Vyhlásené obstarávanie

Revitalizácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ I. v Zemienskych Kostoľanoch


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Zemianske Kostoľany
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
856 811,34
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212314-0
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
6. Február 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
26. Február 2015
Dátum otvárania ponúk:
26. Február 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
SQM s. r. o., Partizánska cesta 71, Banská Bystrica, 2. NP, miestnosť: zasadačka.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je revitalizácia objektu kaštieľa, ktorá bude zahŕňať výmenu okine a dverí, podlahových vrstiev, zdravotechniky, elektroinštalácie a obnove vnútorných omietok. Odstráni sa vonkajšia fasáda a natiahne sa klasická vápenná omietka. Obnoví sa aj plocha nádvoria a vytvorí sa plocha v rustikálnom prevedení, pričom dôjde k obnove povrchu chodníkov v parku so sadovými úpravami. Stavba bude pozostávať z nasledovných stavebných objektov: SO-01 Kaštieľ I. rekonštrukcia SO-02 Kaštieľ I. rekonštrukcia dvora SO-03 Kaštieľ I. rekonštrukcia parku Nakoľko sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, všetky práce musia byť konzultované s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín, pracovisko Prievidza, Červaňa 34, 971 06 Prievidza v zmysle Záväzného stanoviska č. KPUTN-2014/3220-4/21437 z dňa 3.4.2014, ktoré tovrí prílohu súťažných podkladov. Oprava omietok bude prebiehať pod dohľadom reštaurátora s potrebným oprávnením.

Doplňujúce informácie

1.Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. - § 39 ods. 5 zák. č. 25/2006 Z. z.. 2. Ponuku v zmysle súťažných podkladov treba predložiť v uzatvorenej obálke s označením " SÚŤAŽ - ZEMIANSKE KOSTOĽANY - NEOTVÁRAŤ!" v lehote na predkladanie ponúk . V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením "vedúci člen" a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom Kritériá a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom Ostatné. Ponuky musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení a súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Daná požiadavka je podľa §18a zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka predložená uchádzačom bola riadne skompletizovaná a zviazaná , bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda aby tvorila jeden celok, za ktorý sa považuje knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou uchádzača, alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou uchádzača. 3. Doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie, ak to nie je uvedené ináč. 4. Súťažné podklady si možno prevziať počas pracovných dní v čase od 08.00 do 15.00 h. aj osobne po dohode s kontaktnou osobou. Prestávka na obed 12:00 - 13.00 hod. Kontaktná osoba Ing. Tomáš Klibáni tel.: +421 908911329. 5. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov je potrebné doručiť na adresu: SQM, s. r .o., Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica. V žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov záujemca o. i. uvedie svoju presnú adresu a kontakty: č. tel., č. faxu a e-mail a spôsob prevzatia súťažných podkladov (napr. osobne alebo poštovou prepravou). Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosť o súťažné podklady zaslané faxom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou alebo elektronickými prostriedkami do 5 dní odo dňa odoslania žiadosti o súťažné podklady faxom. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie. Žiadosť o súťažné podklady možno podať aj telefonicky. Telefonicky podaná žiadosť musí byť potvrdená písomne pred uplynutím lehoty na jej predloženie. 6. Ak je v predkladaných dokladoch uvedená iná mena ako EUR, prepočet vykoná uchádzač a uvedie ho do zoznamu dodávok prác. Prevod v prípade zahraničných záujemcov kurzom ECB, vždy k 31.12. príslušného roka, za ktorý sa daný finančný údaj vyžaduje. Prepočet vykoná uchádzač tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz. 7. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.05.2015. 8. Všetky doklady a dokumenty tvoriace žiadosť o účasť musia byť predložené v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 9. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, predložená ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny dodávateľov alebo zástupcom člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny dodávateľov v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu. 10. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. 11. Prípadne vysvetlenie podľa §100, ods. 1, písm. e) zverejnení verejný obstarávateľ aj v profile verejného obstarávateľa. 12. Ponuková cena (rozpočet) musí byť v ponuke predložený aj v elektronickej forme v tabuľkovom programe, napálený na elektronickom nosiči - CD, tabuľky musia byť zavzorcované a jednotkové ceny, ceny za položky a celkové ceny musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Množstvá a merné jednotky uchádzači nemôžu meniť. 13. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že za včas doručenú požiadavku vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 14. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal ku dňu podpisu zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny. 15. Toto verejné obstarávanie podlieha administratívnej kontrole uskutočnenej Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Zmluva s úspešným uchádzačom bude podpísaná iba v prípade kladného výsledku predmetnej administratívnej kontroly, tzn. iba v prípade doručenia Záznamu z administratívnej kontroly verejného obstarávania pred podpisom zmluvy, ktorým Poskytovateľ NFP deklaruje, že Prijímateľ môže pristúpiť k podpísaniu zmluvy s úspešným uchádzačom. 16. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ prác je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×