Vyhlásené obstarávanie

Vplyv ľudského a sociálneho kapitálu na kvalitu života vo vidieckych obciach NSK


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
39 825,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
75112100-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
7. Október 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
27. Október 2014
Dátum otvárania ponúk:
27. Október 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova A, 94901 Nitra, 2 poschodie č.d. 210 - zasadačka
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Opis predmetu zákazky Vplyv ľudského a sociálneho kapitálu na kvalitu života vo vidieckych obciach NSK Časť A) : 1)Analýza základných charakteristík ľudského a sociálneho kapitálu vo vidieckych obciach Nitrianskeho kraja, použitím metód a techník na preukázanie kritérií hodnotenia ľudského a sociálneho kapitálu. V audite zdrojov je potrebné tabuľkovo, graficky a slovne zanalyzovať prírodné zdroje, demografickú situáciu, spoločenské, inštitucionálne, kultúrne, historické, materiálne, ekonomické zdroje a celkovú sociálno-ekonomickú situáciu v území pomocou SWOT analýzy a problémovej analýzy. Použitie špecifických matematických a štatistických metód umožní vytvoriť preukazný súbor ukazovateľov pre hodnotenie sociálneho a ľudského kapitálu na vidieku a jeho vplyvu na kvalitu života. Minimálny rozsah časti 1) musí byť 350 normostrán. Obsahová štruktúra časti 1) : 1.1Metodický popis zostavenia a prípravy dokumentu 1.2Vymedzenie riešeného územia 1.3Audit zdrojov za sledované obdobie rokov 2009 2013 Popis prírodných zdrojov: Všeobecný opis charakteru vidieckej krajiny, Súčasná situácia v environmentálnych ukazovateľoch (kvalita vody, vzduchu, pôdy, environmentálne záťaže), Využitie územia a pôdneho fondu, Využitie lesných a vodných zdrojov, využitie poľnohospodárskej pôdy, Výskyt a využitie nerastných surovín, Popis a vymedzenie chránených území a území NATURA 2000, ÚSES, územia spadajúce pod nitrátovú smernicu. Popis demografickej situácie: Počet obyvateľov, populačné vývojové pyramídy, Štruktúra populácie územia podľa produktívnosti a ekonomickej aktivity, Trendy vo vývoji jednotlivých vekových kategórií, Trendy v demografických pohyboch, ich príčiny, Národnostné a etnické zloženie obyvateľstva, Vierovyznanie, Vzdelanostná úroveň stupeň aj druhy, vývojové trendy vo vzdelanosti, Prehľad zručností obyvateľstva. Popis spoločenských, inštitucionálnych, kultúrnych a historických zdrojov: Situácia v školstve, zdravotníctve, sociálnych a iných verejných službách, Prehľad inštitúcií pôsobiacich v území na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni,, ak sú tieto lokalizované v území, vrátane obecných úradov, spoločných úradovní a pod., Prehľad spoločenských organizácií a ich aktivít - kalendár podujatí, Prehľad kultúrnych a historických zdrojov vrátane stručného opisu histórie územia, prehľad pamiatok zaradených do pamiatkovej starostlivosti a ich súčasný stav i využitie, popis tradícií a duchovného dedičstva, Popis typických čŕt územia, ktoré môžu byť základom pre budovanie identity. Popis materiálnych zdrojov: Popis stavu vysporiadania vlastníckych vzťahov - situáciou v ROEP a pozemkových úpravách, Popis situácie v spracovaní PHSR a územnoplánovacej dokumentácii, Popis situácie v bývaní, kvality, obývanosti a vybavenosti bytového fondu, Popis stavu technickej, komunikačnej a cestnej infraštruktúry, Pasporty voľných budov, ich stav, vlastníctvo a plány s budúcim využitím, Majetok obcí a významné investičné aktivity obcí v posledných 5 rokoch, plánované investičné aktivity. Popis ekonomických zdrojov a celkovej sociálno-ekonomickej situácie v území: Popis situácie v podnikateľskej sfére podľa sektorov, odvetví počet aj schopnosť tvoriť zamestnanosť, rozdelená na PO a FO a podľa veľkosti v súlade s legislatívou EÚ (mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky), schopnosť investovať, expandovať, diverzifikovať podnikanie, Popis najväčších podnikateľov a zamestnávateľov v území ale aj mimo neho v prípade, že majú významný podiel a zamestnanosti územia vrátane znalosti ich rozvojových zámerov, Prieskum zdrojov cestovného ruchu ak je to relevantné a ide o územie s existujúcim odvetvím, alebo preukazným potenciálom, Popis zamestnanosti a nezamestnanosti súčasná situácia a vývojové trendy v prepojení na vek a vzdelanie. 