Vyhlásené obstarávanie

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Moravské Lieskové


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Moravské Lieskové
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
438 600,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45316110-9
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
21. September 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
19. Október 2015
Dátum otvárania ponúk:
19. Október 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o., Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je komplexná modernizácia jestvujúceho verejného osvetlenia v obci Moravské Lieskové podľa svetlo- technickej štúdie, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov. Účelom modernizácie je zníženie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia. Dosiahnutím zníženia energetickej náročnosti dôjde k zníženiu nákladov na spotrebu elektrickej energie a k zníženiu množstva emisií CO2. Ďalšou úsporou je takisto zníženie finančných prostriedkov pravidelne vynakladaných na údržbu sústavy verejného osvetlenia. Cieľom projektu je zrekonštruovať verejné osvetlenie v zmysle súčasne platnej legislatívy a technických noriem použitím LED osvetlenia s príslušným riadením

Doplňujúce informácie

Súťažné podklady budú sprístupnené všetkým záujemcom na elektronickom portáli www.evob.sk. Súťažné podklady budú sprístupnené všetkým záujemcom odo dňa zverejnenia Výzvy vo Vestníku VO do lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do 19.10.2015 do 14:00 hod. Žiadosti o poskytnutie SP nie je potrebné zasielať poštou ani v elektronickej forme, postačujúce je zaregistrovať sa do systému www.evob.sk a stiahnuť si SP spolu s prílohami v elektronickej forme. Súťažné podklady s prílohami budú zverejnené aj na profile verejného obstarávateľa. Ďalšie doplňujúce informácie technického zabezpečenia budú poskytnuté pracovníkom centra podpory - support@evob.sk na tel.: +421 376551111. V prípade podaní vysvetlení, verejný obstarávateľ podá vysvetlenie všetkým jemu známym záujemcom a zároveň vysvetlenie umiestni na stránke www.evob.sk a na profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača (zhotoviteľ predmetu zákazky) realizačnú dokumentáciu stavby (RDS) na schválenie do 5 pracovných dní od účinnosti zmluvy o dielo spolu s reklamačným poriadkom, ktorý bude súčasťou zmluvy ako príloha č. 3

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×