Vyhlásené obstarávanie

Kuzmice - kanalizácia a ČOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 573 724,82
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
20. December 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
19. Január 2022
Dátum otvárania ponúk:
19. Január 2022
Ponuka musí platiť do:
31. December 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je verejné a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, otváranie ponúk bude prebiehať on-line sprístupnením (tzn. že ponuky v rozsahu poskytovaných informácií budú elektronicky sprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou) prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 34

Opis obstarávania

Predmetom stavebných prác je realizácia stokovej siete s kanalizačnými odbočkami, čerpacích staníc na stokovej sieti, výtlačného potrubia s ČS na stokovej sieti a čistiareň odpadových vôd. Stokové siete tvoria stoky, ktoré zabezpečia možnosť napojenia jednotlivých producentov splaškových vôd v obvode obce. Trasa stokovej siete je v prevažnej trase vedená verejným priestranstvom tak, aby v čo najmenšej miere zasahovala do spevnených častí komunikácií. Čerpacie stanice a výtlačné potrubia zabezpečia dopravu splaškových vôd z oblasti spádovo nevyhovujúcich. V rámci stavby je navrhnutých celkovo 3 ks čerpacích staníc s prenosom dát do ČOV. Čistenie splaškových odpadových vôd bude zabezpečené v navrhovanej ČOV v k.ú. Kuzmice. Elektrická energia pre jednotlivé čerpacie stanice sa zabezpečí výstavbou elektrických NN prípojok, ktoré budú napojené na jestvujúcu elektrorozvodnú sieť v obci. Elektrická energia pre ČOV sa zabezpečí výstavbou elektrickej NN prípojky, ktorá bude napojená na jestvujúcu trafostanicu v obci Kuzmice. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. 2. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli bez obmedzenia na adrese: https://www.ezakazky.sk/MPProfitPB/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=54684513& 3. Obstarávateľ bude postupovať podľa § 66 ods. 7 druhá veta ZVO. 4. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme www.ezakazky.sk. 5. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie obstarávateľ nebude brať zreteľ ak obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. 6. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Oznámenia uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch. Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 7. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje, vo výške 50 000,00 EUR. Ostatné informácie a podmienky zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 8. Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. 9. Elektronickými platbami sa rozumie bankový prevod cez internetbanking.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×