neuzatvorila žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú
obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by bola povinná platiť tretej osobe
podiel na zisku z podnikania alebo inej činnosti PVS.

Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení:

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje
právnickú osobu, fyzickú osobu — podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická
osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod: medzi
konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú dšobu, ktorá nie je združením
mäjetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.)
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem, fyzická osoba, ktorá

1, má priamy alebo nepriamy podiel aleho ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v
právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozarný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe aleba akčhokaľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z
Te

19,

inej jej činnosti,

Nepriamy podiel sa podľa ustanovenia $ 2 písm. ©) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v platnom znení vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi
a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi.

S ohľadom na vyššie uvedené je možné uviesť, že Ing. Jaroslav Závodský a Ing. Richard
Závodský ako akcionári spoločnosti A RA V ER a. s. majú nepriamy podiel na hlasovacích
právach v PVS a ticž nepriamy podiel na základnom imaní PVS v nasledovnej výške:

Ing. Jaroslav Závodský: (66/100) x (100/100) — 0,66 x100 — 66 %
Ing. Richard Závodský: (34/100) x (100/100) — 0,34 x100 > 34 %

a teda Ing. Jarosláv Závodský a Ing. Richard Závodský spíňajú definíciu konečného užívateľa
výhod podľa $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v plalnom znení.

Oprávnená osoba si na osobnom stretnutí s Ing. Jaroslavom Závodským a Ing. Richardom
Závodským dňa 23.06.2017 vyžiadala ich občianske preukazy, ktoré boli oprávnenej osobe
predložené. Oprávnená osoba overila údaje podľa $ 7 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z.
v platnom znení v dokladoch totožnosti — občianskych preukazoch Ing. Jaroslava Závodského
a Ing. Richarda Závadského za ich fyzickej prítomnosti a taktiež overila ich podobu s podobou
v ich dokladoch totožnosti — občianskych preukazoch za ich fyzickej prítomnosti.

TV.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora
(8 LI ods. 5 písm. b) zákona)

Z dostupných informácií a podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

a) PYS je obchodnou spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným existujúcou podľa
slovenského právneho poriadku,

b) Základné imanie PVS je vo výške 6 639 EUR, ktoré je splatené vo výške 6 639 EUR a je
tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka PVS

c) Ylastnícka štruktúra PVS:

Jediným spoločníkom PVS je právnická osoba, a to spoločnosť AR AVE R a. s.,
sídlo: M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín, IČO 00 679 291, spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 69/R, peňažný vklad
jediného spoločníka vPVS je vo výške 6 639 EUR, splatený vo výške 6 639 EUR,
obchodný podiel v PVS: 100%,d) Z dostupných dokumentov vyplýva nasledovná vlastnícka štruktúra jediného spoločníka
PVS, x lo spoločnosti ARAVER a. s.:

- Spoločnosť ARAVERa. s. je akciová spoločnosť so základným imaním 33 200 EUR,
ztoho splatené 33 200 EUR, počet akcií: 100. forma: Akcia na meno, podoba akcií:
Listinné, menovitá hodnota 1 akcie: 332 EUR

- Akcionármi spoločnosti A RAV ĽR a. s. sú:


to

Ing. Jaroslav Závodský, dátum narodenia: 03.08.1951, trvale bytom: 17. novembra
309/27, 914 31 Trenčianske Teplice, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská
republika, vlastniaci 66 akcií z celkového počtu 100 akcií, celková menovitá hodnota
akcií, ktoré vlastní: 21 912 EUR, menovitá hodnotá 1 akcie: 332 EUR, vlastniaci 66
hlasov zo 100 hlasov v spoločnosti ARAVER a. s.,lng. Richard Závodský, dátum narodenia: 21.04.1974, trvale bytom: Svoradova
454/19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská
republika, vlastniaci 34 akcií z celkového počtu 100 akcií, celková menovitá hodnota
akcií, ktoré vlastní: 11 288 EUK, menovitá hodnota 1 akcie: 332 EUR, vlastniaci 34
hlasov zo 100 hlasov v spoločnosti ARA VER a. s., "

e) Riadiaca štruktúra PVS:
PYS má dvoch konateľov (ktorí sú štatutárnym orgánom PV3), a to:

Ing. Jaroslav Závodský, dátum narodenia: 03.08.1951, trvale bytom: 17. novembra
309/27, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika, štátna prislušnosť: Slovenská
republika,

Ing. Richard Závodský, dátum narodenia: 21.04.1974, trvale bytom: Svoradova 454/19,
01% 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika

Z Výpisu z ORSR PVS vyplýva nasledovný spôsob konania štatutárneho orgánu
(konateľov) v mene PVS: Spoločnasť zastupuje každý z konateľov samostatne. Konateľ sa
v mene spoločnosti bude podpisovať takým spôsobom, že k napísanému alebo
vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

v.
Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS a overenie identifikácie konečného užívateľa
výhod PVS

vä TIL tohto verifikačného dokumentu. je uvedené odôvodnenie, na základe akých
informácií postupom podľa $ 11 ods. 4 zákona oprávnená osoba identifikovala konečného
užívateľa výhod PYS a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS.

