Vyhlásené obstarávanie

Poskytovanie právnych služieb.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenské národné divadlo
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
134 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79100000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
9. December 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
29. December 2014
Dátum otvárania ponúk:
29. December 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Otváranie častí ponúk "Ostatné" je neverejné v zmysle § 41 zákona o verejnom obstarávaní - koná sa v hore uvedenom dátume v sídle verejného obstarávateľa. Otváranie častí ponúk "Kritériá" bude verejné a komisia ho vykoná v súlade s § 41 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú právne služby. Právnymi službami sa rozumejú pre účely tohto procesu verejného obstarávania najmä : a) zastupovanie pred súdmi Slovenskej republiky a orgánmi verejnej správy a verejnej moci, vrátane vypracovania písomných podaní na súdy alebo iné orgány, v občianskoprávnych konaniach, v exekučných konaniach pred exekútorskými úradmi a/alebo exekučnými súdmi a v poskytovaní právnych, konzultačných a/alebo poradenských služieb v súvislosti s týmito konaniami. b) riešenie sporu cestou zmieru mediačnými rokovaniami s protistranou, c) odborné právne konzultácie, vypracovanie právnych rozborov, analýz a stanovísk v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, správneho práva, pracovného práva, trestného práva, finančného práva, daňového práva, práva sociálneho zabezpečenia a v ďalších právnych odvetviach, na základe požiadavky klienta, d) vypracúvanie a posudzovanie zmlúv a iných dokumentov právnej povahy a zastupovanie pri rokovaniach s druhou zmluvnou stranou. Bližšia špecifikácia je uvedená v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1) Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí obsahovať: obchodné meno a sídlo záujemcu, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné pre komunikáciu v rámci vysvetľovania podmienok uvedených v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. 2) Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady záujemcom elektronicky vo formáte pdf i ako dokument (Word). V prípade požiadavky zo strany záujemcu, poskytne verejný obstarávateľ súťažné podklady aj v listinnej podobe. Záujemca spätne potvrdí verejnému obstarávateľovi, že súťažné podklady obdržal. 3) Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len "informácie") medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa bude uskutočňovať len písomnou formou, a to elektronickou poštou alebo prostredníctvom pošty. 4) Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených v tejto výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr však do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie všetkým zainteresovaným záujemcom, záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 5)Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, predložené v inom jazyku ako slovenskom, musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. slovenského jazyka. V prípade rozdielov v obsahu, rozhodujúci je preklad do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka. 6) Úradné hodiny podateľne verejného obstarávateľa : v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 15.30 hod. 7) Osobitné zmluvné podmienky : Skupina dodávateľov na poskytovanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzatvorenie zmluvy takú právnu formu, aby za záväzky voči verejnému obstarávateľovi boli členovia tejto skupiny zaviazaní spoločne a nerozdielne (bez právnej subjektivity). Z dokumentácie preukazujúcej vznik uvedenej právnej formy musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia ručia za záväzky vzniknutej právnej formy spoločne a nerozdielne.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×