Vyhlásené obstarávanie

Energy objectives – Inštalácia tepelného čerpadla v MŠ s VJM Veľký Meder


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Veľký Meder
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
55 136,22
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45331100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
11. Máj 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
28. Máj 2015
Dátum otvárania ponúk:
28. Máj 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je inštalácia tepelného čerpadla v MŠ s VJM Veľký Meder, bližšia špecifikácia je uvedená v PD a súťažných podkladoch

Doplňujúce informácie

1. Písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže záujemca doručiť poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu kontaktného miesta . 2. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku. 3. V prípade, že sa jedná o skupinu dodávateľov, každý člen skupiny predloží vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za člena skupiny, že za predpokladu, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, sa zaväzujú vytvoriť právne vzťahy pred podpisom zmluvy. 4. Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale rozdelenú na dve časti: osobitne oddelenú a samostatne uzavretú časť označenú ako Kritéria a osobitne oddelenú a samostatne uzavretú časť označenú ako Ostatné. Okrem písomnej formy predloží uchádzač každú časť ponuky aj v elektronickej podobe, každú na samostatnom CD, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Všetky súbory na CD musia byť vo formáte pdf. 5. Uchádzač predloží ponuku poštou, kuriérnou službou alebo osobne kontaktného miesta . 6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku, ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 7. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 8. Osobitné podmienky plnenia zmluvy: Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú: a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 9. Verejný obstarávateľ sa bude uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, v prípade ak mu tento nenávratný finančný príspevok nebude poskytnutý, vyhradzuje si právo zákazku nerealizovať. 10. Dielo je potrebné ukončiť do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo, najneskôr však do 30.11.2015.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×