Vyhlásené obstarávanie

Pekárske výrobky VIA LUX Barca - 2021


Toto vyhlásené obstarávanie už má uverejnený výsledok. Nájdete ho nižšie v časti výsledky.

Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Neuvedená
Mena:
Hlavný CPV kód:
15810000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
2. November 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
29. November 2021
Dátum otvárania ponúk:
29. November 2021
Ponuka musí platiť do:
31. Marec 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otvárania / On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 12

Výsledky

Pekárske výrobky VIA LUX Barca - 2021

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup pekárskych výrobkov, dovoz a vyloženie v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.

Doplňujúce informácie

1. V zmysle § 66 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk 2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 3. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému. 4.Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ 5.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. 6. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v profile verejného obstarávateľa http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1694 čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom. 7.Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia Rámcovej dohody predložil údaje, doklady a dokumenty podľa bodu 28.5 SP. Verejné obstarávanie vzhľadom na podmienky účasti je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×