Vyhlásené obstarávanie

Výbehový objekt pre psovité šelmy karpatskej fauny


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Zoologická záhrada
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
138 721,82
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45310000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
4. Marec 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
23. Marec 2015
Dátum otvárania ponúk:
23. Marec 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Výbehový objekt pre psovité šelmy karpatskej fauny (oplotenie s elektrickým ohradníkom a dvomi vyhliadkovými edukačnými prístreškami)- v zmysle špecifikácie uvedenej v časti B. Opis predmetu zákazky a v prílohách súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2015. 1. Upozorňujeme uchádzačov, že súťažné podklady sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa, kde je k nim umožnený neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami. Preto uchádzačom odporúčame stiahnuť si súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa. Žiadať o vydanie súťažných podkladov nie je nutné. Adresa profilu: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/953 2. Súťažné podklady možno obdržať aj na základe písomnej listinnej žiadosti doručenej na adresu VO SK, a.s., Záhradnícka 151,821 08 Bratislava, v ktorej bude záujemcom uvedená adresa, na ktorú požaduje zaslať súťažné podklady a tiež kontaktná e-mailová adresa. Súťažné podklady je možné si osobne vyzdvihnúť po predchádzajúcej žiadosti na adrese VO SK, a.s., Záhradnícka 151,821 08 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 16,00 hod. Termín prevzatia podkladov je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť. Súťažné podklady s prílohami budú vydávané v elektronickej forme na CD/DVD nosiči (formáty .pdf, doc/.docx). 3. Ponuky sa predkladajú v písomnej listinnej forme osobne alebo poštou či využitím inej doručovacej služby. 4. V prípade, ak záujemca/uchádzač využije revízne postupy, je záujemca/uchádzač povinný predkladať verejnému obstarávateľovi svoje podania v písomnej listinnej podobe a to buď poštou alebo osobným doručením na adresu kontaktného miesta: VO SK, a.s., Záhradnícka 151,821 08 Bratislava, kontaktná osoba: JUDr. Miriam Slobodníková. 5. Všetky vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude verejný obstarávateľ uverejňovať vo svojom profile. Predmetné písomnosti bude verejný obstarávateľ považovať za odoslané/doručené v momente uverejnenia vo svojom profile. 6. V prípadoch iných ako sú uvedené vyššie (a ak inak neustanovuje zákon), oznamovanie, iné dorozumenie (ďalej len informácie) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, poštovou zásielkou, elektronickými prostriedkami(e mail) alebo doručením osobne. Z uvedeného dôvodu záujemca/uchádzač pri dorozumievaní a vysvetľovaní medzi ním a verejným obstarávateľom uvedie vo svojom podaní tieto kontaktné údaje: poštovú adresu, číslo telefónu a e mailovú adresu. V prípade akejkoľvek zmeny kontaktných údajov v priebehu verejného obstarávania, záujemca/uchádzač túto zmenu bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi. 7. Lehota viazanosti ponúk bola stanovená na 30.04.2015 . V prípade potreby, vyplývajúcej najmä z aplikácie revíznych postupov, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk. Predĺženie lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný obstarávateľ formou opravy údajov uvedených v tejto výzve na predkladanie ponúk prostredníctvom vestníka Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj vo svojom profile. 8. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky nie je potrebná. 9. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby splnenie podmienok účasti preukazovali prostredníctvom čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 11 ZVO. 10.V zmysle výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2 013, ak uchádzač opomenie v ponuke predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) ZVO, verejný obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov. 11. Ďalšie podmienky a požiadavky týkajúce sa tohto verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch a v príslušných právnych predpisoch.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×