Vyhlásené obstarávanie

Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Malý Slivník


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Malý Slivník
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
152 500,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35125300-2
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
9. Jún 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
29. Jún 2015
Dátum otvárania ponúk:
29. Jún 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Premier Consulting, spol. s r.o. Hadovská cesta 870 Komárno 945 01
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 70 % Cena prepočítaná na jednu monitorovanú lokalitu
  • 30 % Pokrytie monitorovaných lokalít nad rámec minimálneho požadovaného počtu monitorovaných lokalít

Opis obstarávania

Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.

Doplňujúce informácie

Termín realizácie dodávky predmetu obstarávania je do 60 dní odo dňa účinnosti zmluvy, najneskôr do 30.09.2015. Zhotoviteľ začne s realizáciou Diela v deň kedy mu bude doručené oznámenie Objednávateľa o tom, že Objednávateľ si zabezpečil zdroje financovania Diela. Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi takéto oznámenie neodkladne po tom, ako nastanú obe nasledovné skutočnosti: (1) Objednávateľ podpíše s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu Diela, a (2) Objednávateľ si zabezpečí zdroje financovania Diela. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy pred začatím realizácie diela bez udania dôvodu, najmä ak bude jeho žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie na realizáciu Diela, zamietnutá, alebo Objednávateľ nezabezpečí zdroje financovania Diela v plnej výške ani do 30 dní od podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu Diela s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Úspešný uchádzač je povinný najneskôr do podpisu zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi v postavení objednávateľa doklad o zložení realizačnej zábezpeky ako finančnej zábezpeky na plnenie a riadne uskutočnenie predmetu zmluvy, dodržanie termínu odovzdania diela, dodržanie kvality diela, odstránenie závad a dodržanie zmluvných podmienok. Spôsob zloženia a uvoľnenia finančnej zábezpeky je uvedený v návrhu Zmluvy o dielo, článok 8. Výška finančnej zábezpeky sa vypočíta ako 20% z ponukovej ceny bez DPH úspešného uchádzača. Dôvodom pre realizačnú zábezpeku je ochrániť verejného obstarávateľa, v postavení objednávateľa, pred škodami a stratou príležitosti získať nenávratný finančný príspevok v prípade, že zhotoviteľ nedodá dielo, resp. nedodá ho úplne a včas. V týchto prípadoch by totiž verejný obstarávateľ s veľmi veľkou pravdepodobnosťou nestihol vyčerpať nenávratný finančný príspevok.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×