Vyhlásené obstarávanie

Nákup audiotechniky na monitoring vtákov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
29 350,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
32321200-1
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
22. Júl 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
12. August 2014
Dátum otvárania ponúk:
12. August 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Diktafóny, MP3prehrávače, prenosné reproduktory k MP3 prehrávačom, nabíjačky batérií, nabíjateľné batérie AA a AAA. Bližší popis je uvedený v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1. Pojmom "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO" alebo "zákon" sa označuje zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 2. O súťažné podklady je možné požiadať e-mailom na tkdprocess@gmail.com. Súťažné podklady môže uchádzač získať aj z profilu verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk. 3.Uchádzač musí vziať na vedomie, že zákazka je financovaná z fondov EU, a preto podlieha kontrole dokumentácie príslušnými inštitúciami. Uchádzač je povinný strpieť výkon takejto kontroly resp. auditu. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na podpis zmluvy až po administratívnej kontrole a schválení verejného obstarávania Poskytovateľom finančných prostriedkov. 4. Podrobnejšie informácie o zákazke sú uvedené v súťažných podkladoch 5. Ak je v predkladaných dokladoch uvedená iná mena ako EUR, prepočet vykoná uchádzač kurzom ECB, vždy k 31.12. príslušného roka, za ktorý sa daný finančný údaj vyžaduje. 6. Lehota viazanosti ponúk je do 31.10.2014. 7. Pod pojmom úrad sa myslí Úrad pre verejné obstarávanie. 8. Informácie o podmienkach súvisiacich so subdodávateľmi/subdodávkami budú uvedené v súťažných podkladoch. 9. Výkladové stanovisko k osobnému postaveniu podľa § 26 zákona o VO je možné získať na https://www.uvo.gov.sk/vykladove-stanoviska/-/asset_publisher/7gWP3f2ikLHv/content/vykladove-stanovisko-c-10- kosobnemupostaveniu- podla-zakona-o-verejnomobstaravani? redirect=https%3A%2F%2Fwww.uvo.gov.sk%2Fvykladovestanoviska% 3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_7gWP3f2ikLHv%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_m ode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn- 2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D1599261%26p_r_p_56423352 4_resetCur%3Dtrue 10. Bližšie informácie o spôsobe predkladania ponúk (ako aj miesto a čas) bude uvedený v súťažných podkladoch.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×