Vyhlásené obstarávanie

Vybavenie cvičební pre ZŠ s MŠ Lemešany-2


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Lemešany
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
119 173,46
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39162200-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
24. November 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
10. December 2021
Dátum otvárania ponúk:
10. December 2021
Ponuka musí platiť do:
30. November 2022
Miesto otvárania ponúk:
Otváranie ponúk je verejné bez účasti uchádzačov. Otváranie ponúk sa vykoná automaticky vo vyššie uvedenom čase a bude sprístupnené uchádzačom v nástroja www.ezakazky.sk
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk bude sprístupnené len uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Rôzne učebné, laboratórne pomôcky, zariadenia a modely presná špecifikácia v prílohe č.1 až 2 súťažných podkladov

Doplňujúce informácie

1.Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 2.Súťažné podklady budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa a každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikač nom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Pre prístup a správne fungovanie systému eZakazky.sk je potrebné zariadenie s internetovým pripojením a podporovaným internetovým prehliadačom Microsoft Internet Edge minimálne vo verzii 40, Firefox minimálne vo verzii 60, alebo Google Chrome minimálne vo verzii 60 a vyšším pričom internetový prehliadač musí mať povolené tzv. Cookies.3.Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, b) klikne na názov zákazky, c)klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, d)prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu; d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. e)Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk 4.V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa resp. iným spôsobom. 5.Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. 6.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39, hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel časti IV - Globálny údaj bez toho, aby vyplnil iné časti oddielu IV alebo čestným vyhlásením. 7.Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 8.Verejný obstarávateľ odporúča hospodárskym subjektom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a stránku www.ezakazky.sk , na ktorej verejný obstarávateľ bude uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so ZVO. 9.Zákazka je zadávaná podľa § 112 až 114 ZVO, vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti a vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky komisiou je neverejné a v súlade s § 114 ods. 7 ZVO sa bude vyhodnocovať až po vyhodnotení ponúk, len u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste. 10.Nevyžaduje sa predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu.11.Podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk, podmienky plnenia zmluvy v tomto obstarávaní nie sú predmetom zelené obstarávanie, obstarávanie inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×