Vyhlásené obstarávanie

Uzavretý odberový systém


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
21 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141320-9
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
27. Máj 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
22. Jún 2015
Dátum otvárania ponúk:
22. Jún 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uzavretý odberový systém na odber krvi. Požiadavky na predmet zákazky: - vákuový alebo aspiračný - možnosť vizuálnej kontroly presného celkového objemu - jednoduchá manipulácia v analyzátoroch - prispôsobenie sa prístrojovému vybaveniu - jednoduchý odber pri komplikovaných pacientoch ( deti, kojenci...) - hygienický odber

Doplňujúce informácie

Ponuku uchádzač predloží a celá súťaž bude prebiehať elektronickou formou v systéme EVOSERVIS cez webovú stránku www.evoservis.sk/zsk-nsptrstena/. Novým uchádzačom, ktorí nie sú zaregistrovaní v registri EVOSERVISu, bude prístupový kód automaticky vygenerovaný po zaregistrovaní sa v systéme. Súťažné podklady budú dostupné na profile verejného obstarávateľa na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie a v systéme EVOSERVIS na vyššie uvedenej stránke pod názvom zákazky - Uzavretý odberový systém. Ďalšie informácie k podmienkam účasti: Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača (príloha č.2 súťažných podkladov), pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v lehote nie kratšej ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Predkladané doklady (originály alebo úradne overené kópie) preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť v súlade s čestným vyhlásením predloženým v ponuke úspešného uchádzača v súlade s § 32 ods. 11 zákona o VO.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×