Vyhlásené obstarávanie

Úprava križovatky ciest II/511, III/1626 a MK ul. 1.mája


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Zlaté Moravce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
421 970,51
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45230000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
3. Júl 2017
Lehota na predkladanie ponúk:
25. Júl 2017
Dátum otvárania ponúk:
25. Júl 2017
Ponuka musí platiť do:
31. December 2017
Miesto otvárania ponúk:
sídlo verejného obstarávateľa
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
otváranie časti ponúk je neverejné
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 4

Opis obstarávania

Riešená úrovňová štvorramenná križovatka sa nachádza v zastavanom území mesta Zlaté Moravce. Križovatku tvoria dve ramená "1" a "2" prieťahového úseku regionálnej cesty II/511 (Sládkovičova ulica), jedno rameno "3" cesty III/1626 (Prílepská ulica) a rameno miestnej komunikácie Ulice 1. mája. Cesta III/1626 tvorí privádzač z cesty I/65 na trasu cesty II/511, ktorá je cez obce Topoľčianky, Skýcov a Veľké Uherce prepojená s cestou I/64 na horné Ponitrie. V neusmernenej križovatke týchto ciest je riadená zvislým dopravným značením. Vzhľadom na nedostatočný rozhľad v križovatke, bola v posledných rokoch viackrát zmenená trasa hlavnej cesty cez križovatku.

Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ vyžaduje k predloženiu ponuky zloženie zábezpeky vo výške 12.000,- €, bližšie podmienky sú v súťažných podkladoch. -Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač k prevzatiu staveniska mal uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou na min.1.000.000,00 eur. - Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×