Vyhlásené obstarávanie

Univerzálny čelný kolesový nakladač.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Zoologická záhrada
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
52 385,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
43250000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
12. Marec 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
1. Apríl 2015
Dátum otvárania ponúk:
1. Apríl 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie nového, nepoužitého univerzálneho čelného kolesového nakladača s funkciami, parametrami a prídavným zariadením špecifikovaným v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Zaradenie podľa zákona 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov: kategória P pracovné stroje, podkategória PS pracovný stroj samohybný.

Doplňujúce informácie

1. Upozorňujeme uchádzačov, že súťažné podklady sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa, kde je k nim umožnený neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami. Preto uchádzačom odporúčame stiahnuť si súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa. Žiadať o vydanie súťažných podkladov nie je nutné. Adresa profilu: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/953 2. Súťažné podklady možno obdržať aj na základe písomnej listinnej žiadosti doručenej na adresu VOSK, a.s., Záhradnícka 151,821 08 Bratislava, v ktorej bude záujemcom uvedená adresa, na ktorú požaduje zaslať súťažné podklady a tiež kontaktná e-mailová adresa. Súťažné podklady je možné si osobne vyzdvihnúť po predchádzajúcej žiadosti na adrese VO SK, a.s., Záhradnícka 151,821 08 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 16,00 hod. Termín prevzatia podkladov je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť. Súťažné podklady s prílohami budú vydávané v elektronickej forme na CD/DVD nosiči (formáty .pdf, a .doc/.docx). 3. Ponuky sa predkladajú v písomnej listinnej forme osobne alebo poštou či využitím inej doručovacej služby. 4. V prípade, ak záujemca/uchádzač využije revízne postupy, je záujemca/uchádzač povinný predkladať verejnému obstarávateľovi svoje podania v písomnej listinnej podobe a to buď poštou alebo osobným doručením na adresu kontaktného miesta: VO SK, a.s., Záhradnícka 151,821 08 Bratislava, kontaktná osoba: Martin Daniš. 5. V prípadoch iných ako sú uvedené vyššie (a ak inak neustanovuje zákon), oznamovanie, iné dorozumenie (ďalej len informácie) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, poštovou zásielkou, elektronickými prostriedkami (e mail) alebo doručením osobne. Z uvedeného dôvodu záujemca/uchádzač pri dorozumievaní a vysvetľovaní medzi ním a verejným obstarávateľom uvedie vo svojom podaní tieto kontaktné údaje: poštovú adresu, číslo telefónu a e mailovú adresu. V prípade akejkoľvek zmeny kontaktných údajov v priebehu verejného obstarávania, záujemca/uchádzač túto zmenu bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi. 6. Všetky vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude verejný obstarávateľ uverejňovať vo svojom profile. Predmetné písomnosti bude verejný obstarávateľ považovať za odoslané/doručené v momente uverejnenia vo svojom profile. 7. Lehota viazanosti ponuky bola stanovená na 31.07.2015. V prípade potreby, vyplývajúcej najmä z aplikácie revíznych postupov, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk. Predĺženie lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný obstarávateľ formou opravy údajov uvedených v tejto výzve na predkladanie ponúk prostredníctvom vestníka Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj vo svojom profile. 8. V zmysle § 32 ods. (11) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO), splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. (1) ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 9. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zadanie zákazky podlieha schváleniu úspešného uchádzača Environmentálnym fondom. 10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania tejto zákazky, ak verejnému obstarávateľovi nebudú poskytnuté finančné prostriedky z Environmentálneho fondu na spolufinancovanie predmetu zákazky. 11. Ďalšie podmienky a požiadavky týkajúce sa tohto verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch a v príslušných právnych predpisoch.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×