Vyhlásené obstarávanie

Martin - IBV Tomčany - Veľká Hora, kanalizácia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
428 810,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
11. Jún 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
30. Jún 2014
Dátum otvárania ponúk:
30. Jún 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, zasadacia miestnosť, 2. poschodie
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v nasledovnom rozsahu: - gravitačná splašková kanalizácia DN 300 v celkovej dĺžke 1.335 m - prípojky splaškovej kanalizácie (verejná časť) v počte 38 ks Predmetom zákazky je aj vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby a dokumentácie skutočného vyhotovenia v rozsahu definovanom v zmluve. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na zabezpečenie viazanosti ponuky vo výške 10 000,00 EUR. Bližšie informácie o podmienkach a zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Kohézneho fondu, z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z prostriedkov verejného obstarávateľa. Financovanie zákazky je podmienené získaním prostriedkov z Kohézneho fondu. 3. Zhotoviteľ bude fakturovať vo 2 fakturačných etapách 1. faktúra v polovici lehoty výstavby a 2. faktúra až po ukončení realizácie celého Diela. Splatnosť faktúr je 60 dní. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 4. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov uzatvorila zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne voči objednávateľovi za záväzky vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. 5. Plnenie zmluvy podlieha nasledovným osobitným podmienkam: a) Objednávateľ bude požadovať poistenie Diela vo výške zmluvnej ceny s DPH. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. b) Od Zhotoviteľa sa bude požadovať predloženie Zábezpeky na vykonanie prác vo výške 10% zmluvnej ceny bez DPH podľa požiadaviek uvedených v Zmluve o Dielo. c) Od Zhotoviteľa sa bude požadovať predloženie Zábezpeky na zadržané platby vo výške 10% zmluvnej ceny bez DPH podľa požiadaviek uvedených v Zmluve o Dielo. d) Od Zhotoviteľa sa bude požadovať predloženie Zábezpeky na záručné opravy vo výške 5% zmluvnej ceny s DPH podľa požiadaviek uvedených v Zmluve o Dielo. e) Objednávateľ bude požadovať poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a za škody spôsobené vyššou mocou (ďalej len poistenie zodpovednosti za škodu). Minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu vo výške zmluvnej ceny Diela s DPH. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. f) Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú: a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby, b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 6. Verejný obstarávateľ použije za účelom zostavenia poradia ponúk elektronickú aukciu podľa § 43 zákona o verejnom obstarávaní. Podrobné informácie o elektronickej aukcii (technické zabezpečenie a priebeh elektronickej aukcie) sú uvedené v súťažných podkladoch. 7. Súťažné podklady si záujemcovia vyžiadajú písomnou žiadosťou doručenou na adresu kontaktného miesta obstarávateľa. Žiadosť musí obsahovať kompletné identifikačné údaje žiadateľa (názov, adresa sídla, adresa doručovania v prípade, že je iná ako adresa sídla), meno kontaktnej osoby a telefónne číslo. 8. Lehota viazanosti ponúk: do 31.3.2015 9. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa §26, §27 a §28 môže uchádzač nahradiť aj čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 8 zákona, pričom verejný obstarávateľ odporúča aby v čestnom vyhlásení uchádzač uviedol aj štandardy (napr. sumu obratov podľa jednotlivých rokov; mená osôb a ich identifikátory; zoznam zdravotných poisťovní do ktorých je povinný odvádzať odvody; vyjadrenie banky; referenčné listy a ich hodnoty, jednotlivé formuláre a pod.) príslušných dokladov. Doklady, ktoré sa úradne vydávajú alebo overujú a ktoré úspešný uchádzač bude predkladať až pred podpisom zmluvy o dielo, môžu byť vystavené alebo overené aj po dátume na predkladanie ponúk, z ich obsahu však musí byť zrejmé, že uchádzač spĺňal podmienky účasti k dátumu na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením aj v priebehu hodnotenia ponúk. 10. Termín otvárania ponúk ako je uvedený v bode IV.2.4 je termín otvárania častí ponúk označených ako "Ostatné". Otváranie častí ponúk označených ako "Kritéria" bude v zmysle ustanovení § 41 zákona. 11. Obstarávateľ si vyhradzuje právo: a) zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená alebo ak nastane niektorá z okolností uvedených v § 46 zákona o verejnom obstarávaní, b) neuzatvoriť zmluvu ak nezíska finančné prostriedky z Kohézneho fondu.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×