Oprávnená osoba na základe informácií a podkladov uvedených v čl. TIT. tohto verifikačného
dokumentu a zdôvodnenia uvedeného v čl. 111. tohto verifikačného dokumentu pri zohľadnení
a vyhodnotení všetkých relevantných skutočností a listín, s dôrazom na konanie s odbornou
starostlivosťou, s ohľadom na zákonnú definíciu konečného užívateľa výhod podľa
ustanovenia $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení a postupom podľa $ 7 a nasl.
zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení identifikovala konečných užívateľov výhod PYS,
a to:

Ing. Jaroslav Závodský

dátum narodenia: 03.08.1951

adresa trvalého pobytu: 17. novembra 309/27, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská
republika

štátna príslušnosť: Slovenská republika


[#7

Ing. Richard Závodský

dátum narodenia: 21.04.1974

adresa trvalého pobytu: Svoradova 454/19, 018 31 Nová Dubnica, Slovenská republika
štátna prislušnosť: Slovenská republika

(ďalej spolu aj ako „koneční užívatelia výhod“).

Oprávnená osoba na základe dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. 11L. tohto
verilikačného dokumentu pri zohľadnení a vyhodnotení všetkých relevantných skutočností
a listín s dôrazom na konanie s odbomou starostlivosťou postupovala pri identifikácii
konečných užívateľov výhod PVS uvedených vyššie postupom podľa ustanovenia $ 7 písm.
a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení tak, že zistila meno, priezvisko, rodné číslo
a dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti
konečného užívateľa výhod.

Oprávnená osoba na základe dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto
verifikačného dokumentu pri zohľadnení a vyhodnotení všetkých relevantných skutočností
a listín s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou overila identifikáciu konečných
užívateľov výhod PVS uvedených vyššie postupom podľa ustanovenia $ 8 písm. a) zákona č.
297/2008 Z. z. v platnom znení, a to overením údajov podľa $ 7 písm. a) zákona č. 297/2008
Z. z. v platnom znení vich dokladoch totožnosti — občianskych preukazoch za ich fyzickej
prítomnosti a taktiež overila ich podobu s podobou v ich dokladoch totožnosti — občianskych
preukazoch za ich fyzickej prítomnosti. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod
bolo vykonané dňa 23.06.2017.

Z dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. TI. tohto verifikačného dokumentu
vyplýva, že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu
v Slovenskej republike v zmysle Článku 2. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone ľunkcií verejných funkcionárov v znení ústavného
zákona č. 545/2005 Z. z..

VI.

Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS - údaje podľa $ 4 ods. 3 písm. f)

zákona($ 11 ods. š písm. c) zákona):

Z. dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto verifikačného dokumentu
vyplýva, že súčasťou vlastníckej Štruktúry a riadiacej štruktúry PVS nie je žiadny verejný
funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle Článku 2. ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. oochrane verejného záujmu pri výkoné funkcii verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

VII.
Partner verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 zákona
(8 11 ods. 5 písm. d) zákona):

Z dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. TII. tohto verifikačného dokumentu
vyplýva, že PVS nie je subjektom podľa $ 4 ods. 4 zákona.
[5

VII.
Vyhlásenie oprávnenej osoby
(8 11 ods. 5 písm. c) zákona):

Oprávnená osoba vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vyhotovený ňvu ako
oprávnenou osobou v súlade s ustanovením $ 11 zákona a skutočnosti v tomto verifikačnom
dokumente uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

TX.
Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba vyhlasuje, že prí vypracovaní tohto verifikačného dokumentu, pri
identifikovaní konečných užívateľov výhod a overení identifikácie konečných užívateľov
výhod postupovala-nestranne a s odbornou starostlivosťou.

Miesto a dátum vyhotovenia tohto verilikačného dokumentu:

V Trenčíne, dňa 23.06.2017
911 05 Trančír:

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×