Vyhlásené obstarávanie

NÁMESTIE SNP V MARTINE - Verejná anonymná kombinovaná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Martin
Typ obstarávania:
Súťaž návrhov
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Neuvedená
Mena:
Hlavný CPV kód:
71200000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
13. Október 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
9. December 2020
Dátum otvárania ponúk:
9. December 2020
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov NÁMESTIE SNP V MARTINE je komplexné riešenie južnej časti historického centra mesta a pešej zóny v pamiatkovo chránenom centre mesta. Spolu s Nám. SNP sú do riešenia zahrnuté aj priestory územia Pred nemocnicou. Tento priestor je prirodzenou súčasťou historického centra (pôvodne časť mesta Riadok). Z hľadiska funkcie Námestia SNP v centre mesta a podľa ÚPN-SÚ Martin v platnom znení je dôležité vyriešenie požiadaviek na zabezpečenie jeho bezpečného pešieho prepojenia so zónou Pred nemocnicou a s Univerzitnou nemocnicou Martin (UNM) pokračovaním pešej zóny v južnom smere. Veľkým problémom je vyriešenie bezpečného prechodu peších cez Kohútovú ulicu, ktorá je aj cestou I/65 a zároveň dôležitou súčasťou vnútorného mestského okruhu rozdeľujúcou obe časti riešeného územia. Potreba riešenia problémov južného ukončenia MPZ Historického centra (MPZ HC Martin) a jeho pešej zóny sa zvýraznila v roku 2017 po uvedení Obchodného centra Galéria do prevádzky. Vtedy sa fyzická a optická bariéra Kohútovej ulice v riešenom území zvýraznila. Značným problémom je tiež súčasné využívanie časti Námestia SNP na parkovanie. Táto nevhodná funkcia spolu s nedoriešenou časťou územia medzi kostolom Sv. Martina a OC Galéria ruší základnú funkciu námestia a jeho význam v Martine a zároveň negatívne ovplyvňujú významnú stavebnú pamiatku a dominantu námestia - ranogotický kostol Sv. Martina so samostatne stojacou zvonicou. Cieľom súťaže návrhov je výber spracovateľa návrhu prestavby námestia SNP vrátane jeho následnej realizácie a urbanistickej štúdie riešeného územia, súčasťou ktorého je aj územie južne od Kohútovej ulice, teda územie riešené Územným plánom zóny (UPN-Z) Pred nemocnicou z roku 2006. Tento územný plán zóny už nevyhovuje súčasným podmienkam a požiadavkám. Problémy celého riešeného, v súčasnosti neusporiadaného priestoru a požiadaviek na situovanie nových funkcií v tomto zložitom území je potrebné riešiť súťažou návrhov na úrovní urbanistickej štúdie a následne pripraviť a obstarať návrhy na prestavbu a výstavbu Námestia SNP. Spracovateľ urbanistickej štúdie riešeného územia po prerokovaní a schválení zadania na obstaranie ÚPN-Z, ktoré bude podkladom pre nový územný plán zóny, bude jeho spracovateľom. Podrobné požiadavky na obsah a rozsah riešenia predmetu súťaže návrhov sú uvedené v jednotlivých kapitolách Súťažných podmienok.

Doplňujúce informácie

1. Predkladanie návrhov je umožnené iba registrovanému uchádzačovi, ktorého verejný obstarávateľ zaregistroval do systému EVO portal schválením jeho žiadosti o registráciu a ktorému systém EVO portal vygeneroval UID používateľa. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na adrese: http://www.evoportal.sk/index.php?zobraz=registracia. Pokyny k registrácií sú uvedené priamo na tejto adrese. Odovzdávanie resp. dopĺňanie súťaže návrhov sa bude realizovať prostredníctvom elektronického portálu www.evoportal.sk, ak nie je v Súťažných podmienkach výslovne uvedené inak. Komunikácia súvisiaca s vysvetlením Súťažných podmienok alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých vyhlasovateľom v lehote na predkladanie návrhov podľa zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční výhradne elektronicky prostredníctvom portálu www.evoportal.sk. 2. Záujemcom o účasť v súťaži odporúčame, aby sa z vyššie uvedených dôvodov zároveň zaregistrovali aj u sekretárky súťaže na e-mailovej adrese sekretárky súťaže Ing. arch. Viery Šottníkovej viera.sottnikova@gmail.com s uvedením kontaktnej e-mailovej adresy. Na tejto adrese môže záujemca o účasť v súťaži požiadať tiež o súťažné podmienky a súťažné pomôcky v prípade, že ich stiahnutie cez portál EVO.eBIT portal nebude úspešné v termíne do 09.12.2020 do 16:00 hod. Následne mu budú súťažné podmienky a pomôcky zaslané elektronicky cez www.uschovna.cz. Súťažné podmienky a pomôcky sa záujemcom o účasť v súťaži poskytujú bezodplatne. 3.Závery súťaže sú záväzné pre vyhlasovateľa, účastníkov súťaže a členov poroty a nie je možné sa proti ním odvolať ani podať námietku. V prípade, že sa v zápisnici z rokovania poroty a v prílohách zistí chyba, omyl v menách a pod., je možné podať žiadosť o opravu sekretárovi súťaže do 5-ich dní od doručenia oznámenia o výsledkoch súťaže. 4. Odovzdaním súťažného návrhu súťažiaci vyslovujú súhlas so súťažnými podmienkami a pomôckami, so všetkými podmienkami, s bezplatnou reprodukciou a s vystavením návrhu, vrátane zverejnenia na internete, pre účely súťaže a v súlade so súťažnými podmienkami. Pre účely zverejnenia mien autorov je potrebný, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlas, resp. nesúhlas so zverejnením mena, resp. mien členov autorského kolektívu podľa požiadavky na obsah obálky AUTOR. Vyhlasovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať autorské práva súťažiacich v súlade s Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov. 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu o dielo so žiadnym zo súťažiacich. 6. Závery súťaže sú záväzné pre vyhlasovateľa, účastníkov súťaže a členov poroty a nie je možné sa proti ním odvolať ani podať námietku. V prípade, že sa v zápisnici z rokovania poroty a v prílohách zistí chyba, omyl v menách a pod., je možné podať žiadosť o opravu sekretárovi súťaže do 5-ich dní od doručenia oznámenia o výsledkoch súťaže.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×