Vyhlásené obstarávanie

Bežná a zimná údržba miestnych komunikácii a chodníkov mesta Trenčín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 947 421,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50230000-6
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
31. Máj 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
25. Jún 2021
Dátum otvárania ponúk:
25. Jún 2021
Ponuka musí platiť do:
30. Apríl 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Pri použití elektronickej aukcie je podľa § 54 ods. 3 ZVO otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk. 23.4.Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku: 23.4.1.informáciu o tom, že bola vylúčená ich ponuka alebo 23.4.2.Výzvu na účasť v elektronickej aukcii. Viac v SP.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 48

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služby údržby miestnych komunikácii a chodníkov, konkrétne služby vykonávať bežnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Trenčín, ciest a iných spevnených plôch v správe verejného obstarávateľa (vrátane schodísk a pod.) podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na základe objednávok a vykonávať zimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Trenčín v zmysle Zimného operačného plánu, zostavovaného každoročne verejným obstarávateľom. Bližší opis predmetu zákazky a podmienky poskytnutia služby sú uvedené v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia (ďalej len komunikácia) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi (ak nie v súťažných podkladoch uvedené inak). JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com. 2.Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. 3.Pokiaľ sa v súťažných podkladoch hovorí o predložení/zaslaní ponuky, dokumentov a pod. má sa za to, že sa jedná výlučne o elektronické predloženie dokumentov (tak zo strany záujemcu/uchádzača ako aj verejného obstarávateľa). V tejto zákazke sa bude v papierovej podobe predkladať len originál bankovej záruky/poistenia zábezpeky. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponúk môže požiadať uchádzača o predloženie dokumentov (originálov alebo overených kópii), ktoré boli obsahom elektronickej ponuky. Forma uplatnenia revíznych postupov je upravená v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z,z, v platnom znení. 4.Všetky dokumenty tvoriace obsah ponuky musia byť predložené verejnému ob. elektronicky, pričom el. formu dokumentu musí uchádzač vyhotoviť z originálu alebo z úradne overenej fotokópie originálu dokumentu (pokiaľ výslovne nie je určené inak) s tým, že v prípade žiadosti podľa § 40, resp. § 53 zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení musí uchádzač predložiť verejným ob. požadované dokumenty v papierovej podobe vo forme originálu alebo úradne overenej fotokópie originálu dokumentu. Verejný obstarávateľ pristúpi k žiadosti o predloženie papierovej formy dokumentu len výnimočne, napr. v prípade pochybnosti o autenticite alebo nepozmenenia elektronicky predloženého dokladu. 5.Verejný obstarávateľ na základe § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. ZVO neskorších predpisov rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53.č. 343/2015 Z. z. ZVO a zároveň ver. ob. vyhodnotí spln. podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 6. Pri JEDe: Ver. obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podm. účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie. 7.V prípade, ak sa zábezpeka realizuje formou bankovej záruky, poistenia zábezpeky musí byť doklad o bankovej záruke/poistení zábezpeky predložený v lehote na predkladanie ponúk v papier. podobe ako originál (nestačí overená fotokópia!!!). (Uvedený dokument je predtým potrebné aj naskenovať do ponuky v Josephine). Bližšie uvedené v SP časť A1 8. Podrobnejšie info. o zákazke v Súťažných podkladoch 9. Toto VO nie je zelené VO, ani obstarávanie inovácii ani zamerané na soc. aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×