Vyhlásené obstarávanie

Stakčín - Intenzifikácia úpravne vody


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
34 300 131,39
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232430-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
7. Jún 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
1. Júl 2021
Dátum otvárania ponúk:
1. Júl 2021
Ponuka musí platiť do:
30. Jún 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Intenzifikácia jestvujúcich objektov - podľa realizačnej PD. Navrhovaná stavba pozostáva z nasledovných prevádzkových súborov: PS 0201 - Intenzifikácia homogenizácie suspenzie, PS 0202 - Intenzifikácia dávkovania chemikálií PS 0203 - Intenzifikácia prípravy suspenzie, PS 0204 - Intenzifikácia I. stupňa úpravy PS 0205 - Intenzifikácia II. stupňa úpravy, PS 0206 - Káblové NN rozvody a elektroinštalácia PS 0207 - Systém kontroly a riadenia úpravne vody, PS 0208 - Intenzifikácia potrubných rozvodov 1/7 a nasledovných stavebných objektov: SO 0201-Stavebné úpravy objektov I. stupňa úpravy, SO 0202-Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1. Obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 350.000 EUR (slovom tristopäťdesiattisíc EUR). Zábezpeku je možné zložiť formou zloženia finančných prostriedkov na účet obstarávateľa, predložením bankovej záruky alebo predložením poistenia záruky. Podrobnosti o podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi Obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu Verejného obstarávania. 3. Návod na používanie systému je dostupný na webovom sídle portálu JOSEPHINE (http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf). 4. Obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 ods. 7 druhá veta ZVO. 5. Obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je a) zeleným verejným obstarávaním, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. 7. Obstarávateľ vyžaduje, aby a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 8.Obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 9. Elektronickými platbami obstarávateľ rozumie bankový prevod cez internetbanking.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×