Vyhlásené obstarávanie

Marketingovo-komunikačná stratégia spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Typ obstarávania:
Súťaž návrhov
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Neuvedená
Mena:
Hlavný CPV kód:
79340000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
3. November 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum neuvedený
Dátum otvárania ponúk:
Dátum neuvedený
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Zámerom a cieľom súťaže návrhov je vytvoriť návrh marketingovo-komunikačnej stratégie spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. (ďalej ako "TIPOS"). Marketingovo-komunikačná stratégia musí byť zameraná na celú verejnosť so zohľadnením špecifík vnímania hrania a spoločnosti TIPOS. Cieľom marketingovo-komunikačnej stratégie je podpora zvyšovania a udržania postavenia spoločnosti TIPOS na trhu dosahovaním zvyšovania informovanosti cieľovej skupiny a lepšej propagácie spoločnosti v správnom čase a nevyhnutnom rozsahu za účelom zvyšovania príjmov z predaja. Návrh marketingovo-komunikačnej stratégie ako výsledok vlastnej, tvorivej, duševnej činnosti účastníka musí svojím obsahom a rozsahom zabezpečiť dosiahnutie účelu súťaže a cieľu súťaže a musí byť podkladom na zadanie zákazky, ktoré pokryjú všetky požadované aktivity. Účastník predloží návrh minimálne zameraný na štyri oblasti: 1. Imidž značky TIPOS. 2. Produktová komunikácia číselných lotérií s dôrazom na značku LOTO. 3. Produktová komunikácia okamžitých lotérií. 4. Produktová komunikácia internetovej herne eTIPOS.sk. Marketingovo - komunikačná kampaň sa predpokladá v období rokov 2016 a 2017. Predpokladaný rozpočet marketingovo - komunikačnej kampane je 4 500 000,00 EUR bez DPH. Účastník predloží súťažný návrh obsahujúci komplexné spracovanie požadovanej problematiky tak ako bude zadefinované v súťažných podmienkach.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×