Vyhlásené obstarávanie

Zberný dvor na separáciu odpadu obce Moravské Lieskové


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Moravské Lieskové
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
685 523,47
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45222110-3
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
13. Február 2018
Lehota na predkladanie ponúk:
9. Marec 2018
Dátum otvárania ponúk:
9. Marec 2018
Ponuka musí platiť do:
1. Marec 2019
Miesto otvárania ponúk:
PROTEUS s.r.o., Špačinská cesta 42, 917 01 Trnava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie. Údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Áno
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v dňoch (od zadania zákazky) : 120

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora, ktorého účelom je zber odpadov, zahŕňajúci činnosti -zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za účelom ich prepravy. Zariadenie zberného dvora slúži na zber a skladovanie separovaného odpadu pred jeho ďalšou úpravou, ktorou je prevažne triedenie a ukladanie jednotlivých druhov odpadov do pripravených kontajnerov. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (zmena okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie). 2. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v tejto podlimitnej zákazke znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 3. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 4. Záujemcovia môžu o zaslanie súťažných podkladov v editovateľnej forme požiadať v stanovenej lehote e-mailom na adrese: agentura-vo@proteus-vo.sk , poštovou zásielkou na adrese: PROTEUS s.r.o., P.O.BOX 174, Pažitná 68, 917 01 Trnava. Písomná žiadosť musí obsahovať značku tejto výzvy (napr. 12345-WYP), názov zákazky, obchodný názov, sídlo záujemcu, kontaktnú adresu záujemcu, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je záujemca platiteľom DPH), meno a priezvisko kontaktnej osoby, emailovú adresu. Súčasťou žiadosti o súťažné podklady musí byť aj fotokópia dokladu o úhrade poplatku za súťažné podklady 5,00 EUR. Úhrada za súťažné podklady bude vykonaná bezhotovostne prevodom / vkladom na účet číslo 2924831188/1100, IBAN: SK4511000000002924831188, Tatra banka, a.s., ako variabilný symbol je potrebné uviesť IČO záujemcu, do správy pre prijímateľa treba uviesť značku tejto výzvy (napr. 12345-WYP). 5. Súťažné podklady spolu s prílohami budú zasielané poštou, listovou zásielkou v listinnej a súčasne elektronickej editovateľnej forme spolu s dokladom o úhrade poplatku za súťažné podklady a to bezodkladne po prijatí kompletnej žiadosti a poplatku za súťažné podklady. 6. Všetky súťažné podklady a doplňujúce dokumenty v PDF formáte budú bez obmedzenia k dispozícii aj v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (viď bod I.1. Adresa stránky profilu kupujúceho). 7. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie stavebných prác, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu ponuky. Obhliadka bude organizovaná individuálne, na základe písomnej žiadosti záujemcu, adresovanej kontaktnej osobe. Napriek tomu obhliadka nie je povinná. V prípade, že sa záujemca rozhodne nezúčastniť obhliadky, nebude to mať za následok vylúčenie jeho ponuky z podlimitnej zákazky. 8. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 10.000,00 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 9. Osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy: Zhotoviteľ bude pred podpisom Zmluvy o dielo vinkulovať na bankovom účte finančné prostriedky v hodnote 9,5 % z ceny diela s DPH ako tzv. výkonovú zábezpeku na vykonanie diela v zmysle dojednaní Zmluvy o dielo. 10. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje podmienky účasti týkajúce sa Časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu na jednu otázku s odpoveďou "áno" alebo "nie" (alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo potrebné vyplniť iné oddiele Časti IV: Podmienky účasti jednotného európskeho dokumentu. 11. Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie vzhľadom na podmienky účasti a súčasne obstarávanie zamerané na sociálne aspekty vzhľadom na podmienky plnenia zmluvy. 12. Ostatné informácie týkajúce sa prípravy ponuky a obchodných podmienok sú uvedené v Súťažných podkladoch.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×