1.4 SWOT analýza Audit zdrojov je základom analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození SWOT analýzy, ktorá pomáha pochopiť informácie o území a pozrieť sa ne z pohľadu súčasnosti i budúceho rozvoja. Požadujeme použiť tzv. otvorenú SWOT analýzu, ktorá viac vyhovuje logike procesov v tomto systéme. Pred interaktívnym zostavením SWOT analýzy je potrebné prijateľnou formou informovať cieľovú skupinu projektu o zistených poznatkoch z auditu vhodnou prezentáciou prostredníctvom grafov, tabuliek, fotografií a pod. Spracovanie analýzy silných a slabých stránok, ktorá monitoruje súčasný stav územia na základe auditu zdrojov. Spracovanie analýzy príležitostí a ohrození, ktorá sa koncentruje na rozvoj územia z pohľadu budúcnosti a hľadá možností. SWOT analýzu je potrebné usporiadať do tabuliek s nasledovným rozdelením, s dôrazom na kvalitu života na vidieku: Silné stránky Ekonomika Životné prostredie SpoločnosťSlabé stránky Ekonomika Životné prostredie Spoločnosť Príležitosti Ekonomika Životné prostredie SpoločnosťOhrozenia Vnútorné Vonkajšie 1.5 Problémová analýza a stanovenie rozvojových priorít Analýza problémov má za cieľ identifikovať kľúčové problémy územia, ktoré sú základom pre rozvojové priority a ktorých výber je najdôležitejším krokom v strategickom plánovaní. Pre identifikáciu problémov použiť nasledovné techniky: Problémový strom, Mapa riešení, Matrica problémov. 2)Spracovanie sociálno - ekonomickej prípadovej štúdie pre územie vidieckych obcí s využitím interaktívnych hodnotiacich nástrojov v praktických prípadoch, možností ich monitorovania a hodnotenia a inštitucionálneho zabezpečenia vykonávacích mechanizmov. Počas prípadovej štúdie bude použitá široká škála interaktívnych metód ako interaktívne prezentácie spojené s diskusiou.. Návšteva vidieckych obcí, praktické vstupy, vedenie porovnávacích analýz a správ zamerané na efektívnosť a účinnosť miestnych rozvojových stratégií. Minimálny rozsah časti 2) musí byť 200 normostrán. Obsahová štruktúra časti 2) : 2.1Detailný popis riešeného problému Detailný popis a charakteristika riešeného problému, ktorý vychádza z analýzy riešeného územia. 2.2Detailný popis stratégie na riešenie problému Popis stratégie zameranej na riešenie popísaného problému zahŕňa aj návrh konkrétnych postupových krokov a cielených opatrení. 2.3Zostavenie strategického rámca pozostávajúceho z vízie, strategického cieľa, strategických priorít a špecifických cieľov, Vízia musí byť úzko prepojená na vnímanie aspektov kvality života v oblastiach ako pracovné príležitosti, bývanie, životné prostredie, možnosti spoločenského života a oddychu. Vízia bude naformulovaná spoločne za účasti všetkých aktérov rozvoja vidieka. Strategický cieľ má byť: - časovo ohraničený (do roku 2020), - musí vyjadrovať dlhodobú kvalitatívnu zmenu, - naformulovaná zmena musí reflektovať situáciu v území a musí byť realistická, - musí byť merateľný prostredníctvom indikátorov dopadu. Strategické priority sú rozvojovými prioritami, ktoré vzišli z problémovej analýzy. Tieto musia byť takými oblasťami, ktoré, ak sa do nich koncentruje investičné úsilie posunú územie maximálne efektívne, účinne a trvaloudržateľne k dosiahnutiu strategického cieľa. Špecifické ciele sú zámery, ktoré je potrebné dosiahnuť v rámci jednotlivých rozvojových priorít tak, aby intervencia viedla k dosiahnutiu strategického cieľa. Špecifické ciele musia spĺňať: - musia byť realistické v danom čase a za daných podmienok splniteľné, - musia byť merateľné prostredníctvom indikátorov výsledku, - musia vyjadrovať krátkodobú kvalitatívnu zmenu v prospech dosiahnutia strategického cieľa. 