Vyhlásené obstarávanie

Hať Šahy - oprava hydraulického systému a tesnení hydromotorov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
57 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45259000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
19. Október 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
3. November 2021
Dátum otvárania ponúk:
3. November 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Oprava hydraulického systému mokrej časti pravej strany je výmena rozvodu oleja, ktorý slúži na prívod oleja k hydromotorom typu ČKA Blansko, slúžiacim na zdvíhanie a spúšťanie hydraulických klapiek hate. Vzhľadom k tomu, že hať je v prevádzke od roku 1997, sú všetky rozvody oleja opotrebované. Oprava spočíva v demontáži starých potrubných trás, prípravy trasy pre nové potrubia, montáže nových potrubí. Oprava hydromotorov pozostáva aj z výmeny tesnení priamočiarych hydromotorov typového prevedenia ČKD Blansko DN 280 na tlak oleja 16 Mpa a zdvih 1250 mm, t. j. odpojenie priamočiarych hydromotorov. (PHM) a vypustenie oleja, rozobratie PHM, kontrola a posúdenie stavu piestnic, konštrukčná úprava pre osadenie nových tesnení, odstránenie starého náteru a aplikácia nového náteru, spätná montáž komponentu do celku a spätná montáž hati. Dodanie technickej dokumentácie v rozsahu: -realizačná dokumentácia -dokumentácia skutočného vyhotovenia -sprievodná technická dokumentácia Požadované skúšky pri prevzatí výrobku: -NDT skúšky zvarov jednotlivých nových trás (protokoly) tlaková skúška -tlaková skúška jednotlivých nových trás -kontrola a posúdenie stavu piestnic a ost. funkčných dielov protokol -tesnostná a tlaková skúška piestnic protokol -tlaková a funkčná skúška celého systému po montáži protokol V rámci opravy je potrebná aj likvidácia stavebného odpadu a sutiny a prečerpávanie priesakových vôd za provizórnym hradením. Pri demontáži a montáži piestníc je potrené použiť žeriav s minimálnou nosnosťou, ktorá zohľadňuje šírku jedného haťového poľa 12 m. Prístup k ľavej strane hate je možný len cez premostenie široké 3,15 m.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×