Vyhlásené obstarávanie

Súbor apartmánových domov - Mengusovce /Zariadenie interiérov/


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
RURAL MENGUSOVCE s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
45 200,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39151000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
4. August 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
21. August 2015
Dátum otvárania ponúk:
21. August 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
RURAL MENGUSOVCE s.r.o., Trenčianska Turná 845 , 913 21 Trenčianska Turná
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 70% % Cena v eurách bez DPH
  • 30% % Lehota dodania tovaru

Opis obstarávania

Predmet obstarávania pozostáva z nasledovných súborov: SO 03 Interiéry apartmánov Podrobný opis predmetu obstarávania je špecifikovaný v prílohe SP s výkazmi nábytku a zariadenia. Ponuku je potrebné vypracovať podľa priložených výkazov nábytku a zariadenia. U tovaru kde je uvedený konkrétny názov, alebo výrobca je možné použiť ekvivalentný prvok iba v prípade, že nedôjde k zhoršeniu kvalitatívnych parametrov uvedeného tovaru.

Doplňujúce informácie

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: - vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke - vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami súťaže určenými obstarávateľom - čestné vyhlásenie, že každý prípadný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1; Žiadosti o súťažné podklady budú prijímané a súťažné podklady budú vydávané v pracovných dňoch od 08°° do 15°°hod. Požiadať o súťažné podklady je možné osobne, poštou a elektronicky. Súťažné podklady budú vydávané osobne, elektronicky alebo poštou. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade naplnenia nasledovnej podmienky : 1. ak nastanú okolnosti podľa § 46 ods. 1 písm. a) až d); 2. ak sa zmenili okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie (§ 46 ods.2); 3. ak ponuka víťazného uchádzača prekročí finančné možnosti povinnej osoby na obstarávanie, resp. v prípade nepridelenia finančných prostriedkov na predmet obstarávania. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon finančnej a vecnej kontroly a poskytnúť súčinnosť pri nej poskytovateľovi NFP. Okrem predloženia ponuky v písomnej podobe obstarávateľ žiada, aby uchádzač predložil ponuku i v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči tak, že vytvorí zo zdrojových dokumentov súbory vo formáte .pdf v strojovo čitateľnom tvare (nie skenovaním dokumentu, okrem obrázkov), za účelom zaslania ponuky Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 9 ZVO.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×