2.4Zostavenie intervenčného rámca (na obdobie 2 rokov) Akčný plán - Pozostáva zo súboru opatrení, prostredníctvom ktorých sa bude stratégie realizovať v konkrétnej praxi. Súbor vybraných opatrení musí reflektovať situáciu v území (t. j. audit zdrojov), analýzy a strategický rámec dokumentu. Každé opatrenie musí byť spracované v nasledovnom rozsahu: názov opatrenia, odôvodnenie, cieľ opatrenia, podporované aktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnení žiadatelia, rozsah pomoci, monitorovacie indikátory. Finančný plán - Finančný plán určuje, aké finančné zdroje (fondy EU, národné, vlastné) budú použité na realizáciu podporovaných projektov. Pri zostavovaní finančného plánu sa musí brať do úvahy možná výšku grantu, vlastné prípadne iné verejné zdroje, absorbčná kapacita žiadateľov / užívateľov, ich počet, schopnosť spolufinancovania projektov. 2.5Vytvorenie súboru ukazovateľov pre hodnotenie sociálneho a ľudského kapitálu na vidieku 2.6Zostavenie hodnotiaceho a monitorovacieho rámca Hodnotiaci rámec Pre úroveň strategických cieľov sa počíta s hodnotením dopadu intervencie a preto je potrebné: - zostavenie horizontálnych hodnotiacich otázok, - zostavenie indikátorov dopadu v súlade s otázkou, - definovanie cieľových úrovní pre jednotlivé kľúčové indikátory v porovnaní so súčasným stavom. Pre úroveň špecifických cieľov sa počíta s hodnotením výsledkov a je potrebné: - zostavenie špecifických hodnotiacich otázok, - zostavenie indikátorov výsledku v súlade s otázkou, - definovanie cieľových úrovní pre jednotlivé kľúčové indikátory v porovnaní so súčasným stavom. Monitorovací rámec Pre úroveň opatrení sa počíta so sledovaním výstupov na základe stanovených vstupov a je potrebné: - zostavenie súboru indikátorov vstupov (finančných, fyzických), - zostavenie súboru indikátorov výstupov (fyzických, environmentálnych). 2.7Zostavenie plánu implementácie Inštitucionálne zabezpečenie implementácie sociálno ekonomickej prípadovej štúdie. 2.8Závery 2.9Zhrnutie záverov dokumentu Zhrnutie záverov dokumentu musí byť vypracované v rozsahu minimálne 7 normostrán, nakoľko táto časť bude následne publikovaná v samostatnej brožúre v slovenskom aj anglickom jazyku (viď. časť B). Dokument pozostávajúci z časti 1) a časti 2) musí byť spracovaný v štandardnom formátovaní textu a odovzdaný 2x v tlačenej farebnej verzii A4 zviazanej hrebeňovou väzbou a 2x v elektronickej podobe na CD (typ súboru .doc, .rtf a .pdf). Dokument musí spĺňať povinné požiadavky na publicitu a informovanosť v zmysle platného Manuálu pre informovanie a publicitu pre projekty financované z Regionálneho operačného programu 2007 2013 (napr. povinné logá, heslá, označenia a pod.). 3) Zabezpečenie verejného prerokovania dokumentu bude pozostávať z: -verejného prerokovania časti 1) - Analýza základných charakteristík ľudského a sociálneho kapitálu vo vidieckych obciach Nitrianskeho kraja, -verejného prerokovania časti 2) - Spracovanie sociálno - ekonomickej prípadovej štúdie pre územie vidieckych obcí. Verejné prerokovanie dokumentu zahŕňa všetky aktivity s tým súvisiace, a to najmä: -zabezpečenie prenájmu primeraných priestorov v rámci Nitrianskeho kraja v rozsahu 1 dňa, -rozposlanie pozvánok s návratkami e-mailom poslancom Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, členom Komisie regionálneho rozvoja a územného plánovania, členom Pracovnej skupiny pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pri NSK, členom miestnych akčných skupín a verejno súkromných partnerstiev, predstaviteľom vysokých škôl, médiám a ostatným odborníkom podľa požiadaviek objednávateľa, -predpokladaný počet účastníkov od 20 do 70 ľudí, -zabezpečenie primeraného občerstvenia (káva, čaj, minerálna voda, pečivo) pre účastníkov verejného prerokovania podľa riadne doručených návratiek, -zabezpečenie funkčnej počítačovej, premietacej a prezentačnej techniky, -zabezpečenie a príprava potrebných podkladov (vrátane príspevkov prednášajúcich a lektorov) na rokovanie, -zabezpečenie účasti všetkých expertov podieľajúcich sa na príprave a spracovávaní jednotlivých častí dokumentu na rokovaní, -príprava a spracovanie fotodokumentácie z rokovania, -spracovanie záverov verejného prerokovania a pripomienok účastníkov, -zapracovanie záverov z verejného prerokovania po odsúhlasení objednávateľom do dokumentu. - 4) Odborný preklad Zhrnutia záverov dokumentu do anglického jazyka. Zahŕňa zabezpečenie odborného prekladu Zhrnutia záverov dokumentu v rozsahu minimálne 7 normostrán zo slovenského jazyka do anglického jazyka. Zhrnutie záverov dokumentu je vypracované v časti A), v bode 2.9). Odborný preklad do anglického jazyka sa vyžaduje z dôvodu prípravy a tlače anglickej verzie publikácie bližšie špecifikovanej v časti B). Časť B) : Grafické úpravy, polygrafické služby a tlač Zhrnutia záverov dokumentu samostatná publikácia. Zhrnutie záverov dokumentu (vypracované v časti A), v bode 2.9) bude predstavovať samostatnú publikáciu určenú na propagáciu výsledkov projektu a distribúciu aktérom rozvoja vidieka. Publikácia v rozsahu minimálne 7 normostrán bude odovzdaná v slovenskom a anglickom jazyku (Zhrnutie záverov dokumentu preložené v časti A) v bode 4), v tlačenej aj elektronickej forme. Výroba publikácie bude zahŕňať grafické úpravy, polygrafické služby a tlač. Publikácia bude spracovaná vo forme pevnej, tlačenej a farebnej brožúry formátu A4 (v počte kusov: SJ 400 ks, AJ 100 ks) a vo forme elektronickej na CD s potlačou (v počte kusov: SJ 400 ks, AJ 50 ks). Publikácia musí obsahovať povinné náležitosti na publicitu a informovanosť v zmysle platného Manuálu pre informovanie a publicitu pre projekty financované z Regionálneho operačného programu 2007 2013 (napr. povinné logá, heslá, označenia a pod.).

Doplňujúce informácie

a)Náklady spojené s účasťou vo verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi. b) Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky predkladané listy jednotlivých častí ponuky tvorili pevne spojené nerozoberateľné celky (hrebeňová väzba doplnená špagátovým spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou uchádzača, alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou uchádzača). Verejný obstarávateľ odporúča, aby každý list bol očíslovaný. c) Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je jazyk slovenský. d) Žiadosť o súťažné podklady stačí zaslať na vyššie uvedený mail. e)Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetnú verejnú súťaž ak sa úspešnou ponukou stane ponuka, ktorej cena je vyššia ako je množstvo finančných prostriedkov pridelených verejnému obstarávateľovi na úhradu nákladov za predmet zákazky (t. j. vyššia ako je predpokladaná hodnota zákazky). f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetnú súťaž v prípade, ak riadiaci orgán po vykonaní administratívnej kontroly nepotvrdí zákonnosť postupu zadávania tejto predmetnej súťaže. g)Lehota uvedená v bode II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania je len orientačná a závisí od termínu podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a následne od nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr však do 31.09.2015.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×