Výberové konanie

VK/2018/4745 - samostatný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/4745 - samostatný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
20. Júl 2018
Termín na podanie žiadosti:
27. Júl 2018

Služobný úrad:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne
Sídlo služobného úradu:
Nemocničná 1944/12 Dolný Kubín 02601
Organizačný útvar:
oddelenie Hygieny detí a mládeže
Nadriadený organizačný útvar:
úsek generálnej tajomníčky služobného úradu a regionálnej hygieničky
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.19 - Zdravotníctvo
Funkcia:
samostatný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku
Miesto výkonu:
Nemocničná 1944/12 Dolný Kubín 02601

Najnáročnejšia činnosť:

Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku.

Detaily:

Plnenie úloh v súlade s ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov na úseku hygieny detí a mládeže. Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z koncepcie hygieny detí a mládeže


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Študijný odbor:
Verejné zdravotníctvo, lekárska fakulta
Osobitný kv. predpoklad:
odborná spôsobilosť podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Cudzí jazyk:
Nie
Zdravotná spôsobilosť:
Áno

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Nie
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

Znalosť zákonov č. 355/2007 Z. z., č. 377/2004 Z. z., č. 152/1995, č. 448/2007 Z. z., č. 124/2006 Z. z., nariadení vlády SR č. 355/2006 Z. z., NV SR č. 356/2006 Z. z., NV SR č. 253/2006 Z. z. a prislúchajúce vykonávacie predpisy (vyhlášky, nariadenia vlády). Znalosť súvisiacich zákonov: č. 460/1992 Zb., č. 55/2017 Z. z., č. 71/1967 Zb., č. 211/2000 Z. z., č. 145/1995 Z. z., č. 9/2010 Z. z., č. 10/1996 Z. z., č. 428/2002 Z. z., a prislúchajúce vykonávacie predpisy (vyhlášky, nariadenia vlády).

znalosť práce s PC (Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft PowerPoint, internet – email, www)

spoľahlivosť, samostatnosť, adaptabilita a flexibilita, schopnosť
pracovať pod tlakom, komunikačné schopnosti, rozhodovacia schopnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie

vodičský preukaz sk. B


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Nemocničná 1944/12 02601 Dolný Kubín
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
13.08.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
RÚVZ Dolný Kubín, Nemocničná 1944/12, 026 01 Dolný Kubín
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Ing. Zuzana Váňová MPH
Telefónne číslo:
+421435504812


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×