Vyhlásené obstarávanie

Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R2 Šaca - Košické Oľšany, 2. úsek


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 142 892,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71313450-4
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
13. Október 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
11. November 2021
Dátum otvárania ponúk:
11. November 2021
Ponuka musí platiť do:
31. Október 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie podľa ZVO. Všetky prístupy do tohto "on-line" prostredia zo strany uchádzačov bude systém Josephine logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 99

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je monitoring zložiek životného prostredia (hluk, kmitanie a otrasy, ovzdušie, povrchové a odpadové vody, podzemné vody, pôda, biota), v zmysle TP 050 a v súlade so stanovenými právnymi predpismi na národnej a európskej úrovni, počas výstavby a po uvedení rýchlostnej cesty do prevádzky. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1/ Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 Zákona druhá veta: "...vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk". V súlade s § 55 ods. 1 sa bude vyhodnotenie týkať uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 2/ Spôsob poskytnutia SP: 2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiestneného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo 2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestnená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14551/summary. Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov. 3/ Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14551/summary), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "Zaujíma ma to" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený. 4/ Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 50 000,00 EUR (slovom: päťdesiattisíc eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15. Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov. 5/ Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29. Uzavretie Zmluvy časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ v zmysle bodu 29.6 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov uvádza, že lehota uvedená v bodoch 29.3 až 29.5 na poskytnutie riadnej súčinnosti je 15 pracovných dní. 6/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×