Vyhlásené obstarávanie

Rekonštrukcia interného pavilónu NsP Komárno - I. etapa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
844 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215100-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
10. Február 2016
Lehota na predkladanie ponúk:
29. Február 2016
Dátum otvárania ponúk:
29. Február 2016
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Nitriansky samosprávny kraj, Kupecká ul. .3, Nitra - zasadačka
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 70 % Najnižšia cena
  • 30 % Lehota výstavby

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je I. etapa rekonštrukcie Interného pavilónu NsP Komárno. V rámci rekonštrukčných prác projekt rieši: - komplexnú rekonštrukciu inštalačných šácht a ich rozvodov - výmenu existujúcich inštalácii, vrátane rozvodov a zariaďovacích predmetov v celej budove (wc, výlevky, umývadlá a drezy s batériami) - komplexnú rekonštrukciu kúpeľní výmena zdravotechnických zariaďovacích predmetov a rozvodov, nová keramická podlahová krytina, nové povrchové úpravy stien a stropu (nové keramické obklady a nová maľba), výmena existujúcich svietidiel, výmena dverných krídel, umiestnenie nových madiel - výmenu podlahových krytín v celej budove - výmenu okien za plastové - súčasne projekt rieši na 1.NP aj doplnenie denných miestností lekárov a sestier s hygienickým zázemím a urgentný príjem. Na ostatných podlažiach sú v projekte doplnené bezbariérové izby s kúpeľňou s wc. Malé zmeny, ktoré zabezpečia lepšie podmienky, projekt rieši aj pri pracovni sestier/dennej miestnosti, v lôžkovej časti odstránenie existujúcich priečok, vybúranie nového dverného otvoru. Na 2.-5.NP sú v projekte ešte vymenené pôvodné dvere do schodiska za nové, hliníkové, protipožiarne. Podrobný popis je súčasťou projektovej dokumentácie.

Doplňujúce informácie

V súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predložil ponuku. V prípade podľa § 32 ods. 11 zákona po vyhodnotení ponúk bude víťazný uchádzač vyzvaný na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote najmenej desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na predloženie dokladov. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorí má v Registeri konečných užívateľov výhod (ďalej len RKUV) zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia majú v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých osoby podľa § 27 ods. 2/§ 28 ods. 2 majú v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod. Pri skupine dodávateľov má povinnosť zápisu do RKUV každý člen skupiny. Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a záujemcami (uchádzačmi) bude v prevažnej miere písomnou formou. Vysvetľovanie bude prebiehať aj elektronicky a vysvetlenie bude zverejnené aj na profile verejného obstarávateľa ÚVO. Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou osobou uvedenou v oddieli I. tohto Oznámenia. Telefonická komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 15:00 hod. Žiadne iné informácie nebudú poskytované telefonicky! V súvislosti s § 155q odst. 6 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní bude Osoba podľa § 7 ZoVO postupovať podľa § 18 Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 31. októbra 2015.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×