Vyhlásené obstarávanie

Drobné stavebné opravy a úpravy objektov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 150 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45100000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
20. Február 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
12. Marec 2015
Dátum otvárania ponúk:
12. Marec 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Rektorát , Národná 12, 9784 01 Banská Bystrica, prízemie - zasadačka č.1.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 80 % Celková cena za predmet zákazky
  • 20 % Termín začatia realizácie dodávky čiastkového plnenia predmetu zákazky od objednania

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečovanie drobných stavebných opráv a úprav objektov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Požiadavky verejného obstarávateľa: Dodávka požadovaných prác a montáž potrebných technických zariadení musí byť zrealizovaná tak, aby boli dodržané všetky príslušné STN a boli jasné všetky technické súvislosti a po odovzdaní diela toto aby spĺňalo aj hygienické predpisy pre dané priestory. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby požadované stavebné práce v rozsahu tohto verejného obstarávania bol schopný poskytnúť komplexne, v požadovanej kvalite v plnom rozsahu ako aj hlavne v požadovanom termíne ukončenia. Uchádzač musí byť flexibilný a musí byť schopný pružne sa prispôsobiť opodstatneným potrebám verejného obstarávateľa v poskytnutí požadovanej práce predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača pri práci sa riadiť zákonom č. 330/1996 Z.z..

Doplňujúce informácie

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov podáva záujemca písomne v originálnom vyhotovení. Ak je žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov podaná faxom, mailom, verejný obstarávateľ požaduje potvrdenie tejto žiadosti v originálnom vyhotovení prostredníctvom pošty, do troch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti. Pevný pracovný čas verejného obstarávateľa na účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod., kedy je možné doručiť písomnosti osobne na adrese verejného obstarávateľa Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×