Vyhlásené obstarávanie

Výmena okien na budove materskej školy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Veľký Meder
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
66 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
22. Júl 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
12. August 2014
Dátum otvárania ponúk:
12. August 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Mestský úrad, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, zasadčka - Budova A
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy Materskej školy s vjm - Výmena vonkajších výplní otvorov

Doplňujúce informácie

Ponuka bude predložená v jednej obálke (bez členenia na dve časti Ostatné a Kritériá), v ktorej bude vložené jedno pamäťové médium so všetkými dokladmi, predloženými v listinnej podobe v súlade s ustanovením § 18a zákona (bez pečiatok a bez podpisov, s uvedením mena a dátumu). Verejný obstarávateľ stanovuje elektronickú komunikáciu, pri ktorej doručí súťažné podklady a iné informácie na mailovú adresu záujemcu s uvedením postupu potvrdenia doručenia, ktorý je záujemca/uchádzač povinný stanoveným spôsobom potvrdiť. Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady iba v elektronickej forme. Žiadosti o súťažné podklady musia byť predložené v slovenskom jazyku. V žiadosti o súťažné podklady musí byť uvedená identifikácia záujemcu (obchodné meno, sídlo, kontakt číslo tel., mail, kontaktná osoba). Žiadosť o súťažné podklady sa predkladá elektronickou formou na mailovú adresu kontaktnej osoby zodpovednej za verejné obstarávanie: judit.varga@velkymeder.sk. Elektronickú komunikáciu verejný obstarávateľ stanovuje pri poskytovaní a vysvetľovaní súťažných podkladov, pri oznámení o vylúčení, pri vysvetľovaní ponuky, pri oznámení o neprijatí ponuky a oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk. Elektronická komunikácia sa nepripúšťa pri doručení ponúk, zmene alebo doplnení ponúk a pri uplatnení žiadostí o nápravu, kedy sa vyžaduje listinná forma, a doručenie osobne alebo bežným doručovacím spôsobom v stanovených lehotách. Verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ponuky iba v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ nepripúšťa nahradenia dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×