Vyhlásené obstarávanie

Skládka technického komunálneho odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Zlaté Moravce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 012 614,79
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45222110-3
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
23. Jún 2017
Lehota na predkladanie ponúk:
17. Júl 2017
Dátum otvárania ponúk:
17. Júl 2017
Ponuka musí platiť do:
30. November 2017
Miesto otvárania ponúk:
sídlo vererného obstarávateľa
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
otváranie ponúk je neverejné
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 6

Opis obstarávania

Zákazka rieši návrh výstavby II. etapy skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce a vykonanie uzatvorenia a rekultivácie povrchu telesa I. etapy skládky odpadov. Územie rozšírenia skládky je rovnako ako už vybudované časti skládky odpadov súčasťou oploteného areálu určeného pre nakladanie s odpadmi pre mesto Zlaté Moravce a okolitý región. Areál sa nachádza mimo obytnej zóny vo vzdialenosti cca 1,0 km severozápadne od mesta, na okraji priemyselnej zóny mesta Zlaté Moravce v lokalite Pod Kalváriou, pri ceste III. triedy č.III/06441 Zlaté Moravce Hosťovce. Vedľa územia skladkovacích plôch II.etapy je pri juhovýchodnom rohu situovaný jestvujúci objekt čerpacej stanice s akumulačnou nádržou priesakových kvapalín a nádržou povrchových vôd. Celkový návrh riešenia predstavuje riešenie postupného uzatvárania skládkového telesa v rozsahu I. etapy v súlade s legislatívnymi predpismi pre uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov najmä zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŽP SR č.372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti v znení neskorších predpisov. Postup uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť je určená §8 Vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z.z. v platnom znení. Kamenivo použité na realizáciu stavby bude riečne nepredrvované uchádzač deklaruje vo svojej ponuke odberateľa s ktorým bude mať uzatvorenú zmluvu o budúcej dodávke alebo obdobný kontrakt.

Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ vyžaduje k predloženiu ponuky zloženie zábezpeky vo výške 30.000,- €, bližšie podmienky sú v súťažných podkladoch. -Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač k prevzatiu staveniska mal uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou na min.500.000,00 eur. - Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×